ايستادن امروز ، سلامتی فردا

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

عوارض ثانويه زيادی بعد از بی حرکتی های طولانی مدت در افراد نخاعی ايجاد می شوند. به همين دليل امروزه متخصصين توانبخشی ،برنامه ايستادن را به عنوان قسمت مهم و حساسی از برنامه های اوليه توانبخشی براي بيماران خود درنظرمي گيرند. ولی نكته مهم اين است كه، برنامه هاي کامل مربوط به ايستادن نبايستی تنها به جلسات اوليه توانبخشی افراد نخاعی محدود شود. برای اينکه فوايد حالت ايستاده در طولانی مدت تجربه شوند، بايستی بلافاصله بعد از ترخيصٍ، يک دستگاه frame standing ،برای استفاده در منزل در نظر گرفته شود. موقعی که متخصصين ،همراه با ساير تجهيزات اوليه ( از جمله ويلچر، چهار پايه توالت ) ، وسايل كمكي رانيز جهت ايستادن ، برای بيماران خود تجويز می کنند، آنها درواقع بهترين شانس را برای تهيه دستگاه Standing Frame پيدا می کنند. بنابراين افراد نخاعی و خانواده آنان می توانند با گروههای درمانی و متخصصين توانبخشی خود در اين زمينه صحبت کنند.  

مشاوره افرادنخاعي وخانواده آنان بامتخصصين وكارشناسان توانبخشي

اگر شما علاقمند هستيد که در مورد ايستادن چيزهای بيشتری ياد بگيريد، ابتدا با متخصصين يا پزشک خود مشورت نمائيد و ببينيد که آيا ايستادن از نظر پزشکی برای شما ايمن و مناسب است يا خير. سپس هماهنگی های لازم را با مراجع ذيربط جهت تهيه دستگاهي( EasyStand) كه مورد نظر تان است ،انجام دهيد. پس ازاين مرحله نيز بايد ببينيد که آيا دستگاه پيشنهاد شده برای شما مناسب است يا خير. برای اين کارنيز بايد اطمينان حاصل کنيد که متخصصين ،نياز پزشکی شما را تائيد نمايند. چنانچه متخصصين توانبخشی دستگاه مورد نظر را تائيدنكنند، بايستی شما دستگاه ديگری را درخواست دهيد. دراين راستا گروه تخصصی شما(شامل متخصصين درمانی و تهيه کننده دستگاه )مي تواند با ارائه مدارک و مستندات مناسب و گواهی های مورد نياز از شما حمايت نمايند. يکی از بزرگترين اشتباهاتی که افراد ناتوان ممكن است مرتکب آن شوند اين است که دفاعی از خود نداشته باشند. به اين مفهوم كه شما بايدهمواره آماده باشيد ، وتا وقتیكه وسيله مورد نيازتان را در منزل تحويل نگرفته ايد، از پای ننشينيد.

متخصصين و پزشکانی که در راستای درمان افراد مبتلا به آسيب نخاعي فعاليت می کنند، بايد ايستادن را با اين هدف تجويز نمايند که افراد نخاعی واقعا" به آن نياز دارند.يک متخصص توانبخشی در زمينه ضايعات نخاعی، بايستی با عوارض ثانويه ای که بعد از آسيب های نخاعی بوجود می آيند، آشنائی كامل داشته باشد. از سوی ديگر وسائل توانبخشی که جهت تحمل وزن و ايستادن ،دربخشی از برنامه هاي ايستادن بيماران مورد استفاده قرارمي گيرند ، بايستی طوری انتخاب شوندکه اثرات عوارض ثانويه آسيب های نخاعی را به حداقل ممکن برسانند. لازم است به محض اينکه بيشترين فوائد ممکن از لحاظ پزشکی براي بيماران تعيين گرديد، ايستادن راشروع نمايند. مهمترين مطالعات و تحقيقاتي که طی آنها مزايای بهداشتی ايستادن به اثبات رسيده، از اين قرارند:    

·         استفاده از Standing Titl table جهت کاهش اسپاسم هاي بعد از ضايعات نخاعی

·         تغييرات ايجادشده درخصوصيات استخوان درشت نی پا ( tibia ) بعد از آسيبهای نخاعی و تاثير اقدامات انجام شده در مراحل اوليه.

·         تاثيرات ايستادن هاي طولانی مدت ،برروي افراد مبتلا به آسيب های نخاعی

·         اثرات برنامه های ايستادن در منزل برای افراد نخاعی

·         ايستادن و اهميت آن در کنترل ضايعات نخاعی

البته در مطالعات وتحقيقات بعمل آمده ،مي توانيد موضوعات بيشتری را در مورد ايستادن پيدا کنيد.

تجويز دستگاههاي ايستادن جهت استفاده در منزل و تهيه آن

در اولين مرحله برنامه توانبخشی بايد بيماران شما ،بی درنگ حالت ايستاده را تجربه کنند. همچنين لازم است مطمئن شويد که آنها در منزل هم برنامه هاي مربوط به ايستادن خود را پيگيری خواهند کرد.بطوركلي تجويزيك دستگاه Stander برای هر فرد نخاعی، جهت استفاده در منزل بايستی طوری انجام شودکه آنان بتوانند بعد از ترک مراکز توانبخشی نيز ،نيازهای مربوط به برنامه های ايستادن خود را تامين نمايند. با تجويز Stander هاشما بعنوان يک متخصص بيشترين شانس را به بيماران خود می دهيد تا بتوانند از طريق بيمه وسايرمراجع وسيله مورد نياز خود را تهيه کنند. شرکتهای بيمه ،وقتي در دستورات اوليه مربوط به تهيه ويلچر و ساير نيازهای تجهيزات توانبخشی ،تهيه Stander نيزدرج شده باشد، اغلب آنرا نيز تحت پوشش قرار می دهند. همچنين اگر بيمار تان در خصوص ضرورتهای پزشکی خود نياز به معرفی نامه داشته باشد مي توانيد به اوکمک نمائيد. كارشناسان مالی معرفينامه شما را بررسی کرده و پيشنهاداتی ارائه می دهند تا به موفقيت شما کمک کنند. 

                     ****

مقاله:" ايستادن امروز-سلامتي فردا" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – بهمن ماه 1387 - برگرفته از:سايت http://www.easystand.com/products.cfm

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved