دانستني هايي درباره  آسيب های نخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

   
 هر ساله چه تعدادی آسيب نخاعی در ايالت متحده  به وجودمی آيد؟

طی دو دهه گذشته هيچ مطالعه ای بر روی تمامي موارد وقوع ضايعات نخاعی در ايالات متحده انجام نشده است. ولی ، بر اساس تعداد ثبت هايی که طی سالهای دهه 1980 و دهه 1990 انجام شده، تعداد موارد وقوع آسيبهای نخاعی برآورد و تفاوتهای منطقه ای موارد وقوع ضايعات نخاعی شناسايی شده است. ايالاتی که ثبت موارد در آنها انجام شده عبارتند از : آلاباما، آرکانزاس، کلورادو، دلاوير، فلوريدا ، جورجيا، لووآ، لويزيانا، مری لند، ميشيگان، می سی سی پی، نيوجرسی، نيويورک، داکوتای شمالی، اوکلاهما، کارولينای جنوبی، يوتاآ،ويرجينيا، ويرجينيای غربی.متاسفانه ، بسياری از برنامه های مربوط به ثبت آمارواطلاعات موردنياز، تامين بودجه نشده و در حال حاضرنيز انجام نمی شوند. با اين وجود، مطالعات بعمل آمده ،نشان می دهند که ميزان موارد وقوع ضايعات نخاعی به استثنای کسانی که در صحنه حوادث فوت نموده اند، 40 مورد به ازای هر ميليون نفر می باشد. بر اين اساس با در نظر گرفتن جمعيت فعلی ايالات متحده که هم اکنون بيش از 300 ميليون نفر می باشد، سالانه بيش از 12000 مورد آسيب نخاعی جديد اتفاق می افتد.

References:
1. Gerhart KA. Spinal cord injury outcomes in a population-based sample. J Trauma 1991;31:1529-35.
2. Acton PA, Farley T, Freni LW, Ilegbodu VA, Sniezek JE, Wohlleb JC. Traumatic spinal cord injury in Arkansas, 1980 to 1989. Arch Phys Med Rehabil 1993; 74: 1035-40
3. Woodruff BA, Baron RC. A description of nonfatal spinal cord injury using a hospital-based registry. Am J Prev Med 1994; 10:10-4.
4. Thurman DJ, Burnett CL, Jeppson L, Beaudoin DE, Sniezek JE. Surveillance of spinal cord injuries in Utah, USA. Paraplegia 1994; 32:665-669.
5. Price C, Makintubee S, Herndon W, Istre GR. Epidemiology of traumatic spinal cord injury and acute hospitalization and rehabilitation charges for spinal cord injuries in Oklahoma, 1988-1990. Am J Epidemiol 1994; 139:37-47.
6. Johnson RL, Gabella BA, Gerhart KA, McCray J, Menconi JC, Whiteneck GG. Evaluating sources of traumatic spinal cord injury surveillance data in Colorado. Am J Epidemiol 1997; 146:266-272.


2- چه تعدادی از افراد نخاعی هم اکنون در ايالات متحده زندگی می کنند؟


آمارها خيلی متفاوت هستند، ولی بطور کلی در حال حاضر تعداد افراد نخاعی قابل قبول بين 080/227 تا 938/300 نفر برآورد شده است.

References:
1. DeVivo MJ, Fine PR, Maetz HM, Stover SL. Prevalence of spinal cord injury: a re-estimation employing life table techniques. Arch Neurol 1980;37:707-8.
2. Harvey C, Rothschild BB, Asmann AJ, Stripling T. New estimates of traumatic SCI prevalence: a survey-based approach. Paraplegia 1990;28:537-44.
3. Lasfarques JE, Custis D, Morrone F, Carswell J, Nguyen T. A Model for estimating spinal cord injury prevalence in the United States. Paraplegia 1995;33:62-68.


3- آيا تعداد موارد وقوع آسيب های نخاعی طی سالهای اخير تغيير پيدا کرده است؟

ما از اين موضوع اطلاع نداريم .ولی در دو دهه گذشته ،هيچ مطالعه اي بر روی تعداد موارد وقوع آسيبهاي نخاعي انجام نشده است. مدارک موجود در ثبت های ايالتی نشان می دهند که در ايالات متحده هيچ اقدام جامعی در خصوص موارد وقوع ضايعات نخاعی انجام نمی گيرد. ولی تعداد موارد وقوع به دلايل خاص تغيير يافته اند. بطوری که از سال 2000 به بعد ضايعات ناشی از سقوط افزايش و آسيب های حاصل از جرائم ( نزاع ها ) و ورزش کمتر شده اند.


References:
1. Jackson AB, Dijkers M, DeVivo MJ, Poczatek RB. A demographic profile of new traumatic spinal cord injuries: change and stability over 30 years. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1740-1748.
2. Nobunaga AI, Go BK, Karunas RB. Recent demographic and injury trends in people served by the model spinal cord injury care systems. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80:1372-1382.
3. Glick T. Spinal cord injury surveillance: is there a decrease in incidence? [abstract] J Spinal Cord Med 2000; 23(Suppl):61

 
4- عواملی که باعث بروز آسيب های نخاعی می شوند ،چه چيزهائی هستند؟

تصادفات وسائط نقليه با 42 درصد در رديف اول قرار دارند و بعد از آن به ترتيب ،سقوط با 1/27 درصد، اعمال خشونت بار 3/15 درصد، ورزش 4/7 و ساير عوامل 1/8 درصد، از عوامل بروز آسيب های نخاعی محسوب می شوند. اين ارقام مربوط به ضايعاتی هستند که از سال 2005 به بعد، به بانک اطلاعات ملی گزارش شده اند. ميزان درصد علل ناشی از خشونت در اوايل دهه 1990 افزايش و لي بعد از آن کاهش داشته است. ميزان آسيب های نخاعی حاصل از سقوط از سال 1973 به بعد،بطور مرتب در حال افزايش است. علل ناشی از تصادفات رانندگی و ورزش نيز کاهش پيدا نموده اند.


References:
1. Facts and Figures at a glance. January 2008. National Spinal Cord Injury Statistical Center.
2. Nobunago AI, Go BK, Karunas RB. Recent demographic and injury trends in people served by the Model Spinal Cord Injury Care System. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80:1372-82.
3. DeVivo MJ. Epidemiology of traumatic spinal cord injury. In: Kirshblum S, Campagnolo DI, DeLisa JA, editors. Spinal cord medicine. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2002. p 69-81.
4. Jackson AB, Dijkers M, DeVivo MJ, Poczatek RB. A demographic profile of new traumatic spinal cord injuries: change and stability over 30 years. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1740-1748.
5. DeVivo MJ, Vogel LC. Epidemiology of spinal cord injury in children and adolescents. J Spinal Cord Med 2004; 27(Suppl):S4-S10.

 
5- چه تعداد از افراد مبتلا به آسيب نخاعی مجددا" اشتغال به کار داشته باشند؟


در حدود 40درصد از اشخاص پاراپلژی و 30درصد از مبتلايان به تتراپلژی (کوآدری پلژی) اين توانائي راپيدامي كنندكه سرانجام به کار برگردند. عوامل بسيار زيادی در برگشت به کار فرد نخاعی دخيل هستند و اين عوامل تنها محدود به سوابق کاري قبل از آسيب، سطح تحصيلات ، سن، جنسيت، نژاد، سطح نورولوژيکی و درجه ناقص يا کامل بودن ضايعه، ميزان استقلال فرد در انجام حرکات و انگيزه فرد آسيب ديده نيستند.


References:
1. J S Krause, D Kewman, M J DeVivo, F Maynard, J Coker, M J Roach, S Ducharme. Employment after spinal cord injury: an analysis of cases from the Model Spinal Cord Injury Systems. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80:1492-1500.
2. DeVivo MJ, Rutt RD, Stover SL, Fine PR. Employment after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1987; 68:494-8.
3. DeVivo MJ, Richards JS, Stover SL, Go BK. Spinal cord injury - rehabilitation adds life to years. West J Med 1991;154;602-6.
4. James M, DeVivo MJ, Richards JS. Postinjury employment outcomes among African-American and white persons with spinal cord injury. Rehabil Psychol 1993;38:151-64.
5. DeVivo MJ, Whiteneck GG, Charles ED Jr. The economic impact of spinal cord injury. In: Spinal cord injury: clinical outcomes from the model systems. Stover SL, DeLisa JA, Whiteneck GG, eds. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc. 1995; 234-271.
6. Krause JS. Employment after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil1992; 73:163-169.
7. Krause JS, Anson CA. Employment after spinal cord injury: relation to selected participant characteristics. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:1492-1500.
8. Krause JS, Kewman D, DeVivo MJ, Maynard F, Coker J, Roach MJ, Ducharme S. Employment after spinal cord injury: an analysis of cases from the model spinal cord injury systems. Arch Phys Med Rehabil 1999; 80:1492-1500.
9. Meade MA, Lewis A, Jackson MN, Hess DW. Race, employment, and spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1782-1792. Pflaum C, McCollister G, Strauss DJ, Shavelle RM, DeVivo MJ. Worklife after traumatic spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2006; 29:377-386.
 


6- اميد به زندگی نزد افراد پاراپلژی يا تتراپلژی (کوآدری پلژی ) به چه صورت است؟


اميد به زندگی، به سن افراد هنگام آسيب، مدت زمانی که از آسيب آنان می گذرد و شدت ضايعه بستگی دارد. با يک مرور کلی بر اعداد و ارقام و وضعيت بيماران، می توان برآورد صحيحی از اميد به زندگی آنان بدست آورد. چنانچه اطلاعات بيشتری مورد نياز باشد، می توانيد از طريق برنامه های رايانه ای از آنها استفاده نمائيد.


References:
1. DeVivo MJ, Stover SL, Black KJ. Prognostic factors for twelve-year survival following spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1992;73: 156-62.
2. DeVivo MJ, Black KJ, Stover SL. Causes of death during the first 12 years after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1993; 74:248-54.
3. DeVivo MJ, Stover SL. Long-term survival and causes of death. In: Spinal cord injury: clinical outcomes from the model systems. Stover SL, DeLisa JA, Whiteneck GG, eds. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc. 1995; 289- 316.
4. DeVivo MJ, Ivie CS III. Life expectancy of ventilator-dependent persons with spinal cord injuries. Chest 1995;108:226-232.
5. DeVivo MJ, Krause JS, and Lammertse DP. Recent trends in mortality and causes of death among persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1999;80: 1411-19.
6. Strauss D, DeVivo MJ, Shavelle R. Long-term Mortality Risk After Spinal Cord Injury. J Insur Med 2000;32:11–16.
7. Strauss D, Shavelle R, Day S, DeVivo MJ. An Analytic Method for Longitudinal Mortality Studies. J Insur Med 2000;32:217–225.
8. DeVivo MJ. Estimating Life Expectancy for Use in Determining Lifetime Costs of Care. Top Spinal Cord Inj Rehabil 2002;7(4):49-58.
9. Life Care Planning of Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation - Volume 7, Number 4/Spring 2002.
10. Krause JS, DeVivo MJ, Jackson AB. Health Status, community integration and economic risk factors for mortality after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1764-1773.
11. Strauss DJ, DeVivo MJ, Paculdo DR, Shavelle RM. Trends in life expectancy after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2006;87:1079-1085.
12. Shavelle RM, DeVivo MJ, Strauss DJ, Paculdo DR, Lammertse DP, Day SM. Long-term survival of persons ventilator dependent after spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2006; 29:511-519.
13. Shavelle RM, DeVivo MJ, Paculdo DR, Vogel LC, Strauss DJ. Long-term survival after childhood spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2007; 30(Suppl):S48-S54.
 


7- هزينه های مربوط به مراقبت افراد نخاعی در طول دوره زندگی آنان چه مقدار است؟


هزينه زندگی افراد نخاعی به عواملی از جمله ميزان سن و ميزان شدت ضايعه آنان بستگی دارد. که با يک مرور کلی بر جداول مربوط به اعداد و ارقام و وضعيت افراد می توان برآورد دقيقی از ميزان شدت ضايعه و سطح سنی آنان بدست آورد. (جداول در منابع لحاظ شده است )


References:
1. Whiteneck GG. The high costs of high-level quadriplegia. In: Spinal Cord Injury: The Model. Apple DF, Hudson LM,eds. Atlanta: Georgia Regional Spinal Cord Injury Care System. 1990; 114-117.
2. Berkowitz M, Harvey C, Greene CG, Wilson SE. The Economic Consequences of Traumatic Spinal Cord Injury. New York: Demos Publications; 1992.
3. DeVivo MJ, Whiteneck GG, Charles ED Jr. The economic impact of spinal cord injury. In: Spinal cord injury: clinical outcomes from the model systems. Stover SL, DeLisa JA, Whiteneck GG, eds. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc. 1995; 234-271.
4. Johnson RL, Brooks CA, Whiteneck, GG. Cost of traumatic spinal cord injury in a population-based registry. Spinal Cord 1996;34: 470-480.
5. DeVivo MJ. Causes and costs of spinal cord injury in the United States. Spinal Cord 1997;35: 809- 813.
6. Berkowitz M, O'Leary PK, Kruse DL, Harvey C. Spinal cord injury: an analysis of medical and social costs. New York: Demos Publications 1998.


8- تعدادمبتلاياني كه درسطوح خاص دچار آسيب می شوند ، هر سال چقدراست؟


شايعترين سطح آسيب 5 C است و بعد از آن نيز 4C ،6C ، 12Tو1L قرار دارند. بطور کلی در حدود نيمی از آسيبها گردنی هستند و نيمی ديگر سينه ای و کمری يا خاجی می باشند.

 


References:
1. DeVivo MJ, Richards JS, Stover SL, Go BK. Spinal cord injury: rehabilitation adds life to years. West J Med 1991;154:602-606.
2. Go BK, DeVivo MJ, Richards JS. The epidemiology of spinal cord injury. In: Spinal cord injury: clinical outcomes from the model systems. Stover SL,DeLisa JA, Whiteneck GG, eds. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc. 1995; 21-55.
3. DeVivo MJ. Epidemiology of traumatic spinal cord injury. In: Kirshblum S, Campagnolo DI, DeLisa JA, editors. Spinal cord medicine. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2002. p 69-81.
 


9- ميزان وقوع عوارض ثانويه و تکرارآن ،بعد از ضايعه نخاعی چه وضعيتی دارند؟

شايعترين عوارض بعد از آسيب های نخاعی به ترتيب عبارتند از : عفونتهای دستگاه ادراري، زخمهای فشاری، درد، افسردگی، اسپاسم، عفونت هاي ريوي، اتونوميک ديس رفلکسی، ترمبوز وريدهای عمقی و آمبولی های ريوی حاصل از آن، ايجادسنگ های کليوی و مثانه ، نارسائی کليه و استخوان سازی های نابجا.


References:
1. DeVivo MJ, Kartus PL, Rutt RD, Stover SL, Fine PR. The influence of age at time of spinal cord injury on rehabilitation outcome. Arch Neurol 1990; 47:687-691.
2. Waites KB, Canupp KC, DeVivo MJ. Epidemiology and risk factors for urinary tract infection following spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1993; 74:691-695.
3. Jackson AB, Groomes TE. Incidence of respiratory complications following spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 1994; 75:270-275.
4. Johnson RL, Brooks CA, Whiteneck, GG. Cost of traumatic spinal cord injury in a population-based registry. Spinal Cord 1996;34: 470-480.
5. Chen D, Apple DF Jr, Hudson LM, Bode R. Medical complications during acute rehabilitation following spinal cord injury - current experience of model systems. Arch Phys Med Rehabil 1999;80: 1397-1401.
6. McKinley WO, Jackson AB, Cardenas DD, DeVivo MJ. Long-term medical complications after traumatic spinal cord injury: a regional model systems analysis. Arch Phys Med Rehabil 1999;80: 1402-1410.
7. Chen Y, DeVivo MJ, Roseman JM. Current trend and risk factors for kidney stones in persons with spinal cord injury: a longitudinal study. Spinal Cord 2000; 38:346-353.
8. Chen Y, DeVivo MJ, Lloyd LK. Bladder stone incidence in persons with spinal cord injury: determinants and trends, 1973-1996. Urology 2001; 58:665-670.
9. Cardenas DD, Bryce TN, Shem K, Richards JS, Elhefni H. Gender and minority differences in the pain experience of people with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1774-1781.
10. Bombardier CH, Richards JS, Krause JS, Tulsky D, Tate DG. Symptoms of major depression in people with spinal cord injury: implications for screening. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1749-1756.
11. Chen Y, DeVivo MJ, Jackson AB. Pressure ulcer prevalence in people with spinal cord injury: age-period-duration effects. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86:1208-1213.
12. DeVivo MJ. Trends in spinal cord injury rehabilitation outcomes from model systems in the United States: 1973-2006. Spinal Cord 2007; 45:713-721.
 


10- از نظر آماری خصوصيات افراد مبتلا به آسيب نخاعی چيست؟
درحال حاضر، ميانگين سنی افراد آسيب ديده، 38 سال است که طی سه دهه گذشته دائما" افزايش پيدا کرده است. نسبت مردان به زنان 4 به يک است و اکثرآنها از افراد سفيد پوست هستند .بطوركلي سياه پوستان بيشتر از سفيد پوستان در معرض خطر قرار داشته اند. در سالهای اخيرنيز درصد مواردی که در بين سياه پوستان اتفاق می افتد، افزايش يافته است.


References:
1. DeVivo MJ, Richards JS, Stover SL, Go BK. Spinal cord injury: rehabilitation adds life to years. West J Med 1991;154:602-606.
2. DeVivo MJ, Rutt RD, Black KJ, Go BK, Stover SL. Trends in spinal cord injury demographics and treatment outcomes between 1973 and 1986. Arch Phys Med Rehabil 1992;73:424-30.
3. Go BK, DeVivo MJ, Richards JS. The epidemiology of spinal cord injury. In: Spinal cord injury: clinical outcomes from the model systems. Stover SL, DeLisa JA, Whiteneck GG, eds. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc. 1995; 21-55.
4. Nobunago AI, Go BK, Karunas RB. Recent demographic and injury trends in people served by the Model Spinal Cord Injury Care System. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80:1372-82.
5. DeVivo MJ. Epidemiology of traumatic spinal cord injury. In: Kirshblum S, Campagnolo DI, DeLisa JA, editors. Spinal cord medicine. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2002. p 69-81.
6. Jackson AB, Dijkers M, DeVivo MJ, Poczatek RB. A demographic profile of new traumatic spinal cord injuries: change and stability over 30 years. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1740-1748.
7. DeVivo MJ, Vogel LC. Epidemiology of spinal cord injury in children and adolescents. J Spinal Cord Med 2004; 27(Suppl):S4-S10.****


منبع: مقاله: " سئوالات مکرری که در رابطه با آسيب های نخاعی مطرح هستند؟ " – مترجم:مهندس عباس کاشي(ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آبان ماه 1387 - برگرفته از سایت:http://www.spinalcord.uab.edu/show.


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar