www.isaarsci.ir

   
     
 

 

 
 

 

روشی که فرد برای کاهش فشار وزن بدن خود استفاده می کند، به سطح ضایعه ، نوع ویلچر و به میزان حرکات و قدرت دست ها و شانه های او بستگی دارد.

 

لم دادن یا مایل کردن بدن به منظورکاهش فشاروزن


- کسانی که نتوانند مانورهای کاهش فشاررا بصورت مستقل وبدون کمک دیگران اجراکنند، می توانند برای ایجاد یک برنامه منظم کاهش فشار ازویلچرهای

 برقی باقابلیت خم شدن استفاده نمایند.

- یک ورشدن ، لم دادن و بالابردن پاها ازجمله کارهايي هستند که می توانند برای تغییروضعیت بدن مورداستفاده گرفته و باعث کاهش فشارشوند.

- چیزی که اهمیت خیلی زیادی دارد این است که شما نحوه اجرای هر یک از کارهای مذکور را به وسیله متخصصین مراقبت های بهداشتی آموزش ببینید، تا

 مطمئن شوید که می توانید فشارها ی وارده بربدن رابه اندازه کافی کم کنید. چراکه اجرای نادرست هریک ازآنها نیزمی تواندمنجربه ایجادضایعه گردد.

- نکته این است که وقتی که روشهای مختلف یک ورشدن ولم دادن وغیره با همدیگر ترکیب می شوند، می توانند حداکثرکاهش فشار راتامین کنند.

- درسیستم هايي که ویلچربه سمت عقب مایل می شود ( tilt ) به کل صندلی ودرجهت عقب ، زاویه می دهند ، و جهت تغییر زاویه نیز به سمت زمین است.

 لم دادن بین 25 تا 65 درجه می تواندباعث تقلیل فشارشود، اما کمتراز15 درجه به اندازه کافی این کاررا نمی کند . شکل زیر خم شدن 65 درجه ای رانشان

 می دهد.- درسیستم هائی که پشتی صندلی ویلچربه سمت عقب مایل می شود ( recline ) درواقع زاویه ای برای پشتی صندلی فراهم می گردد ، درحالیکه زاویه

 خودصندلی نسبت به سمت زمین ثابت است. استفاده ازاین سیستم برروی فشارهای عمودی ( روبه پائین ) و فشارهای افقی روی پوست تاثیرمی گذارد و

 ضرورت دارد که ارزیابی های لازم ازنظرفردی انجام گیرد.

 


- بالابردن تکیه گاه پاها : بالابردن تکیه گاه پاها اجازه می دهد که زاویه پاها یا جاپائی نسبت به صندلی تغییریافته و زانوها در حالت کشیده قراربگیرند.در این حالت بدن دروضعیتی قرارمی گیرد که فشاروزن بدن کاهش پیدا می کند.

کج کردن بدن به سمت پهلوهااین روش باعث آزادشدن فشارازروی هریک از باسن ها می شود :

1- ویلچرخودرادرحالت قفل قرارداده و روی دسته های صندلی ویلچربه سمت پهلو مایل شوید .


2- دسته دیگرصندلی ویلچررا نگه داشته ودرجهت مخالف به روی بدن خودخم شوید. به مدت 30 تا 90 ثانیه وزن خود را ازروی باسن بردارید .( شکل 3) اگر نمی

 توانید با دستهای خود دسته صندلی را بگیرید ، می توانید مچ خود رابه پشت دسته های عقبی ویلچر یا تکیه گاه پشتی قلاب کنید. ( شکل 4 )


3- برای بازگشت مجددبه حالت عمودی ، ممکن است لازم باشد ازدسته های پشتی ویلچر یا دسته صندلی کمک بگیرید . همچنین بعضی ها متوجه می شوند که می توانند با واردکردن فشار روی محور(rim) چرخها به برگرداندن بدن خودبه حالت راست کمک کنند.


4- شما ممکن است ازیک میزیا سایراشیاء ثابت برای خم شدن به سمت مخالف کمک بگیرید. (شکل 5) باید دقیقا" مطمئن شوید که وزن بدن شما کاملا" ازروی باسن جداشده باشد و 30 تا 90 دقیقه درآن وضعیت قراربگیرید.


5- این کاررا برای سمت دیگرنیزتکرارکنید.

 

 

خم کردن بدن به سمت جلواین کارمی تواند بطورمستقل یا با کمک دیگران انجام شود.

1- ویلچرخودراطوری حرکت دهید که چرخهای کوچک جلوئی چرخیده و روبه جلو قراربگیرند. سپس چرخهای ویلچرراقفل کنید.

2- به سمت جلو خم شده و قفسه سینه خود را روی زانوها بگذارید .( شکل زير) این کارباعث می شود وزن بدن ازروی باسن جدا شود. بایستی 30 تا

90 ثانیه دراین حالت باقی بمانید .


 3- بدن خودرابه حالت عمودی برگردانید .برای برگشت به این حالت بسته به تجهیزات مورد استفاده و قدرت دستها و بالاتنه روش های متعددی وجوددارد.

امکان دارد شما :

- دستهایتان راروی زانوهای خودگذاشته و بالا بیائید.

- دستگیره های پشتی را گرفته وخودتان رابالابکشید.

- دستهای خودرادرجلوی دستگیره های صندلی گذاشته و خودتان رابالابکشید.

بالاکشیدن بدن با فشاربرروی دستها بطورمستقل


کسانی می توانند ازاین روش استفاده کنندکه قادرندآرنج های خودرابازکرده و وزن بدن خود رابالابکشند.


( افراد دارای ضایعه C7 وپائین تر) . دستگیره های صندلی را با دستهای خود گرفته و خودتان را آنقدربالا بکشید تا کاملا" ازروی صندلی جداشده و60 ثانیه دراین

 حالت بمانید. ازآنجائی که این روش می تواند به مفاصل شانه آسیب برساند ، بایستی تنها درصورتی مورداستفاده قراربگیرد که فردقادربه انجام سایرروشها

 نباشد.

پیشرفت درمراحل آموزشامکان داردجدا کردن وزن بدن ازمرکزصندلی درمراحل اولیه آموزش برای شما مشکل باشد . همچنین ممکن است بعدازجابجا شدن ، برگشت به حالت عمودی

 نیزسخت باشد. درچنین شرایطی می توانید ازروشهای زیراستفاده کنید:

- درمجاورت یک شیئی ثابت قرارگرفته وویلچرخودرادرحالت قفل قراردهید. طبق دستورالعمل بالا به پهلو خم شوید ، اما درموقع برگشت به حالت صاف ، برای

 بالاکشیدن خودازشیئ مذکوراستفاده کنید.

- درمجاورت یک میز قرارگرفته وویلچرخودرادرحالت قفل قراردهید. درجهت میزروبه جلو خم شوید وهمزمان ازآن برای برگشت به حالت راست استفاده نمائید.


 

سایرروش هادرمواقعی که درمحیط های اجتماعی وبیرون بسرمی برید وبرای کاهش فشار خود درجستجوی روش های هستیدکه کمترمشخص باشند ، توصیه های زیرمی

 تواند برای عدم جلب توجه سایرین استفاده شوند :

- یکی ازپاهای خودرا به صورت ضربدری روی پای دیگرقرارداده ودرحالیکه زانوی خودرانگه داشته اید، به سمت عقب و یک پهلوی خودخم شوید.(شکل زير )

 این کاررا با پای دیگرنیز تکرار کنید.

 

 

- قوزک یکی ازپاهای خودرا برروی زانوی پای دیگرقرارداده وبه سمت جلوخم شوید (شکل 8). این کاررابرروی پای دیگرنیزتکرارکنید.


 

- همزمان با روش خم شدن به جلو ، مقداری ازوقت خودرا صرف مرتب کردن بند کفشها، مرتب کردن پاها و شلوارخودنمائید .(شکل زير)

 

 

 

منبع :  مقاله " روش های کاهش فشار وزن بدن " - ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: http://lifecenter.ric.org - 2009

 

 

   

 

ارسال مقاله

 

 

صفحه  آموزشی  زخم فشاری  در نظر دارد  تا با ارائه مطالب آموزشی  مرتبط با موضوع زخم فشاری  ، اطلاعات مفیدی  را در اختیار علاقمندان  قرار دهد تا بدین وسیله بتوان   با رشد آگاهی ها   ، اقدام لازم را در خصوص پیشگیری  و درمان زخم فشاری   بعمل آورد . آن دسته از علاقمندانی که دوسندار ارسال مقاله برای  انتشار در این صفحه آموزشی می باشند می توانند مقالات  خود را به پست الکترونیک زیر  ارسال نمایند تا پس از تایید علمی  در صفحه آموزشی  زخم فشاری  منتشر شود .

bedsore@isaarsci.ir

 

 

سایت مرکز  ضایعات نخاعی

www.isaarsci.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                   بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

good hits

 

 

 

 

free hits