یی  ی ی

Ϙ ی ی

 

 

   
   

               www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 
 

 


ی ی ی ی ی ی ی Ԙی . ی Ԙ ی ی ی. ی یی ǘ ی Ԙی . ǘ ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی .

 

 


ی ی ǘ ی یی ی. ی ی ییی Șی ی ی. ی ی ی . ی ی ی ј ی یی ΍ ی ی. یی ی Ԙ ی ی ی ی Ӂ Ԙ ی ی.


یی


یی (ی 4 ی 135 ی) Ԙ ی ی ی ی . 14 یی . ی ی ʝ ی ی ʘ . ی یی ʐ ی یی ی یییی ی ی ی یی ی ی یی ی.

ی ی јی ی ی ی . یی ی ی یی ی ی ǘ. ی یی ی ی ی. ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
 

 

 

 

ی یی


ی یی ǘ ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی- ی ی ی јی یی ی ی јی .

ی


ی ی ی ی ی ( 50 ). ی ی Ԙ ی. ی ی ی ی یی ی ی.

ی ی ی ی ʐی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی . یی Ϙ یی .

ی ی (ǘ)


ی ی (25 - 1 ی) Ҙ ( 1 ی) ی ی. ی ی ی .

ی ǘی یی ی ی ی ی ییی ǘ یی . ǘ ی ی ی یی . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی . یی ی Ԙی ی ی ی .
 

 

 

 

ی ی


یی 0.5 - 0.1 یی ی یϐییی ی ی ی ی. ی یی ی ی یی یی. ی یی ی ی ǘ ی ی ی. یϐ یӘ ی یی ی ی ی یی ј ی ی ی .

ی


ی ی ǘی ی . ی ی ی ǐی (ی ی) ǘی ی ی. ی ی ی јی ی ی یی یی ی ی ʐ ی јی ی . ی یی ی ی јی یی .

ǘ


ǘ یی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ǘ ی یی ی ی ی . ǘ ی ی 120m/sec 0.5m/sec ی. ی یی ی ی ǘ ی ی ی ی ی C,A ی.
A ی ی α β δ σ ی. ی ی یی Ԙی ی ی 20 - 1 ی . C ی ی 2 - 0.5 ی . C ی ی 2- 5/0 ی یی ی.

 


ی ی ی ی Ґی . ی یی ی ی ی ی ی یی .
 

 

 

 

ی ی


ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی. ی ی ی ǘ یی ی یی ی ǘ ی ی ی ی јی ǘ ی ی ی ǘ ی ی.


ی ی ی یی ی یی ј ی ی یی . ی ی ی ی Ԙ ی ی јی یی . ی ی ی ی ی ی . ی ی یی . ی ی ͘ ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی .

Neuron


ی ی ی ی ʐ ی . ʐ ی јی ی ی 100 یی ی. ʐ ی ی ی . ی ی ی јی ی(soma) ی یی ˜(axon) ی(dendrite) ی.
یϡ یی یی یی ی Ϻ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی ی. یی ʘی یی ی ϡ یی .

ی


ی ی ی soma ی. Ԙ ی ی ݡ . یی Ԙی ѡ یی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی(Perikaryon) ی.


 


ی ی (Neuroplasm) ی. 㘝ی یی ی ی ی ی ی. ی 㘝 :


1) Ș ی ی یی ی ی ی : یی ی ی ی ی ی ی 䐝ی ییی ی ی(Nissl) ی.
2) یی: юی ی ϐی ی.
3) ی ی: ی ی ییی ی ی ی ی ی .
4) ʐ ی: ی ی ی .
5) یی : یی ی ی Ҙ ی ی Ҙی . ی ی Ә یی Ԙی ی Ԙ ی ی.
ی یӘ恝ی یی یی یӘ恝یی یی 㘝 ی ϡ ی ی.


ی ی ی . ی ی ی ی ʘ() ی ی ی ی.


ی ی ی یی ی ی ی ی.


1) ی یی: ی ˜ یʝ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی یی ӝی یی . ی یѐ ی یی .


2) ی ی: ی ǡ ˜ ی ی یʝ ی ی ی ی یی. یی ییی یی ی ی Șی ی .

3) ی ی: ی ی ی . ی ˜ ی ی یʝ ی ی ی ی. ی ی ˜ یʝ ی . ی јی یی ڡ ی ј ΍ ی ی Ԙ ی ی ی Ԙی .
ی ʝی ʐ ی یی ˜ یی ی ی ی ی .

˜ Axon


ی ی ی ی ی ˜ǡ ی ی. ی ˜ ݝی ی ی never fibre ی.


˜ یی یی ی ی:

1- ˜ی یی: یی ی یی ی یی ی ˜ ی ǁی ی. ی ی ی ی ی ی. ی ی ˜ ی ˜(axoplasm) ی.

˜ ی ˜ ی ˜(axolemme) ی ی ی ی ی. ˜ی ییی ی ˜ی یی ʡ ی ʐییی یی ی ی ی ˜ ییی . ی ʐیǡ ѝی ی(nods of ranvier) ی. ی ی ی ی ی 5٪ 5/1 یی . ی ˜ ی ϡ ی ی ˜ یی . ی ˜ ی ی ȡ یی . یی сیی ˜ ی. ˜ی یی .[8]
 


یی ˜ی یی ی یی (schwann) ǘ ی ی ی ی "یی" ی. ی یی یی ϡ ی ݡ ی یی ی.


ی ی. ی ی ی ی یی ϡ ی ʡ ʝیی یی ʡ ی ی ی ی ʝیی یی ϡ ی ǘی ی ی.

2) ˜ی یی: ی ˜ ݝیی یی ی . ی ی ی ǘی ی یی ی. ی ی یی ǘی ی. یѐ ی ی ی یی .

ی dendrite


ϡ ϡ ی ی ی ی. ی ǎ (Dendron) ی ʡ . یʝ یی ی ی.


ی ی ی Ҙی ی یʝ یӘ ی ی . یʝ یی Ș ی ی ی یی ی ی. ی یʝ ی یی ی ی ی ی ی.


э یʝی ی ی ϡ ی ی . ی ی یʝ ϐیی یی ی یی(dendritic spines) ی ی. ی ی یی ӝی یی ی یϡ یʝ Ϻ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ˜ .

 ییی ی


ی یی ی ی ی ییϡ ی ی ی یی 80 . јی ی یی(ی ) ی ی ی ی ی یی ی. ی ǡ یی ی ی ی ی ی. یی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی.


یǘی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ǡ یی ی ی ی ی ی ј .


 


ی Ԙ ی ϡ یی :
1- ی ی ی Receptors
2- ی ǘ ی Effectors

ی ی


ی ǡ ی (ی) ی ییϡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

јی ی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی ی:

) یی یی ی ی (Extero ceptor) ی (Proprio ceptor). ی ی ӝیی ǡ ǡ ی ی ی.

) یی یی(interoceptor): ی ی ӝیی ǡ ǡ ϡ ... ی ی.

ی ǘ


ی ǘ јی . ˜ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

 

 

 

یی یی ی


یٔ ی ٔ ی یی ی ی. ی ی یٔ ی یی یԝی ی یی ی یی ی ی.


یی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی :


یی ی ی


یی ی ǁی (ی ی:یʝǡ ییǡ ییʝ) یی .
 

 

 ǡ یی یی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ʘی یی ی. یی ی ی ی یی ی Ӂی ی ی. یی ǡ یی .
ی ی ی ی.

یی


ی یی ی (ی ˜) یی ی یی . : ʝیی یی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی. ( ی)


ʐ ی ی ی ی ۱۰۰ یی . یی ی یǁӝ ی. ی یǁӝ ی ی ی ϡ ی ی یی ی . ی ǡ ۲۰۰ ی ؝ ی یǁی ی ی .

1. ی ی: ی ی یی ی.
2. ی: ی یی ی
3. ی: ی یی ی.

 


 

 

 

 

ی ی јی


ی ی ی [۱]:


1. ی ی: ی ی јی یی یی ی ی ( ѡ ی یی ی ی یییی) ǘ ی.


2. ی јی: ی јی ʘی یی یی یی ی ی ی ی ј ی. ی ی( ی) ӝی( ی).


3. ی : ی ی ی ی ی یی . ی ی ʡ یٔ ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ʘیی ی јی ی ی ی یی .


ی ی ی ʘ (یی ی) یی ی ی ٔ ʘ јی ی ی.


ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ۷۰ یی یʐی ی ی ی ی ی یʐی ی Ӂی ی ی ی ی ی.

  Neuron

ی ی Ԙ یی ی() ی یی (ی) ی . ј ( ی) ی ʘ ی ی ی یی ی ی ی .


ی ی ی یی یییی ی . ی ی ی ی јی ѐ ی 捘 ی یی یییی.

ی یییی ی یǁ ی ی . ی ی ی ی( ی یی) ی .

ی ی ی јی: ی ی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یییی ی ˜ ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی .


ی јی ی ی ی ی ی . ی ی .


ی ی ی() ی   ی ˜ ی ی یǁی . ی ی ی(ی ) ( ی) ی ی(˜ ) ی . ی ی ј ی یϐی ی ی.

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ˜ ی ی ی ی ی ی ی (ی) ˜ ی ǘ 1 ی ی ی ј ی .

ی ی ی ی ی ی ی ˜ ی ی ǐэ ˜ ی ی .


ǘی یǁ ی ˜ ی ی ی ی . ی یی ی ی : یی ی یی ˜ یǁ یی ی ˜ ˜ یی ی یی ی ی ی ی.


ی یی ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی یی یی ی ی یی јی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.

یی ǎ ی ی یی ǎ یی . ی یی ǎ ی یییی ی ی ی ˜ ј ی ی یǁی ی ی ی .


ی ی ی ی ی ی ی یی э ی . ی ی ی ی ی э ی (ی ی) ی ی .


ی ǘ . ی ی ی . ی ی ی ی ی یی یی یǁ ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙی ی .

ǘی ی ی јی ی ی یی ǘ یی ی ی ی ی Șی .


ی : ی ی ˜.

ی ǘ ˜ ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی .

 ˜ ی ی ʐی ϐی (یǘ) ˜ ј ی ی ی یی ی . ی ˜ ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ˜ ی .


ی ی یǁی ی ی ی ی ی ی ی ˜ ی . یǁ ی ی ی ی ی ی ی ی .

 ی ی یǁی ی ی ی . ی یʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ ی ی یǁ ی ی ی ی.


ی ی ی یی ی یی ˜ ی .


یǁ ی ˜-ی ˜-ی یǁ ی ˜-˜ ی-ی .


ی ی ی یǁی ی یی ی یییی . ی یی ʐی ی ی .

ی ی ی ی ی یی ی ی ییی یی ی یی ی . ی ی ییی ی ی یی ی ی یی ی یی ی یی ی . ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی یی ی ی ی Ёی ی . ی ی یی ی ی ǎی ی ی ی یی ǎ یی ی .


ی ی یی ی ی یییی ی ی ی یی یییی یی ی . ی ی یی ی یی ی ǎی 1 10 ی ی . ی ǎ : ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی .


ی یǁ ی یی یییی یی یǁی ی . ی ی یǁی ی ی ی ی ی یی Șѐیی ی ی ی یی ی ی .


ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ϡ یی Ԙ یی ی یییی ی .

ی ی ی ی ی 4 100 ی. ی јی ی . ی ѐی ی ی ی ی ی.

ی 3 18 یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ یی ی یی ی ی ی ی.


˜ ی ی ی ی ی ی ی ی .

˜ ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ǘ ی ی ˜ ǘ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ˜ ی ˜(یǘ) ی . ی ˜ ی ی ی ی یی ǘ ی یی ی ǎ ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی . یی ی ی ی ی . ی ˜ ی ی ی ی ی ی. ی ˜ ی ی ǘ ی ی ی یییی ی ی ی ی .


˜ ی ی یی ی ی ی ǎ ی . ی ی یی .


ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ ی یی ی ی .

  ˜ ی ی ی јی ی ی ی ی ˜ ی ی یی ی ی . ی 10 25 ی ی یی Ґ ی ی.

 ی ˜ ی јی ی ی ی ی ی . ی ی ی ˜ یی ی ی ی 1.5 ی . ی ˜ ی ی ی ی ی . ی یی ˜ ˜ ی ی ј ѐی ( 0.5 1 یی ی یی) ی یԐی ی ی .

ی ی:

ی ی ی یӘی ی ی ی Ԙ Ș ی RNA یی ی . ی ʐی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǘی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی Ș ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی ѐ ی . ی ی ی ی ی( ی ی ی ی ی ʘی ) یی( ی ی ی یی ی ی) ی .

یی ی ی ی ی ی ˜ ی . ˜ ی Ӑ ی ی ی ی . ی ی Ș ی ی ی ی ی .

ی :

Ԙ ی ی ی ی . ی یی ی :


ی ی ی ˜ ی ی ی ی ی ی ی ˜ ی . ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی јی ی ی Ԙ ی ˜ ی Ҙ یی ی .


ی ی یی ی ی ی ی . ی ˜ ی ی ی ی ی ی(ی) ی Ԙ Ԙ یǁی ی ی ی ی ی ی .

ی ی :


ی ی یی ی :


ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی .
-ی ʘ ی: ی ˜ یʝ ی ی ی ی ی . ی ʘ ی ی ی ϐی ی ی . ی ʘ ی یی ی ی ی (ی ی ی ˜).

ی ʘ ی ی ی ʘ ی ی ی ی јی ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ӝ ی یی . ی ی ѐ یʘ ی .


- ی ی: ی ˜ ی ی یʝ ی ی ی ی ی ی. ی ی ییی یی ی ی Șی ی .


-ی ی: ی ی ی . ی ˜ ی ی یʝ ی ی ی ی .

ی ی ˜ یʝ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ . ی ی јی (ʘ ی ی ی ی ی ) ی јی ( ʘ ی ی ی ی јی ی ).

ی јی یی ی ј ΍ ی ی Ԙ ی ی ی Ԙ ی .
 

ی ی ی ی:


ی ی ی :

- Ԙی ی ی یی
- ( ی ǐی)
- ی ی ی ی ی ی јی
ʘ ی ی ی ی یǁی ی یǁی ی . یǁ ی ˜ ی ی یǁی ی ی ی ی یǁی ی ی. ی یǁ ی ˜ ی یی ی ʐی یǁی ی ی .

ی یی ی ی یǁی یی ( ی یییی ی ) یی( ATP ی ی ی ی یی ی ) . ی ی یی ی(ی ی) یǁی ی Ԙ Ԙ یǁی . ی ی یǁی ی یǁی یی ی .


ی ʘ ی ی ی . ʘ ی ی یییی ی( ی ی) ی .


ی ی ی :


- ی ی
- ی ی ی ی ی


- ˜ ی ی ی ی ی ی یǁ ی ی . ی ی ی یǁ ی ی ی ی ی(ی) ی ی ی ی .


ی ی ی Ԙ ی ی ј Ӂ ی ی(یی ی ) ǐ ی ی ی . ی ی ǘ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ј ʐی .


ی ی ʘ ی ی یی ی ی ی یی ی Ёی ی . ی ی یی ی یی ј ی Ԙ یǁی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ԙ ی ی ی یǁی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی (ی ی ی ). ی ی ی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی ی ی یǁی ی ی( ی ʘ ی ). ǘی ی ی ʘ ی .


ی ی Ԙ یǁی ی ی ی یǁی ی ی ی یییی ی   ی ی ی ی .

ی ی Ӂ ی ی ی یǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی ی ی ) ی ی ی ی .

ی ی:


۱- ی ی ی ی ی ی ( ی ی یی ی) ی ی ی یǁی ی .


۲- ی ی ی ی یی ی ( ی ی یی ρیی ی) ی ی ی ʘ ی . ی ی ی ی ی ییی(GABA) ی . ی ییی ی ی . ی ی ی -ی ی ی јی ی .

ی ی :


ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی .


ی ی ی ی јی ی ݘ ی ی ی ی јی ی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ј ی ی ی .


ی ی ی ی ی GABA ی . ی ی ی ی ی ی ی ј . GABA ی ی ی ی ی ی .


ی ی یی ی ی ј یی GABA ی ی ی .

یی 90 ی ی GABA ی ی ǘی یی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی یی . ی ی ی ی ی Șی ی ی .

 

ی ی ی ی:


ی ی ی یی ی یی ی یییی ی :
ی : ی ی ی ی ی ǘی ی .
ی ی ѐی: یی ѐ ی ی ی .
ی ی: ی ی ی . ی ی ی ی ی.
ی ی: ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی .

ی ی ی ی:


ی ی ی : ی یюی юی юی یюی.


- ی یюی-ی ی. ی ی ی ی یǁی Ԙ یǁی ی . ی ی ی ی یی ی  ی ی Әیی ی(GPCRs) ی .

ی ی ییی ی یی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی . ی ی ی ی ρی ی ی ی ی ی یǁی ی ی .


- ی юی- ییی ی. یی ی ی ی ی јی ی ی ی یی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یǁی .

 ی یсیی ی ی ی ی ǎ ی ی ی (ی ی ی یی ی ǎ ی ).


- ی юی-. یی یی ی ј ی یی Ӂ . ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی ی ی G ی ( GPCR ی )


- ی یюی-ی. ی ی ی ی ی ی D1(D1 D5) ی ی Gs ی ی ی cAMP PKA ی D2(D2 D3 D4) ی ی ی ی Gi ی cAMP PKA ی ی . ی ی ی ی یǁی ی ی . ی ی ی ی یی јی .


- ی юی-ی. ی(5-یی یی 5-HT) ی ی ی ی ی.

  ی ی 5-HT GPCR یی ی ی ی . ی ی یی Ӂ ی ی Ϙی ی .

5-HT ی یǁی ϐی . یی Ӂ ی ی یǁی ی ی ی ǘ .


یی ی یǁ ی ی ˜ ی ی ی ی ی ˜ ی ی .

یی ی ј ΍ ی ی 1000 ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی یǁ ی ی . یǁ ی ј ی ی ی ی ی .
ی ی ی یǁ ی یی ی ی ی یی ی ی .


ی یǁ یییی ی یǁی ی ی :

ی ی ی ˜ ی ی ی ǎ ی ی ی ی ی .

 ی ی ی ی یǁی ی ی ی ی ی Ԙ  یǁی .

ی ی ی Ԙ یǁی ی ی ی یǁی ی ی.


یی یǁ . 10 11 (ی یی) 7000 یǁی ی . ی Ϙ 10 15 یǁ . ی ی ی ی ѐی ی ی . یی ی ی ѐ 10 14 5 10 14 یǁ(100 500 یی) یی ی .

ی ی ʘی ی ی :


1937 ی ی ˜ ѐ ی ј ی ی یی ی .

ی ی ј ѐ ی ی ی ی ی ј ی . ˜ ی ی ј یی ی یی ی .


ی ˜ ی ی یی ǎ ی ی ʘی ی ی یی(ی ) ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی .


ی ј ی یی ی یییی ی ی یی ی یی ی . ј ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .


ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی. ی -70 یی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی .


ی ی ی ی ی ی . ј ی ی ی ی Ҙ ی ی یی . ی ی ی ی ی (ی ) ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ǎ ی .


ی ی ǎ ǎ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ρی ی . ی ی یی ǎ ی ی ی ρی -ی ی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی 70 یی ی ی( ی ی ). ی ی -70 یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ( ی ی ).

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی . ی ی ی ی ی ( ی-ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی . ј یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ǐ ی ј ی ی ی ی ی .


ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ( -70 یی ) ( +30 یی ) ی ی ی ( یی ی) ی ی .


ј ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی .

 ی ی ی ی ( ی ). ی ی ی Ӂ ی .


ی ی ی ی ی یی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ( ی ی) ی ǎ ی100 یی ییی .

 یی ǎ ی -70 یی ی ی ی ǎ +30 یی یی ی ی.

ی یی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی .


Ӂ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


ی ی ی ی ی ی ی(ρی) ی ی . ی ј ی ی ی ی ј ی ی .


ј ی ی ی (ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ). ی ی ی ( 5-15 یی ی ی ی ) ی ی ی ی ǎ ی ی . ی ی ی ρیی ی ی .


ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


ی ی یǁ ی ی ی یǁ ی یǁ ی ј ی . ی یǁ ی ǐ یǁ ی  ی ј ϡ یǁ ی . ی یی یی ی ی .


ρی یی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی ی . ی ی ی 65- ی یی ی .

ј ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی یی ی ی ی ی ی (40+ ی). ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ǎ ǎ ی .

 ی ی ی ی ی ی ی . Ґی ی ی ρی ی .

ی ی ی Ϙی ی یی ی Ґ ی ی یی ی .

ی-ی ی ی ی ی ی ی ی ی . Ґی ی ی ρی . ی ی ј ی ی ی ی ی ی . یی ی ی یی (Ёیی) ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی 捘ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی .

ی ی:


ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ǘ ی ی یی ی ی ј ی . ی ˜ ی ی 1000 ی ی .

ʘ ی ی:


ʘ ی ی ی 1 120 ی ј ی . ی ی ی ی :


- ی ی
- ی یی


ی یی ʘ ی ی یی ی ی ییی ی ی . یی ˜ ی ی ی ی ی یی ی. ی ˜ ی ی ی ی یی ی .

  ی ˜ ی ی یی ی Ԙ ی ی ی ˜ یی . ی یی ی .


یی ˜ ی ی ی ی ی ی ( ی ی ی یی یی ی ی јی).

 ی ˜ ی ی ی ی . یی( ی ˜) ˜ .


ی ی ی یی ی یی ی . ǐ ی ی Ԙی ی ی ی ˜ ی ی . ی ی یی یی ˜ ی ی ی ی ی . ی یی ی ی 100 ی ی .

ییی یی  ˜ ی یی یی ی ی ی ʘ ی یی ی ی ی .

Ԙی ی یی یی ی ی - ی ی ی . ی یی ی یی ی ی Ԙی ی : ی ی ی یی یی ی ی јی. ˜ ی ی ی یی ی ی یی یی Ԙی .


˜ ی Ҙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ˜ ی ی ʘ ی ی .   یی ی ی یی ی ی یی ی ˜ ی ی .


ی Ԙی ی ی: یی ی ی јی ی ی ی یی. ی ی ј ی ˜ ی ی یی ی .

یی یی ˜ یی 1 یی ی ی ی ǘ یی ی یی ǎ ی ی . Ә ϐ ی یی ی یی ˜ ی ی јی ی .


ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


ی ی یی ی یی ی ی ی . یی یی(ی) ی ی ی ی یی ی ʘ ی .

ی ی یی ی ی ی ی ی ʘ ی ی یی-Ґ یی یی ی ی ی ی ی .


یی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی یѡ ی ی . ی یʡ ی ی ی . ی یی ی ی ی ی.

ی


ی ی یی ی . ی 100 یی(10 11) 100 یی(10 14) یǁ ی . ی ی ی 86 یی ی 16.3 یی ʘ ی 69 یی ΍ .
 

یی:


-یی ј ی (CMT) ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی یی یی ی ی یی ی ی . 100000 37 ύ ی .


-یی ی(AD) ی یی ώیی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی یی ی ی .

یی ی (ی) ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی یی (ی) ј ی(ǘی) ی(ی) یی ی یی یی ی ی .


-یی јی(PD) ی ώی ی ی јی ی ی јی ی ی ی ی . یی јی ی یی јی . ی یی ی ј ییی(ی یی) ی ј ییی(˜یی) ی .

ی یی ی ʘ јی یی ی ی Ԙی ǘی ی ی ی ی یюی ی ی . ی ی Ԙ ی . یی јی ی .


-یی یی ی ی یی ی-ی ی یی ʐی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǁی ی ی ی ی ی ی ی .

یی ј ی یی ی ی ی ی ی یی ی .

-یی

 یی یی ی . ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی ώیی Ә ϐ( ) ی ی یی ی .

(Types of Neurons)


ʐ ی (Nervous system) Ԙی :
* ی (Neuron) ی ʐ ی
* ی ی ی (Neuroglia) ی یی (Gliocyte) ی ی


ی ی

Ԙی ی :
* ی (یی ی ) ی ی ی
* ی ی ˜. ی ی ی ی ی ˜ .

 

 

 


ی

 

 

 ˜ (Axon): ˜ ی ی ی ی . ی ˜ ی ( ی ی ی ی ). ی ی یی ی ˜ ی ی () ی ( ی ی ).


ی (Dendrite): ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی .ی ی ی ی ی ی ˜ ی .

Ԙ


Ԙ :

* ی ی (Monopolar neuron): ی ی ی ی ی . ی ی ی ˜ . یی ی ی ی ی ( ی) یی ی ی ی ( ˜). ی ی ی ی ˜ .

ی ی ی ی ˜ . ی ǡ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


* ی (Bipolar neuron): ی ˜ ی ی ( ی ی Șی )


* ی (Multipolar neuron): ی ی ی ی ˜ ( ی ј ΍ ی ی ی ی )

 

ی ی:
ی ی :

* ی ی (Sensory, or Afferent neuron): ی ǡ ی ی ی ʐ ی јی ی . ی ی یی ی ی (Primary afferent neurons) ی .


* јی ی (Motor, or Efferent neuron): ی ی ی ʐ ی јی ی ی ی (یی ݡ Әی ی ی ). ی ی (ی ی) јی .

ی یی ی ʐ ی јی ی ϡ ی یی ی ی Ș ی ( ی ΍).


* ی (Connector, or association neuron) ی ییی ی ی (Interneuron): یی ی یی ی ی . ی یی ی ی ی ΍ . ی ی ی ی یی . ی ی јی ی ی:

 

 

 

 

ی ی :

 


*ی. ی ی ی ی . Ԙ ی ی . یی ی ی .

 یی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ʐ ی .


*یی ی یی ʐ ی јی (CNS)
*یی. ی ǡ ǘǎ ی ی .
* ǁیی. ی ʐ ی ی јی ی .
* یی ی ʐ ی یی (PNS)
ی یی ی ی јی (CNS) ی ی:
 

 

یی  ی ی:
 

 

 ی ی: ییǁی ی Ҙ

ی:

 


http://vv.carleton.ca/ http://images.tutorvista.com/ http://fau.pearlashes.com http://www.mananatomy.com/http://www.mdnsw.org.au/
 

 

  јی

 

Micrograph of the hypoglossal nucleus showing motor neurons with their characteristic coarse Nissl substance ("tigroid" cytoplasm). H&E-LFB stain.

 

ی

Ventral horn of the spinal cord, some cranial nerve nuclei

Excitatory projection (to NMJ)

Neurotransmitter

UMN to LMN: glutamate; LMN to NMJ: ACh

یʝی

Projection neuron

Presynaptic connections

M1 via the Corticospinal tract

Postsynaptic connections

Muscle fibers and other neurons

NeuroLex ID

nifext_103

 

 


јی ی (ی ی ی یی) ی ی ی ی ی ی ی (ی) . Ϙی 捘 یی یی ی . ی ی یی ǘ ی ی ی.


јی ی ی یی یی ی ی یی ʐ ی јی(CNS) ی ی. јی ی ی یی ی ی . ی ی یی یی ی ی ی .
 

 

ی

 

 

 

 

ی ی ی ی یی ی (ییی یی یی یی) ی ی ی ʐ ی јی (CNS) ی ی.


ی ی ی ی ییی ی ی یϡ ی ی یی ییی یی ی ی.


ی ی یی (ی) ی یی . ی ی یی ی ی .

ی-یی

 

 

Electron micrograph showing a cross section through the neuromuscular junction. T is the axon terminal, M is the muscle fiber. The arrow shows junctional folds with basal lamina. Postsynaptic densities are visible on the tips between the folds. Scale is 0.3 m. Source: NIMH

 

 

 

 

 

Detailed view of a neuromuscular junction:
1. Presynaptic terminal
2. Sarcolemma
3. Synaptic vesicle
4. Nicotinic acetylcholine receptor
5. Mitochondrion

ی

synapssis neuromuscularis; junctio neuromuscularis

 

ی یی ( یی: Neuromuscular junction) یی یی[۱] јی ی[۲] ی ی ی Әی یǁی ی ی.

ی јی ی ی јی ј یϡ یی ʐ ی јی ی ی ی.ی јی ی ی ی Әی یϡ ی یی یی ی یی ی јی ی.

یی Ԙ یǁی


јی ی ی Әی ی یی(End plate) ی ی. یی ی ی یی ی یی.


ی ˜ی [۳] ی ʐی ی ی یی. ʐی ی یی یǁی (Synaptic gutter) یی.

ی ˜ی ی ی Ϙی ی ی . ی ی ی ˜ی ی ی ی Ԙ یǁی[۴] یی.

ی ϐیی یی یǁی ی یی ی ی Ԙ یی [۵] ی ی.

Ϙ یی


ی ˜ی (Axon terminal) ی ی یԡ یی ی (Swelling) ی Ϙ یی (Terminal bouton) یی.

Ϙ یی ی یی یǁی ی ی ی ی یǁی ی ی-یی . ی ˜ی Ϙ یی ی ی ی ی.

یی یǁی


یی یǁی ی یی یی ی ی(Ach) ی یی ˜ی ی ی ی ی .ی ی یی ی(Ca) ی ی ی Ԙ یǁی ی.ی ی ی ی ی ی ی Ёیی ی ی ی یی ( ی ی)ی یی ی ی ی [۶] ی ی ی.

ی


ی ی .

ی ی ی јی ی ی یی ی ی.
ی Ϙی یی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی.


ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی.


ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ρی ی ی ی ی ی ی ی јی ی یی یی ی ی ییی .


یی ی ǘ یی یی Ԙ ی یی ǘی یی ی ی ی .


ی ی یی ی ی јی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ییی ی ی.

ییی ی یی


ی ییی ی یی(Ә) ی ی یی ی ی. ی ی ی Ԙ یی یی یǁی( ) ی یی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی.

ییی یی ی ی ی ی ی ی. ی ʐی Әی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐی ی.یی ی ییی ی ی .

јی


јی ( یی: Motor unit) 捘ی ی ی-ی ی Әی . јی ی јی ǡ ˜ ی ی یی Әی ی ی یϡ Ԙی ی.


јی ی ѐ ی 捘 یی ی(یی ی[۱]) ی јی ی یϡ ی. ی ј ی ی ϡ ی ی یی ی یی ی ی ی.

  јی ی ۲ ی ۳ ی ی . 捘 ( ی) јی ی ی ی ی. јی ی ۳ ۱۰ ی ی . ی јی ی ی ۵۰۰ ی ۲۰۰۰ ی ی Ԙی ی[۲]. ی ј ϡ јی ۱۰۰۰ ی ۲۰۰۰ ی ی .

јی


јی ی یی ی ی ی ی ی јی ی ی ی јی ی یی ی[۳]. ی ی I IIB IIA ی ی.


Burke ۱۹۷۳ ی јی یی . ی јی ی :
јی S ی Slow. ی ی یی ی I یی [۴] ی ی. ی ی ʐی ی. ی ی ی ی јی S . ی ی یی ی ی(ǘیی).


јی FF ی Fast Fatiguable. یی ی IIB یی ی[۵] ی. ی ی . ی ی ی ی ی ʐی ی. ی ییی .


јی FR ی Fast Fatigue Resistant. ی ی ی IIA . ی یی ی ی ʐی ی ی ی. ی ǘیی-ییی .

 

јی јی


ی ѐ( یی) ی یی ی ی ی ی јی FF FR . ی 捘( ی) ی ی ی ی јی S .


ی јی S ی یʝی ی( ی )ϡ ی ی јی FF FR ی یʝی ی ی ی ی ی ی یی ی.
 

 

јی ی

 

 

 

 

ی јی


јی ی ( یی: Upper Motor Neuron) یی ی ی јی ی ی یی ی یϡ ی.


ی UMN :
ی ی ی ی
ی ی ی ییی
ی (Pyramidal Tract) یӁی ی ی ʐیی یی ی ی.ǘ یی ی ی ی ی.


ی ی ی ی јی یی (Anterior Motor Neurons) ی ی(Interneurons) ی.

ی јی یی ی:


јی
јی


یی ی [۵] ی ی Әی .

یی [۶] ی ی. ی ی ی јی ی .

ی јی ی


ی јی ی ی:


ʐ ی ( ی ی ی)

ی ی(Etrapyramidal Tracts)

ی ی ی.ǐэ ی ی јی ی یی یی ی ی [ی ]. ی ی ی ی ј یی ی . ی ی ی ی ی ی ییی ی .

јی ی


јی ی ی јی ی ی ی ی ی ʐ ی یی .

ی(Pyramidal Syndrome) ی ی јی ی (UMNL) .ی ی ی ی јی ی (LMNL) . ی ی ی ی ʿǐ یی ی ی јی ی ی ی ی ʿ
ی
ی ی
ی ی ی یی .

ی ی јی ی


ی ی ی јی ی(UMNL) ی :
Әی
ی ی یی Ӂییی(Spasticity) ی یی ی ی.
یی(Fasciculation)
ی ӝی ی ی
ی ی ӝی ی Ԙی
ی ی( ی ی ی)
(Clonus) ( یȝی ی)

 

јی

 

 

Alpha motor neurons are derived from the basal plate (basal lamina) of the developing embryo.
 

Gray's subject #190
 
NeuroLex ID sao1154704263
Dorlands/Elsevier 12542868
Code TH H2.00.01.0.00008
 
 

 

јی ( یی: Alpha motor neuron) یی Әی(یی ی) ȝی ی.
ی јی یی ی A- ی ی ۹ ۲۰ ی ی ی یی Әی ی[۱].

ی ǡ ی ۵۰ ۱۰۰ ی [۲]. یی ی ѐی Ϙ یی ӝی ی یی ی(ی ی) ی ی Ϙ ی ی یی ی یӁی(Propriospinal) یϡ ی ی[۳].


ی јی ی ی ی јی ی Ԙ ی. ی ј یی(Final common pathway) ی ی .

јی јی ѐ ی 捘 ی ی.


ی јی   ی ی јی یی . јی یی ی[۴] ی ی ی Әی ی .

јی 捘 یی ی[۵] ی ی ی јی .

ی јی


ی јی ی ʐ ی јی(CNS)  ی ی:


یی(Anterior Horn) .ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


ی јی ی (Brain stem). ی ی ʡ ی- ی ی ی ی .


ی ڡ ی јی ی јی ی( ی ی ی ی) یی ی یی ی ی ی.ی ی ی ی یی ی јی ی . ی ی ی ی ی ی ی ڡ ی ی .

ی јی


јی :


یی ی ی. ی یی ی . ی ѐ یی ی ی ی ی.


ی ی ی (ی). ی јی ی ی یی ی [۷] ی یی یی یی ی .


ی ј ی ی ی ی 捘 ѐ . ј ی ی ی ی ی ѐ( یی) ی 20 ی 捘( ی) 10 .ی ی јی ی 捘 یی ی ی јی ی ѐ ی .


ی ی јی یی ی . ی ی 捘 یی ی ی ی ی ی . یʝی ϡ ی јی ی 捘 یی ی ی ی ی јی ی ی ј ی ی ѐ ی ی . ی ј ی یʝی ی یی ی 捘 ی .

ی јی


ی ی јی . ی ی یی ڡ ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی .

јی


јی ( یی: Beta motor neuron) ی јی ی یی ی ی ی . ی (Collaterals) ی یی ی ی [۱] ی یی ی (Slow twitch) .

јی јی Әی ی јی ی јی .ی јی ی یی ی ی ی ی Әی ی .


јی ی یی јی ی ϡ یی ی ی ی ی ی[۲] ј ی .

یی јی یی ی [۳] ی ی ی یی ی ی[۴] ی ی ی ی یی ی Ia II .یی јی ˜ی ی (Fusimotor)(یی јی ) ی .یی јی یی ی ی ϡ یی јی ی ی ϡ ی ی یی јی یی ی ی ی ی .

јی

јی јی ی ی یی ی ی ی.ی :
јی یی.ی یی ی ی ی[۵] ی ی ی.
јی ی.ی یی ی یی[۶] ی ی.
یی ی јی ی ǡ ی یی .ی јی ی ی јی ی ی یی .
 

јی

 

ی ی: јی

 

 

A یی, with γ motor and Ia sensory fibers

 

NeuroLex ID
 
sao1438006234
 

 

јی ( یی: Gamma motor neuron) یی ی Әی ی ی .ی јی یی ی ی ی ی ی .ی јی ǡ یی ی ی(Extrafusal muscle fibers) ی ی Әی ی јی ی јی 捘ϡ یی ی ی(Intrafusal muscle fibers) ی ی .

ی јی ǡ یی ی یی ی A- ی ی 5 ی ی ی 10 ی 45 ی .

јی


یی.ی یی ی ی ی[۱] ی ی ی .
ی.ی ی ی یی یی[۲] ی ی [۳] ی ی ی .

ی јی


ی јی یی ی[۴] ی . یی ی ی یی ی Ia II .

ی یی ی ی ی Bag2 ی ی ی ی II (ی ی) . یی یی ی Bag1 ی ی ی ی یی ی Ia(ی ی)ی .

ی ی ی (یی ی ی) ی ی јی ی ی Әی ی .


јی ǡ 昝ی ی یʝی ی ی ی ی یی ی ی(Ia II )ی ی ی ی ǡ ی јی ی ی ی ی ی ی (Gamma loop) ی ی.

ی јی ی ی јی ی ی( ) .ی یȡ ی ی یی ј ی јی یی - ی ی.ی јی ی ی јی ǘ . ی ی( ی ی ی) ی یӁی[۵](Propriospinal tract) .
 

یی

 

 

 

 

یی ی یی ی јی (CNS) ی ی ۵ ۲۰ ی ی ی Ԙی ی. ی ی ی ی ی јی ی ی ǡ ʝ ǘԝی ی ی ی یی یѡ ی Әی ( ) ی ییی یی ΐ ی.


یی ی ی ǘǎی ʝی ی ی ǐی ی ѐیی ی ی ی ی ی یی ی ی ǡ ی یی یǡ ی یی ی ј ʡ یǡ یی ǘیی یی ǘی ی ی hsp ۷۰ .


ʘیی ییی یی ی یی ی .


یی (Ramified) ی ییی (Resting) ی ی јی ی ی ی ی.


یی (Activated) ییی یǐیی ی ǘԝی ی CNS ی ی.


ییی ǘ (Reactive) ی ییی ǐیی ی ی ی ώ ی ی ی. ی یی ی CNS یی ییی Ԙ ی. یی ی ی ی ی. ی ی ǁی ی ی с ی.

ʘی ی ی یی


ی ی јی Ԙی : ی. یی یی ی ی   ی ی ی Ԙی ی.

ی یی . ییی ی ی ǘ ییی ѐی ی ی ی ی ی ی.ی ی ی ی ی ˜ǡ ی ی ی .

  ی ی ی ی ʐ یی یی ǘǎ . ی ی ی ی ی ی . یی : ی ی ǘی ی .

ی ی ی ј یی یی .ی ی ی ی یی ی ی ییی یی.

 ی ی یی ی ی ی . ی ϐ یی ϐ ی ی ی یی ی ی ی یی.

 ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ѐǡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ʘی Ӂ ی. ی ی ی.

یی ی Ϙ ی ǘیی یی یی ی ییی یی یی. ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی یی یی ی.

јی ی

 
ǎ јی ی ی јی ی (یی ی јی ی) ی ی [۱]. ی ˜ ی ی ی ی ی ی (ی ј) ی јی ی .


ی јی (α-MNs) јی (γ-MNs) ی ی ی . ی ی ј ی ی ی ی ˜ی ی ی ی .

ی јی ی


ی јی ی (ی) یϐی (ی) ی یی . ی : ی ی ی یی (EMG) ی یی. Әی ی ی .


یی ی јی ی . یی Ә (ALS) یی یی ی јی ی јی ی ی јی ی ѐی ی .
 

ی јی ی

 

 

Lower motor neuron in red

 

 

ϐ ییی јی ی ( یی: Lower motor neuron lesion) ی ی јی ی ʡ Әی یی(Anterior horn) ی ی ی јی ی ی ی.

ی јی јی ϡ ی ی .ی ی јی ی .

ی јی ی ی[۱] ی [۲] ی .


ԝی јی ʐ ی یی ی јی ی ی ی(ی јی ) یی ی ی ی ʐ ی Ϙ ی [۳].یی јی (Ϙ) ی ی ݡ .

ی ی јی ی ǡ ی ی ی(Atonic) Ϻ ی ی ی ی [۴].

ی


ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی јی ی ی:


ی یی ی ی јی ی
ی ی ی
ی ی ی ی
Ș ی
ی ی یی( ی ی ی ی ی ی ییی ییی)
ی ی یی ی(یی) ی ی ی ی( یی یی ی) ی ی.


ی ی ی ی јی ی یی :
یӘ ی ی( ی ی یی)
( Ӂی ی)
یی( ی [۵])
ی
Ԙʐی ʐی
یی
یϐی یی
یϐی
ی ی
Ԙ ی
ʐی
ی ی ی јی ی ی ی ی .

ی


ی ی[۶] ی[۷] ی (یی).
ӝی ی ی ی
ی ی ی ی [۸]
یی[۹]
یی ӝی Ԙی ی

 

ی


 

 

ژی یی showing nerve fibers in a nerve root. HPS stain.

ی

neurofibra

ی ی Ԙی

Nerve+Fibers

 

 

 

ی ی ی ی ی ( یی: Nerve fiber) ی ی ϡ ی ǘ ʐ ی ی یی ی . ی یی ǎ ی[۱] ی ˜ ی ی ی [۲].

ی ی ی یی ی یی ی یʝی ˜ی .یی јی یی ˜ی یʝی Ԙی ی .

ی یʝی یی ی ǎ ˜ ی ϡ ی ی یʝ ˜ یی .ی ی ی ی یی ی ˜(ی ی ) یی( ) ی ی .


ی ی ʐ ی јی ی .ی ی ʐ ی јی ʐ ی یی ی ی . ʐ ی јی یی ی ی ی( یی) ی ی .ی ی یی ʐ ی یی .

ی ی ی


ʐ ی :
: ǘی .

یی : ǘی . ˜ی یی ی Ҙی ی ˜ ی ی ی [۳]( ʐ ی یی).

یی : ی ی. یی ی ی ی.ی یǡ ی یی ʐ ی јی .

یی : ی ی. یی ی ی.

ی ǡ ی یی ѡ ی ییی ی ی.

ی ی јی


ی ی јی ی ʐ ی یی ѡ ی ی یی(ی ) .

یی ی ʐ ی јی ی ی ی ی ی ی .ی ی ی ԝی ( ΍ ) .ی ی ی ی ی ی یی ی ی ( ی ) ј .

ی یی


یی ی ی јیی ی ی ی :


ی ی ی
ی ی јی
ی ی Ϙ
ی ی یی


ی یی ی ی یی ی ی ی یی ʝی ی Ԙی ی :


˜
˜ ˜ ی .
یی ی .
ی Ԙی ی ی ی ی .
ی ی

ی ی ی یی


یی ی یی :


A .ی یی ی یی یی ی(ی) ی ی ی.یی A ǡ ǡ .

B . ی ی یی ی ی(Preganglionic) ʐ ی Ϙ .

C .ی یی ی ی ی ییی .ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی(Postganglionic) ʐ ی Ϙ Ԙی ی [۴]. C ӝی ϡ ʡ ی ی ی ی IV .


ی јی A

ی ی :

A alpha . ی یی .یی ی ی ی ی ی јی ی .ی јی ی ی ی .

A beta .ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

A gamma .یی ی ی ی .ی ی јی ی ی .

ی ی A

ی ی A ی :


A alpha. :
1-یی ی ی ی ی ی Ia .
2- ی ی ی ی ی Ib .


A beta. ی ی ی ی :

1-یی ی ی ی ی ی II .
2-یی یی ی ی ی ی II .

یی یی ی Ӂ[۵] ی یی یی یی ӡ ԡ ی ی [۶].


A delta.ی یی ی یی ی ی ی ی III [۷].

 

 

 

 

ی
یی
˜

ی
Axon terminal
ی
یی
 

 

 


˜ ی یی ی ی ی یی یی ی () ی ی ی. ی ˜ ی ی .

ی یی ی یϡ Ӂ ˜ ی. ی یی ی ǘ ی ǘ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. یی ی ی یی یǁ Ԙی ی یǁ ی ی ی ی یی.


˜

ی ˜ ی јی ی یی ی ی ی یی ی ی. ˜ ی ی ی ی ی ی ی ԝی ǘی ڡ ی ǘی .

یی

 

 

 

 

()

ی یی ی ی ی ( یی: Peripheral nerve) ی ʐ ی یی ی ی(یی ی)[۱] Ԙی ی.

یی ی ی یی یی ی ی ی ی[۲] ( ی) ی ی[۳]. یی ی ی ی ʡ ʡ ޡ .


ʐ ی یی ۳۱ ی ی( ی ییی ییی) ʐ ی Ϙ .


Ԙی یی


یی ڡ Șی ی Ԙی ی ی Ș ( Ș یی ی ی)ی یی یی

ی یی

ی یی ی یی ی ی јی ی ی-јی . јی ی ی یی :

ی یی јی ی
ی یی ی
یی Ϙ јی ی( ی ی یی ی ی ی)
ی ی ی ی ی یی


ی ی ʝی ی Ԙی ی:

˜
یی.یی ی ˜ ی یی ی ی ی. ی ی ˜ ی یی ϡ یی ی یی[۶].ی ʐ ی јی ی ییʝ ی ی.


.

یی Ԙی ی. ˜ یی ی Ҙی ی ˜ ی ی ˜ یی ی.

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ˜ ρی یی یی ی ی ی.ی یی ی ی ی ی.


ݝی یی


ݝی ی یی :
ǁی ی
ی ی
ی


ی ی ی ی ی ݝی ی یی .ی ی ݝ ی ی ԝی یی ی ی ی.


ǁی ی

ǁی ی یی ی ی یی ی .ی یی ی ی (ی ی)ی ی.


ی ی

ی ی یی ی ( ی) ی.ی ی ی یی یی .

ی ی( ی) ی ی ی ی јی .یی یی ی ی ی ی ی ی ی . ی (ی) یی ی


یی یی یӘی یی ی ی یی ی.ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


ی


یی ی یی ی ی ی ی یی ی.ی ی ی(ی ی) ی.


ی یی


ی ی ی ی یی ϡ ی ی :


یϐی
ϐی
ی
یی
ی ( ) ی
یӘ ی ی
ی Ԙʐی ʐی
یی ( ی ی ...)

ی
ی یی

 

ی ی یی


ی ی یی ǡ ی ی ی јی یی ѐی ی јیی .

ی ی ی ی ی ی јی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ʡ ی ی ی ی یی . یی ی Ԙ ی-јی یی .


ی ی یی ی ی :
ǘی
˜ی
ی


ǘی

ѐ یی ی ی ی ی ϡ ǘی ی. ی ی ی یȡ ѐ ی ی یی .

ѐ ی یی ی ی ی . ѐ ی یی ی ی 6 ی 8 یی.


˜ی


ǐ ˜ یی ύ ی ϡ ی ʝی یی(ݝ) ی ی ϡ ی یی ˜ی .

یʐی ˜ی ی یϡ ώ ی(Wallerian degeneration) ی[۱۷].ی (Waller) ی ی ˜ی ی ی ώ ی .

ی ˜ی یی(ی) ˜ ی ی ǐ ˜ ی یی ی ϡ ی ϡ ی ی ʘی ی. ی ǘǎ ј ی ی یی ی ی ی.


ی(ی) ˜ ی ی ی ی ی ی. ˜ یی ی ی 捘 یی ی .

ی 5 یی ی ی ѐ 2 یی ی ی یی ˜یӡ ی ی ی یی ی .


ی


ی ʡ یی ˜ ݝی ی ی ی.یϐیǡ یی ی ی ی ѐی ی یی .ی ی јی (Ϙ) . یӡ ی ی یی ی ی .


ʐ ی یی


یی ی یϡ ʐ ی ј ی.ی ی ʐ ی یی ی ی . یی Ԙی ی :


۱- ی ی ی. ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ˜ یی( ). یی ی یی یی јی یی ی یʝی ˜ی ی ی یʝی ی ی ˜ ی(یی: ی)


۲- .ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی یی ی یی . ی ʝ یی یی ی ی یϡ ی یی.ی ی ی( ј) ی ی ی ی ی ی یی ی.


یی یی


ی یی ی Ԙی ی ی :
ǁی ی(Epineurium)
ی ی(Perineurium)
ی(Endoneurium)


ǁی ی


ǁی ی ی یی ی ییی ی ی.ǁی ی ی یی ی یی یϡ ی ی ی ی .

ی یی ی ј یی ϐی ʝی یی ی. ی یی یی ǁی ی ی ی ǘی ی یȡ ǎ ی.[۱]


ی ی


ی ی ی ی ی ی ی .ی ی ی ی یی ی ی .ی ی ی ی ی ی ی یی ی.[۲]


ی ϡ ی یی ی ѐ ی ǁی ی ی .ی ی ی ύ ی Ԙی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ύ ی.


ی


ی یی ی ی.ی ی ی Ҙی ی . ѐیی ی ی یʡ یѐ ی ی ی ی[۱].ی ی ی ی ی ˜ یی ی ی ی ی یȡ ی ی ی ی یی ی.


ی
 

 

Transverse section of human tibial nerve.
 

 

 

Nerve structure

 

ی

ی (ی ی ی ی) ( یی: Nerve fascicle) ی ی ی ی[۱] ی ی ی(ی ی ی ی) ی .ی یی ѐ ی ی ʡ ی ی 捘 ی ی ی Ԙی . ی ی (ی) ی ی یی ی ی یی یی .


ی

(ی) ی یی یی ی ی یی ی ی .ی یی ی یԡ ی ѐ 捘 . یی[۲](ی) ϡ ی یی [۳] ʡ ی یی . [۴] ی ǡ یی یی یی یϡ ی ی .


ی ی ی ی

ی ی ی ی یی( ی ی ی) :
ی ی ی
ی ی јی
ی ی ی
ی یی ی јی ی یی Ԙی ی[۵].


یی ( ی    fusus neuromuscularis   )


ی ی ی ی ( یی: Muscle spindle) ی یٔ Әی ی ی ی ی ی ی یی 捘 Ҙ . یی یی یی ی ی یی یی ǡ یی ی یی. 昝ی یی یی . ی ی . 昝ی یی ( ی ی ی ) ی یی یی یی ی Әی(یی ی) 捘 . یی ی یی ی ǁی یی یی ی (ی Әی) .


昝ی یی ی یϡ ییی ʐ ی ی یی ی ی ی یی . یی ی ی ی یی ی یی یی ی ی јی .


یی یی


ی ی ی :

یی ی ی ی . یی یی یی ی یی. ی ی Bag1 Bag2 . ی [۵]. ǡ ۷ ی ۸ یی ی ۲۵ ی .


یی ی یی . ی ی ی یی یی. ی . ۳ ۹ [۷]. یی ی ی یی ۳ ی ۴ یی ۱۰ ۱۲ ی .


ی ی یی


یی ی یی یی ی ی :

ی ی .ی ی ی ی ی Ia ی ی ۷۰ ی ۱۲۰ ی. ی ی ۱۷ ی .
ی ی ی ی ی II Ia ی ی . ی ۸ ی .


یی ی یی ی ی ی(یی ی یی یی) ی ی Ԙ ی сیی ی ی.

یی ی ی یی یی یی (Bag۲) ی یی ی ی یی ی یی ی ی ی (یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ).یی ی ی ی ی یی ی ی Ԙ [۱۱] ی ی ی.

ی јی یی


یی Әی ی јی ی ی :


ی јی .ی یی ی ی ǘی ی ی.
ی јی .ی یی ی ی یی ی ی јی :


۱- јی ی یی(Dynamic gamma motor neuron).یی ی یی ی(Bag۱) ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی Ia ی.


۲- јی ی ی(Static gamma motor neuron).یی ی یی (Bag۲) یی(Chain) ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی II ی ی.

یی ј


ی јی ј ی.یی یی یی ی ی ј .ی ی ی ی ی  ی Әی ی.یی ی ی یی یی ڡ ΍ ی ʝی ʐ ی јی ی.یی یی јی ییϡ ی ی ǘی یی . ی ی یی ی . یی ی ی یی ی јی ی ی یی ی ی ی.
یی ی ی(یی ی ی) یی یی ی یی ی ی.یی ی یی Ia II ԝی ی ʐ ی јی(CNS) ی. یی یی ی:
ی ی ی
ی ی
ی یی ی یی ی ی یی Ia ϡ ی ی ی یی ی ی یی II ی. ԝی ی یی ی ی Ia ی ی. ی ی јی یی ی Ia ی ی ی. ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی .یی ی ی ی ی ی ی.
ی ژ ی( ی)
Νی ی ی یی ȝی ی (Stretch reflex) ی یی یی.Νی ی ی یی ی ی ی(یی) ی (ی) ی.ی ԝی ی یی ی یی ی ی ی ی ی. Knee jerk ی یϡ Ia ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ( ی ی ی ) ی (Reciprocal inhibition)ی ی. ی ژ ی ی ی یی ی Ib ی یϡ ی ی یی ی ی ژ ی ی. ی ی ژӡ ی(Autogenic inhibition) یی. ی ژӡ ی ی ی.


ی

 

 

 

 

 
ی
یی
˜

ی
Axon terminal
ی
یی


یʝ ی ی ی ی ی یی ی () . ی یی ی ی ی یی ی ی . ی یی ی یی یی ی ј ی.

ی یی


ی یʝǡ ϐیی 捘ی ی ǘی ʡ ی ی ی ϐی ی یی (dendritic spines) ی.

ی ϐی ی یی ˜ с ی. Ԙ ی یی یی ی ی . э یی ی یǁ ی ϡ ی یی ѐ .


ی   ی ی ی ǎ ی ی ی .[۱] ی ی Ԙ یʝ ی ی . ی ی ی јی ی. ی И ی јی ˜ ی .

ی


ی ی ی( ییی: Cranial nerves) ی ʐ ی یی ی ی ی ( ییی ییی).

  ی . ی ییی ییی ی ی ʐ ی јی ϡ ی ی ی ʐ ی یی ی ی.

  ڡ 31 ی ی . ʝی ی ʐ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی (یی) ی (ی) .

ی ی ʘ یی ی ی ی . ی ی ی јی ی ی-јی . ییی ییی ی ϡ ی ی ј (̝ی 346) 11 یی( ) јی . ی ی ȡ ̝ی 975 10 (ی-јی).

ҡ ی ی ی .
 

 

 

 

ی ی


ییی(Olfactory nerve)

ی ی ییی . ییی ی ی ی ӡ ی ی . ی ییی ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی . ییی ی .

ییی یی ʐ ییی ی ی ʐ ی ی Ԙی :

ǁی ی ییی.یی ییی ی ی ی. ی یی ییی یی ییی ی . ی ǡ ی ˜ ی یی ی ی ی ییی ی .
ی ییی.
ی ییی ییی ییی .
ی ی ییی یی ی.


ییی(Optic nerve)

ییی ی ʐ ییی . ی یی ییی ی Șی ی ی ی ی ی.

 ˜ ی ی Șی ی ی یϡ ییی ی . ی ی Șی ی ϐی یی (ی) ییی ی یی .

ییی ی یی ˜ ی ی Șی ی . یی ی ییی ی یی ییی ی ی ییی یی .

  یی ی ˜ ڡ ییی یی . ییی 90% یی ییی یی ی ی ی ی ی (ʐی ی) ʘ یی ی .


ییی یی ی ی ϡ ی یǁ ی ی ییی " ییی ی" ی(Occipital lobe) ی ی 17 ی ی .

 " ییی ی" ی ʐ ییی ی 18 19 ی . یی " ییی ی" ʐی ی(ی ی) ی ی ی ی 43 6 ی ʐی ی .

ی ی( ییی ی ʐی ی) ی ی ی ( ی ی) ی ј ی .


ییی ییی ʐی ی ʐیی یی ی ϡ ی ǡ .

 ییی ʘ یی ی ϡ ی یی ی- ی ی ( ی ).


јی ی(Oculomotor nerve)

ی јی . ی یی ی ی . ی یی ی ی ی ی. ی ی یی :

јی ی( ǘ)
ی-


ی ی ی ی :

ј ی ј
ј ی
ј ی ј
ی ی
ی


ی(Trochlear nerve)
ی ی یی . ی ȡ ی ی ی ی . ی ی ی یی .


(Trigeminal nerve)
ی ی ی-јی . ی ʡ ǡ ی ی یی یی ی ی . ی :


јی ( ی)
ی ی ( ی)
ی ( ی C2 ) ی .
ی ( یی ی ی ی) .
˜ ی јی ̡ ی ی ی :


ی

ییی ی
ییی ی
ی(Abducens nerve)


ی ی ی ی ی ی ی . ј ی ی ی ی. ј ی ј .


ی (Facial nerve)

Ԙی ی ی ی ی-јی . ی یی یѡ ی ѐی ی .

˜ی јی ی ( ی) ی ی . јی ی ی .

یی ǡ ǡ ј ی ی ی ی . یی ی ی ی . ی ی یی ی Ԙی ی ݘی ی ی یی .


(Bell's palsy) ی ʡ ی ی ی ی . ی یی یʡ ... ی ϡ ی یȡ ύ ی ی ی .


یی ی(Vestibulocochlear nerve)

ی Ԙی ی :

یی(Audiatory nerve) ی ی(Cochlear)
یی(Vestibular nerve)


یی - ی ی - ی . یی ی̐ی() .

یی ی ی 41 42 یی ی ی 22 . یی یی ی ی . ی ی ی ی ی. یی ی ј ј . ی ی یی ѐی یǐ .


ی ی(Glossopharyngeal nerve)

ی ȡ ی ی ی ی јی . ی ی ی ޡ ی ԡ ی ی . یی јی ی ی ی ی . ی ی :

ی( یی ی)
ی
یی ی

ی ی јی ی( ) ی ( ) ( ǐ) ی یی ی . یی ی ǐی ی .

ǐ(Vagus nerve)

ی ی ی یی ی јی . ۷۵% یی ی ی ǐ یی. ی ǐ ی :

ی
ی( یی ǁی ی)
ی ǐ

ی یی ǐ یی یی . ی ی ی ʐ ӡ ی ی( ی)ی.

یی јی ی یی ی ޡ ی ی ٔ ی ی یییی ی.

ی ی ی ʡ ی ی . یی ی ( ی ی) ǐ ȡ ی ʐ ی.


ی(Accessory nerve)

ی ی јی :
ی ی ی(Cranial accessory nerve)
ی ی ی(Spinal accessory nerve)


ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی . ی ی یی (Ӑ)ی(C1-C5) ڡ ی ی ی-ی-ی[۱۹] ی[۲۰] ی ی .

ǐэ ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی .


یی(Hypoglossal nerve)


ی ȡ ی јی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی
 

 

 

 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ґ ی  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 


Fine Stats