نکات مهمی درموردمناسب سازی حمام براي افراد نخاعي

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 
اندازه درورودی حمام باید مناسب باشدتا ویلچرقادربه عبورازآن باشد، علاوه برآن فرد نیازداردکه بتواندبه راحتی وبدون محدودیت داخل حمام حرکت کرده ودوربزند.اگر در حمام مشکل داشته باشد،می توان آن رابرداشت و به جای آن ازیک پرده مناسب استفاده کرد ویااینکه از درهای تاشو یا گردان استفاده کرد.

- برای مثال می توان رادیاتوررا از روي زمين برداشته و از رادياتور هاي  قابل نصب  بر روي ديوار استفاده نمود  .

- ممکن است لازم باشد برای استفاده ازدوش ،محل کاسه روشوئی راعوض کنید یا وان را بردارید. ( البته اجرای این گزینه ها هزینه زیادی دارد،ولی نسبت به تخریب دیوارها وجابجائی آنها هزینه آنها کمتراست).

- می توان کمدزیر روشوئی رابا یک کمدکوچکترعوض کرد.درکمدرانیزبرداشت تا فضای کافی برای زانوهای فردنشسته فراهم شود. برای حفاظت ازسوختگی پاها بایدلوله های آب گرم با موادعایق پوشانده شوند یا اینکه دورازمسیرحرکت فرد نصب شوند.

- کمدهای حمام (که روی آنها آینه نصب می شود): برای کسانی که جهت خم شدن یا پائین دادن خوددرحالت نشسته مشکل دارند می توان کمدها رابالاتر نصب کرد. اما اگر چند نفردریک خانه زندگی می کنند،بایستی ارتفاع مناسب را مشخص کنید.

- ارتفاع توالت نیزمهم است: اگرتوالت خیلی پائین باشد، نشستن وبلندشدن برای خیلی هامشکل خواهدبود.اما چنانچه ارتفاع توالت زیاد باشد،استفاده ازآن مشکل خواهدبود.مشکل ارتفاع توالت رامی توان بااستفاده ازصندلیهای توالت که قابلیت جابجائی دارند برطرف کرد. انواع واقسام بسیارزیادی ازاین صندلیها وجوددارند که دارای تسمه های ایمنی وسایراجزای کمکی نیز هستند.

دستگیره های کمکی

این دستگیره ها بایستی مستقیما"روی دیوارهای سمت توالت و داخل حمام پیچ شوند.استفاده ازمیخ یا پیچ های معمولی در داخل دیوارکفایت نمی کند.دستگیره ها بایستی بتوانند حداکثر تاحدود 115 کیلوگرم راحمایت کنند.اگرکسی بیش از 90 کیلوگرم داشته باشد،محل نصب دستگیره ها روی دیوار بایستی بیشترتقویت گردند.دستگیره ها به افرادکمک می کنند تا آنهابتوانندروی توالت نشسته یا بلندشوند و برای طی کردن منطقه حمام ازآنهااستفاده نمایند. دستگیره ها عملا" بیشتربرای کسانی ازجمله افراد سالخورده یا افرادي  که دارای محدودیت حرکتی هستند قابل استفاده است .


- دستگیره های مخصوصی که حمایت کننده دستها هم هستند تعادل بیشتری رابرای فردایجادمی کنند،به همین دلیل ممکن است استفاده ازآنهامناسب ترباشد.این نوع دستگیره ها برای توالت و نواحی اطراف آن تکیه گاه محکمی هستندو پایه هائی دارندکه برروی کف قرارمی گیرد.

- زیرپائی های ضدلغزش : اطمینان حاصل کنید که برای جلوگیری ازسرخوردن وسقوط زیرپائی های لاستیکی ضدلغزش دروان حمام یا کف ناحیه دوش حتما" قرار داده شود. استفاده از فرش های کوچک در حمام خیلی خطرناک هستند و بایستی بطورکامل برداشته شوند.

- نگهدارنده دوش های دستی: بااستفاده ازاین نگهدارنده ها می توان آب رادرهر سطح مناسبی جاری کرد.همچنین این امکان وجودداردکه به صورت ایستاده قرارگیرندیا دارای دسته قابل تنظیمی هستند که باآزادکردن آن به سمت بالا،دردست استحمام کننده قرارمی گیرد.

- صندلی دوش : صندلی دوش یا نیمکتها به اشکال مختلفی برای افرادی که باید درحالت نشسته باقی بمانند،یاکسانی که لازم است موقع استحمام ازویلچر خود خارج شوندوبرای افرادی که تعادل کمی دارند،درداخل حمام مورداستفاده قرار می گیرند.

- بالابرهای ویژه وان حمام: این بالابرهاازطریق کاتالوگها،اینترنت،وفروشگاه های تجهیزات پزشکی قابل دسترس هستند،ولی برای استفاده از اکثرآنها نیازبه کمک اشخاص دیگراست.

- شیرهای تک اهرم: استفاده از این شیرهابرای کسانی که دستهای ضعیف دارندیاحس دستهای آنان کاهش یافته آسانتراست. وقتی که حس پوست کاهش یافته باشد،تجهیزات ضدسوختگی نیزبایستی دروان حمام و روشوئی موجوددر حمام نصب گردد.

- لازم است اجاره کنندگان به دقت وضعیت مناسب سازی کل آپارتمانی را که درنظردارنداجاره دهند وهمچنین حمام آن را به دقت بررسی کنند.

تجسم کنیدچه گزینه هائی می تواننددسترسی به آپارتمان را تامین کنند.باصاحب خانه در مورد تغییرات موردنیازتان صحبت کنید.قبل ازعزیمت به خانه اجاره شده ازاوبپرسیدکه آیادیوارها قدرت کافی برای نصب دستگیره ها رادارند،یادرصورت لزوم آنها را مقاوم سازی خواهدکرد.چنانچه ضرورت دارد،ازاوبخواهیدکه آیا درب حمام را درطول دوره اجاره بردارد.توجه داشته باشیدکه آیایک رمپ متحرک برای دسترسی به جلوی در کفایت می کند،یااینکه ورودی مناسب سازی شده دیگری وجوددارد. ساختمانهای جدید به خصوص آسانسورآنها بایدکاملا" قابل استفاده شماباشند.(شرکتهای تهیه کننده بایدباتوجه به دستورالعملهای مربوطه ازقبل برآورددقیقی بعمل آورند، درغیر این صورت اقدامات بعدی جهت قابل استفاده نمودن آنها واقعا" هزینه خیلی زیادی خواهدداشت و شرکتهای مذکورنیزمتحمل خسارت خواهندشد.)

به خاطرداشته باشیدکه باتوجه به قوانین بنگاههای املاک، صاحب خانه هااین حق را دارند که با انجام هرگونه مناسب سازی مخالفت کنند. اما درصورت موافقت موجر، مستاجر ملزم است هزینه های مناسب سازی را پرداخت کند.درزمان تخلیه و درصورت تمایل مالک ،مستاجرین بایستی وضعیت منزل را به حالت اصلی خودبرگردانند.گاهی اوقات صاحب خانه بخشی ازهزینه های مناسب سازی را به دلیل ارتقاء ویژگیهای مسکن خود پرداخت می کند. درهرحال مالک ومستاجربایستی بتوانندبصورت دوستانه وبا توافق یکدیگر اصلاحات مشکل را انجام دهند.
 

 

****


منبع: مقاله"
نکات مهمی درموردمناسب سازی حمام براي افراد نخاعي  " –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از: http://www.infinitec.org


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved