نقش روان شناس و مددکار اجتماعی عضو تيم ضايعه نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

تيم درمانی ضايعه نخاعی بدنه اصلی تصميم گيری درباره اهداف و پيشرفت توانبخشی زيستی، روانی و اجتماعی است، فردی که توانبخشی ضايعه نخاعی در مورد او اعمال    می شود. بايد يک بخش يکپارچه شده تيم درمانی باشد. روان شناسان و مددکاران اجتماعی از اعضای اصلی تيم چند تخصصی ضايعه نخاعی هستند.

ارزشيابي های جامع روان شناسان و مددکاران اجتماعی بر وضعيت مقابله فعلی فرد و تطبيق او با ضايعه نخاعی در زمينه های فردی، خانوادگی و اجتماعی متمرکز است.

مهارتهای تشخيص بالينی روان شناس، ارزشيابی شخصيت، هوش، رفتار، وضعيت عصبی-روانی، مهارتهای حرفه ای و علائق را که تماما" کارکردی روانشناختی هستند، ممکن می سازد که سهمی منحصر به فرد برای کل ارزشيابي های روانی و اجتماعی است. مهارتهای تخصصی مددکار اجتماعی در ارزشيابی و تشخيص عناصر کليدی سيستم حمايت کلی فرد ( خانواده و مسکن، منابع اجتماعی و...) در تنظيم و ارائه ارزشيابی روانی- اجتماعی نيز به همان اندازه مهم است. در بيشتر مواقع روان شناس و مددکار بعنوان منابع تيم خدمت می کنند و به اعضای ديگر تيم کمک می کنند تا نسبت به وضعيت روانی - اجتماعی فرد و تاثير آن بر سازگار با ضايعه نخاعی شناخت پيدا کند.

الف ) عناصر اصلی برنامه روانی - اجتماعی

  1. جهت يابی: شامل مرور حقوق و مسئوليتهای فرد و نقشها و مسئوليتهای روان شناس و مددکار تيم است.

  2. ارزشيابی: هر فردی که وارد برنامه توانبخشی می شود ( و در صورت امکان خانواده) بايد در پنج روز اول توسط روان شناس و مددکار مورد ارزشيابی قرار گیرد.

  3. تنظيم طرح درمان : روان شناس و مددکار در عرض يک هفته بعد از ارزشيابی جامع، طرحهای درمان خود را بطور مکتوب ارائه می دهند.

  4. مداخلات: ضروری است فرد و خانواده در صورت نياز به مداخلات درمانی روانی-اجتماعی دسترسی داشته باشد تا به هدفهای مذکور دست يابند.

  5. طرح ترخيص: تنظيم طرح ترخيص از زمان پذيرش فرد برای درمان شروع می شود .در تنظيم طرح نهايی ترخيص زمينه های اساسی شامل حمايت خانواده، وضعيت مالی، خانه داری و پيگيری بعد از ترخيص بايد توصيف شوند.

  6. اداره و پيگيری: برای فرد و در صورت امکان خانواده بايد يک طرح مکتوب برای پيگيری خدمات روانی- اجتماعی تنظيم شود.

ب ) فعاليتهای درمانی: مددکاران و روان شناسان بعنوان بخشی فعال در فعاليتهای درمانی، تحت هدايت يا با شرکت متخصصان ديگر تيم درمانی تشريک مساعی دارند.

ج ) فعاليتهای اجرايی: شامل فعاليتهای تعهدی و فعاليتهای غير تعهدی می باشد.

د ) آموزشی و جهت گيری آموزشی برای روانشناسان و مددکاران اجتماعی .

روان شناسان و مددکاران به يک زمينه آموزش و تجربه بالينی در خصوص مراقبت و توانبخشی و مشکلات ثانويه افراد ضايعه نخاعی نياز دارند.

****

 منبع : مقاله "نقش روان شناس و مددکار اجتماعی عضو تيم ضايعه نخاعی" - تهيه كننده : سيد ابوالفضل شريعت پناه - : كارشناس  اداره کل بهزيستی استان مازندران-دومين کنگره ضايعات نخاعی ايران 7-6  اسفند ماه 1381- دانشگاه شاهد-دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved