کارشناس صفحه  آموزشی پیشگیری از  بیماریهای متابولیک در افراد آسیب نخاعی

دکتر لاله حاکمی

 

 

   
   

  www.isaarsci.ir

   
         

 

 

 

 

 

 


افراد مبتلا به فلج دو اندام با جامعه عادی (هماهنگ از نظر سن و جنس) مقایسه شدند. سابقه سکته قلبی در افراد مبتلا به پاراپلژی (9/5 درصد) بیش تر از گروه کنترل (7/0 درصد) بود. شیوع دیابت قندی (9/5 درصد)، اختلالات چربی خون (1/11 درصد)، و فشارخون بالا (1/14 درصد) و مصرف دارو برای این بیماری ها نیز به میزان قابل توجهی در گروه پاراپلژیک بیش تر بود.

توصیه های قابل ارائه به بیماران توسط پزشکان

بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی، دیابت قندی، اختلالات چربی خون، فشارخون بالا در افراد مبتلا به فلج دو اندام (پاراپلژی) شیوع بیش تری دارد. بنابراین کاهش عوامل خطر این بیماری ها، شیوه زندگی سالم، رژیم غذایی صحیح، فعالیت فیزیکی نیمه بالایی تنه و اندام های فوقانی، پرهیز از مصرف دخانیات در پیشگیری از این بیماری ها موثر است. پایش این اختلالات و در صورت ابتلا، درمان متناسب در کیفیت زندگی و طول عمر مصدوم موثر است.

 

 

J Rehabil Med 2010; 42: 489–492
Increased Cardiovascular Disease Risk in Swedish Personswith Paraplegia: The Stockholm Spinal Cord Injury Study
Kerstin Wahman, RPT, MS, Mark S. Nash, PhD, John E. Lewis, PhD5, Åke Seiger, MD, PhD, and Richard Levi, MD, PhD
From the 1Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Neurorehabilitation, Karolinska Institutet,
2Rehab Station Stockholm/Spinalis R&D Unit, 3Stockholms Sjukhem Foundation, Stockholm, Sweden, 4Departments
of Neurological Surgery, Rehabilitation Medicine, 5Psychiatry and Behavioral Sciences, Center for Complementary
and Integrative Medicine 6The Miami Project to Cure Paralysis, University of Miami Miller School of Medicine, Miami,
Florida, USA and 7Department of Community Medicine and Rehabilitation, Division of Rehabilitation Medicine,
Umeå University, Umeå, Swede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved

free hits