اصلاح فعالیتها برای مقابله با دردهای اسکلتی عضلانی افراد نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 


 

ورزش


تقریبا" تمامی افراداین توانايي رادارند که ازبرنامه های ورزشی و تناسب اندام بهره مند شوند. مثلا" تمریناتی که باعث تقویت ماهیچه های نگه دارنده شانه ها می شوند ، برای همه مفید هستند . این تمرینات می توانند ازایجاد دردشانه ها وهمچنین درد حاصل از استفاده بیش از حد آنها جلوگیری نماید .هرچه ماهیچه ها قوی ترشوند ، کمتردرمعرض آسیب قرارمی گیرند. قبل از شروع هربرنامه ورزشی با پزشک ومتخصصان مربوطه مشورت کنید تا برروی ماهیچه هائی تمرکزشود که معمولا" درطی فعالیت های روزمره زندگی ازجمله جابجاشدنها و راندن ویلچر( هل دادن) کمترموردتوجه قرارمی گیرند.


-برای اجرای تمرینات قلبی عروقی ، از تجهیزات ارگومتری اندامهای فوقانی ( برای سنجش مقدارنیرو) از جمله دوچرخه های ثابتی که بوسیله دست ها کارمی کنند یا ازویلچرهای ورزشی دارای رکاب های دستی موسوم به hand-cranked استفاده کنید .

 

 

 همچنین می توانید برای ورزش به جای هل دادن ویلچرهای دستی ازاتاقک های مجهزبه کیسه سرعت ( with a speed-bag box ) استفاده نمائید . بااستفاده ازچنین تجهیزاتی فشاربرروی شانه ها ومچ دست کاهش پیدامی کند.

 مطمئن باشید که ماهیچه های پشت وشانه برای انجام کارهائی مانندهل دادن و جابجا شدن به اندازه کافی قوی هستند. به خصوص خیلی مهم است که بین دو سمت راست وچپ بدن توازن برقرارباشد. ازفیزیوتراپ خوددرخواست کنید که وضعیت شما راارزیابی کندتا درصورت لزوم ، ورزشهای تقویت کننده ماهیچه ها را برای شما تجویزکند.

استفاده مناسب از ویلچر


هل دادن مکرر ویلچر مهمترین فعالیتی است که باعث دردهای اسکلتی عضلانی می گردند. دقت کنید تا درصورت مواردزیرازهل دادن ویلچرپرهیزو ازیک ویلچربرقی یا یک ویلچر   power-assist استفاده نمائید :

 - درد زیاد دراندام های فوقانی (شانه ها ، آرنج یا دست ).
-افراد تتراپلژی ( کوآدری پلژی )
- داشتن سابقه ضایعه در اندام فوقانی
- داشتن وزن بالا.
- داشتن سن بالا.
- زندگی دریک محیط پرچالش نظیروجود سراشیبی یک تپه یا زمین های خیلی ناهمواردرمحل زندگی.


- اگر می خواهید ازویلچر دستی استفاده کنید ، مطمئن شوید که ویلچرانتخابی شما ازسبک ترین نوع ( آلومینیوم یا تیتانیوم ) باشد وشما هم یا قدرت تهیه آن راداشته باشید یا اینکه مطمئن باشید بیمه هزینه آنها را پرداخت خواهد کرد. مدلهای سبک ترباعث می شوند که وزن جابجائی کمترشده و معمولا" هل دادن ویلچر برای فرد آسانترخواهدبود.

- اگرازویلچردستی استفاده می کنید ، تعدادضرباتی که درهرفاصله حرکتی واردمی نمائید را کاهش دهید. غیرازهل دادنهای کوتاه وسریع ، ضربات باید خیلی نرم اعمال شوند.

- اگرازویلچردستی استفاده می کنید ، اطمینان حاصل کنید که به خوبی جمع ومجددا" آماده شودبطوری که بتوانید با حداقل تلاش ازآن استفاده کنید . ازگروه درمانی خود درخواست کنید که وضعیت صندلی وتشکچه آن را برای شما کنترل کند ومطمئن شوید که استحکام آنها خوب باشد.

- صندلی ویلچر، طرزنشستن وروش هل دادن خودرا بطورمرتب با کمک متخصصین توانبخشی ارزیابی کنید ،چرا ممکن است که نیازها ، عادات یا فعالیتهای شما به مرورزمان تغییرکنند.

- بادلاستیک ها رادرحدمطلوب نگه دارید ، به نحوی که درموقع حرکت حداقل مقاومت ایجادشود.

-به جای عبورازمعابر ماسه ای ، چمن یا فرشهای ضخیم ازروی سطوح سیمانی و کف پوشهای لاستیکی (لینولئوم ) باویلچرخودعبورکنید. هرچه مقاومت دربرابرهل دادن ویلچرکمترباشد، مقدارفشار واردشده بردستهای شما نیز کمترخواهدبود.

سلامت شانه ها

- تکرارکارهایی که با دستها انجام می دهید، به خصوص کارهائی که مستلزم بلندکردن اشیاء سنگین در سطح بالاترازشانه ها هستند ، رابه حداقل ممکن برسانید. به عنوان مثال اجازه دهید شخص دیگری کتاب را از قفسه برداشته و به شما بدهد.

- درصورت امکان ازانجام کارهای تکراری که نیازمند بالابردن دست درارتفاعی بالاتر ازشانه ها است خودداری کنید. برای انجام این کار، ممکن است لازم باشد منزل خود رابه خوبی بشناسید. درمورد روشهای انجام این کارها با متخصصین کاردرمانی مشورت نمائید.

- بلندکردن اشیاء سنگین را به حداقل ممکن برسانید. اگر شخص دیگری در دسترس شما نیست که دراین نوع کارها به شما کمک کند ، اشیاء موردنیازتان را درارتفاعی نزدیک به سطح سینه خود قراردهید. بطوری که مجبورنباشید برای جابجائی آنها دست خودراکاملا"درازکنید.

- هنگام انجام مانورهای کاهش فشار(جابجائی وزن ) ازاعمال فشاربیش ازحد که می تواند باعث آسیب به مفاصل شانه شود، خودداری کنید. درعوض کاهش فشاررا با خم شدن به سمت پهلوها یا خم شدن به سمت جلو اجرا نمائید. بهتراست قبل ازادامه اجرای این کارها روش صحیح را از یک متخصص آموزش دیده و یا اینکه مقالات مربوط به " نحوه اجرای کاهش فشار" ( جابجا کردن وزن) را مطالعه نمائید.
 

جابجا شدن هامعمولا"سنگین ترین چیزی که افرادنخاعی متحمل می شوند، وزن خودشان است. بنابراین بهتراست که تعداد جابجائی هائی که درروزانجام می دهید ، کاهش دهید و آنها را هم طوری انجام دهید که خطرآسیب به حداقل ممکن برسد.

فشاری که هنگام جابجا شدن ازیک نقطه بلند به یک نقطه پائین تر برروی مچ ها ، آرنج ها وشانه ها واردمی شود ، به اندازه جابجاشدن ازیک نقطه پائین به نقطه بالاتر زیاد نیست . بهتراست که سطوح جابجائی راطوری تنظیم کنید که جابجائی ازسراشیبی به سمت سربالائی انجام شود.

به هنگام جابجائی ها ازصفحات شیب دار وسایروسائل کمکی ( ازجمله بالابرها) استفاده کنید.

- درموقع جابجائی ، درصورت وجود دستگیره به جای قراردادن دستهای خودروی یک سطح صاف ، ازآنها استفاده نمائید.

- درموقع جابجائی ، ازبازکردن بیش ازحد انگشتان دستها و تحمل وزن بدن خودداری نمائید. سعی کنید دست خودرامشت نموده ووزن راروی آن متمرکز کنید.

- درموقع جابجائی تا آنجا که ممکن است موقعیت دستهای خودتان را نزدیک به بدن قراردهید، بطوری که دستهای خودرا صاف نموده و وزن بدن خودرابین دودست قراردهید.

- درجابجائی ها دست مقدم را بطورمتناوب عوض کنید. هنگام جابجائی ها به نوبت ازدست های خود استفاده کرده وبا عوض کردن دستها ماهیچه ها را درحالت توازن نگه دارید.

- وزن خودرادرحدمطلوب نگه دارید . چراکه داشتن اضافه وزن می توانددرموقع جابجائی ها و هل دادن ویلچرمشکلاتی را برای شانه ، دستها و مچ ایجاد کند.

 

****
 منبع:مقاله "
اصلاح فعالیتها برای مقابله با دردهای اسکلتی عضلانی افراد نخاعی– ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: http://lifecenter.ric.org


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved