ویژگی سطوح کاردرآشپزخانه ویژه افرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 مناسب بودن ارتفاع سطح کار برای راحتی فرد از ا همیت زیادی بر خوردار است.
(ومعمولا" حدود 7.5 سانتیمتر زیر آرنج در نظرگرفته می شود) . وقتی که غیراز فردنخاعی اشخاص دیگری هم در آشپزخانه کار کنند، موضوع ارتفاع سطوح کار می تواند یک معضل محسوب شود. در چنین مواردی سازش بین افراد با ناراحتی هائی همراه خواهد بود.چنانچه فضای کافی وجوددارد، می توان چند سطح کاردرارتفاع های مختلف ایجاد نمود. یااینکه می توان یک سطح کار جداگانه روی دیوار نصب کرد که ارتفاع آن برای فردنخاعی مناسب باشد. البته بااین کار فضای مناسبی هم برای پاهای فرد فراهم می شود.می توان ازمیزهای کشوئی مناسب قابل نصب درزیر پیشخوان های اصلی استفاده نمود. دراین میزها فضای کافی برای استقرارپاها وجوددارد. البته میزهای اتو کشی را می توان به صورتهای مختلف روی دیوار یا پشت درها تعبیه نمود. چرخ دستی ها و قفسه های متحرک نیز می توانند به عنوان میز کارمورد استفاده قرارگیرند. ولی باید مطمئن باشید که حرکت دادن آنها آسان بوده و درموقع انجام کارروی آنها کاملا" ثابت هستند. درهرحال بایستی دقت شودکه ارتفاع برای فرد نخاعی کاملا" مناسب باشد.

یکسری میزهای کار وجوددارند که ارتفاع آنها قابل تنظیم است که برخی ازآنها بطور دستی و بعضی هم بصورت الکتریکی کارمی کنند .ولی انواع برقی آنها هزینه زیادی دارند.

می توان ازاجاق گاز ها و سینک های قابل تنظیم استفاده نمود . البته انواع الکتریکی آن هم وجوددارند که خیلی گران هستند.

بعضی ازاستفاده کنندگان ویلچر از میزهای درازبلند که درزیرآن هیچ قفسه ای وجودندارد به عنوان سطح کار استفاده می نمایند که فضای آن برای کار کردن کافی است .البته ممکن است قسمتی از آن برای قفسه های باریک درنظرگرفته شود. اگر دوست ندارید که این نوع سیستم ها در معرض دید باشند،می توانید درجلوی آن ها یک پرده نصب کنید.

 

مشخصات سطوح کار


اگر بینائی کسی مشکل دارد و نورزیاد برای او مشکل زاست، بایدسطوحی را برای کار انتخاب کند که انعکاس نور آنها زیادنباشد. این افراد بایدرنگی را برای سطح کارخودانتخاب نمایندکه با دیوارها و قسمتهای مختلف کنتراست داشته باشند. باید سعی شود از سطوح کاری استفاده گرددکه لبه های آن دارای رنگهای مختلفی باشد.

 شما می توانیدغذا را روی سطوح دارای پوشش های رزینی یا سطوح سخت تری مانند Corian آماده سازی نمائید. کسانی که در استفاده از دستهای خود دارای محدودیت هستند ، بااستفاده از این سطوح درمورد سر خوردن تخته های مخصوص برش (برای برش سبزی و گوشت )به اطراف نگرانی نخواهندداشت. درضمن تمیز نمودن آنها نیزآسانتراست.اگر کسی روی پاهای خودتعادل ندارد، بایدبه فکر میزهای کاری باشند که گوشه ها ولبه های آن مدور باشد.

 

 

سیستمهای آشپزخانهکسانی که از ویلچراستفاده می کنند یا خم شدن آنان به سختی انجام می شود ،جهت دسترسی به اشیای موجود در انتهای قفسه ها با مشکل مواجه می باشند.اگر شما نمی توانید با تنظیم پایه ها ارتفاع مناسب را ایجاد نمائید، می توانید با تثبیت آنها به دیوار در سطح مناسب ، ارتفاع مطلوب را برای آنها ایجادکنید. به خاطرداشته باشیدکه این کار می تواند باعث شودکه ارتفاع سطح کار برای استفاده شما خیلی بلندشود.کسانی که درحفظ تعادل خود مشکل دارند یا قادرنیستند به مدت طولانی بایستند ،باید به فکر نصب دستگیره های ریلی در واحدآشپزخانه خودباشند. ممکن است لازم باشد که در تمام دورتادور آشپزخانه یا فقط در جاهائی که اکثر اوقات می ایستند،ازاین دستگیره ها استفاده شود. بایستی کنترل شوند که بطورایمن نصب شده باشند و بتوانندوزن شمارا تحمل کنند.

چنانچه قدرت گیرائی دستهای فردخیلی خوب نباشد، ممکن است استفاده از بعضی از دستگیره ها مشکل باشد.استفاده از دستگیره های گرد کوچک و لبه هائی که در طول بالای درنصب شده اند، خیلی مشکل است . کاربرد دستگیره های D شکلی بزرگ ازهمه آسانتراست . از ارائه کنندگان این نوع وسایل بخواهید که انواع قفلهای لمسی مغناطیسی به شما معرفی کنند.با استفاده ازاین نوع قفلها تنها کافی است که در راهل داده وآن رابازکنید.


گرفتن دستگیره های D شکل آسان تراست. ریل های دیواری می توانند اشیاء رادردسترس نگه دارند.

قسمت های دیواری که دارای درهای کشوئی بوده و درجهت بالا وپائین بازوبسته می شوند، برای کسانی که فراموش می کنند،درها را ببندند و افرادی که بینائی آنان ضعیف باشد،از نظر اصابت با سر هیچگونه خطری ندارند.اما باید مطمئن بود که این درها به آسانی بازوبسته شوند.فراموش نکنید که برای تمیزکردن بیشتر آنها فقط باید در ها را جدا کرد.درضمن اهمیت تضادرنگها و براق نبودن آنها را نیزبه خاطرداشته باشید.

افرادی که ازویلچراستفاده می کنند یا برای درازکردن بدن خودمشکل دارند، جهت دسترسی به اشیای موجود در قسمتهای بالائی قفسه ها وکابینتهای دیواری با مشکل مواجه می شوند.استفاده ازواحدهای کوتاه تر که تنها دارای یک قفسه هستندوبا وضعیت فردمتناسب باشند،می توانندبرای این قبیل افراد مناسب باشند.همچنین می توان ازقفسه های باریک درارتفاع متناسب با وضعیت فرداستفاده کرد.یا اینکه می توان ازفضاهای خالی روی دیوارها برای آویزان کردن اشیاء روی قلاب های نصب شده روی آن استفاده نمود.کنترل کنید که استفاده ازآنها مشکل نباشد.
 

 

 

دردسترس بودن اشیاءسیستمهای کشوئی اجازه می دهندکه باوجود عمیق بودن قفسه ها دسترسی به اشیاء داخل آنها امکان پذیرباشد. فقط بیرون کشیدن در و خارج شدن قفسه ها باید براحتی امکان پذیرباشد. بااین روش آنچه را که به دنبال آن هستید به آسانی درمعرض دید شما قرارگرفته ونیازی نیست که آن را جستجو نمائید. بطورکلی استفاده از واحدهای دارای قفسه های کشو ئی نسبت به واحدهائی که دارای درهای لولائی هستند، آسان تر است.

گنجه های کشوئی نیز دقیقا" مانند قفسه های کشوئی هستند.اما ازآنجائی که بلندترهستند، دسترسی به طبقات بالائی آنها برای افراد ویلچری مشکل تراست.دقت کنید که وقتی کشوها پر از اشیاء می شوند،استفاده ازآنها آسان باشد. سبدهای کشوئی مخصوص سبزیجات نیز به همین ترتیب کارمی کنند.طبقاتی را انتخاب کنید که خیلی دربالا دست قرار نداشته باشد. اطمینان حاصل کنیدکه دستگیره ها درارتفاعی نصب شود که برای دسترسی شما آسان باشد.

 

 


همیشه دستیابی به اشیائی که در قسمتهای عقبی کنج ها قراردارند، مشکل است.استفاده از سیستمهای چرخ فلکی می تواند این مشکل راحل کند.این سیستمها به گونه ای هستندکه فقط بایستی آن را کشیدتا با یک حرکت چرخشی اقلام موجوددرقسمت عقب در سمت جلو قرار گیرند. سیستمهای با قابلیت چرخش 270 درجه ای هزینه بیشتری دارند،ولی نسبت به انواع استاندارد180 درجه ای اشیاءرا جلوتر می آورند.
کسانی که ازویلچراستفاده می کنندو برای دسترسی به قسمتهای بالا مشکل دارند، می تواننداز سبدهائی که به سمت پائین و بیرون کشیده می شونداستفاده کنند.این سیستم ها کمک می کنندتا اشیاءموجوددرقسمتهای دیواری دردسترس قرارگیرند.با کشیدن انتهای فلزی آن ، سبد به سمت پائین وبیرون حرکت می کند،بطوری که می توان به محتویات داخل آن دسترسی داشت. استفاده ازاین سیستمها تاحدی نیاز به قدرت دارد. دقت کنید که این نوع تجهیزات نبایستی برای وسائل شکستنی مورد استفاده قرارگیرند.
همچنین می توان اشیاء کوچکتررا داخل سبدهای نصب شده در سطح داخلی در قفسه ها قرارداد. استفاده از سبدهای چرخ دار برای سبزیجات می توانند مفیدباشند.

چندنکته مفید:

- وجودیک لبه 5 میلی متری می تواند کمک کند که از ریزش مایعات برروی پاهای شما جلوگیری شود.
- استفاده ازدرهای مجهزبه لولاهای 170 درجه ای به دسترسی بیشتر شما کمک خواهدکرد.
- استفاده ازنوارچسب های تیره ومات روی سطوح کارمی تواند به کنتراست آنها کمک نماید.
- برای جلوگیری از سرخوردن اشیاء می توانیداززیربشقابی های مناسب استفاده کنید.

 

****منبع: مقاله:"
ویژگی سطوح کاردرآشپزخانه ویژه افرادنخاعی"  –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) –
انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved