عوامل خطربرای افرادمبتلا به آسیب نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 
درهر جامعه ای، افرادمبتلا به ضایعه نخاعی ، هنگام زندگی درمحیط های مسکونی خود ازلحاظ بدنی ، بهداشت روانی وایمنی با گستره ای از خطرات مواجه هستند. ازجمله این خطرات می توان به موارد زیراشاره کرد:

- خطر افزایش عوارض وبروزمشکلات فوریتی به دلیل وضعیت بدنی خاصی که دارند.
- وجود مشکلات ایمنی درمحیط منزل
- عدم وجود امکانات وتجهیزات کافی ومناسب جهت استفاده فرد
- رفتارهای نادرست اعضای خانواده ، نزدیکان یا سایرمراقبین
- نادیده گرفتن نیازهای مراقبتی ، خدمات یا کمک های ضروری
- بروز بیماریهای بدنی و روحی که قابل درمان نیستند.

بسیاری ازاین خطرات را می توان با مراقبت صحیح وایجاد محیطی ایمن ویکسری اقدامات عملی به حداقل رسانده یا ازبین برد.

خطرات ایمنی درمنزل


به عنوان یک مراقب شخصی ، یکی از موضوعات مهم این است که با موقعیت های خطری که امکان دارد بیمارباآن مواجه شود ، بطور مناسبی برخوردکنیم . اگرمتوجه شوید بیماری که تحت مراقبت شما است درموقعیتی قراردارد که با یک خطرمهم مواجه است ، بایستی فوری آن را گزارش کنید . دراین موارد معمولا" لزومی ندارد که شما به طورمستقیم دخالت کنید ، چراکه این کار ممکن است برای شما هم ایجادخطرکند یا حتی این امکان وجودداردکه باعث آسیب بیشتر به بیمارتان گردد.

از سیاست ها وروش های کاری سازمان خودمطلع باشید تا بتوانیدبا این نوع موقعیتها به نحو مناسبی برخورد کنید. ممکن است متوجه نباشید که کل وضعیت خطرناک ایجادشده ، به دلیل محدودبودن ارتباط شما با بیمار، ایجاد شده باشد .اما اگرفکرمی کنیددرموقعیتی قراردارید که امکان فشار یا بدرفتاری وجودداشته باشد ، با سرپرست خود درباره نحوه اقدامات موردنیازمشورت نمائید.
 

سهل انگاری و کارکرد نادرست


معمولا" افرادمبتلا به آسیب نخاعی ازنظر جسمی ، حتی دررابطه با اساسی ترین نیازها ی انسان تاحدزیادی به مراقبین خود وابسته هستند. به خصوص برخی از آنان به اندازه ای آسیب پذیر هستند که درصورت سهل انگاری یا انجام یک عمل اشتباه عمدی یا سهوی ممکن است درموقعیت هايی واقع شوند که برای آنها یک وضعیت خطرناک باشد . بسیاری ازافرادنخاعی درمحیط منزل خود می توانندازنظر دسترسی به خدمات ، مسائل درمانی وتعیین روش های مراقبت بطورقابل توجهی تاثیرگذارباشند. این موضوع نیازمند وجودیک حس صمیمی با همسر، والدین ، بچه های بزرگ ، سایرمراقبین و افرادی است که درخانه حضورداشته و می توانند درهرکدام ازموارد مذکور نقش داشته باشند.

گاهی اوقات ، مراقبین شخصی ممکن است خارج از مسئولیت های کاری خود، ازوجود یک خطردرخانه خود  آگاه شوند . ممکن است شما مشکوک شوید که بیمار ازنظرجسمی بد عمل می کند یا متوجه شوید که مراقبین دیگراز پول های بیمار سرقت می کنند. همچنین امکان دارد دربرخی موارد این خطرات به عنوا ن یک تهدید برای ایمنی وسلامت مراقبین شخصی مطرح باشد . برای مثال بی احترامی وخشونتی که در خانه وجود دارد مراقب رانیزمورد تهدید یا آسیب قرارمی دهد.


ارائه کنندگان خدمات هیچ گونه مسئولیت قانونی درمورد گزارش کارهای مشکوک نادرست یا سهل انگاریها ندارند، اما مراقبین شخصی نسبت به بیمار وظیفه اخلاقی دارند تا دامنه وظایف مهم خود را گسترش بیشتری بدهند. این موضوع به این مفهوم نیست که مراقبین باید درهرحوزه ای وارد عمل شوند. یک مراقب شخصی انتظارندارد که دریک کارسخت مداخله کند یا با یک مراقب دیگردرمورد احتمال سرقت صحبت کند. اما درهرموردی از رفتارهای نادرست یا سهل انگاریها ، ارائه کننده خدمات باید ازاحتمال وجود خطر مطلع باشد، بطوری که متخصصین و مرکزارائه خدمات بتوانند به خوبی ازآنها آگاه شوند.

نکته مهم این است که ازحد و حدود خودبا بیماروخانواده او آگاه باشید ، یعنی حق آنها به احترام وحریم خصوصی باید درتمام مواقع موردتوجه قرارگیرد. اگردرمدتی کوتاه ، رفتاری مشکوک به نظربرسد ، ممکن است یک توضیح منطقی کامل وجود داشته باشد.اما آگاه نمودن ارائه کننده خدمات ازآن رفتار به این مفهوم است که متخصصینی که آموزشی صحیح دیده و دارای تجربه هستند ، می توانند به موقعیتها نگاه کرده و آنچه که بایدانجام شودراارزیابی کنند.

دولت استرالیا یک سازمان ملی را تاسیس کرده که بصورت شبانه روزی پاسخگوئی مسائل مربوط به سهل انگاری ها و عملکردهای نادرست مربوط به معلولین آن کشوراست .(www.disabilityhotline.org) .


تعریفی که آنها از رفتارنادرست وسهل انگاری ارائه کرده اند ،ازاین قراراست :

- رفتارنادرست عبارتست از تخطی کردن ازحقوق انسانی یا اجتماعی ، ازطریق عمل یا اعمال شخص یا اشخاصی دیگر.
- سهل انگاری عبارتست از قصوردرتامین نیازهای مراقبتی ، کمک ها یا راهنمائی های ضروری برای استقلال بزرگسالان یا بچه ها ازسوی کسانی که مسئول مراقبت آنان هستند.

انواع رفتارهای نادرست وسهل انگاری

اشخاص مبتلا به ضایعه نخاعی ممکن است درمعرض رفتارهای نادرست نزدیکان خود قرارداشته باشند . بطورکلی رفتارهای غلط می توانند دریک یا چند مورد ازگروه بندی زیرقرارگیرد:

- رفتارهای غلط بدنی
- رفتارهای نادرست جنسی
- رفتارهای نادرست ازجنبه عاطفی یا روانی
- وادارکردن فرد به انجام کارهای ناخواسته وایجادمحدودیتها برای او
- کلاه برداری و سوءاستفاده های مالی
- سهل انگاری مراقبین و اعضای خانواده یا سایرکسانی که خودسرانه یا بصورت غیرانفعالی عمل می کنند.

درجدول زیرمثالهای خاصی ازانواع مختلف رفتارهای نادرست ارائه شده که ممکن است افرادخانواده ، نزدیکان وحتی مراقبین شخصی مرتکب آنها شوند. این مثالها درمورد بدرفتاری با زنان مبتلا به ضایعه نخاعی بیشترصدق می کند.
 

 

 مراقب

 همسریا دوست صمیمی

 روش رفتارنادرست

-       کنترل کردن دسترسی به خانواده،دوستان وهمسایگان

-       کنترل دسترسی به تلفن یا خراب کردن وسائل ارتباطی

-          محدودکردن فرصتهای اشتغال بکار

-       دلسرد کردن ارتباط با مددکاری اجتماعی یا وکیل

-          ممانعت ازاستفاده از ویلچر

-          قطع کردن تلفن ها

-          استفاده کردن دارو برای تسکین یک فرد

-          شکستن یا مخفی کردن عصاها

-       تجهیزنکردن وسیله نقلیه برای رانندگی فردمبتلابه آسیب

 

منزوی کردن

-          تنبیه کردن یا  مسخر ه کردن آنها

-       ممانعت ازصحبت کردن آنان یا نادیده گرفتن درخواست آنها

-          استفاده از برنامه های منفی

 

-       گفتن این جمله که "هیچکس آنها رانمی خواهد"

-       صداکردن آنان با نامهائی مثل القاب زشت

-          گفتن این جمله که "بهتربود،می مردی"

-          جلوگیری ازمصرف داروها

 

جنبه عاطفی

 

-       انکارکردن دردهای جسمی وروحی آنان

-        وضع قوانینی که استقلال وشان فردرامحدودمی کنند.

-       توجیه بدرفتاری به عنوان کنترل رفتار

 

 

-          انکارکردن یا سبک شمردن رفتارغلط

-          مقصرشمردن فرد ناتوان درمورد رفتار  نادرست

 

 

کوچک کردن ، نفی کردن و شرمنده نمودن فرد

 

-          غیرعملی

 

 

-       تهدیدکردن به حبس  اگرفرد سعی کند که رابطه ای را به هم بزند.

-       تهدیدکردن به گزارش آنان به مددکار اجتماعی بطوری که  بچه ها را از او دورخواهندکرد.

 

استفاده ازبچه ها

-       رفتارکردن باآنها به عنوان بچه یا خدمتکار

-          تصمیم گیری های یک طرفه

-          انکارنمودن حقوق شخصی

-       ارائه مراقبتها به گونه ای که بر  وابستگی و آسیب پذیری او تکیه شود.

 

-          کم صحبت کردن با آنها

-       رفتارکردن با آنها مثل یک بچه ، گفتن به آنها که چه چیزی می توانند بخورند وبپوشند.

-       گفتن این جمله به شخص که " چون مرا داری خوشبخت هستی".

 

 

برتری دادن به خود

 به عنوان مردبودن یا مراقب بودن

 

-       استفاده کردن ازپول واموال شخص برای خود

-          سرقت پول

-          محدودکردن دسترسی به منابع مالی

-       فشارواردکردن به فرد برای فریب وکارخلاف

 

-       وادارکردن آنها به امضاء نمودن چک ها

-       بیان این نکته که آنها نمی تواننداز خودشان حمایت کنند.

-          عدم اجازه دادن دسترسی به پول

 

 

جنبه اقتصادی

-       درمضیقه قراردادن فرد ازنظرغذا ، گرما ، مراقبت

-          کوتاهی کردن درپیگیری های پزشکی ، فیزیوتراپی، یا توصیه های ایمنی

-       ازبین بردن فرصتهای پزشکی ، گزارش نکردن علائم یا تغییرات مهم

-          زدن ، سیلی زدن

 

-       ممانعت استفاده ازویلچر: وادارکردن شخص به خزیدن روی کف منزل

-       برخوردهای بدنی مانند ضربه زدن، لگدزدن ،طعنه زدن ،مشت زدن، سیلی زدن و کشیدن موها

-          رها کردن فرددریک وضعیت خطرناک

 

                       

 

 

بد رفتارهایهای بدنی

-          اعمال خشونت بااعضای بدن

-       وادارکردن به انجام اعمال جنسی خلاف میل

-          بهره برداری ازناتوانی بدنی یا رشد فردجهت انجام فعالیت جنسی

-       وادارکردن فردبه انجام کارهائی که دوست ندارد.

-       گفتن این جمله : که اگر فعالیت جنسی نداشته باشند ، آنان را ترک خواهندکرد

-       واردآوردن حملات ناگهانی به اندامهای جنسی بدن 

-          رفتارکردن با آنها مانند یک شیء جنسی

 

 

 

سوء استفاده های جنسی

 

 

با نگاه به تمام روشهای مذکور، هرکسی متوجه می شود که دراغلب مواقع که همسر یا مراقبی که  رفتاری نادرست دارد، به ندرت امکان داردکه قربانی آنها مجبوربه برخوردفیزیکی شود. سایرروشها ئی که دردسترس آنهاست  برای سربه راه نگه داشتن قربانی خیلی موثرهستند.

 

****

مقاله : " عوامل خطربرای افرادمبتلا به آسیب نخاعی  " –  ترجمه مهندس عباس کاشی -  (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مرداد ماه 1389 . - برگرفته ازمقاله  :

  . From the article Intimate and Caregiver Violence against Women with Disabilities by Patricia E.Erwin, MA. Department of Criminology, Law & Society, University of California. July 2000

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved