تاثیر فعالیت های ورزشی بر توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی افراد دچار آسیب نخاعی

 از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهرم ( بوشهر)

رضا فراشبندی

reza_farashbandi@yahoo.com

حکیمه شهبازخو

علی محمد احمدی قراچه

  اردشیر غریبی

علی رضا پیرعلی

 

سومین  کنفرانس اینترنتی  با عنوان  ورزش و آسیب نخاعی

 

   
   

 

مرکز ضایعات نخاعی جانبازان

www.isaarsci.ir

 

 

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

www.irisfd.ir

 

 

انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران

www.scia.ir

 

   

 

 

 

 

 

 

 چکیده

اين تحقيق به بررسي تاثیر فعالیت های ورزشی بر توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی افراد دچار آسیب نخاعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهرم می پردازد . هدف اصلی اين تحقيق بررسي تاثیر فعالیت های ورزشی بر توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی درارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی می باشد . با انجام این تحقیق می خواهیم     تاثيرهای فعالیتهای ورزشی را بر توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی در ارتباط با افراد دچار آسیب نخاعی بررسي كنيم . اين پژوهش با استفاده از روش توصیفی - پيمايشي و با بكار گيري پرسشنامه ی محقق ساخته با توجه به استانداردهاي مورد تاييد با نمونه اي به حجم 60 نفر از دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه پیام نور شهرستان اهرم به عمل آمده است . با استفاده از برنامه ي SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . در بحث توصيفي میانگین ، میانه ، نما ، انحراف استاندارد و واریانس را در ميان پاسخگويان بدست آورديم و با استفاده از آمار استنباطي ضریب همبستگی و رابطه ي معناداري بين متغيرها را بدست آورديم که نتایج نشان می دهد بين فعالیتهای ورزشی ، توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی ،  کاهش بیماریها ، شادابی ، سلامتی و اخلاقیات افراد دچار آسیب نخاعی رابطه ي نزدیک وجود دارد .


كليد واژه ها : فعالیت های ورزشی ، سلامت و تندرستی ، آسیب نخاعی ، دانشجویان
 

 مقدمه

متاسفانه در جامعه شاهد آن هستيم که سالانه تعدادی از افراد به دلايل گوناگون دچار معلوليت می شوند. با پيشرفت تکنولوژی نه تنها از افزايش روند معلوليت کاسته نشد، بلکه بر پيچيدگی آن نيز اضافه گرديد. سازمان بهداشت جهانی بطور متوسط 10% از افراد جامعه را معلول تلقی مي کند که انواع مختلف معلوليت را شامل می شود. يک دسته از اين معلولين ضايعه نخاعی ها هستند که با وارد شدن آسيب به نخاع آنها دچار فلج در اعضاء و اندام های خود شده اند. بايد بپذيريم که معلوليت جزء لاينفک هر جامعه است و تا اين لحظه هيچ ادعايی مبنی بر کاهش آن به اثبات نرسيده است. با همه اين تفاسير دنيای پرشور و هيجان جوانی همه روزه شاهد حوادث و شهرت طلبی هايی است که پيامد آن از دست دادن حيات يا رسيدن به معلوليت است. بنابراين اگر بپذيريم که معلوليت از جامعه حذف نخواهد شد و اين قشر به هر دليل در اين جامعه زندگی خواهند کرد، پس ضروری است به نيازهای آنها توجه شود. يکی از اين نيازها پرداختن به ورزش است.

ورزش به مثابه يک فعاليت درمانی - تفريحی، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت، می تواند جنبه های متفاوت جسمانی، روانی و اجتماعی را در فرد معلول تقويت نمايد و آثار و عوارض ثانويه اين عارضه را کاهش يا درمان کند.

در نوشتار حاضر سعی داريم مطالبی را به سمع و نظر شما خواننده گرامی برسانيم تا شايد فرهنگ فعاليت بدنی و ورزش در بين افراد معلول، بخصوص ضايعه نخاعی، بيش از پيش افزايش يابد. روش های پیشگیری و درمان در علم پزشکی از دیر باز تا‌کنون رو به توسعه و رشد بوده و محدود به درمانهای دارویی نمی‌باشند.

توجه به ورزش و فعالیت بدنی به عنوان راهکار اصلی پیشگیری و نیز درمان بسیاری از بیماریها محسوب شده و عامل ایجاد سلامت عمومی و کاهش سطح ناتوانی در جمعیت بیمار می‌گردد.

بسیاری از این بیماریها ، همچون دیابت نوع دوم و بیماریهای قلب و عروق ، قابل پیشگیری هستند و در جامعه صنعتی امروز ، توجه به ورزش را به عنوان موثرترین عامل پیشگیری در نظر می‌گیرند. نرمش و تمرینات بدنی ، جز بسیار باارزشی از ورزش است که باعث پیشگیری از بیماری و ناتوانی جسمی می‌شود. الگوی زندگی اگر شامل تمرینات بدنی باشد، فواید طبی چشمگیری به همراه خواهد داشت. یک برنامه مناسب ورزشی سلامت انسان را تضمین می‌کند و خطر بسیاری از بیماریهای متداول را کاهش می‌دهد. بنابراین ورزش مرتب می‌تواند طول عمر را افزایش دهد.

 پیشینه و سوابق تحقیق

پس از بروز جنگ های جهانی، تعداد افراد معلول روبه فزونی نهاد و در اين ميان، افرادی بودند که با اصابت گلوله يا ترکش و .... دچار آسيب  نخاعی شده بودند. اين گروه از نظر درمانی و رسيدگی های ديگر نسبت به ساير معلولين، از وضعيت بدتری برخوردار بودند. در محلی به نام استوک مندويل  در کشور انگلستان، بيمارستانی تاسيس تا به امور اين افراد رسيدگی نمايد.

دکتر لوديک گاتمن  پزشک آلمانی الاصل مستقر در اين بيمارستان، با بررسی های متفاوت متوجه شده که ورزش و فعاليت بدنی می تواند آثار بسيار مثبتی در جهت درمان افراد ضايعه نخاعی داشته باشد. همچنين مشخص شد که با پرداختن به ورزش و فعاليت بدنی، طول عمر اين افراد افزايش يافته و بهتر می توانند در عرصه جامعه پای نهند. وقتی که رفته رفته تعداد ورزشکاران افزايش يافت، به همت دکتر گاتمن در همان استوک مندويل، در بيست و هشتم جولای سال 1948 انجمنی شکل گرفت تا ورزش افراد معلول را سازماندهی کند.

 اين انجمن ( فدراسيون بين المللی مسابقات استوک مندويل " ISMGF" ) نام گرفت که با آغاز بازيهای المپيک در لندن همراه بود. اولين دوره مسابقات استوک مندويل ازسال 1952 بطور رسمی برگزار شد که بيش از 50 کشور در آن شرکت داشتند. پس از آن مسابقات هر ساله برگزار شد. به جزء سالهايی که مسابقات المپيک برگزار می گرديد. البته سعی داشتند سالی که المپيک برگزار می شود، اين مسابقات را به همان محل انتقال دهند. همين امر سبب شد که مسابقات پارالمپيک بطور رسمی از سال 1960 پس از هر المپيک برگزار شود.

در ابتدا فقط سازمان ورزشی ISMGF مسابقات را برگزار می کرد، ولی با گسترش ورزش افراد معلول و توسعه آن در ميان ساير معلوليت ها و تشکيل ديگر سازمانهای ورزشی افراد معلول، اين مسابقات بطور    منسجم تری  برگزار شد. تا اينکه در سال 1992 با رسميت يافتن IPC بعنوان يک مجمع برگزار کننده المپيک معلولين، نخاعی تمامی سازمانهای ورزشی معلولين بعنوان سازمان فرعی  مجمع کار خود را ادامه دادند که در حال حاضر پس از هر المپيکی که برگزار می شود، مسابقات پارالمپيک نيز زير نظر IPC انجام می گيرد.

 به هر تقدير، حرکت دکتر گاتمن در جهت پرداختن افراد معلول ضايعه نخاعی به فعاليت بدنی و ورزش که در ابتدا بيشتر جنبه درمانی را مدنظر قرار  می داد، رفته رفته به يک حرکت نظام دار و توسعه يافته تبديل شد که طی آن هزاران فرد معلول در طول سال به فعاليت بدنی و ورزش می پردازند و مسابقات رسمی نيز همانند ساير افراد جامعه برگزار می شود که از همان حساسيت نيز برخوردار است. لازم به ذکر است که ISMGF به ISMWSF ( فدراسيون بين المللی ورزشهای ويلچری استوک مندويل ) تغيير نام يافته است و کشور ما نيز عضو اين فدراسيون است.

یونانیان از نخستین مردمانی بودند که فرضیه ی جدایی تن و  روان را مطرح کردند . آنان به جای آن که بیماری را  به ارواح خبیثه نسبت دهند آن را پیامد بر هم خوردن تعادل مایعات بدن می دانستند . بر طبق این فرضیه ،که ابتدا توسط بقراط عنوان شد و جالینوس آن را بسط داد بیماری از برهم خوردن تعادل چهار خلط در بدن ایجاد می شود .

این چهار خلط عبارتند از:خون ،سوداء ، صفرا و بلغم. از این رو درمان بیماری مستلزم برقراری تعادل مجدد بین این چهار خلط بود. از شواهد چنین بر می آید که در این دوران تأثیر عوامل روانی بر بیماری کاملاً نادیده گرفته می شد. در سده های میانه سبب شناسی و درمان بیماری در قلمرو جن شناسی  قرار گرفت.

علت بیماری را تنبیه خدایان می دانستند و برای درمان آن بیماران را شکنجه و آزار می دادند . با آغاز دوره رنسانس و انجام پژوهش های پزشکی نظریه برهم خوردن تعادل خلط ها  در بدن مردود شناخته شد  و نظریه ای به عنوان آسیب شناسی یاخته ای رواج یافت . بر پایه این نظریه آسیب های وارد بر یاخته  های بدن عامل کلیه ی بیماری ها به شمار می آمدند .پژوهش های آزمایشگاهی و پیشرفت های روز افزون علم پزشکی  در این دوره باعث شدند که توجه این علم به جای روان به عوامل جسمانی معطوف گردد .دانشمندان در تلاش برای در هم شکستن خرافات گذشته ، از نظریه دوگانگی تن و روان قویاً جانبداری کردند اکنون ما شاهد تغییرات زیادی در این شیوه تفکر هستیم .در حاال حاضر دانشمندان معتقدند سلامت جسمی فرد با عوامل روانی و محیط اجتماعی وی در ارتباط است .تن  و روان با یکدیگر در تعاملند و هر دو در سلامت و بیماری دخالت دارند. (منشئی ،۱۳۷۶،صص۳و۴)

 

تعریف ورزش و تندرستی

«ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند » (کوشافر ،۱۳۸۱، ص ۵۸ ) در جوامع اسلامی با توجه به این که کلیه سیاستگذاری ها در خدمت مکتب می باشد ، تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن این که پی ریزی این علم  بر مبنای مسائل جسمانی و فیزیکی است ولی در نهایت وسیله ایست که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و می تواند گامی در جهت اهداف غایی انسان ها که همان سیر الی الله است بر دارد. (عزیز آبادی فراهانی ،۱۳۷۳ ، ص ۷) «همان طوری که با ورزش قوت جسمانی خودتان را تقویت می کنید ، قوای روحانیتان را هم تهیه و تقویت کنید. همانطوری که کوشش می کنید جسمتان قوی باشد ، کوشش کنید که روحتان هم قوی باشد » (امام خمینی (ره)،۱۳۸۶،ص۲۵۵) از  نظر سازمان بهداشت جهانی ،«تندرستی صرفاً نداشتن بیماری و ضعف نیست؛ بلکه منظور از آن سلامتی کامل    جسمی ، ذهنی ، اجتماعی و روحی است .  در حقیقت  دو هدف عمده تندرستی ، به تأخیر انداختن مرگ  و   بیماری    است » . ( گائینی ، ۱۳۸۶ ،ص ۲۷)

فیلسوفان در بستر تاریخ همواره درباره دوگانگی یا یک پارچگی تن و روان تردید داشته اند . از شواهد موجود چنین بر می آید که در روزگاران کهن تن و روان را یک پارچه می داشتند .در فرهنگ های نخستین عقیده بر این بود که بیماری از رسوخ ارواح خبیثه در بدن ناشی می شود . باستان شناسان جمجمه های سوراخ شده از عصر سنگی پیدا کرده اند که به عمد با ابزارهای سنگی سوراخ شده بودند .گمان می رود که انسان های عصر سنگی می خواستند با سوراخ کردن جمجمه ، ارواح خبیثه را از بدن بیمار خارج کنند .

 ضايعات نخاعی

ضايعه نخاعی، نوعی ضايعه است که در اثر صدمه شديد به نخاع به وجود می آيد. ضربه مستقيم يا غير مستقيم، تورم و يا يک غده که روی نخاع اثر بگذارد، می تواند باعث قطع جريان کامل يا قسمتی از نخاع شود. در اثر اين آسيب، عضلات فلج شده، درد، حرارت و حس را درک نمی کند و اعمال غير ارادی ارگانها از قبيل مثانه، روده، تنش عضلات و ... نيز مختل ميشود. قبل از هر چيز بهتر است با ستون فقرات و نخاع شوکی کمی آشنايی پيدا کنيم :

 

علت ضايعه نخاعی

به طور کلی علت ضايعه نخاعی را به دو دسته تقسيم می کنند:

1- حادثه : بيشترين درصد ضايعات نخاعی در اثر حادثه ايجاد می گردد که غالبا" گريبانگير جوانان تا سن 35 سال است. جدای از عزيزان جانباز که در جبهه های حق عليه باطل يا در مبارزه با طاغوت به اين مهم نائل شده اند، اکثر جوانان در اثر بی احتياطی دچار ضايعه نخاعی می شوند. صدمات ناشی از تصادف، کار، افتادن از بلندی، پرتاب شدن اجسام به ناحيه پشت، تير و ترکش خوردن به ناحيه ستون فقرات و .... می تواند باعث ضايعه نخاعی شود.

2- بيماری : بيماری نيز عاملی برای ايجاد ضايعه نخاعی است. اين بيماری به سه دسته تقسيم می شوند:

الف ) فشار: اگر به هر دليل به نخاع فشار وارد شود می تواند ضايعه نخاعی را به وجود آورد. اين فشار می تواند به دليل وجود تومور يا غده در کانال ستون فقرات باشد يا به دليل لغزش ديسک مهره ها به نخاع فشار وارد شود. اگر اين موارد به موقع تشخيص و درمان نشوند، فرد دچار ضايعه نخاعی خواهد شد.

ب ) مادرزادی :  ممکن است به دليل مادرزادی، کانال ستون فقرات دچار مشکل شود و يا به نخاع فشار وارد آيد که همگی می تواند باعث ضايعه نخاعی شود.

ج ) بيماری عصبی نخاع: ممکن است نخاع دچار عفونت و يا تورم گردد که اين امر باعث مختل شدن وظايف نخاع شود که بسته به ميزان عفونت و يا تورم درصد ضايعه نيز قابل تغيير است.

 

بيان مساله

فــنـــاوری هـــا ســبـــب می گردد تا انسانها با اتکاء به تکنولوژی نوین، رفتارهای جدیدی را کسب نمایند. هر گونه تغییر جدید می تواند اثرات متفاوتی را در کلیه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی ، اقتصادی و … انسان به وجود آورد.اما از میان این عوامل آنهایی که در سلامتی انسان تاثیرگذار هستند از نقش ویژه ای برخوردارند .

 

 هدف كلي پژوهش

 

تاثیر فعالیت های ورزشی بر توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی افراد دچار آسیب نخاعی

روش شناسي ، جامعه‌ي آماري پژوهش

روش انجام دادن تحقيق با توجه به ماهيت و اهداف تحقيق توصيفي - پيمايشي مي‌باشد . جامعه ی آماری اين تحقيق شامل دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه پیام نور شهرستان اهرم است كه در سال تحصيلي 91 - 90 به عنوان دانشجو مشغول درس خواندن یا در حال فارغ التحصیلی هستند .

ابزار پژوهش

روش جمع‌آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه مي‌باشد . جهت دستيابي به اطلاعات مورد نظر با اهداف تحقيق ، از           پرسشنامه ي محقق ساخته اي حاوي 25 سوال ، جهت پاسخگويي آماده گرديده است . براي هر يك از سوال‌ها از 5 گزينه ي ( همیشه – کرارا – گاه گاه - بندرت و هرگز ) در مقياس ( لیکرت ) از کتاب مقیمی ، كه حاوي 90 پرسشنامه ي استاندارد و معتبر ، به همراه مفاهيم و نظريه هاي كاربردي براي استفاده ي مديران ، پژوهشگران و دانشجويان رشته هاي مديريت در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد استفاده شده است . ( مقیمی ، 1377 ، ص 158 )

حجم و روش نمونه گيري

تعداد 60 نفر از دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه پیام نور شهرستان اهرم نمونه ي ما را در بر مي گيرند . از زمان اعلام موضوعات توسط انجمن ضایعات نخاعی استان تهران و پس ازهمفکری با دوستان ابتدا به دانشگاه پيام نور شهرستان اهرم مراجعه نمودم و معرفي نامه جهت تحقيق در بین دانشجویان را دريافت نمودم .

ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات

روش های آماری در تجزیه و تحلیل ابزار هایی هستند که به کمک آنها می توان اطلاعات به دست آمده از متغیرها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده ها کد گذاری و وارد نرم افزار SPSS مي شود و موارد تجزیه و تحلیل مي شوند . در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین ، انحراف معیار و جدول فراوانی استفاده شده است . آمار توصیفی به توصیف داده های خام پرداخته و آنها را به صورت درصد ، فراوانی ، میانگین و جداول به نمایش می گذارد و جهت بررسی فرضیه ها از آمار استنباطی ( ضريب همبستگي پیرسون ) استفاده شده است .

 

ویژگی های ابزار پژوهش

پرسشنامه مذکور شامل 25 سوال می باشد که تاثیر تاثیر فعالیت های ورزشی بر توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی افراد دچار آسیب نخاعی را بررسی می کند .این سوالات در قالب 5 گزینه ای انتخاب شد ، سوالات شامل گزینه های    ( همیشه – کرارا – گاه گاه - بندرت و هرگز ) مي باشد .

 

فرضيه هاي پژوهش

1- بین فعالیتهای ورزشی ، توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی در افراد نخاعی رابطه وجود دارد .

2- بین فعالیتهای ورزشی و کاهش بیماریها در افراد نخاعی رابطه وجود دارد .

3- بین فعالیتهای ورزشی و شادابی و سلامتی در افراد نخاعی رابطه وجود دارد .

4- بین فعالیتهای ورزشی و اخلاقیات افراد نخاعی در سطح جامعه رابطه وجود دارد .

 

تحليل يافته هاي توصيفي تحقيق

الف-  آمار توصیفی

جدول (4-1)  توزیع فراوانی ودرصد پاسخ دهندگان براساس جنسیت

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

مرد

30

50.0

50.0

50.0

زن

30

50.0

50.0

100.0

Total

60

100.0

100.0

 

  

 

نمودار (4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت

نمودار و جدول (4-1) مربوط به توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان براساس جنسیت می باشد.

همانگونه که در جدول (4-1) مشاهده می­شود توزیع فراوانی پاسخ دهندگان ؛ فراوانی مردان و زنان به نسبت یکسان   می باشد.

جدول ( 4-4)  توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان بر اساس توزیع سنی

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

کمتر از 20 سال

6

10.0

10.0

10.0

بین 20 تا 23 سال

9

15.0

15.0

25.0

بین 23 تا 25 سال

18

30.0

30.0

55.0

بین 25 تا 30 سال

17

28.3

28.3

83.3

30 سال و بیشتر

10

16.7

16.7

100.0

Total

60

100.0

100.0

 

 

ب- آمار استنباطی

فرضیه اول : 1- بین فعالیتهای ورزشی ، توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی در افراد نخاعی رابطه وجود دارد .

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون « ضریب همبستگی » استفاده شده است که با توجه به جدول ضریب همبستگی مقداری  00/ = sig ( سطح معنی داری) کمتر از 5 درصد بوده و بدین معنا است که همبستگی معناداری بین متغیر (فعالیتهای ورزشی ، توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی) وجود دارد. حال به مقدار ضریب همبستگی نگاه کنیم   می بینیم که ضریب همبستگی 638 % بوده رابطه مثبتی را نشان می دهد. یعنی هر چه میزان فعالیت های ورزشی افزایش پیدا کند حفظ میزان سلامت و تندرستی در بین افراد نخاعی نیز افزایش پیدا می کند.

جدول (4-6) جدول ضریب همبستگی فعالیتهای ورزشی ، توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی

Correlations

 

فعالیتهای ورزشی

توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی

فعالیتهای ورزشی

Pearson Correlation

1

.638**

Sig. (2-tailed)

 

.000

N

60

60

توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی

Pearson Correlation

.638**

1

Sig. (2-tailed)

.000

 

N

60

60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  

فرضیه دوم  : بین فعالیتهای ورزشی و کاهش بیماریها در افراد نخاعی رابطه وجود دارد .

با مشاهده جدول همبستگی  450%= sig بوده که بیشتر از 5% بوده به این معنا است که همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد.

جدول ( 4-7) ضریب همبستگی فعالیتهای ورزشی و کاهش بیماریها

Correlations

 

فعالیتهای ورزشی

کاهش بیماریها

فعالیتهای ورزشی

Pearson Correlation

1

.099

Sig. (2-tailed)

 

.450

N

60

60

کاهش بیماریها

Pearson Correlation

.099

1

Sig. (2-tailed)

.450

 

N

60

60

  

 

فرضیه سوم   : بین فعالیتهای ورزشی و شاداب و سلامتی در افراد نخاعی رابطه وجود دارد .

با مشاهده جدول همبستگی  460%= sig بوده که بیشتر از 5% بوده به این معنا است که همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد.

بنابراین رابطه ای معناداری بین فعالیتهای ورزشی ، شادابی و سلامتی وجود دارد .

جدول ( 4-8) ضریب همبستگی فعالیتهای ورزشی ، شادابی و سلامتی

Correlations

 

فعالیتهای ورزشی

شادابی و سلامتی

فعالیتهای ورزشی

Pearson Correlation

1

.099

Sig. (2-tailed)

 

460.

N

60

60

شادابی و سلامتی

Pearson Correlation

.099

1

Sig. (2-tailed)

460.

 

N

60

60

 

 فرضیه چهارم :  بین فعالیتهای ورزشی و اخلاقیات افراد نخاعی در سطح جامعه رابطه وجود دارد .

برای آزمون این فرضیه از آزمون t برای نمونه های مستقل استفاده گردید که شامل 2 خروجی میباشد .

جدول اول به ترتیب تعداد، میانگین ، انحراف استاندارد ، میزان فعالیتهای ورزشی در جامعه زنان و مردان را نشان  می دهد که میانگین فعالیتهای ورزشی در جامعه مردان ( 7/ 186%) و در جامعه زنان (13/179 %) می باشد.

 

جدول ( 4-9) تعداد، میانگین ، انحراف استاندارد و میزان خلاقیت در جامعه زنان و مردان

Group Statistics

 

جنسیت

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

 

dimension1

مرد

30

179.13

15.156

2.767

 

زن

30

186.70

24.689

4.508

           

 

بحث و نتيجه گيري

امروز بیش از هر زمان دیگری ارزش فعالیتهای بدنی و نقش آن در سلامت شناخته شده‌ است. در واقع زندگی ماشینی، فعالیتهای حرکتی روزمره را کاهش داده و برای جلوگیری از بروز بسیاری از بیماریها ورزش امری ضروری است.

گاهی یک ورزشکار فراتر از حفظ سلامتی در رشته‌ای خاص جهت کسب مقام قهرمانی کوشش مستمر می‌نماید که در این شرایط تمامی عوامل در بدن تغییر می‌کنند.

 قلب، ریه، دستگاه گوارش، هورمون‌ها، سیستم عصبی و بخصوص ماهیچه‌ها نیاز به تطابق با وضعیت جدید دارند. در واقع هیچ استرس و فشاری مانند یک ورزش سنگین و طولانی مدت روی بدن تأثیر نمی‌گذارد. ورزش و حرکات منظم بدنی علاوه بر سلامت جسم بر سلامت روحی و روانی و اجتماعی فرد فواید زیادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخصیت فرد تاثیر می گذارد.

ورزش در درمان بیماری های نظیر افسردگی و نیز بر حافظه تآثیر می گذارد . ورزش برای جوانان تکیه گاهی امن به حساب می آید تا در پناه آن به نهایت رشد و کمال مطلوب انسانی دست یابند . در دنیای معاصر ، ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همه ی جوامع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ارتباط فعالیت های بدنی و ورزش با علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه ی انسان فرا هم کرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و مطالعات ویژه را ایجاد کرده است در این مقاله مطابق با موضوعی که انتخاب شده است بخش روانی و اجتماعی ورزش مورد بررسی قرار گرفته و تمامی مطالب ارائه شده جنبه ی کاربردی دارد و تمامی افراد در گرو ه های سنی مختلف می توانند مورد استفاده قرار دهند. نتایج نشان می دهد بين فعالیتهای ورزشی ، توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی ،  کاهش بیماریها ، شادابی ، سلامتی و اخلاقیات افراد دچار آسیب نخاعی رابطه ي نزدیک وجود دارد .

  

 

پيشنهادهاي تحقيق


نگاه جدی به سلامت ، منافع اقتصادی و اجتماعی فعالیت بدنی در زمینه کمک به افراد نخاعی .
تشویق بخشهای عمومی و خصوصی برای سرمایه گذاری در فعالیت بدنی و کمک به افراد نخاعی .
حمایت از برنامه های مربوط به فعالیت بدنی.
قرار دادن فضاهای باز ، پارک و امکانات برای فعالیت بدنی و فعالیتهای بدنی افراد نخاعی .
  

منابع و ماخذ

الف ) منابع فارسي

دلاور ، علی ( 1385 ) ، روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی ، تهران ، انتشارات ويرايش ، چاپ چهارم .

مقیمی ، سید محمد ( 1377 ) ، سازمان و رویکرد پژوهشی ، تهران ، انتشارات ترمه ، چاپ اول .

طالبعلی ،  پورشریعه ( 1387 ) ، کشف راه ارتباط موثر با معلولين جسمی حرکتی  ، مازندران .

رضوانی ، کاظم (۱۳۸۷) - ورزش وسلامتی .

اچ . ویلمور ، جک و ال . کاستیل ، دیوید (۱۳۸۶) فیزیولوژی ورزشی و فعالیت های بدنی ، چاپ ششم- مترجمین : مینا معینی ؛فرهاد رحمانی نیا ؛ حمید رجبی ؛حمید آقا علی نژاد و فاطمه اسلامی -انتشارات مبتکران  پیشروان .

ام. هی وود (۱۳۸۷ ) کاتلین، رشد و  تکامل حرکتی در طول عمر ، چاپ نهم – مترجمین : مهدی نمازی زاد و محمد علی اصلانخانی انتشارات سمت .

عزیز آبادی فراهانی ، ابوالفضل ( ۱۳۷۳ ) – تربیت بدنی عمومی(۲) ،چاپ هشتم – تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور

کوشافر ، علی اصغر (۱۳۸۱) – اصول و مبانی تربیت بدنی، چاپ اول –انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

منشئی،غلامرضا(۱۳۷۶)- روانشناسی تندرستی، چاپ اول- انتشارات غزل

گائینی ، عباس و رجبی حمید (۱۳۸۶) – آمادگی جسمانی ، چاپ چهارم – انتشارات سمت

امام خمینی (ره) ( ۱۳۸۶ )-صحیفه نور ،جلد ۷ ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  

Title


The effect of exercise on the development and maintenance of health and wellbeing of people with spinal injuries from the perspective of university students is a single lever (Bushehr).

 

Abstract

 

This study investigated the effect of exercise on the development and maintenance of health and wellbeing of people with spinal injuries from the perspective of university students pay is a single lever. The main objective of this study was to evaluate the effect of exercise on the development and maintenance of health and fitness levels are associated with people with spinal cord injury. With sports activities on the impacts of this research will develop and maintain the health of individuals in relation to Spinal Cord Injury Study.This research using descriptive method - and with the flick of a survey questionnaire made according to approved standard sample with 60 students (boys and girls) has been to leverage the city of light. Analyzed using the SPSS program is located. The average cross talk, middle, thumb, standard deviation and variance among respondents obtained using inferential statistics, correlation coefficients and
Significant relationship between variables obtained results show that the sports activities, develop and maintain the health and wellbeing, reducing health, happiness, health and morality, there is a close relationship with Spinal Cord Injury.

 Key words: exercise, health and fitness, spinal injuries, students

 .

 ****

 

 

منبع : مقاله " تاثیر فعالیت های ورزشی بر توسعه و حفظ میزان سلامت و تندرستی افراد دچار آسیب نخاعی  از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اهرم ( بوشهر)   " -مولفان:رضا فراشبندی ،حکیمه شهبازخو ،علی محمد احمدی قراچه،   اردشیر غریبی ، علی رضا پیرعلی  -انتشار در   سومین  کنفرانس اینترنتی  با عنوان  ورزش و آسیب نخاعی -تیرماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.isaarsci.ir

 
 

 

 

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 يكم مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005    Isaarsci  Website . All rights reserved

Google Page Rank