وضعيت و جايگاه معلولان و مجروحان جنگ در كشور ايتاليا

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

فهرست موضوعی چگونگی توجه به معلولان در کشور ايتاليا

 

 

رديف عنوان موضوع
1 اهداف - وظايف دولت نسبت به معلولين برای استقلال اجتماعی

- وظايف دولت نسبت به بر طرف کردن موانع استقلال معلولين

- وظايف دولت نسبت به جبران نقايص زندگی معلولان

- وظايف دولت نسبت به مداخله در جلوگيری از انزوای معلولان در جامعه

2 اصول کافی رفع مشکلات معلولين بر اساس بند 5 قانون اساسی ايتاليا مصوبه 1948/2/26
3 افراد مشمول حقوق شمول قانون افراد دارای محدوديت فيزيکی- روانی حسی موقت موقت يا دائم و شامل خارجيان مقيم نيز می شود بطوريکه برای معلولين ايجاد می کند.
4 چگونگی بررسی و تاييد معلوليت کميسيونی متشکل از نماينده سازمان تامين اجتماعی و يک کارشناس تشخيص معلوليت
5 حقوق عمومی برای افراد معلول
 • تقويت تحقيقات علمی توسط دانشگاهها با حمايت نهادهای دولتی و خصوصی
 • ضمانت ارائه خدمات اجتماعی
 • ضمانت ارائه خدمات پزشکی سريع
 • ضمانت ارائه تمامی اطلاعات و نتايج بررسيها بر روی معلول و خانواده ايشان
 • خانواده معلول بايستی جهت انتخاب نوع تحقيقات ضمانت بدهد
 • بکارگيری تمامی امکانات جهت حمايت و درمان معلولين
 • ضمانت به فرد معلول جهت ارائه خدمات و حمايت روحی روانی و ...
 • بکارگيری تمام امکانات جهت استقلال با فرد معلول به معلول
 • واگذاری حق انتخاب خدمات متناسب با فرد معلول به معلول
 • بکارگيری امکانات جهت رفع موانع که موجب انزوای معلول می شود.
6 پيشگيری و تشخيص به موقع
 • اطلاع رسانی و آموزش بهداشتی
 • رعايت اصول بهداشتی مادر و نوزاد
 • تشخيص و رفع عوامل محيطی معلوليت
 • ارائه خدمات مشاوره پزشکی به معلولين جهت جلوگيری از معلوليت
 • کنترلهای دائمی بر روی جنين جهت جلوگيری از معلوليتگ
 • مراقبتهای لازم قبل از ولادت برای افراد با ريسک بالا
 • مراقبت اجباری وضعيت نوزادان
 • وظيفه دولت رعايت موارد ايمنی جهت رفع علل معلوليت می باشد
7 مداوا و توانبخشی
 • اعمال جراحی و ارائه خدمات درمانی در منزل
 • ارائه تجهيزات و پروتزهای مورد نياز معلول و تعمير آن
 • ثبت خدمات و سرويسهای مورد نياز و انجام شده روی معلولين
8 هماهنگی و ايجاد جايگاه در جامعه
 • مداخله در زمينه های اجتماعی
 • ارائه خدمات موقت و دائمی
 • مداخله مستقيم جهت اطمينان از رفع هر گونه مانع فيزيکی و شهری جهت تردد
 • اطمينان از اطلاع رسانی در مورد حق تحصيل و کنترل دائمی کيفيت آموزش آنها
 • تهيه تجهيزات مورد نياز آموزش معلولين
 • ضمانت ايجاد شغل مناسب
 • ضمانت در اختيار گذاشتن وسايط نقليه عمومی
 • ضمانت ايجاد فضای مناسب زندگی حتی بصورت موقت
 • ضمانت ايجاد مراکز آموزشی و فوق برنامه
9 خدمات کمک های شخصی معلول می تواند علاوه بر استفاده از خدمات منطقه ای از خدمات کل کشور نيز استفاده کند.
10 مداخله های به نفع افراد معلول در وضعيت وخيم
 • ارائه مستقيم خدمات به فرد معلول توسط شهرداريها و ادارات وابسته
 • ارتباط مستقيم بين نهادهای دولتی و غيردولتی جهت ارائه خدمات
 • انجمنهای غير دولتی مجازند بدون اخذ مجوز استانی از معلولين حمايت کنند.
 • انجمنها بايستی توان و قابليت ارائه خدمات دائمی را داشته باشند.
11 اقامت در خارج برای درمان در صورت نياز به بستری شدن در خارج تمام هزينه ها اعم از درمانی و اقامتی بعهده وزارت بهداری است.
12 حقوق آموزش و پرورش
 • کودکان زير 3 سال حق مهد کودک
 • حق تحصيل تا مقطع دانشگاهی
 • تکامل توانايی فرد معلول درخصوص برقراری روابط اجتماعی
 • موانع درک مفاهيم مانع حق آموزش نمی شود.
 • استفاده از مربی متخصص و جبران نواقص معلوليت
 • برگزاری آزمونهای خاص جهت بررسی وضعيت آموزشی معلول
 • برگزاری کلاسهای ويژه جهت معلولين برای رساندن آنها به سطح استاندارد
 • آموزش معلول براساس برنامه های هماهنگ- امکانات موجود - برنامه ريزی صحيح و استفاده از تجارب گذشته صورت می گيرد.
13 چگونگی ايجاد جايگاه
 • برگزاری دوره آموزشی قبل از دوره راهنمايی
 • برگزاری کلاسهای شخصی
 • ضمانت اجرای دوره های فوق برنامه
 • ذکر نام دوره هايی که معلول آموزش می بيند جهت اطلاع او
14 گروههای کاری برای ايجاد جايگاه تحصيلی در مدارس
 • کادر آموزش شامل بازرس فنی- کارشناس مدرسه-     2 کارشناس انتخاب شده نهاد منطقه ای 2 کارشناس از طرف بهداری منطقه ای و  3 کارشناس منتخب انجمن  معلولين، انتخاب هر 3 سال يکبار در هر واحد آموزشی غير از افراد فوق افرادی شامل کادر آموزشی - پرسنل خدمات و والدين نيز می توانند همکاری کنند.
15 ارزشيابی بازدهی و امتحانات
 • ارزشيابی آموزشی
 • استفاده از آزمونهای از پيش آماده شده
 • امکان استفاده از زمان بيشتر برای معلولين در امتحانات
 • تامين خدمات مورد نياز هنگام امتحان
 • در دانشگاهها يک استاد از طرف رياست دانشگاه جهت پيگيری موارد مورد نياز و حمايت معلولان انتخاب ميشود.
16 آموزشهای تخصصی
 • برگزاری دوره های تخصصی ويژه معلولين حتی بصورت خاص برای ايشان
 • برگزاری دوره های تخصصی بر اساس توانايی شخصی حتی بصورت خاص
 • برگزاری دوره های تخصصی در مراکز توانبخشی
 • ارائه گواهی پايان دوره بر اساس عملکرد وی با ارزشيابی يکسان با افراد عادی
17 ايجاد جايگاه کاری تمام نهادها موظفند ظرف 6 ماه در اساسنامه خود قوانين حمايتی را لحاظ کنند مدارک لازم جهت صدور مجوز برای معلولين
 • داشتن شخصيت حقيقی و حقوقی با مجوز دادگستری
 • ارائه ضمانت مبنی بر توانايی انجام امور محوله

استانها می توانند برای کارفرمايانی که معلولين را کاريابی کنند تسهيلات ويژه قائل شوند.

18 افراد مشمول حق داشتن کارقطعی معلولين از حقوق يکسان با افراد عادی برای استخدام برخوردارند و نحوه تشخیص توانايی بعهده کميسيون مرکب از يک روانشناس يا روانپزشک و يک متخصص اعصاب است.
19 امتحانات در کنکورهای دولتی و امتحانات کسب جواز کار امکان شرکت در کنکور با امکان استفاده از وسايل يا افراد جهت کمک و افزايش زمان مورد نياز امتحان
20 حق تقدم در انتخاب محل فرد معلول بيش از 66% معلوليت در صورت موفقيت در امتحان ورودی در انتخاب محل تحصيل يا کار خود اولويت دارد.
21 بررسی و تاييد به منظور کسب مشاغل دولتی و خصوصی چنانچه معلول به استخدام کشوری دست يابد ارائه گواهی صحت و سلامت کار نياز ندارد.
22 رفع موانع برای اجرای فعاليتهای ورزشی- توريستی و تفريحی
 • هيچگونه محدوديتی برای اجرای فعاليت های ورزشی طبق مصوبه وزارت بهداری وجود ندارد.
 • شهرداری ها و ادارات وابسته و کميته المپيک موظف به فراهم آوری تسهيلات هستند.

هر مجموعه ای که در ارائه خدمات معلولين کوتاهی کند به پرداخت جريمه از 500 تا 5000 يورو و تعطيلی مجموعه محکوم می شود.

23 حذف و برطرف نمودن موانع ساختمانی
 • ساختمانهای اداری دولتی و خصوصی موظف به رعايت تردد معلولين هستند.
 • به ساختمانهای اداری دولتی و خصوصی چنانچه مسير رفت و آمد معلولين رعايت نشده باشد پايان کار داده نمی شود.
 • هر ساختمانی خصوصی جهت تبديل به اداری چه دولتی و چه خصوصی موظف به رعايت موارد فوق است.
 • تمام ساختمانهای دولتی فاقد امکانات فوق قابل سکونت محسوب نمی شوند. لذا مدير پروژه - طراح پروژه و مسئول فنی علاوه بر پيگرد قانونی محکوم به پرداخت جريمه از 5000 تا 25000 يورو و لغو جواز کار    می شوند.
 • پرداخت وام به ساختمانها منوط به رعايت اصول تردد می باشد و بخشی از اين وام به اين کار اختصاص      می يابد.
24 دسترسی به اطلاعات و ارتباطات وزارت پست و تلفن موظف به همکاری و واگذاری وسائل ارتباطی مورد نياز معلولين می باشد.
25 جابجايی و حمل و نقل گروهی
 • شهرداريها و استانداريها موظف به برقراری وسايل حمل و نقل عمومی و اختصاصی برای معلولين می باشند.
 • وزير راه و ترابری موظف به در نظر گرفتن جايگاه ويژه معلولين در اتوبوسهای داخلی و خارج شهری واگنهای قطار و ..... می باشد.
26 جابجايی و حمل و نقل فردی در مورد افراد معلول دارای گواهينامه رانندگ3و2و1 واحدهای بهداری منطقه 20% هزينه تغييرات وسايل نقليه را بصورت بلاعوض تقبل می نمايد.
27 تسهيلات برای خودرو معلول شهرداريها ضمانت ايجاد فضای پارکينگ چه عمومی و چه خصوصی می نمايد. و برای اين منظور برچسب می دهد.
28 اعمال حق رای دادن معلول توسط شهرداری به پای صندوق رای می رود و فرد مطمئن همراه او می باشد و در کارت رای قيد همراه وجود دارد.
29 مشارکت استانداريها موظف به ارائه مشاوره جهت مشارکت در فعاليتهای اجتماعی به معلولين هستند.
30 حق مسکن کليه شرکتهای ساختمانی که از وام دولتی استفاده می کنند موظف به اختصاص بخشی از وام در ساختمان مسکونی ويژه معلولين می باشند. دستورالعمل توسط استانداريها تا آخر هر سال بايد اعلام شود.
31 تسهيلات مالياتی تمامی هزينه های درمان و مراقبت از فرد معلول با شرط حداقل 5 و حداکثر 10% کل درآمد سالانه فرد معلول يا فردی که از وی مراقبت می کند. بعنوان ماليات محسوب می شود و از کل ماليات وی کسر می شود.
32 تسهيلات
 • والدين شاغل معلول حتی اگر فقط سرپرستی معلولرا داشته باشند می توانند در زمان بستری بودن معلول تا سن سه سالگی فرزند از مرخصی استفاده نمايند. اين مرخصی می تواند روزانه 2 ساعت نيز باشد.
 • بين 3 تا 16 سالگی والدين می توانند 3 روز در ماه مرخصی بگيرند.
 • والدين معلول که شغل دولتی دارند در انتخاب محل کار آزاد می باشند. سرپرستان معلول نيز مشمول اين قانونند.
33 اعضای مصنوعی و کمکهای فنی بر اساس مصوبه وزارت بهداری هرگونه پروتز و وسايل مورد نياز معلول جهت استقلال بايد در اختيار او قرار گيرد.
34 بستری کودکان و نوجوانان معلول درصورت بستری شدن کودکان زير سن قانونی بدون سرپرست کليه قوانين حمايتی از سوی بهداری در مورد او اجرا می شود.

 

 

****

 منبع : مقاله "وضعيت و جايگاه معلولان و مجروحان جنگ در كشور ايتاليا  " - تهيه كننده :دفتر مشاور رئيس جمهور  در امور ايثارگران با همكاري سفارت جمهوري  اسلامي ايران در رم  -خرداد ماه 1383

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved