www.isaarsci.ir

   
   

 

 

نقش پرستار در تیم توانبخشی

 

 

نادره نادری روش

 دانشجوی دکترای پرستاری و عضو هئیت علمی  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

         پست الکترونیک برای  تماس و تبادل نظر       kh.nadereh@yahoo.com

   

 

 

 

مجموعه  مقالات  کنفرانس اینترنتی  پرستاری و آسیب نخاعی - اردیبهشت  1392

 

 

 

   
   

 

 اصولا توانبخشی بر روی عملکرد تمرکز دارد و بعد از بیماری و آسیب دیدگی به عنوان کلیدی جهت حفظ یا به دست آوردن استقلال و بهبود کیفیت زندگی محسوب می گردد. شروع به موقع توانبخشی می تواند به حفظ عملکرد و افزایش شانس برگشت به سطح قبلی عملکرد تا حد امکان کمک نماید.


پرستار توانبخشی  می تواند مراقبت مستقیم و خدمات مشاوره ای را جهت افرادی که از ناتوانی جسمی و روانی ، بیماریهای مزمن یا مشکلات سوء مصرف دارو رنج می برند ، فراهم نماید. همچنین پرستار توانبخشی به اعضاء خانواده و مراقبت گیرندگان در امور ناتوانی فرد و اینکه چگونه آنها می توانند بهترین حمایت را جهت آنها فراهم نمایند،کمک می نماید.


پرستاران  نیز به سازگاری افراد با مشکلات محیطی که در آن زندگی می کنند و وجود مشکلاتی که در رابطه با شغل و تعامل با خانواده و دوستان بوجود می آید ، می توانند  کمک نمایند. آنها تشویق های مداومی را جهت آنان فراهم نموده  و راهکارهایی را به منظور کمک به تطابق افراد جهت ناتوانایی هایشان پیشنهاد می نمایند.


پرستاران توانبخشی ممکن است در بیمارستان ، موسسات ارائه مراقبت بهداشتی در خانه ، کلینیک های توانبخشی جسمی سرپایی یا مراکز درمانی سوء مصرف داروها کار نمایند. بسته به محیط کاری ، پرستار توانبخشی نقش های مختلفی در مراقبت از بیمار بر عهده دارد. از جمله : پرستارانی که در بیمارستان کار می کنند معمولا" چندین بیمار مختلف را اداره می کنند و مکررا" سعی در ارائه بخش هایی از توانبخشی به منظور تامین تشویق ها و ارزشیابی پیشرفت آنها دارند. علاوه بر خدمات تخصصی آنها ، پرستاران توانبخشی در بیمارستان وظایف پرستار عمومی ، مثل تجویز دارو و کنترل آمار حیاتی را نیز برعهده دارند.


در عرصه مراقبت بهداشتی در خانه ، پرستاران توانبخشی خدمات آموزشی و مشاوره ای را جهت بیماران و خانواده آنها فراهم می نمایند.
پرستاران ممکن است زمان خاصی را جهت آموزش آنها در خانه در مورد اینکه هر روز فعالیت های خود را علیرغم ناتوانی هایشان ، مدیریت نمایند، تدارک می بینند. پرستاران توانبخشی در امر مراقبت بهداشتی در خانه ، اغلب به بیماران کمک می نمایند تا به شغل خود بازگردند یا گزینه های جدید دیگری را جهت شغل خود پیدا نمایند و همچنین جلسات پی گیری به منظور بهبود بیماران ، تامین مشاوره در حمایت آنها برگزار می نمایند.


به طور کلی کیفیت ارائه مراقبت های درمانی در بیمارستان یا در سایر موسسات ارائه دهنده توانبخشی جامع بستگی به موارد زیر دارد:


- نظارت کامل پزشکی

- ارائه مراقبت دقیق و کامل توسط پزشک توانبخشی و پرستار توانبخشی در طول 24 ساعت

- مشارکت بیش از یک رشته در تیم توانبخشی. از جمله رشته های دیگر در امر توانبخشی مددجویان ،فیزیوتراپی،کاردرمانی و گفتار درمانی می باشد.

- تدوین برنامه  های توانبخشی واضح، روشن و متناسب  با اهداف واقع بینانه

- وجود بهبودی قابل توجه در حین برنامه های توانبخشی

نقش هایی را که پرستار توانبخشی در خانه بر عهده دارد تنها محدود به موارد ذکر نشده نمی گردد ، که در اینجا به مواردی از آنها اشاره می گردد:


پرستار توانبخشی به عنوان یک منبع بالینی جهت افرادی است که درگیر فعالیت های پرستاری توانبخشی هستند و نیز به عنوان یک منبع بالینی در مراقبت از مددجویانی که بیماری مزمن پیچیده ای دارند و یا دارای شرایط ناتوان کننده ای می باشند و یا هردو موارد را دارند، محسوب می گردند. حتی  پرستار توانبخشی در هنگام موارد بحرانی که فرد به دنبال بیماری مزمن یا شرایط ناتوان کننده دچار پرخاشگری می شود ، وارد عمل می شود .


- مددجو را از نظر پذیرش یا انتقال به سرویس های توانبخشی و یا در محیط خانه او را مورد ارزیابی قرار  می هد.


- به هنگام ترخیص مددجو ، کمک به برنامه ریزی به منظور اطمینان جهت گذر نرم به جامعه انجام می دهد و یا در صورت نیاز ،به مددجویانی که نیاز به بکارگیری پرستاران خصوصی دارند، کمک می نماید.


- مددجو را به عنوان عضوی خاص در تیم توانبخشی درگیر می نماید.


- کمک به مددجو در زمانی که نیاز است وی جهت تغییر در شیوه زندگی اش با توجه به وضعیت ناتوانی اش از خانواده جدا بماند.  


- اجرای مراقبت پرستاری توانبخشی براساس دانش علمی ، استانداردهای مراقبت در خانه و اصول توانبخشی که جهت محیط مراقبت در خانه مناسب می باشد.


- انجام هماهنگی های لازم به عنوان عضوی از تیم مراقبت بهداشتی بین رشته ای جهت اجرای اعمال مراقبتی و ارتقاء هماهنگی در مراقبت از مددجو توسط پرستار توانبخشی صورت می پذیرد.


- انجام هماهنگی فعالیت های حرفه ای توانبخشی ، ادغام دانش ، مهارت رشته های مختلف توانبخشی به منظور تداوم مراقبت جامع از بیمار و نیز تسهیل در طراحی و اجرای طرح مراقبتی جهت مددجویانی که بیماری مزمن دارند و یا کسانی که شرایط ناتوان کننده ای دارند ، صورت می پذیرد.


نقش حمایتی- پرستاران توانبخشی  به صورت حمایت از مددجویان و خانواده آنها می باشد و نیز آموزش به آنها در جهت حمایت از خود و نیز تسهیل در امر انتقال مددجو از بیمارستان به خانه و جامعه می باشد .


افزایش درک توانبخشی براساس مراقبت درخانه که به صورت چالش در میان مردم جامعه و نیز در میان آنهایی که در دولت مسئولیتی دارند ، وجوددارد. این چالش ها در ارتباط با رویایی با این جمعیت بیمار مطرح می باشد.


نقش آموزشی- پرستار توانبخشی جهت مددجویان و خانواده آنها آموزش هایی را تدارک می بینند و نیز جهت کارکنان آگاهی هایی را در امر پیشرفت وی در سطح حرفه ای و غیر حرفه ای انجام می دهند و نیز برنامه های آموزشی مداوم را جهت کارکنان تهیه می نمایند.

 سیاست ها و روش هایی را جهت توانبخشی های خاص در خانه طراحی می نمایند و جهت کمک به مددجویان و اعضاء خانواده به منظور افزایش اطلاعات آنها موارد آموزشی را طراحی می نمایند.


نقش مشاوره ای – پرستار توانبخشی مددجویان و خانوده هایی که می توانند از خدمات توانبخشی سود ببرند را شناسایی می نمایند و در محیط خانه که بایستی مراقبت ارائه گردد ، مدیریت خاصی را فراهم می نمایند و آنها به عنوان مشاور جهت کارکنانی که در محیط خانه به امر مراقبت می پردازند ،نیز محسوب می شوند و باعث ارتقاء خدمات پرستاری توانبخشی به جامعه و نیز ارتقاء حرفه ای را نیز میگردد.


نقش پژوهشی – پرستاران توانبخشی در پژوهش هایی که مربوط به امر مراقبت از مددجو می باشد شرکت می نمایند و نیز در تجزیه و تحلیل و انتشار داده های ارزیابی کننده ای که ممکن است تاثیر بر روی مددجویان و خانواده آنها داشته باشد ، مشارکت می نمایند.

اعمال پرستار توانبخشی در خانه


به طور کلی اعمال پرستاری  در خانه شامل بررسی و شناخت ، تنظیم اهداف و طرح مراقبتی و اجرا می باشد.


بررسی شناخت شامل موارد زیر می باشد:
ارزیابی بازنگری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مشاوره با مددجو و اعضاء تیم توانبخشی مددجو ، کارفرمایان، نماینده قانونی خانواده و مدعیان و بیمه های شخصی می باشد.


 ارزیابی مناسب وضعیت سلامتی فردی و عملکردی فعلی مددجو ، تشخیص، پیش آگهی، طرح درمانی، ارزیابی سطح تخصص مراقبت گیرندگان ، شناسایی نیازهای دیگر مددجو ، نیازمندی های توانبخشی حرفه ای و ارزیابی اختلالات عملکردی ، تشخیص و پیش آگهی پزشکی ، گزینه های درمانی، منابع مالی، سازگاری روانی – اجتماعی و مکانیسم های تطابقی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و تنظیم تشخیص های پرستاری و نیز شناسایی تغییرات موقتی یا دائمی در عملکرد مددجو که ناشی از صدمه یا بیماری در مددجو می باشد.


شناسایی مشکلات یا چالش ها در عملکرد فیزولوژیک یا روانی – اجتماعی که ممکن است بر روی عملکرد موفقیت آمیز مددجو در خانه یا جامعه موثر باشد و نیز شناخت مشکلات احتمالی مددجو که ممکن است به هنگام ورود به جامعه با آن روبرو شود.

 

تنظیم اهداف و طرح مراقبتیبه طور کلی پرستار توانبخشی اهداف و طرح مراقبتی را به شرح زیر انجام می دهد:

- کار با مددجو جهت برقراری اهداف واقعی به منظور دستیابی به حداکثر بر آیندها از طریق مشارکت با مددجو و خانوده وی و از طریق منابع در دسترس صورت می پذیرد.
- کمک به مددجو و خانواده وی جهت شناخت متغیرهایی که می تواند جهت دستیابی به اهداف موثر باشد.
- طراحی یک طرح جامع که شامل اندازه گیری درمان به منظور پیشگیری از بازتوانی، شناخت درمان های جایگزین جهت درمان مددجو در صورت لزوم صورت می پذیرد.
- تعیین زمان های هدف جهت دستیابی به اهداف انجام می شود.
- ادغام اهداف توانبخشی با سیستم واقعی خانواده مددجو و محیط خانه وی صورت می گیرد.

اجرا
- استفاده از اصول کلی توانبخشی جهت ارتقاء حداکثر بر آیندها جهت مددجو
- فراهم نمودن ارزیابی به موقع مددجو و خانواده
- هماهنگ نمودن ارزیابی جهت انتخاب مراقبت های لازم
- هماهنگ نمودن ارزیابی های مددجو جهت ارائه به سازمانهای ذیربط و ارائه برنامه های جامع و منابع به آنها
- هماهنگی جهت ارجاع به منظور آموزش یا مشاوره که مورد قبول مددجو و خانواده وی باشد وبر اساس نیازهای یادگیری شناخته شده آنها باشد.
- انجام مداخلات مناسب به منظور ارتقاء عملکرد حداکثر آنها و جلوگیری از بروز مشکلات
- تنظیم و تسهیل در امر زمان ترخیص مددجو از بیمارستان به منظور تغییر در سطح مراقبت وی با تیم مراقبت بهداشتی
- هماهنگی با مددجو ، تیم مراقبت بهداشتی و درمانی جهت طرح ترخیص
- همکاری با تیم مراقبت بهداشتی ، نمایندگی های جامعه ، مراقبین،نمایندگان قانونی آنها جهت اطمینان از تداوم مراقبت کامل مراقبین بهداشتی از مددجو
- شرکت در جلسات تیم در صورت نیاز
- ترکیب توصیه های تیم بین رشته ای و سرویس های طرح مراقبتی


به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود که پرستار به عنوان یک نقش محوری در تیم توانبخشی می تواند نقش به سزایی را در امر توانبخشی مددجو یان داشته باشد و از جمله نقش های وی نقش مشاوره ای ، پژوهشی، آموزشی،حمایتی در امر توانبخشی بیماران می باشد.

 

منابع

 

-         Hawkey  ,B . Williams, J. (2009). Role of The Rehabilitation Nurse. Royal college of nursing.

-         Department of Health. (2006). The essence of care : Benchmarking for promoting health .London : DH.

-          Larsen,P.(2008) .Rehabilitation nursing . The School of Nursing University of Wyoming, Laramie, WY.

 

 

 

 

برگزار کنندگان

 

 

دفتر قائم مقام وزیر در امور پرستاری  وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی

مرکز ضایعات نخاعی جانبازان  

انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا - بیمارستان خاتم الانبیا (ص)

بیمارستان ساسان

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

 

 

مشارکت کنندگان

 

 

مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایران

گروه پرستاری و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی

 بيمارستان شريعتي    

دپارتمان  طب فیزیکی  و توانبخشی دانشگاه تهران

انجمن باور

سایت شمعدانی

سیویلیکا

  

   
   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 

 

 

 

 

 

www.isaarsci.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 يكم مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005    Isaarsci  Website . All rights reserved

 

 

 

web counter
Web Counter Widget