تاثیر نقش دانشگاهها در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان

 در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی از دیدگاه دانشجویان پیام نور شهرستان فراشبند درسال تحصیلی 90 - 89
 

نویسندگان  مقاله:

 رضا فراشبندی
فرزاد پورغلامی
علی محمد احمدی قراچه
زینب حبیبی دهنه سیری
مریم فراشبندی

 

دومین کنفرانس اینترنتی  با عنوان  آموزش جامعه در خصوص توانمندی ها و مشکلات افراد دچار آسیب نخاعی

   
   

 

مرکز ضایعات نخاعی جانبازان

www.isaarsci.ir

 

 

انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران

www.scia.ir

 

   

 

 

 

 


 

چکیده


اين تحقيق به بررسي تاثیر نقش دانشگاهها در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی از دیدگاه دانشجویان پیام نور شهرستان فراشبند درسال تحصیلی 90 – 89 می پردازد . هدف اصلی اين تحقيق بررسي تاثير نقش دانشگاهها بر ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی می باشد . با انجام این تحقیق می خواهیم تاثير نقش دانشگاهها بر ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی را بررسي كنيم . اين پژوهش با استفاده از روش توصیفی - پيمايشي و با بكار گيري پرسشنامه ی محقق ساخته با توجه به استانداردهاي مورد تاييد با نمونه اي به حجم 72 نفر از دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه پیام نور شهرستان فراشبند به عمل آمده است . با استفاده از برنامه ي SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . در بحث توصيفي میانگین ، میانه ، نما ، انحراف استاندارد و واریانس را در ميان پاسخگويان بدست آورديم و با استفاده از آمار استنباطي نمره ی کل ، سطح معناداری ، ضریب همبستگی ، درجه آزادی و رابطه ي معناداري بين متغيرها را بدست آورديم که نتایج نشان می دهد بين ارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان ، فرهنگ سازی دانشگاهها ، تحصيلات ( بالا و پایین ) ، سن ( بالا و پایین ) و محتوای کتب دانشگاهی و افراد دچار آسیب نخاعی رابطه ي نزدیک وجود دارد .

 

كليد واژه ها


دانشجویان (students )
( master ) اساتید
دانسته ها students ) )
ارتقاء ( promotion )
 

نویسندگان  مقالات

رضا فراشبندی: كارشناس ارشد تعليم و تربيت اسلامي reza_farashbandi@yahoo.com
فرزاد پورغلامی: كارشناس ارشد علوم تربيتي ( عضو هيئت علمي پيام نور فراشبند )
علی محمد احمدی قراچه ( عضو هيئت علمي پيام نور کازرون )
زینب حبیبی دهنه سیری ( کارشناس کامپیوتر )
مریم فراشبندی ( کارشناس مدیریت بازرگانی )

 

مقدمه


تحولات شگرف انتهاي قرن بيستم و پيش بيني انقلابهای علمي، اطلاعاتي و مديريتي در قرن بيست و يکم، مبين ابهام اساسي در مواجهه با آينده است.نقش محوري دانشگاهها و نظام آموزش عالي در شکل گيري و رهبري اين تحولات انکار ناپذير بوده و براي تدوين و دسترسي صحيح به آينده اي مناسب، چشم جهانيان مجددا" به دانشگاهها دوخته شده است. دانشگاهها خواستگاه انتظارات پیش رونده انسان دانایی محور و به تبع آن جامعه دانش مدار بسیار پیچیده امروزی است.


آنچه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته، نقش دانشگاهها در آفرينش و مديريت تحولات اجتماعي و اقتصادی است. نظام آموزش عالي كشور به لحاظ كمي و كيفي گسترش يافته است ولي هنوز راه طولاني را پيش روي دارد.

تجهيز دانشگاه‌ها براي تحقق اهداف چشم انداز ضروري است اگر مي‌خواهيم نظام آموزش عالي كشور را موظف به تحقق اهداف چشم‌انداز در تمام عرصه‌ها بدانيم بايد امروز دانشگاه‌ها را به خوبي تجهيز كنيم تا بتوانيم در همه عرصه ها  پيشتاز باشيم. نقش دانشگاه‌ها در توليد علم مبتني بر نگاه بومي و فرهنگ اسلامي براي حفظ استقلال و خودكفايي كشور و همچنين برنامه ريزي براي اصلاح امور و تقويت روحيه خودباوري در ميان افراد جامعه ضروري است.

 دانشگاهها با توليد دانش و اطلاعات،نيروي انساني تحصيل کرده و ارائه خدمات تخصصي سطح بالا، امکان توليد تجهيزات و امکانات جديد را بوجود مي آورند. تنوع و گسترش توليد نتيجه عملي فرايند توليد دانش و تجهيزات تخصصي و سرمايه انساني هستند، و از طرفي ديگر با تغيير فضاي فرهنگ و اقتصاد اجتماعي و ايجاد تحولات بعدي که در اثر افزايش ذخيره دانش بشر صورت مي گيرد، مجددا تغييرات بوجود آمده را به عنوان سوال اساسي مورد نقد و بررسي قرار داده و دست مايه توليد دانش جديد مي نمايند. لذا به نظر مي رسد فرايند تحولات جهان هم از دانشگاهها شروع مي شود و هم به دانشگاهها ختم مي گردد. به همین خاطر است که دانشگاهها در تمام زمینه ها می توانند در سطح جامعه اثر گذار باشند که این خود دلیل بسیار محکمی مبنی بر انتخاب این موضوع توسط محققان می باشد که نقش دانشگاهها در بالا بردن ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان و کمک به افراد دچار آسیب نخاعی فوق العاده موثر است .

بيان مساله


مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق تاثیر نقش دانشگاهها در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی از دیدگاه دانشجویان پیام نور شهرستان فراشبند درسال تحصیلی 90 - 89 می باشد . ارتباط با ديگران ، اعم از بيانى و غير بيانى ، از مبانى تمدّن ‏ساز زندگى اجتماعى انسان به‏ شمار می ‏آيد . در اين ميان ، دانسته ها قسمت عمدة ی ارتباطات آدمى را تشكيل می ‏دهد و از سوى ديگر ، بخش قابل توجهى از عمر انسان صرف یادگیری و کسب اطلاعات می شود . به خاطر حساسيت و موقعيت كليدي كه افراد نخاعی در سطح جامعه دارند و با توجه به اينكه ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان می تواند تاثير بسزایی بر عملكرد و كارايي این عزیزان در سطح جامعه داشته باشد به همین خاطر محققان را بر آن داشت تا در این زمینه به بحث و بررسی بپردازند تا شايد راه گشاي مسوولین وعزیزان نخاعی باشد .
 

اهداف پژوهش


الف ) هدف كلي
تاثیر نقش دانشگاهها در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی .


ب) اهداف جزئی


تاثیر نقش دانشگاهها در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی .
تاثير تحصيلات در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی .
الگوهاي آموزشی مورد استفاده در دانشگاهها تا چه حد بر ارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان در زمینه ی کمک به افراد نخاعی اثر گذار است ؟

تاثيرمحتوای کتابهای دانشگاهی در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی .

پيشينة پژوهشي

در دنیای امروز اگر سازمانی متولی خدمات رسانی برای یک گروه هدف خاص باشد ، باید اعضای سازمانی خویش را به سمت یادگیرندگی هدایت کند ، در غیراین صورت این سازمان ها به جای اینکه تاثیرگذار باشند ، ممکن است در اثر تصمیم گیری های ضعیف تاثیرات نامطلوبی را نیز به همراه داشته باشد . بهترین پژوهش ها از دیدگاه پیتردراکر در جایی اتفاق می افتند که در نقطه برخورد با گروه هدف انجام شود یعنی کسی می تواند پژوهش های های ارزشمندی را به انجام رساند که دائما با گروه هدف خویش در ارتباط است ، سازمان های غیردولتی خدمات رسان آسیب نخاعی محلی برای آمد و رفت افراد نخاعی است و می توان گفت می تواند محلی باشد برای زایش اطلاعات و تجربیات با ارزش و اگر دانشگاه ها و نهادهای علمی با این گونه سازمان ها مشارکت فعالانه داشته باشند تجربیات با ارزشی را می توان ثبت کرد که در آینده می تواند کمک مهمی برای برنامه ریزان باشد ،از طرفی چنین سازمان هایی نیز از نظر مدیریت علمی رشد کرده و می توانند با درایت امور خود را به پیش ببرند .اما با تمام این ها جامعه آسیب نخاعی کشور نیازمند انسان ها سخت کوش و توانمند و متفکری است که در این میدان قدم گذاشته و در جهت حل مشکلات آنان قدم های با ارزشی را بردارند .


لازم به ذکر است که با توجه به تحقیقات و جستجو در سایتها ، کتابها ، مجلات ، پایان نامه ها ، کتابخانه ها و انجمن ضایعات نخاعی استانهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که در زمینه ی این موضوع بطور دقیق تا الان کاری صورت نگرفته است و اگر هم موردی بوده محققان با تمام تلاشهایشان به آن دست پیدا نکرده اند . امیدواریم بتوانیم پیشقدم در ارائه ی این موضوع باشیم .

روش شناسي پژوهش


روش انجام دادن تحقيق با توجه به ماهيت و اهداف تحقيق توصيفي - پيمايشي مي‌باشد .

جامعه‌ي آماري

جامعه ی آماری اين تحقيق شامل دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه پیام نور شهرستان فراشبند است كه در سال تحصيلي 90 - 89 به عنوان دانشجو مشغول درس خواندن یا در حال فارغ التحصیلی هستند .

ابزار پژوهش


روش جمع‌آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه مي‌باشد . جهت دستيابي به اطلاعات مورد نظر با اهداف تحقيق ، از پرسشنامه ي محقق ساخته اي حاوي 15 سوال ، جهت پاسخگويي آماده گرديده است . براي هر يك از سوال‌ها از 5 گزينه ي ( خيلي زياد – زياد – خيلي كم - كم و بي تاثير ) در مقياس ( جك گيب ) از کتاب سازمان و رویکرد پژوهشی ، سید محمد مقیمی ، كه حاوي 90 پرسشنامه ي استاندارد و معتبر ، به همراه مفاهيم و نظريه هاي كاربردي براي استفاده ي مديران ، پژوهشگران و دانشجويان رشته هاي مديريت در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد استفاده شده است . ( مقیمی ، 1377 ، ص 158 )

حجم و روش نمونه گيري

تعداد 72 نفر از دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه پیام نور شهرستان فراشبند نمونه ي ما را در بر مي گيرند . از زمان اعلام موضوعات توسط انجمن ضایعات نخاعی استان تهران و پس ازهمفکری با دوستان در مورد نزدیکی این موضوع با قشر مدرسین و دانشجویان ابتدا به دانشگاه پيام نور شهرستان فراشبند مراجعه نمودیم و معرفي نامه جهت تحقيق در بین دانشجویان را دريافت نمودیم .

ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات


روش های آماری در تجزیه و تحلیل ابزار هایی هستند که به کمک آنها می توان اطلاعات به دست آمده از متغیرها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده ها کد گذاری و وارد نرم افزار SPSS مي شود و موارد تجزیه و تحلیل مي شوند . در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین ، انحراف معیار و جدول فراوانی استفاده شده است . آمار توصیفی به توصیف داده های خام پرداخته و آنها را به صورت درصد ، فراوانی ، میانگین و جداول به نمایش می گذارد و جهت بررسی فرضیه ها از آمار استنباطی ( ضريب همبستگي و آزمون تي T ) استفاده شده است .

ویژگی های ابزار پژوهش


پرسشنامه مذکور شامل 15 سوال می باشد که تاثیر نقش دانشگاهها در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی را بررسی می کند .این سوالات در قالب 5 گزینه ای انتخاب شد ، سوالات شامل گزینه های خیلی کم - کم- بی تاثیر – زیاد و بسیار زیاد مي باشد .

فرضيه هاي پژوهش


1- ارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط با افراد نخاعي اثرگذار است .
2- نقش دانشگاهها در فرهنگ سازی بین اساتید و دانشجویان در زمینه ی کمک به افراد نخاعی اثرگذار است .
3- نقش تحصيلات ( بالا و پایین ) در بین اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي اثرگذار است .
4- نقش سن ( بالا و پایین ) در بین اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي اثرگذار است .
5- نقش محتوای کتب دانشگاهی در بالا بردن دانسته های اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي اثرگذار است .

تحليل يافته هاي توصيفي تحقيق


ابتدا به بررسي و توصيف متغيرها و ويژگي هاي فردي پاسخگويان با استفاده از آماره هاي توصيفي از جمله ( ميانگين ، انحراف استاندارد و ... ) پرداخته مي شود و تمام سوالات پرسشنامه بطور كامل توصيف مي شود و هر بيست سوال پرسشنامه بر روي نمودار آورده مي شود و مشخص مي كند كه هر يك از پاسخگويان تا چه اندازه به گزينه هاي ( خيلي زياد ، زياد ، خيلي كم ، كم و بي تاثير ) پاسخ داده اند و در ادامه هم فرضيات بطور كامل تجزيه و تحليل مي شوند و مشخص مي شود كه كداميك از فرضيه ها تاييد و كدام رد مي شود .

 

 

 

 
جدول 4 - 1بالا بيانگر ، جنس پاسخگويان مي باشد و همانگونه كه مندرجات آن نشان مي دهد ، 2 / 72 درصد از آنان را دانشجویان پسر و 8 / 27 درصد از آنان را دانشجویان دختر تشكيل مي دهد كه دانشجویان پسر درصد بالاتري را به خود اختصاص مي دهند .


 

 

 

جدول 4 - 2 بيانگر وضعيت تحصيلات دانشجویان مي باشد و همان گونه كه مندرجات جدول فوق و نشان مي دهد ، 16 درصد از دانشجویان مدرك فوق ديپلم ، 84 درصد از دانشجویان مدرك ليسانس می باشند . مندرجات بالا گوياي درصد بسيار بالاي مدرك ليسانس در بين دانشجویان مي باشد .

 

 

 

 


جدول 4 - 3 بيانگر وضعيت رشته تحصیلی دانشجویان مي باشد و همان گونه كه مندرجات جدول فوق نشان مي دهد ، 5 / 55 درصد از دانشجویان در رشته ی علوم تربیتی ، 6 / 23 درصد از دانشجویان در رشته ی حقوق و 8 / 20 درصد از از دانشجویان در رشته ی الهیات مشغول به درس هستند . مندرجات بالا گوياي حضور بالاي دانشجویان در رشته ی علوم تربیتی است .
 

 

 

 

جدول 4 - 4 بيانگر نمره ي كل پاسخگويان دختر و پسر مي باشد . همان گونه كه مندرجات جدول فوق نشان مي دهد ، ميانگين 81.9306 درصد ، انحراف استاندارد 5.96309 درصد ، پايين ترين و بالاترين نمره ي كل 70.00 و 94.00 مي باشد .

 

 

 

 

جدول 4 - 5 بيانگر نمره ي كل پاسخگويان دختردانشجو مي باشد . همان گونه كه مندرجات جدول فوق نشان مي دهد ، ميانگين 82.8269 درصد ، انحراف استاندارد 6.27076 درصد ، پايين ترين و بالاترين نمره ي كل 70.00 و 94.00 مي باشد .

 

 

 

 جدول 4 - 6 بيانگر نمره ي كل پاسخگويان دختر دانشجو مي باشد . همان گونه كه مندرجات جدول فوق نشان مي دهد ، ميانگين صفر درصد ، انحراف استاندارد 79.6000 درصد ، پايين ترين و بالاترين نمره ي كل 4.40574 و 72.00       مي باشد

 

 

در جدول 4 - 7 بيانگر در بحث جنسيت ميانگين 1.2778 ، انحراف استاندارد 45105. ، پايين ترين و بالاترين نمره گذاري 1.00 و 2.00 مي باشد . در بحث سن ميانگين 41.9028 ، انحراف استاندارد 3.79458 ، پايين ترين و بالاترين سن 31.00 و 49.00 مي باشد . در بحث تحصيلات ميانگين 2.8611 ، انحراف استاندارد 45364. ، پايين ترين و بالاترين نمره گذاري 1.00 و 4.00 مي باشد ، در بحث مقاطع تحصيلي ميانگين 1.6528 ، انحراف استاندارد 80770. ، پايين ترين و بالاترين نمره گذاري 1.00 و 3.00 مي باشد .

 

 

 

در جدول بالا 1 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 2 درصد ميزان خيلي كم ، 51.4 درصد ميزان زياد و 44.4 درصد هم ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، می توان چنین عنوان کرد که ارتقاء سطح آگاهیهای اساتید و دانشجویان تا ثیر فوق العاده ای بر افراد نخاعی دارد .

 

 

 

در جدول بالا 1.4 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 4.8 درصد ميزان خيلي كم ، 43.8 درصد ميزان زياد و 50.00 درصد هم ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، می توان چنین عنوان کرد كه تحصيلات بالا و پایین اساتید و دانشجویان تا حد زيادي می تواند به افراد نخاعی کمک کند .

 

 

 

درجدول بالا 4.2 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 5.6 درصد ميزان خيلي كم ، 69.4 درصد ميزان زياد و 20.8 درصد هم ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، می توان چنین عنوان کرد كه استفاده از وسايل ارتباطي درارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان در زمینه ی کمک به افراد نخاعی اثر گذار است .

 

 

 

در جدول بالا 22.2 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 26.4 درصد ميزان خيلي كم ، 29.2 درصد ميزان زياد ، 13.9 درصد ميزان خيلي زياد و 8.3 درصد هم ميزان بي تاثير را بیان کرده اند كه از نظر پاسخگویان ارتباطات سازماني درارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان در زمینه کمک به افراد نخاعی اثر گذاراست .

 

 

 

در جدول بالا 2.8 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 11.1 درصد ميزان خيلي كم ، 48.6 درصد ميزان زياد ، 36.1 درصد ميزان خيلي زياد و 1.4 درصد هم ميزان بي تاثير را بیان کرده اند كه از نظر پاسخگویان الگوهاي آموزشی مورد استفاده در دانشگاهها تا حد زیادی بر ارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان در زمینه کمک به افراد نخاعی اثر گذار است ؟

 

 

 

 

 

در جدول بالا 18.1 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 29.2 درصد ميزان خيلي كم ، 6.9 درصد ميزان زياد ، 20.8 درصد ميزان خيلي زياد و 25.0 درصد هم ميزان بي تاثير را بیان کرده اند كه از نظر پاسخگویان تاثيرمحتوای کتابهای دانشگاهی در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان در کشور ما در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی کمرنگ بوده است ؟

 

 

 

در جدول بالا 25.00 درصد ميزان زياد و 75.00 درصد ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، در ضمن هيچكدام يك از پاسخگویان میزان کم ، خيلي كم ، و بي تاثير را عنوان نكرده اند . از نظر پاسخگویان عدم اطلاع صحيح از تکنولوژی روز دنیا توسط اساتید و دانشجویان ( بخصوص در این حیطه ) می تواند تا حد زیادی آسیب زننده به جامعه و بخصوص  افراد نخاعی باشد .

 

 

 

در جدول بالا 1.4 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 6.9 درصد ميزان خيلي كم ، 58.3 درصد ميزان زياد ، 33.3 درصد هم ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، كه از نظر پاسخگویان دانسته های بالا تا حد زیادی بر ارتباطات اجتماعي اساتید و دانشجویان در زمینه کمک به افراد نخاعی اثر گذار است .

 

 

در جدول بالا 9.7 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 4.2 درصد ميزان خيلي كم ، 55.6 درصد ميزان زياد ، 27.8 درصد ميزان خيلي زياد و 2.8 درصد هم ميزان بي تاثير را بیان کرده اند كه از نظر پاسخگویان سن ( بالا و پايين ) تا حد زیادی بر دانسته ها و تجربه های اساتید و دانشجویان در زمینه ی کمک به افراد نخاعی اثر گذار است ؟

 

 

 

در جدول بالا 4.2 درصد از پاسخگويان ميزان خيلي كم ، 18.1 درصد ميزان زياد ، 77.8 درصد ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، گزينه ي كم و بي تاثير را كسي بيان نكرده است . از نظر پاسخگویان نقش دانشگاهها در ارتباط برقرار کردن بین اساتید ، دانشجویان  و افراد نخاعی فوق العاده زیاد است .

 

 

 

 

 

 

 

در جدول بالا 1.4 درصد از پاسخگويان ميزان كم ، 2.8 درصد ميزان خيلي كم ، 50.0 درصد ميزان زياد ، 45.8 درصد ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، از نظر پاسخگویان نقش دانشگاهها در فرنگ سازی بین اساتید و دانشجویان در     زمینه ی کمک به افراد نخاعی فوق العاده موثر است .

 

 

 

در جدول بالا 2.8 درصد از پاسخگويان ميزان خيلي كم ، 13.9 درصد ميزان زياد ، 83.3 درصد ميزان خيلي زياد را بیان کرده اند ، گزينه ي كم و بي تاثير را كسي بيان نكرده است . از نظر پاسخگویان نقش دانشگاهها در پذیرا بودن افراد نخاعی در محفل گرم اساتید و دانشجویان  جهت ارائه ی راهکار فوق العاده موثر است ؟ 

 

 

 

 در جدول بالا 5.6 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 11.1 درصد ميزان خيلي كم ، 62.5 درصد ميزان زياد ، 19.4 درصد ميزان خيلي زياد و 1.4 درصد هم ميزان بي تاثير را بیان کرده اند كه از نظر پاسخگویان نقش اساتید و دانشجویان در باورسازی در سطح جامعه در زمینه ی درک این عزیزان نه ترحم بر آنان زیاد است ؟

 

 

 

در جدول بالا 11.8 درصد از پاسخگویان میزان کم ، 1.6 درصد ميزان خيلي كم ، 19.6 درصد ميزان زياد ، 62.5 درصد ميزان خيلي زياد و 4.5 درصد هم ميزان بي تاثير را بیان کرده اند كه از نظر پاسخگویان نقش اساتید و دانشجویان در بالا بردن روحیه و امید به زندگی بهتر و راحت تر در بین افراد نخاعی فوق العاده زیاداست .

 

 

 

در جدول بالا 1.6 درصد از پاسخگويان ميزان خيلي كم ، 19.6 درصد ميزان زياد ، 62.5 درصد ميزان خيلي زياد ،  11.8  درصد گزينه ي كم و 4.5 درصد بي تاثير را بيان كرده اند . از نظر پاسخگویان نقش اساتید و دانشجویان در بالا بردن عزت نفس و ایجاد هویت فردی در بین افراد نخاعی فوق العاده زیاد است .

 

 

 

 

 

 

 

آمار استنباطي

يافته هاي استنباطي تحقيق

 

 

 

 

 

 

همانطور كه در جدول 4 – 24 مشاهده مي شود در نمره ي كل پرسشنامه ي دانشجویان در دو گروه دختر و پسر تفاوت معناداري مشاهده شد . اين تفاوت معنادار در جدول 4 – 28 كه ميانگين دختر 6000 / 79 و ميانگين پسران 8269 / 82 بود نيز مشاهده شد .

 

 

 

 جدول 4 – 25 ضريب همبستگي بين سن و نمره ي كل دانشجویان دختر و پسر را نشان مي دهد . همانطور كه در جدول بالا مشاهده مي شود . ضريب همبستگي بين سن و نمره ي كل دانشجویان دختر و پسر 12/ r =  و 28/ p =  بدست آمد . بنابراين همانطور كه مشاهده مي شود بين سن و نمره ي كل تفاوت معناداري مشاهده مي شود .

 

فرضیات


فرضیه ي اول : ارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان در ارتباط  با افراد نخاعي اثرگذار است .
با توجه به پاسخگويي 95.8 درصد از دانشجویان به گزينه ي خيلي زياد و زياد مي توان گفت بين دو ارتقاء سطح   دانسته های اساتید و دانشجویان و افراد نخاعی رابطه ی مثبتي وجود دارد و اين فرضیه تاييد می شود .


فرضیه ي دوم : نقش دانشگاهها در فرهنگ سازی بین اساتید و دانشجویان در زمینه ی کمک به افراد نخاعی اثرگذاراست.
با توجه به پاسخگويي 95.8 درصد از دانشجویان به گزينه ي خيلي زياد و زياد مي توان گفت بین نقش دانشگاهها در فرهنگ سازی بین اساتید و دانشجویان در زمینه ی کمک به افراد نخاعی ديدگاه مثبتي وجود دارد و اين فرضیه تاييد  می شود .


فرضیه ي سوم : نقش تحصيلات ( بالا و پایین ) در بین اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي اثرگذار است .
با توجه به پاسخگويي 93.8 درصد از دانشجویان به گزينه ي خيلي زياد و زياد مي توان گفت بين دو نقش تحصيلات        ( بالا و پایین ) در بین اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي ديدگاه مثبتي وجود دارد و اين فرضیه تاييد می شود .


فرضیه ي چهارم : نقش سن ( بالا و پایین ) در بین اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي اثرگذار است .
با توجه به پاسخگويي 83.4  درصد از دانشجویان به گزينه ي خيلي زياد و زياد مي توان گفت بين دو نقش سن               ( بالا و پایین ) در بین اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي ديدگاه مثبتي وجود دارد و اين فرضیه تاييد می شود .


فرضیه ي پنجم : نقش محتوای کتب دانشگاهی در بالا بردن دانسته های اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي اثرگذار است .
با توجه به پاسخگويي 27.7  درصد از دانشجویان به گزينه ي خيلي زياد و زياد مي توان گفت بين نقش محتوای کتب دانشگاهی در کشور ما در جهت بالا بردن دانسته های اساتید و دانشجویان در کمک به افراد نخاعي ديدگاه مثبتي وجود ندارد و اين فرضیه تاييد نمی شود .
 

بحث و نتيجه گيري


تجهيز دانشگاه‌ها براي تحقق اهداف چشم انداز ضروري است . اگر مي‌خواهيم نظام آموزش عالي كشور را موظف به تحقق اهداف چشم‌انداز در تمام عرصه‌ها بدانيم بايد امروز دانشگاه‌ها را به خوبي تجهيز كنيم تا بتوانيم در همه عرصه پيشتاز باشيم . نقش دانشگاه‌ها در توليد علم مبتني بر نگاه بومي و فرهنگ اسلامي براي حفظ استقلال و خودكفايي كشور و همچنين برنامه ريزي براي اصلاح امور و تقويت روحيه خودباوري در ميان افراد جامعه ضروري است.

همانطور كه در جدول 4 – 23 مشاهده مي شود در نمره ي كل دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداري مشاهده مي شود . اين تفاوت معنادار در جدول 4 – 25 كه ميانگين دختران 6000 / 79 و ميانگين پسران 8269 / 82 بود نيز مشاهده شد . ضريب همبستگي بين سن و نمره ي كل مديران 12/ r = و 28/ p = بدست آمد ، بنابراين همانطور كه مشاهده مي شود بين سن و نمره ي كل تفاوت معناداري مشاهده مي شود .


نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه بين ارتقاء سطح دانسته های اساتید و دانشجویان ، فرهنگ سازی دانشگاهها ، تحصيلات دانشگاهی (بالا و پایین ) ، سن (بالا و پایین ) و محتوای کتب دانشگاهی و ارتباط بین افراد نخاعی رابطه ي مثبتي وجود دارد .

پيشنهادهاي تحقيق


1- با توجه به ارتباطات مناسب و با كيفيت در ميان اساتید و دانشجویان سعی شود از این مساله بطور کامل در جهت کمک و ارائه ی راه حل به عزیزان نخاعی بهره برداری شود .
2- با توجه به اهميت فوق العادة ی ارتقاء و سطح آگاهیهای اساتید و دانشجویان در مقاطع مختلف سعی شود زير ساخت هاي مناسب از جمله ( وسايل ارتباطي و كمك آموزشي ، افزايش دوره هاي بازآموزی ) در جهت کمک به افراد نخاعی در دستور کار قرار گیرد .
3- الگو برداري از كشورهاي پيشرفته در جهت بالا بردن سطح كيفيت ارتباطي بین دانشگاهها و افراد نخاعی می تواند مفيد باشد .

 

 

 

پرسشنامه  

بسمه تعالي

دانشجویان گرامي
از آن جا كه امروزه دانشگاهها در جهت ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان به عنوان یک نهاد پركاربرد در سطح جامعه عرض اندام مي کنند ، محقق را بر آن داشته تا با ايجاد سوالات مناسب ميزان تأثير نقش دانشگاهها را بر ارتقای دانسته های اساتید و دانشجویان در زمینه ی افراد نخاعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان فراشبند در سال تحصيلي 90 – 89 بررسي نمايد . از اين رو از شما دانشجویان عزيز خواهشمندیم پرسشنامه را با دقت مطالعه فرمائيد و سپس به سوالات آن پاسخ دهيد .


با تشكر صميمانه از همكاري شما

 

 

 

 

 Abstract

This study investigated the role of universities in promoting the knowledge of teachers and students with students from the perspective of people with spinal cord injury, a city of light Frashbnd academic year 90-89 deals. The main objective of this study enhance knowledge on the role of university professors and students communicate with people with spinal cord injury is With this research will improve knowledge on the role of university professors and students to study in people with spinal cord injury. This research using descriptive method - applying the questionnaire survey and made according to approved standards, with a sample size of 72 students (male and female) Glider Frashbnd city has to Analyzed using the SPSS program is located. Descriptive in the mean, median, thumb, standard deviation and variance among respondents got And inferential statistics using the total score, the level of significance, correlation coefficients, degrees of freedom, and significant relationship between the variables The results obtained show that the level of knowledge between teachers and students, the universities of culture, education (high and low), age (above or below) the content of books and people with spinal cord injury there is a close relationship.

 

 

 


منابع و ماخذ

الف ) منابع فارسي
1- بيابانگرد ، اسماعيل ( 1388 ) ، روشهاي تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، تهران ، انتشارات دوران ، چاپ چهارم .
2- دلاور ، علی ( 1385 ) ، روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی ، تهران ، انتشارات ويرايش ، چاپ چهارم .
3- رضائیان ، علی ( 1374 ) مدیریت رفتار سازمانی ، تهران ، انتشارات دانشكده ي مديريت ، چاپ سوم .
4- کوکلان ، هوشنگ ( 1358 ) رفتار سازمانی ، تهران ، انتشارات قطره ، چاپ سوم .
5- كولتنر ، جان دبليو ، ( 1369 ) ، ارتباط گفتارى ميان مردم ، ترجمه ي سيد اكبر مير حسينى ـ قاسم كبيرى ، تهران ، انتشارات امير كبير ، چاپ دوم .
6 - مقیمی ، سید محمد ( 1377 ) ، سازمان و رویکرد پژوهشی ، تهران ، انتشارات ترمه ، چاپ اول .

 

****

 

 

 

منبع : مقاله   "   تاثیر نقش دانشگاهها در ارتقاء دانسته های اساتید و دانشجویان  در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی از دیدگاه دانشجویان پیام نور شهرستان فراشبند درسال تحصیلی 90 - 89" - نویسندگان :  رضا فراشبندی: كارشناس ارشد تعليم و تربيت اسلامي ،فرزاد پورغلامی: كارشناس ارشد علوم تربيتي ( عضو هيئت علمي پيام نور فراشبند ) ،علی محمد احمدی قراچه ( عضو هيئت علمي پيام نور کازرون ) زینب حبیبی دهنه سیری ( کارشناس کامپیوتر )   مریم فراشبندی ( کارشناس مدیریت بازرگانی ) -انتشار در   دومین  کنفرانس اینترنتی  با عنوان  آموزش جامعه  در خصوص توانمندی ها و مشکلات افراد دچار آسیب نخاعی-دی ماه 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.isaarsci.ir

 
 

 

 

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 يكم مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005    Isaarsci  Website . All rights reserved

Google Page Rank