آشنايی با ورزش  تيراندازی جانبازان و معلولين

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 
 

پيامبر اکرم ( ص ) فرمود :

خداوند متعال به وسيله يک تير سه نفر را  به بهشت می برد، آن که تير را می سازد و در ساختن آن قصد خير دارد و آن که تير را می اندازد و آن که به عنوان مددکار تير را به تير انداز می دهد.

امروزه با پيشرفت تکنولوژی و ماشينی شدن سبک زندگی اهميت ورزش بر هيچ کس پوشيده نيست و خواه ناخواه نياز به فعاليتهای ورزشی در همه احساس می شود اين احساس نياز در افرادی که به هر دليلی بخشی زا سلامتی خود را از دست داده است بيشتر ديده می شود در اين ميان ورزش برای افراد ضايعه نخاعی که مجبورند روی ويلچر بنشينند جزء لاينفک زندگی می باشد.

بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحميلی فدراسيونی بنام جانبازان و معلولين تاسيس شد که يکی از موفق ترين فدراسيونهای کشورمان محسوب می شود و با مديريت مجرب توانسته مدالهای زيادی از مسابقات جهانی- تورنمنت ها- پاراالمپيک ها برای ميهن مان به ارمغان بياورد. فعاليتهای فدراسيون مذکور از لحاظ کمی و کيفی تقريبا" در حد استانداردهای بين المللی می باشد و در بيست رشته ورزشی فعاليت دارند که تيراندازی هم يکی از آنهاست تيراندازی در دنيا يک علم و هنر محسوب می شود عده ای آنرا در بعد نظامی می بينند و لی در احاديث فقط بر روی بعد نظامی تاکيد نشده است اهميت تيراندازی آنقدر زياد است که حضرت محمد (ص) فرمودند تيراندازی و شنا را به فرزندان خود بياموزيد. تيراندازی يک نياز عمومی است و يکی از بهترين ورزشهايی است که موجب تمرکز می شود انسان وقتی حضور ذهن داشته باشد می تواند حضور قلب هم داشته باشد. در کشور آلمان پانزده هزار باشگاه تيراندازی وجود دارد در صورتيکه يک کشور غير مسلمان است عده ای به جهت نوع وسيله اين ورزش که اسلحه است تصور می کنند اين ورزش خشن و خطرناک است در صورتيکه اگر اصول ايمنی رعايت شود آسيب آن يک در ميليون است اين ورزش در دنيا بعنوان ورزشی که کمترين آسيب را دارد شناخته شده است.

تجهيزات تيراندازی :

کليه مقررات حاکم بر تجهيزات تيراندازی بر افراد عادی بر تيراندازی معلولين و جانبازان نيز حاکم می باشد. مانند تفنگ ، طپانچه بادی و خفيف ، جليقه، شلوار، دستکش، بند، مقر، عينک، هدف ها ، فاصله تيراندازی ، مهمات و ... جانبازان و معلولين با توجه به وضعيت جسمی خود که همچون افراد عادی نمی توانند بصورت بزانو ، نشسته، يا درازکش تيراندازی کنند تجهيزات خاصی برای خود دارند که در قوانين معلولين دارای مقررات خاص خود می باشد مانند: ويلچر ، صندلی تيرانداز ، پايه نگهدارنده و ....

بنيانگذاران ورزش معلولين در جهان و متوليان قوانين ورزشی سه هدف کلی را دنبال می کنند.

  1. کليه معلولين با هر نوع معلوليت و توانايی بتوانند ورزش کنند تا مانع از افزايش معلوليت های خود گردند.

  2. معلولين بتوانند توانائيهای جسمی و روانی خود را به نمايش گذارده و قدرت اراده خود را کشف و به اثبات رسانند.

  3. اجرای عدالت ورزشی در رقابتها بر اساس ميزان توانائيهای جسمی معلولين : اين هدف تا جايی پيش رفته که برای بعضی از رشته های ورزشی دهها ماده ورزشی در قوانين در نظر گرفته می شود تا ورزشکاران بتوانند با گروههايی به رقابت بپردازند که از نظر معلوليت هم سطح باشند ( شنا و دو و ميدانی )

در ورزش تيراندازی جانبازان و معلولين کلاسبنديهای پزشکی و مواد ورزشی آن بگونه ای تدوين شده که ورزشکاران از حداقل معلوليت تا معلولين نخاعی با در صد بالا در 16 ماده ورزشی با يکديگر به رقابت بپردازند.

هر يک از رشته های ورزشی معلولين در سطح جهانی دارای يک کميته ورزشی اختصاصی بين المللی می باشد که قوانين و مقررات خود را هماهنگ با قوانين و مقررات همان رشته ورزشی که برای افراد غير معلول در سطح جهانی تدوين شده تبيين نمايند.

سازمان ورزشی تيراندازی معلولين در سطح جهانی با نام Intemaional shooting committee for disabled و علامت اختصاری I.S.C.D شناخته می شود که کليه اقدامات ورزشی تيراندازی معلولين در سطح جهانی را پيگيری می نمايد. قوانين و مقررات تيراندازی معلولين هر چهار سال يکبار در زمان اجرای هر پارا المپيک طی جلساتی با حضور نمايندگان کشورهای عضو بازنگری و اصلاح می گردد.

مسابقات و مواد ورزشی :

مسابقات تيراندازی معلولين در سطح جهانی در پنج شکل برگزار می گردد مسابقات ملی يا داخلی ، منطقه ای، تورنمنت ها، جهانی ، پارا المپيک ها ، ورزش تيراندازی توسط کميته تيراندازی پارا المپيک پس از تغيير قوانين فدراسيون ورزشی تيراندازی بين المللی اداره می شود.

اين قوانين تفاوتهايی که بين تيراندازی افراد معلول با تيراندازی افراد سالم وجود دارد را بررسی می کند. اين ورزش از زمان پارا المپيک تورنتو در سال 1976 شروع شده و در حال حاضر 51 کشور در اين رشته فعاليت می کنند.

ورزشکاران معلول جسمی - حرکتی در دو کلاس جداگانه با توجه به شرايط جسمی خود می توانند فعاليت کنند تيراندازی به دو رشته طپانچه و تفنگ تقسيم می شود. مسابقات برای مردان و زنان با معلوليت قطع عضو، آسيب نخاعی ، فلج مغزی و ... آزاد و يکسان است ( در دو بخش ايستاده و ويلچری ) :

کلاسبندی پزشکی :

ورزشکاران تيرانداز بر اساس ميزان معلوليت خود در يکی از 2 کلاس اصلی (SH1,SH2) و در يک کلاس فرعی مربوط به آن کلاسها طبقه بندی می شوند:

SH1: SH1A-SH1B-SH1C

SH2-SH2A-SH2B-SH2C

اين طبقه بندی بر اساس محدوديت حرکتی و دامنه عمل حرکتی هر تيرانداز انجام می گيرد.

لازم به توضيح است که تمام تيراندازان با معلوليت های گوناگون در يک سطح قرار می گيرند و توزيع مدال تنها بر اساس کسب امتياز می باشد اين کلاسبندی صرفا" جهت استفاده از امکانات و بر اساس نوع معلوليت است.

 

****

منبع : عنوان مقاله "  آشنايی با ورزش  تيراندازی جانبازان و معلولين  " - تهيه كننده : سارا عزيزی-  انتشار توسط : سايت مركز ضايعات نخاعي جانبازان - آبان 1385

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved