www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

 

ј ی ی ی ی یѐ  ی ј ی ی ی () ی  یی  یی یی    ی 11 ی   1398   ѐ ی -- ی ی ی ی ј ی   ی ی ی ی ی :


ј ی ی
021
88313917

 

  ѐ ی

  :   - ی

ѐی

: - ی  ی() -  

ѐی

ѐی  ی- 11 ی 1398  ی .

 

 

 

About this workshop

 Prevention of Appendicitis

 

 

Spinal cord injuries Center in collaboration with shafa Neuroscience Research center of Khatam Hospital will hold a workshop with title "

Prevention of Appendicitis

 

Date:2  July  2019

Subject and Lecture  of Workshop: Prevention of Appendicitis -Zahra Monjamed -Nursing  Department

Holding place : Shafa Neuroscience Research center - Khatam  hospital

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 ј ی
 
Copyright 2005-  Isaarsci.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hitwebcounter.com/