يشگيری و مبارزه با حريق برای  افراد ضايعه نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

مقدمه و اهميت پيشگيری و مبارزه با حریق :

آتش سوزی از حوادثی است که در هر زمان و مکان که مجموعه شرايط ايجاد آن (تحت عنوان مثلث حريق شامل: اکسيژن، حرارت، مواد سوختنی ) فراهم گردد، می تواند در مدت کوتاهی صدمات بسيار جبران ناپذيری را ايجاد و باعث خسارات و تلفات مالی و جانی فراوانی شود.   لذا ايمنی در برابر حريق، در تمامی اماکن از اهميت فوق العاده ای برخوردار است.  

در اين راستا ايمنی اماکنی که افراد ضايعه نخاعی در آن مستقر هستند، بواسطه محدوديتهای خاص اين افراد بسيار قابل تامل است که با توجه به شرايط ويژه ای که اين افراد دارند می بايستی نکات ايمنی مربوطه اجرا و رعايت گردد. بطور کلی موارد ايمنی جهت جلوگيری و کاهش خطرات در چند سطح شامل نکات ايمنی قبل از وقوع آتش سوزی، نکات ايمنی هنگام وقوع آتش سوزی و نکات ايمنی بعد از وقوع آتش سوزی می توانند مورد بررسی و توجه قرار گيرند که پيشتر به ذکر آنها پرداخته خواهد شد. بديهی است با رعايت نکات ايمنی همواره خطرات ناشی از حريق بطور قابل توجهی کاسته می شود ولی هيچگاه بطور کامل حذف نمی گردد. بنابراين مبحث سيستم های آتش نشانی و تجهيزات ضدحريق نيز به عنوان يکی از ارکان مهم تدابير ايمنی مطرح می باشند که افراد ضايعه نخاعی و خانواده محترم آنان نیز بهتر است اطلاعاتی راجع به آنها داشته باشند:

برای آشنائی با تجهيزات ضدحريق ابتدا نياز است انواع مواد قابل اشتعال، راههای مختلف خاموش کردن حريقهاو طبقه بندی انواع آتش را شناخته و بر اساس آنها انواع کپسول های آتش نشانی را انتخاب و اماکن مختلف را تجهيز نمود.

انواع مواد قابل اشتعال:

بطور کلی انواع مواد سوختنی و قابل اشتعال که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستيد عبارتنداز:

1-مواد سوختنی جامد ( مانند چوب، پارچه،لاستيک و غيره )

2-مواد سوختنی مايع ( مانند فراورده های نفتی، الکلها و غيره )

3-مواد سوختنی گازی ( مانند انواع گازهای قابل اشتعال مثل بوتان، متان، استلين و غيره )

بر اساس نوع مواد قابل اشتعال و عوامل ديگر، راههای خاموش کردن آتش ها متفاوت است اما بطور کلی 3 روش زير در خاموش کردن و مهار آتش استفاده می شود:

1-سرد کردن توسط عواملی مانند آب و گاز کربنیک ( CO2 )

2-خفه کردن توسط عواملی مانند خاک ، ماسه ، پتوی نمدار، خاموش کننده های پودری

3-گرفتن سوخت از طرق مختلف از جمله قطع جريان گاز، قطع جريان سوخت، دور کردن مواد قابل اشتعال

طبقه بندی آتش:

آتش بسته به نوع عامل ايجاد و سوختن مواد در چهار گروه به شکل زير طبقه بندی می شود:

گروه اول ( A ) : آتش خشک که ناشی از احتراق جامدات است.

گروه دوم ( B ): آتشی که ناشی از احتراق مايعات قابل اشتعال است.

گروه سوم ( C ) : آتشی که ناشی از احتراق گازها است.

گروه چهارم ( E ) : آتشی که ناشی از الکتريسيته است.

کپسولهای ضد حريق:

از نکاتی که جهت جلوگيری از پيشرفت حريق و بعد از وقوع آن بسيار مهم است اولين عکس العملی می باشد که در برابر آن انجام می شود. لذا خاموش کردن آتش به هر نحو ممکن نخستين کاری است که همگان در پی انجام آن بايد باشند. چرا که اگر فقط و فقط چشم به ماموران آتش نشانی داشته باشيد، آتش سوزی در محدوده اوليه سریعا" گسترش يافته و خسارات وارده دو چندان می شود. در اين راستا استفاده از کپسول های آتش نشانی نقش مهمی را ايفا کرده و در واقع بعنوان اولين حربه مهار آتش مطرح هستند.

مهمترين شرايط وضوابط استفاده از کپسولهای آتش نشانی جهت افراد ضايعه نخاعی عبارتنداز:

1-کپسولهای ضدحريق بايستی د رمحل مشخص و مناسبی نصب شده باشند به نحوی که به سهولت در دسترش افراد ضايعه نخاعی قرار گيرند.

2-محل نصب کپسولها بايد در ارتفاع و محلی باشد که فرد ضايعه نخاعی بتواند به راحتی از آن استفاده کنند.

3-کپسولهای نصب شده در محل زندگی افراد ضايعه نخاعی بايستی از نوع کوچک، سبک و قابل حمل انتخاب شوند به نحوی که فرد در استفاده از آن مشکلی نداشته باشد.

4-فرد ضايعه نخاعی و کليه افراد خانواده ايشان بايستی روش کار با اين کپسولها را آموزش ديده تا بتوانند با آنها کار کنند.

5-تعداد و نوع خاموش کننده های دستی بايستی متناسب با حجم محيط و مواد و اشيای موجود انتخاب شوند. بهتر است در تعيين تعداد و نوع آنها از مشاوره متخصصين امر استفاده شود.

6-کپسولهای ضدحريق بايد هميشه آماده به کار بوده و بطور مرتب بازديد شوند.

7-کپسولهای خاموش کننده پس از هربار مصرف، نیاز به شارژ کردن دارند و در صورتی که در طول يکسال نيز مورد استفاده قرار نگيرند، احتياج به بازديد و شارژ مجدد دارند.

انواع کپسولهای آتش نشانی موجود عبارتند از:

1) کپسولهای پودری از جمله کپسول پودرو گاز

2) کپسولهای غیر پودری از جمله کپسول CO2

 در منزل می توان از هر دو نوع کپسولها استفاده نمود و در خودروها معمولا" نوع پودر و گاز توصيه شده است.

نکات مهم:

-در فرو نشاندن آتش سوزی مايعات قابل اشتعال از جمله مواد نفتی، نبايستی از آب استفاده کرد. و اگر ظرف حاوی مايع مشتعل شده باشد از حرکت دادن آن بايد خودداری کرده و جهت اطفاء از شن، نمک، پتوی نمناک يا پوشش های خفه کننده استفاده نمود.

-جهت خاموش کردن حريقهای الکتريکی نيز نبايستی از آب استفاده شود و بهترين کپسول برای اين قبيل آتشها، کپسول CO2 می باشد.

حوه استفاده از کپسولهای آتش نشانی:

1) استفاده از کپسولهای پودردار: اين کپسولها قبل از استفاده بايستی بصورت سروته نگه داشته شده تا پودر موجود کاملا" جابجا گردد. ترجیحا" بايد کپسول را تکان داده و سپس ضامن مربوط را کشيده و سرشلنگ به طرف آتش بصورت جاروئی حرکت داده شود.

2) استفاده از کپسولهای غیر پودری: نحوه استفاده مانند کپسولهای پودری است ولی نياز به سروته کردن آن و تکان دادن مخزن نمی باشد.

نکات ايمنی قبل از وقوع آتش سوزی:

آتش سوزی يکی از حوادثی است که به واقع خبر نمی کند و در برابر حوادث ، آنچه قبل از هر چيز توصيه می شود رعايت اصل پيشگيری ميباشد و ضرب المثل (( علاج واقعه قبل از وقوع )) نيز بر اين مهم مصداق دارد. بنابراين با رعايت نکات ايمنی و رفتاری می توان تا حدود زيادی از وقوع حوادث جلوگيری نمود.

مهمترين نکاتی که می تواند در پيشگيری از حريق نقش بسيار مهمی ايفا نمايد به شرح عناوين زير ذکر می گردد:

 

 

 عمده ترين نکات ايمنی در مورد فضای ساختمان  بخصوص محل سکونت و استقرار افراد ضايعه نخاعی عبارتند از:

1-ساختار اجزای بنا بايستی از نوع مقاوم در برابر حريق و با نظر متخصصين مربوطه در نظر گرفته شوند. در اين خصوص اتاق افراد ضايعه نخاعی را می توان با مواد و طراحی ضدحريق پوشش خاص دارد.

2-از نظر ساختمان ، کليه نازک کاریها و دکوراسيون منزل فرد ضايعه نخاعی ( شامل ديوارها ، کف ها، پارتيش ها ، پرده ها و غيره)حتی المقدور از مواد غير قابل احتراق و اشتعال انتخاب و يا به نحو مطلوب محافظت شوند. و چنانچه بنای ساختمان قبلا" از موادی ساخته شده که در آنها ترکيبات قابل اشتعال وجود دارد بايستی با استفاده از مواد تاخيرانداز حريق برای پوشش دادن و حفاظت آنها بهره گیری شود.

-کليه مواد قابل اشتعال موجود در ساختمان بخصوص در مجاورت اين افراد بايستی با فاصله مناسب و ايمن از مواد حرارتی و روشنائی قرار گيرند.

4-درهای محل سکونت و اتاق افراد ضايعه نخاعی را بهتر است ضد حريق و ضد دود انتخاب نمود.

5-درهای خروجی ساختمان بايستی رو به بيرون باز شوند تا در موقع بروز حوادث آتش سوزی و هجوم افراد، خروج آنان با مشکل مواجه نشود .بديهی است با بازشدن در به جهت بيرون خروج فرد ضايعه نخاعی نيز بهتر صورت می پذيرد.

6-از قرار دادن هرگونه ديوارپوش ، پرده آويز، آينه و نظاير آن روی درهای خروج خودداری گردد تا مزاحم و مانع خروج فرد ضايعه نخاعی نشود.

7-کليه راههای خروجی و دسترسی های خروجی بايستی بدون مانع بوده و در اين مسیرها از انباشتن و انبار مواد و اشیائی که می تواند باعث مزاحمت تردد افراد ضايعه نخاعی شود جلوگيری نمود.

8-در تمامی مسيرهای خروج اضطراری بايستی از دربهای ضد دود و ضدحريق استفاده نمود.

9-درهای خروج اضطراری نبايستی هيچگاه قفل و بست شوند تا افراد و بخصوص فرد ضايعه نخاعی با مشکل مواجه نشود.

10-در مجتمع های مسکونی بزرگ حداقل دو راه برای خروج اضطراری بايستی پيش بينی شود.

11-کليه ديوارها و سقف و دودکش تخليه محصولات احتراق موتورخانه ، بايستی کاملا" با ساختار مقاوم حريق دوربندی و از ساير قسمتها مجزا شوند تا در صورت بروز حريق در موتورخانه ساير قسمتها نسبتا" مصون بمانند يا باعث تاخير گسترش حريق شود.

12-درب ورودی به موتورخانه بايستی از نوع مقاوم با امکان ورود هوا از يک سوم پائينی آن و پوشش کامل قسمت دو سوم بالای آن صورت گيرد.

13-بطور کلی و ترجيحا" اتاق افراد ضايعه نخاعی در سمتی از ساختمان انتخاب شود که امکان دسترسی و امدادرسانی به آنان توسط نيروهای آتش نشانی و امدادگران به سهولت امکان پذير باشد.

 

نکات ايمنی در مورد سيستم و وسايل برقی ساختمان:

1-مجموعه وسايل برقی و اتصالات محل سکونت و اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی از جنس مناسب و استاندارد انتخاب شوند.همچنین سيستم شبکه برق رسانی ساختمان بايستی مناسب، استاندارد و متناسب با آمپر مصرفی باشد و هر گونه اجرای سيم کشی با بهره وری از برق زير نظر متخصصين مربوطه و با رعايت کامل موارد ايمنی و ضوابط فنی استاندارد باشد.

2-کليه سيم کشی های روکار، روشنائی آويز، هيترهای برقی، کلیدهای مينياتوری و از اين قبيل در کل ساختمان بخصوص اتاق فرد ضايعه نخاعی بايستی مورد بازديد و تائيد افراد فنی و متخصص قرار گرفته و هر گونه نقص آن توسط اين افراد رفع شود.

 

-وجود هرگونه سيم کشی يا سه راهی برق در کف منزل يا اتاق افراد ضايعه نخاعی ممنوع است.

4-از قراردادن سيمهای برق در کليه مسیر تردد افراد ضايعه نخاعی (بخصوص ويلچر آنان) بايستی ممانعت بعمل آورد.

5-از قراردادن سميهای برق در زير کمدها ، فرش و موکت و ساير وسايل خودداری شود.

6-استفاده از سيمهای نامناسب و ضعيف يا دسته دوم مجازنبوده واز وصله کردن سيمها جدا" خودداری شود.

7-به محض مشاهده هر گونه سيم های لخت، فورا" نسبت به ترمیم آنها اقدام شود.

8-کليه اجزای برقی ساختمان اعم از کنتورها ، فيوزها و سيمها و غيره بايستی از عواملی همچون ضربه ، و عوامل جوی مثل باد و باران و آفتاب به نحو مطلوبی محافظت شوند.

9-فيوزهای مورد استفاده بايستی از نوع مناسب باشند و بايستی زير آنها تخته نسوز مناسب قرار گيرد.

10-کليه منابع حرارتی و نقاط گرم نبايستی به هيچوجه در نزديکی و مجاورت وسايل برقی مورد استفاده در منزل قرار گيرند.

11-لوله ها و شلنگهای گاز نبايستی در مجاورت سيمهای برق قرار گيرند.

12-سيمهای برق نبايستی در مجاورت  و در معرض برخورد اجسام و اشياء برنده قرار داده شوند.

13-مواد قابل اشتعال نبايستی در مجاورت وسايل برقی قرار گيرند . بويژه از قراردادن مواد قابل اشتعال در اتاق فرد ضايعه نخاعی جلوگيری شود.

14-هر گونه کار تعميراتی وسايل برقی بايستی توسط افراد متخصص و ذيصلاح صورت پذيرد.

 

15-بهتر است جهت هرگونه کار تعميراتی ، برق آن قسمت قطع و بعد از اتمام کار و اطمينان خاطر جريان وصل گردد.

16-هيچگاه نبايستی چند وسيله برقی را به يک پريز وصل کرد. و با توجه به محدوديتهای حرکتی افراد ضايعه نخاعی، پريز در فواصل مختلف و به تعداد کافی در قسمتهای مختلف اتاق فرد ضايعه نخاعی پيش بينی شود.

17-وسايل برقی حرارتی بايستی در ارتفاع ايمن و به نحوی قرار گيرند که امکان برخورد فرد ضايعه نخاعی با آنها وجود نداشته باشد.

18-کليه کليدها و پريزهای ساختمان نيز بايستی از مسير برخورد فرد ضايعه نخاعی و ويلچرآنان به نحو مناسبی محافظت شوند.

19-بعد از اتمام کار با وسايل برقی بهتر است دو شاخه آن از پريز برق بيرون کشيده شود.

نکات ايمنی در مورد وسايل حرارتی:

1-کليه وسايل حرارتی اعم از نفت سوز و گاز سوز مورد استفاده در اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی قبل از استفاده مورد بازديدقرارگرفته و سرويس کامل شده و از بی عيب بودن آن اطمينان کامل حاصل نمود و در صورت بروز هرگونه نقص توسط افراد ذیصلاح رفع عيب شوند. در صورت هر گونه نقص فنی وسايل حرارتی بخصوص وسايل گازی از دستکاری آن جدا" خودداری گردد.

2-در زير منابع حرارتی بخصوص بخاری نفتی حتما" از يک سينی صاف و سالم و بدون موج استفاده شود.

3-جهت ريختن نفت در منابع نفت سوز بايستی حتما" آنها را از قبل خاموش نمود.

4-نصب منابع حرارتی در اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی در محلی صورت گيرد که امکان برخورد آنان با منابع وجود نداشته باشد.

5-هر گونه مواد يا اشيائی که قابليت اشتعال بالا دارند نبايستی در مجاورت يا زير وسايل حرارتی قرار داده شوند.

6-به هيچ وجه نبايستی جهت خشک کردن لباسها، آنها را روی وسايل حرارتی قرار داد.

7-استفاده از منابع حرارتی نفتی و گازی جهت گرم نمودن حمام ممنوع است.

8-انواع بخاريهای مورد استفاده در اتاق افراد ضايعه نخاعی بايستی دارای دودکش مناسب بوده که  محل اتصال به آنها کاملا"مناسب وبطور مطمئن تعبيه شده باشند.

9-شعله انواع بخاريها بايستی آبی رنگ باشد در غير اينصورت سوختن به شکل ناقص صورت می گيرد که ثمره آن توليد گازهای سمی و خطرناک است لذا سريعا" بايستی به رفع عيوب آن اقدام شود.

10-محل اتصال شلنگ وسايل گازسوز بايستی با بست فلزی مناسب  و محکم و کاملا" ثابت شده باشند و جهت اطمينان از عدم نشتی از محل اتصال با مايع آب و صابون امتحان شود. ( جهت امتحان به هيچ وجه نبايستی از کبريت استفاده کرد.)

11-شلنگهای مورد استفاده از وسايل حرارتی گازی بايستی از نوع مخصوص و فشار قوی باشند و طول آنها حداکثر 1/5 متر باشد.

12-شلنگهای گاز  از نوع دست دوم و يا دارای پوسيدگی يا ترک خوردگی نبایستی استفاده شوند.

13-شلنگهای گاز نبايستی در معرض عبور و مرور و برخورد افراد ضايعه نخاعی قرار داشته باشند.

14-شلنگها نبايستی در مجاورت نقاط گرم و يا در معرض اجسام تيز و برنده قرار داشته باشند.

15-استفاده از وسايل حرارتی بدون دودکش از قبیل انواع چراغهای خورک پزی و علاءالدين در اتاق اين افراد بخصوص در موقع خواب اکيدا" ممنوع است. در صورت اجبار حتما" بايستی قسمتی از در يا پنجره به اندازه مناسب باز باشد تا تهويه اتاق صورت گيرد.

16-استفاده از وسايل حرارتی جهت طبخ غذا در اتاق افراد ضايعه نخاعی ممنوع است.

17-مواد سوختی و هرگونه مايعات قابل اشتعال بايستی در ظروف محفوظ و ايمن و به صورت دربسته و خارج از ساختمان و در محل مناسب نگهداری شوند.

18-کليه وسايل گرمائی و بخصوص گازی نبايستی در معرض جريانهای شديد هوا و وزش باد قرار گيرند.

19-سيلندرهای گاز مورد استفاده بايستی از نوع استاندارد بوده و در محل و به طرز مناسب و ايمن مورد استفاده قرار گيرند.

20-سيلندرهای گاز بايستی حتما" بصورت ايستاده مورد استفاده قرار گيرند و از خواباندن آن جدا" خودداری شود.

21-شير سيلندرهای مورد استفاده نبايستی بطور کامل باز شوند، به نحوی که در موارد اضطراری بستن سريع شير طی زمان کوتاه و در سريعترين وقت عملی باشد.

22-سيلندرهای خالی و پر بايستی در محل مناسب و ترجیحا" خارج از ساختمان نگهداری شده و شيرهای آنها نيز کاملا" بسته باشند.

23-چنانچه در نظر است باقیمانده گاز سيلندری تخليه شود آن را بايد به نقاط باز و مرتفع ( مثل پشت بام ) برده و بعد از اطمينان از فضای اطراف و عدم وجود خطر اقدام لازم در خصوص تخليه صورت پذيرد.

24-از قراردادن کبريت، فندک و مواد اشتعال زا و امثال آن در دسترش کودکان افراد ضايعه نخاعی بايستی اجتناب کرد و به آنان آموزشهای لازم داده شود.

25-روشن و خاموش کردن وسایل حرارتی و محل سکونت افراد ضايعه نخاعی نبايستی توسط کودکان و افراد ناآشنا انجام شود.

26-هر گونه ضربه و برخورد با اجاق گاز می تواند باعث سست شدن اتصالات و نشت تدريجی گاز شود لذا بايستی از قراردادن بشکل وارد آوردن ضربه به وسيله ظروف سنگين غذا و يا بهرطريق ديگر خودداری کرد.

27-بعضا" سررفتن غذا می تواند باعث خاموش شدن اجاق و نشت گاز گردد. لذا بايستی احتياط لازم در اين زمينه صورت پذيرد.

28-برای روشن نمودن وسايل حرارتی ابتدا بايستی کبريت را روشن و سپس شيرگاز باز شود.

 

29-به هنگام خروج از منزل از روشن نبودن وسايل حرارتی اطمينان حاصل کرد و در صورت ترک منزل بمدت طولانی نظير مسافرت شيراصلی گاز بسته شود.

30-منابع حرارتی گازی و نفتی نبايستی در مجاورت سيمهای برق قرار داده شوند.

نکات ايمنی هنگام وقوع آتش سوزی:

1-به هنگام مواجه شدن با آتش سوزی، مهمترين مسئله ، نجات جان افراد بويژه افراد ضايعه نخاعی و سرعت عمل می باشد.  لذا با توجه به اينکه معمولا" سرعت انتشار آتش خيلی زياد می باشد لذا در درجه اول بايستی بلافاصله آتش نشانی و اورژانس را مطلع نموده و اطلاعات کاملی در مورد حريق را به آنان گزارش داد.

2-بايستی سعی شود در اسرع وقت نسبت به خروج کليه افراد و با اولويت افراد ضايعه نخاعی اقدام نمود.

3-يکی از مهمترين اقدامات در لحظه های آغاز حريق بستن فلکه اصلی  وشيرهای گاز است.

4-با شناخت کامل از نحوه عمل و با رعايت کليه جوانب احتياط می بايستی به خاموش کردن آتش پرداخت. همانگونه که در آغاز مبحث عنوان گرديد، اولين حربه جهت مهار آتش سوزی، شکستن يکی از اضلاع مثلث حريق است که در اين ميان استفاده از کپسولهای خاموش کننده نقش مهمی دارند.

5-بعد از خروج از ساختمان آتش گرفته به هيچ وجه نبايستی مجددا" وارد آن شد.

6-اگر به هر دليلی ناچار به ورود به ساختمان آتش گرفته شويد ابتدا بايستی مطمئن بود که جانتان به خطر نخواهد افتاد و سپس با تجهيزات کافی بخصوص ماسک تنفسی و پشتيبانی ساير افراد اقدام لازم را بعمل آورد.

7-فرد ضايعه نخاعی بايد دقت نمايد که قبل از خروج از اتاقی که در آن بسته است ، ابتدا بايستی در را لمس نموده و اگر داغ بود ، از خروجيهای ديگر استفده نمايد.

8-اگر فرد در ساختمان آتش گرفته ، گرفتار شده باشد بايستی فورا" به سوی اتاقی که دارای پنجره است برود و در را ببندد. سپس در زير در   يک پتو يا فرش را طوری قرار دهد که مانع ورود دود و گازهای سمی به داخل اتاق شود.

9-اگر فرد ضايعه نخاعی در مسيرهای خروجی با دود، حرارت يا شعله های آتش مواجه شود به نحوی که نتواند از آن عبور کند سريعا" بايستی به داخل اتاقی رفته ، در اتاق را ببندد. و چنانچه در اتاق گرفتار بماند بايستی با استفاده از پارچه ای به رنگ روشن ، از طريق پنجره با علامت دادن کمک بخواهد. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با استفاده از آن بايستی موقعيت خود را به آتش نشانی و ساير امدادگران اطلاع داد.

10-اگر فرد در ساختمان حريق گرفته  گرفتار شده باشد بايستی سعی نمايد تهويه های ساختمان را خاموش کرده تا اکسيژن کمتری به داخل ساختمان و آتش برسد.

11-چنانچه فرصت و وقت اجازه می دهد افراد بايستی نسبت به خروج مواد و وسايل ضروری و سالم و قابل استفاده تا آنجايی که امکان دارد اقدام نمايند.

12-چنانچه لباس فرد ضايعه نخاعی دارای الياف مصنوعی و پلاستيکی است سريعا" نسبت به تعويض يا دور نمودن آن از خود اقدام کند.

13-بطور کلی بايستی سعی شود مواد  و اجسامی که قابليت اشتعال بالائی دارند از مجاورت و اطراف فرد دور شود.

نکات ايمنی بعد از وقوع آتش سوزی:

1-امداد به افراد ضايعه نخاعی بدليل محدوديتهای حرکتی و وضعيت خاص ستون فقرات ايشان از حساسيت بسيار بالائی برخوردار است.

2-نجات مصدوم بايستی توسط افراد خبره و آشنا به امور امداد صورت پذيرد مگر اينکه فرد ناجی اطمينان حاصل کند که برای نجات مصدوم جان خود را به خطر نمی اندازد.

3-در مواقع حريق با افرادی که به عنوان امدادگر و آتش نشان هستند بايد همکاری کامل و به دستورات آنان با دقت عمل شود.

 

4-بطور کلی برای نجات افراد در اتاق حريق زده و دود گرفته ، هيچگاه نبايستی تنها وارد اتاق شد.

5-برای ورود به اتاقهای حريق و دود گرفته بايستی ابتداء اتاق را از پهلو و کنار ديوارها دور زده و بعد از تجسس زير و روی تختخواب، داخل گنجه و زير ميزها و فضاهای مشابه، از وسط اتاق عبور کرده تا از خروجی گذر نمود تا اطمينان حاصل شود که کسی در وسط اتاق نيفتاده است .در شرايط حاد بايستی فرد ناجی، طنابی را به خود بسته و آن را در دست يکی از حاضران قرار دهد.

6-در شرايط حريق بهتر است کليه افراد دستمال خيسی به دور دهان و بينی جهت ممانعت از ورود گاز يا دودهای سمی استفاده کنند.

7-برای ورود به هر اتاقی يا گذر از هر در بسته، بايستی ابتدا در لمس شده و چنانچه خيلی داغ نباشد وارد آن شد.

قبل از ورود به اتاق بايد چند نفس عميق کشيده تا خون پر از اکسيژن شود. سپس با شانه از پهلو به در ضربه وارد کرد و آن را باز نمود. چنانچه اتاق پر از هوای سوخته باشد احتمال دارد که در هر لحظه انفجاری رخ دهد. اگر دود بصورت متراکم فضا را پر کرده باشد بايستی فرد در سطح زمين قرار گيرد و جهت حرکت بصورت سينه خيز جابجا شود زيرا عمدتا" هوای تميز در سطح و کف اتاق قرار می گيرد.

8-جهت نجات فرد ضايعه نخاعی بايستی با رعايت تمام جنبه های ايمنی او را به سرعت به سمت در خروجی انتقال داد.

9-چنانچه لباس فردی آتش بگيرد بايستی سريعا" با استفاده از پتو، گليم و يا کت آن را پيچانده و او را با خود به زمين انداخته و بغلتانيد. دقت شود که خواباندن مريض در کف باعث جلوگيری از سوختگی در صورت و مجاری تنفسی فرد می شود.

10-معمولا" نيم سوز شدن اشياء باعث پراکنده شدن گاز منواکسيد کربن در هوای اتاق می شود  که استنشاق آن باعث تقلیل هوشياری فرد می شود. لذا بايستی مراقبت های کامل از فرد ضايعه نخاعی بعمل آورد.

11-اگر تنفس فرد قطع شده باشد، بلافاصله بايستی تنفس مصنوعی را شروع کرده و سپس او را سريعا" به بيمارستان انتقال داد. ( افراد خانواده ضايعه نخاعی بايستی با اصول تنفس مصنوعی آشنائی کامل داشته باشند ).

12-برای نجات فرد بيهوش، بايستی مصدوم را به طرف پشت برگردانيده و مچ های او را بسته و سپس بصورت دو زانو نشسته و سر خود را داخل مچ های شخص بيهوش قرار داد و بطور دراز کش فرد را با خود جابجا کرد.  البته اين روش حمل مصدوم می تواند جهت جابجا کردن افراد ضايعه نخاعی مورد استفاده قرار گيرد.

****

منبع : مقاله " يشگيری و مبارزه با حريق برای  افراد ضايعه نخاعی " -تهيه کننده : مهندس  عباس کاشی -مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved