پیامدهای موردانتظار افرادنخاعی T1-T9 وآنچه که باید آنان بدانند ؟

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 


 

فهرست مطالب

 -   چه کسانی بایداین راهنما رامطالعه کنند؟

-   چرااین راهنما مهم است؟

-    چه پیامدهائی دارد؟

-   تاثیرپیامدهای بعدازضایعات نخاعی

-   نمودارمربوط به مناطق حسی سطوح T1 تا T9

-   انتظارچه فعالیتهائی رامی توان بعدازضایعه نخاعی T1-T9 داشت ؟

-   جدول 1 : پیامدهای موردانتظاردرافرادنخاعی دچارضایعه کامل درسطوح T1-T9

-   جدول 2 : سئوالات و اقدامات

-   فرم سوابق پزشکی

-   دفترمربوط به تجهیزات

-   فرم اطلاعات اضطراری

-   فرم اطلاعات بیمه ای

-   فرم اطلاعات مراقبین و کمک کننده

چه کسانی بایداین راهنما رامطالعه کنند؟

 -   افرادنخاعی مبتلا به ضایعه کامل درسطوح T1-T9

-   خانواده ، دوستان ، کمک کنندگان مراقبت شخصی وسایرمراقبین

-   کارشناسان حوزه مراقبتهای بهداشتی افرادنخاعی به خصوص کارکنان مراکزتوانبخشی

 این راهنما براساس دستورالعمل های کاربردی و کلینیکی مربوط به عوارض حاصله بعدازضایعات نخاعی که درحال حاضرقابل استقاده هستند، تهیه شده است . ازگروه پزشکی خودبخواهید که با مراکز ضایعات نخاعی تماس گرفته تا هرنوع دستورالعمل مربوط به خرید ونحوه مصرف تجهیزات ووسائل را دراختیارشما قرارداده ویا وب سایتهای مفید مربوط به آسیبهای نخاعی را به شما معرفی کنند.     

چرااین راهنما مهم است؟

این راهنما یکی از 8 سری راهنمائی است که به توصیف عوارض حاصل از آسیبهای نخاعی براساس سطح ضایعه می پردازد.این راهنما مخصوص افرادنخاعی است که به ضایعه کامل درسطوح T1-9 مبتلا هستند، یعنی کسانی که بین اولین تا نهمین مهره ناحیه سینه ای دچارضایعه بوده و درنواحی پائین آن دچار فلج شده اند. هدف ازاین سری راهنماها توصیف آن چیزهائی است که افرادنخاعی مبتلابه سطوح مختلف می توانند برای فعالیتهای روزانه انتظارداشته باشند.   

 اطلاعات موجوددراین راهنما می تواندبه افرادنخاعی و مراقبین آنان کمک کند تا وضعیت فعلی وبرنامه های آینده رابشناسند.این راهنما به تشریح اطلاعات مهمی می پردازدکه می توانند برای شما مفید باشند، ازجمله :

-         آنچه که یک شخص نخاعی انتظاردارد یک سال بعدازآسیب انجام دهد؟

-         چه کمکهائی درمورد امورزندگی روزمره درمنزل ، درمحل کار، ودرجامعه موردنیازاست؟

-         چه تجهیزاتی می توانندبه فردنخاعی کمک کنند تا استقلال بیشتری پیدا کند؟ 

 ضایعه نخاعی آسیبی است که به طناب نخاعی واردشده ومنجربه ازبین رفتن حرکت وحس می گردد. نخاع مجموعه ای ازاعصاب است که توسط استخوان های ستون مهره ها احاطه شده اند. برای از بین رفتن عملکردهای جاری نیازی نیست که نخاع بطورکامل قطع یا پاره گردد. به عبارت دیگرممکن است شخصی دچار شکستگی پشت یا گردن شده وتنها استخوانهای اطراف نخاع (مهره ها) آسیب ببینند ولی نخاع تحت تاثیرقرارنگرفته ودچار ضایعه نگردد . درچنین شرایطی بعدازثابت سازی استخوانهای آسیب دیده ، فلج ایجاد نمی شود.

 استخوانهای ستون فقرات" مهره " نامیده می شود که طناب نخاعی را احاطه می کنند. این استخوانها ستون فقرات راشکل می دهند. هرچه سطح آسیب نخاع درفرد بالاترباشد، معمولا" محدودیت بیشتری را درا نجام فعالیتهای خود خواهد داشت . مهره های موجوددرناحیه گردن ،مهره گردنی نامیده می شود. بالاترین مهره C1 است وبعدازآن C2 وC3 و...قراردارند.درپائین مهره ها ی گردنی مهره های سینه ای ، کمری و خاجی قراردارند. ضایعه نخاع درناحیه سینه ای معمولا" باعث ازبین رفتن قدرت فعالیتها یا پاراپلژی می گردد.    

 

پیامدهای حاصل از آسیب نخاع در ناحیه سینه ای چه چیزهائی هستند؟

 موقعی که درمورد"پیامدها"ی بعدازضایعه نخاعی صحبت می شود، منظورخیلی چیزها می تواند باشد:

بازیابی حرکت – حس

توانائی اجرای فعالیتهای روزمره وجاری

زندگی اجتماعی در جامعه

کیفیت کل زندگی

 پیامد تغییری است که به دلیل یک حادثه نظیرآسیب نخاعی به وجودمی آید.این موضوع می تواند به روشهای زیرتوصیف گردد:

 
 پیامدهای مربوط به اختلالات : عوارض پزشکی یا بیماریها 

پیامدهای مربوط به فعالیت ها : کارهای اصلی مراقبت که بایدخودفردانجام دهد.( از جمله در زمینه تنفس،خوردن ، لباس پوشیدن و حرکت درمحیط ). فعالیتهای مذکورمی توانند با استفاده از کمک یا بدون کمک تجهیزات یا اشخاص دیگرانجام شوند.


پیامدهای مربوط به مشارکت : روشهای ارتباط با دیگران درجامعه ازجمله بودن با دوستان ، والدین ، دانشجویان ، کارکنان یا داوطلبان.


پیامدهای مربوط به رضایت زندگی : گزارشاتی که فرد درمورد نحوه مراقبت ازخود وکیفیت زندگی ارائه می دهد.       
 
 

این راهنما بطورکلی برروی پیامدهای مربوط به فعالیت های فردضایعه دیده تمرکزنموده است .

 سایرپیامدهای اشاره شده دربالا برای هرشخص مشکلاتی رابه همراه دارد .هرکسی باید درمورد دنبال کردن علاقه های خود بعدازآسیب ودرموردروشهای مربوطه تفکرکند. ازجمله این روشها می توان به مواردزیراشاره نمود:

رتباط با سایراشخاص، بوسیله تلفن ، یا بوسیله ایمیل وغیره  

تغییرمحیط فیزیکی وشیوه زندگی، بطوری که فردقادربه انجام شغل خود باشد ، یا بتواندبه تحصیل پرداخته و سرگرمی داشته باشد.

درخواست پیشنهادات دوستان ، اعضای خانواده وسایرنظرات .

 برنامه ریزی برای ارتقاء وحفظ سلامتی ، فعالیتها ورضایتمندی کامل ( ازگروه پزشکی خوددرخواست کنید).

بازگشت به مدرسه و ادامه تحصیل.

 

 

این راهنما می تواند به عنوان یک ابزارآموزشی محسوب شود!

 

توصیه ها ی ارائه شده دراین راهنما براساس پژوهشهای علمی مورداستفاده در مجموعه دستورالعملهای تجربی درخصوص پیامدهای بعدازضایعات نخاعی حاصل ازضربات ارائه شده است. افراد به هنگام مذاکره با گروه مراقبت پزشکی خود، درموردفعالیتهائی که ممکن است یک سال بعدازآسیب بتوانندانجام دهند، باید آزادانه اظهارنظرکنند.

 

 

تاثیرپیامدهای بعدازضایعات نخاعی

 خیلی ازچیزها به دنبال آسیب نخاعی دستخوش تغییرمی شوند.این تغییرات به عوامل زیادی بستگی دارد. هرقسمت ازمجموعه اعصاب طناب نخاعی کنترل قسمتهای مختلف بدن را انجام می دهد.

 تا حالاشما مفهوم T1-T9 را فهمیده اید ، اما دوستان واعضا ی خانواده شما ممکن است تعاریفی را بیابند که مفید باشند. نخاع دارای 4 بخش است : گردنی ( C) ، سینه ای (T ) کمری ( L) و خاجی (S) .

 

همچنین ستون فقرات دارای 33 استخوان است که هرکدام ازآنها مهره نامیده می شوند.هرمهره با یک عصب نخاعی همراه است . یک سیستم ساده متشکل از یک حرف ویک عدد، وضعیت ضایعه افراد نخاعی را به اختصاربیان می کند. شکل( 1) . این حروف وعددآن نشان دهنده بخش و مشخص کننده عصب آسیب دیده می باشد. سطح ضایعه نیز نشان می دهد که چه قسمتهائی ازبدن عملکرد حسی و حرکتی خودراازدست داده اند. شدت یا میزان کامل بودن ضایعه نیز نشان می دهد که آیا تمام یا فقط بخشی از کارکردحسی وحرکتی ازبین رفته است. این راهنما برای افرادی درنظرگرفته شده است که درپائین نواحی T1-T9  وبا توجه به سطح ضایعه دچارفلج کامل شده اند.      

 ضایعات سینه ای معمولا" منجربه فلج اندامهای پائین تنه شده وپاراپلژی نامیده می شوند. کسی که دارای ضایعه نخاعی کامل درنواحی T1-T9 است ، توانائی حرکت دادن پاهای خودرانداشته و تا حدودمتفاوتی می تواند حرکات بالاتنه خودراانجام دهد.ضعف درتنفس واجرای سرفه درآسيب های ایجادشده درسطوح بالاتر ممکن است وجودداشته باشد.

 

موقعیت گروههای عضلات مهم ، که بعدازضایعه نواحی T1-9‌ نیزکارمی کنند درشکل( 1 ) نشان داده شده است. ازجمله این عضلات می توان به مواردزیراشاره نمود:

 

-         عضلات بین دنده ای داخلی وخارجی ( که به انجام تنفس و سرفه کمک می کنند) .

-         عضلات Eractor spinae ( که بازکننده بالاتنه است ) .

 

 

 سایرعوامل موثربرپیامدهای حاصل از ضایعات نخاعی عبارتنداز:

 -         وضعیت سلامتی قبل ازآسیب

-         وضعیت کلی سلامت فعلی واندام فرد

-         سن

-         آسیبهای همراه با آسیب نخاعی

-         عوارض ثانویه

-         وضعیت سیستم حمایت کننده فرد شامل دوستان واعضا ی خانواه وغیره

-         اوضاع مالی فرد

-         شرایط محیط کار  و  خانه ( قابل دسترس بودن و وضعیت مناسب سازی)

-         دسترسی و قابلیت استفاده ازخدمات توانبخشی و مراقبتهای بهداشتی  

-         شرکت درفعالیتهای اجتماعی  

 

پیامدهای مربوط به فعالیت های بدنی بعدازآسیب نخاعی درنواحی T1-T9 چیست ؟  

 درجدول( 1) فهرستی ازفعالیتهای زندگی مانند تنفس ، خوردن ، لباس پوشیدن وحرکت به اطراف ذکر شده است . برای هرفعالیت، کارهائی رابیشترافراد نخاعی T1-T9 قادرندیکسال بعداز آسیب بطورمعقول انجام دهند. توضیح داده شده است.

 مسئله مهم این است که مفهوم " انتظارمعقول " رادرک کنیم . درجدول 1 ازمیانگین ها استفاده شده است . در واقع پیامدها ازشخصی به شخص دیگرحتی با افراددارای ضایعه یکسان فرق می کند. ازآنجا که پیامدهای ضایعه برای هر شخصی تا حدزیادی تنها مختص اوست ، گروههای مراقبت پزشکی می توانند کمک کنند تا هرکسی اهداف خودرابرنامه ریزی نماید . جدول یک فضائی راارائه می دهد که فرد وگروه مراقبت پزشکی اومی توانند اهداف خودرا سازماندهی کنند.

 

پیامدهای ذکرشده درجدول ( 1 ) برحسب میزان نیازافراد به کمک جهت انجام فعالیتهای خاص توصیف شده است .در این جدول افرادبه سه گروه تقسیم بندی شده اند: مستقل (I  ) ، تاحدی نیازمندبه کمک (    ( S، بطورکامل نیازمند به کمک ( T ) . امکان دارد که فردبتواند تمام ماهیچه ها ی بالا تنه خود را حرکت دهد ، اما احتمالا" دارای تعادل ضعیفی است . شما قادرخواهیدبود که برای حرکت در داخل وخارج ازمنزل ازویلچرهای دستی استفاده کنید. به احتمال زیاد شما چه روی ویلچر وچه خارج ازآن باشید ،  برای انجام تمام فعالیتها مستقل خواهیدبود.    

 

همچنین تجهیزات خاصی که ممکن است برای انجام فعالیتهای خاص نیازداشته باشید، فهرست شده است. گروه درمان توانبخشی ممکن است پیشنهادات مختلفی داشته باشند. تجهیزات موردنیاز نیز ممکن است همانند پیامدها به مرور زمان تغییرپیدا کنند.

 انتظاراین است که مراقبین ، سه ساعت درروزجهت کمک به مراقبتهای شخصی فرد دردسترس باشند. شما باید برای انجام فعالیتهای روزمره زندگی همچنین فعالیتهای حرکتی استقلال داشته باشپید.  

 کنترل تجهیزات درهرزمان برای اطمینان ازمناسب بودن شکل و کارکردمطلوب آنها ، برای شما و گروه مراقبتهای شخصی فکرخوبی است . همزمان با افزایش سن لازم است که تجهیزات  مورد استفاده فرد نیز تغییرپیدا کنند. کارکنان توانبخشی می توانند فرد رادررابطه با طرحهای جدید ومحصولاتی که با تغییرنیازهای شما متناسب باشند، به روزنگه دارند.

 تا آنجا که امکان دارد لازم است مناسب سازی منزل و محل کارفرد انجام شود. ایمنی و قابل دسترس بودن محیط ازمهمترین نکات محسوب می شوند. ازکارکنان گروه توانبخشی خود درخواست کنید که شما رابه متخصصینی ارجاع دهندکه درزمینه ارزیابی ومناسب سازی منزل و محیط کارشما تخصص کافی داشته باشند.

  

جدول (1): پیامدهای موردانتظاربعدازآسیب های نخاعی کامل درسطوح T1-T9

تاریخ : ------------------

نوع کمک :

مستقل : I

تا حدودی نیازمند به کمک:

بطورکامل نیازمند به کمک: T

 

 

 

 

نام  و نام خانوادگی : ---------------------------------------------

 

اهداف اختصاصی توصیه شده بوسیله : ----------------------------------------------------------------

 

فعالیت

نوع کمک

تجهیزات / توضیحات

اهداف اختصاصی

تنفس کردن

I

 

 

خوردن

I

 

 

فعالیتهای مربوط به دستشوئی

-         مراقبت ازروده

-         دفع ادرار

 

I

I

 

 

- صندلی توالت دارای لایه مناسب یا
 نیمکت وان لایه دار با روشويی جدا

 

مراقبت شخصی

-         لباس پوشیدن

-         امورنظافت

-         استحمام 

 

I

I

I

 

-     نیمکت وان لایه داربرای جابجائی یا صندلی دوش/ روشوئی

-         دوش های دستی

 

 

وضعیت استقراربدن / کاهش فشار

I

-         تشکچه ویلچر جهت کاهش فشار

-     وسایل ضروری  مربوط به حفظ وضعیت بدن

 

قابلیت حرکت :

-         تخت

 

-         وسایل جابجائی

 

 

-         استفاده ازویلچر

 

-         ایستادن

 

-         حمل ونقل

 

 

I

 

I

 

 

I

 

I

 

I

 

تخت :

- ازتختهای کاملا"استاندارداستفاده کنید

وسایل جابجائی :

- ممکن است نیازبه صفحات جابجائی باشد یا نباشد .  

استفاده ازویلچر:

- ویلچرهای معمولی یا تاشوی سبک وزن

ایستادن :

- چهارپایه مخصوص برای ایستادن

حمل ونقل :

- کنترل های دستی

 

 

ارتباطات

 

I

 

 

خانه داری

 

I / S / T

- مستقل درانجام تهیه غذاهای پیچیده و امور سبک مربوط به نظافت منزل

- بطورکلی برای کارهای سنگین خانه داری تا حدودی نیازمند به کمک

 

 

 این موضوع بایستی ازطریق معماری و سایر تغییرات تامین گردد که به شما کمک می شود تا بتوانید تاحد امکان آنها را تکمیل نمائید.
 
 فعالیتها می توانند به مرورزمان دچارتغییرگردند. آنها می تواننددچاراصلاح ، تقلیل و یا هردوحالت شوند. جهت نظارت برنحوه انجام کار ارتباط خودرابا گروه مراقبت پزشکی حفظ کنید. امکان داردآنها بتوانند به شما کمک کنندتا نیازهای خودرا ازطریق خدمات ، کمک ها ، تجهیزات  یا بازسازی های مختلف تامین نمائید.   
 
این نکته مهم است که بدانید تغییر و اصلاح عملکردها همگی به یکباره ایجاد نمی شوند. توانبخشی فرایندی ازدوره زندگی محسوب می شود.موقعی که شما مرکز توانبخشی راترک می کنید، به منزله پایان کارشما نیست. به منظورتسلط برزندگی بعدازآسیب نخاعی ، نیازبه دلگرمی ، الزام و حس مبارزه خواهید داشت .
 
آسیب نخاعی ضرورتا" رضایتمندی اززندگی را به حداقل نمی رساند. رضایتمندی اززندگی ، پاسخ شما به این سئوال است که :" آیا زندگی من براساس استاندارهائی که برای استفاده انتخاب کرده ام ، بهترخواهد شد؟ ".

درواقع میزان رضایتمندی اززندگی به سطح ضایعه ونوع آن وابسته نمی باشد. برای مثال بعضی ازافراد مبتلا به ضایعه نخاعی درنواحی T1-T9   درمقایسه با سایرانواع ضایعات نخاعی وحتی نسبت به افرادبدون آسیب نخاعی احساس رضایتمندی بیشتری اززندگی خوددارند. به این نکته توجه داشته باشیدکه با گذشت زمان نگاه افراد به زندگی تغییر پیدامی کند. براساس اظهارات یکی ازافراد چنین اظهارمی دارد : " شخصیت من بعدازآسیب نخاعی متفاوت است ، اما به مرورزمان بهبودمی یابد .درهرحال من دیگرگذشته خودم را نمی بینم ". افرادرضایتمند متوجه شده اندکه مراقبت بهترازخودشان، باعث حفظ سلامتی آنان وپیشگیری ازعوارض پزشکی می گردد.   
 
رضایت شخصی شما بیشتربه روشهای ارتباط شما باسایرافرادجامعه بستگی دارد. بنابراین توانائی شما در برقراری دوستی یا همکاری، همکلاس شدن ، شریک  شدن یا داوطلب کارشدن خیلی مهم است . افرادمبتلا به ضایعات نخاعی ، لازم است که تلاش کنندتا به جامعه واردشده واززمان استفاده های مفیدی داشته باشند. گاهی اوقات یک نگاه اجمالی به نتایج مشارکت ( زندگی اجتماعی درجامعه) می تواند به توسعه افکارو ابتکارات شما کمک کرده وباعث بهبوداوضاع گردد .( جدول 2).      
 

 

 جدول 2- سئوالات واقدامات

 

                      سئوالات      

اقدامات موردنیاز

آیا برای برآورده کردن نیازهای خانه ، تغذیه، ومراقبتهای بهداشتی پول کافی دارید؟

-         مزایا را بررسی نمائید.

-     با کمک برنامه ریزمالی، مددکاراجتماعی یا مدیربرنامه های شما بودجه بندی کنید.  

نحوه برقراری دوستی وارتباط وحفظ آن به چه صورت است؟

-     با کمک مشاورین یا روانشناسا ن مهارتهای خودرا بررسی کنید.

-         به یکی ازگروههای همسان خودبپیوندید.

به چه صورت می توانید مراقبتهای خودرابه بهترین نحوسازماندهی ومدیریت کنید؟

-     با مربی بهداشت درموردکنترل مراقبتهای شخصی خودمذاکره کنید.

 

به چه صورت می توانم مفید ومثمرثمرباشم؟

-     با مشاورین شغلی درموردانتخاب شغل، همکاران وتحصیلات خود مذاکره نمائید.

-     کارکنید، به دانشکده بروید، یا داوطلب کارها شوید.  

به چه صورت می توانم درجامعه زندگی کنم ؟

-     درمورد مسائل حمل ونقل و جابجایی خوددرجامعه با مدیربرنامه ها، مسئولین توانبخشی ، مددکار اجتماعی ، مرکززندگی مستقل یا بخش های ذیربط مذاکره کنید.

  

 

 

 

 

فعالیتهای مفیدزیادی وجوددارند که افرادنخاعی و حتی کسانی که ازنظرجسمی دارای محدودیتهای حرکتی شدیدترهستند،قادربه انجام آنها می باشند.درطول دوره توانبخشی شمامی توانید یاد بگیریدکه درموردضایعه نخاعی و نیازهای خود یک کارشناس شوید، بطوری که می توانید به افرادخانواده ،دوستان ، همکاران و مراقبین شخصی خود آموزشهای لازم راارائه دهید. علاوه بر مسئله آموزش ، مهم این است که شما جسورانه ازنیازهای خود دفاع کنید. گاهی اوقات انجام این کارمشکل است، اما اگربخواهید درایجادرضایتمندی اززندگی وتاثیرآن برمشارکت فعالانه درجامعه و انجام کارهای مهم موردنظرتان نقش داشته باشید، انجام این کارمهم است .

 

 

 

 

سوابق پزشکی

 

نام ---------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ تولد : ----/----/----     جنس : زن □  مرد □

تاریخ آسیب دیدگی : ----/----/----

سطح ضایعه : کامل □  ناقص □ 

 آلرژی ها ، ازجمله داروهای مصرفی :

 

 

 داروهائی که بطورمرتب مصرف می کنید :( اعم ازداروهای تجویزشده توسط پزشک یا نشده ) را ذکرکنید:

  1. -------------------------------------------           7. ----------------------------------------
  2. -------------------------------------------           8. ----------------------------------------
  3. -------------------------------------------           9.-----------------------------------------
  4. -------------------------------------------           10.---------------------------------------  
  5. -------------------------------------------           11. --------------------------------------
  6. -------------------------------------------           12. --------------------------------------

 

 

داروهائی که به عنوان داروهای ضروری مصرف می کنید: ( اعم ازداروهای تجویزشده توسط پزشک یا نشده ) را ذکرکنید:

 

1-------------------------------------------           7. ----------------------------------------

2-------------------------------------------           8. ----------------------------------------

3-------------------------------------------           9.-----------------------------------------

4-------------------------------------------           10.---------------------------------------  

5-------------------------------------------           11. --------------------------------------

6-------------------------------------------           12. --------------------------------------

 

 

دفترمربوط به تجهیزات

 

(مانند،ویلچر، تخت، تشکچه ، تشک / سطوح خواب، صندلی حمام / دستشوئی)

 

نوع تجهیزات

اندازه     

شماره سریال

Vondor/ تولیدکننده

تاریخ دریافت

تاریخ انقضاء
 ضمانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات ضروری

 

شماره تلفن ها برای مواردضروری : --------------------------------------------------------------------

شماره تلفن خویشاوندان : -------------------------------------------------------------------------------

شماره تلفن )                )------------------------------------------------------------------------------سایرشماره تلفن ها :‌(         ) ----------------------------------------------------------------------

 

اطلاعات بیمه ای

نام شرکت بیمه :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کدملی :------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره گروهی : ---------------------------------------------------------------------------------------

شماره تلفن : (               )------------------------------------------------------------------------------

 

اطلاعات کمک کننده ها / مراقبین

 

نام : -------------------------------------------------------------------تاریخ استخدام :-----------------

آدرس : ------------------------------------------------------------------------------------------------

شهر: ----------------------------------استان : -----------------------کدپستی: ------------------------

تلفن منزل :(                  ) ----------------------------------------------------------------------------

تلفن مرکزی : (                  ) -------------------------------------------------------------------------

شماره تلفن خانه : (                )------------------------------------------------------------------------

آدرس پست الکترونیکی : (               ) ---------------------------------------------------------------- 

 

****

منبع: " پیامدهای موردانتظار افرادنخاعی T1-9 وآنچه که باید آنان بدانند ؟ " – ترجمه : مهندس عباس كاشي - ohealth2007@yahoo.com-     انتشار : مركز ضايعات نخاعي - اردیبهشت ماه 1389 - برگرفته ازسایت: www.scipg.org

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved