مسافرت ونقل وانتقالات براي افراد دچار آسيب نخاعي 

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 


مقدمه


درمسافرتها ونقل وانتقالاتي كه به وسيله خودروانجام مي شود ،افرادنخاعي يا خودشان رانندگي مي كنندو يا اينكه نقش يك مسافررادارند.ياممكن است كه مسافرت به وسيله هواپيما،اتوبوس،قطار و ياكشتي انجام شود.بعدازآسيب نخاعي ،انجام جابجايي ها چه براي كار،وچه براي تفريح مي تواندبامشكلاتي همراه باشد.اما به مروروباافزايش آمادگي، مشكلات و استرس هاي مربوط به نقل وانتقالات كاهش يافته و حتي مي تواندلذت بخش باشد.
دراين مقاله به نكات مهمي درمورد استفاده از ويلچرهاي دستي وبرقي ،خريد و يا اجاره تجهيزات مناسب ،توجه به داروهاي مصرفي و مسائل مربوط به دفع ادرار و اجابت مزاج درمسافرتها ونقل وانتقالات ،ثبت سفرها ونحوه سازماندهي فعاليت هاي مسافرتي وتفريحي اشاره شده است.

رانندگي


هنگامي كه شما به عنوان يك فردنخاعي درنطرداريدكه رانندگي راآغازنمائيد، پيشنهادمي شودكه ابتدا با متخصصصين كاردرماني خود يا مسئولان برنامه ريزي ذيربط ،درمورد پوششهاي مالي اين امر مشورت نمائيد.چنانچه شما درحال سپري كردن مرحله توانبخشي شغلي هستيد،لطفا" جهت ارزيابي وضعيت رانندگي خود ،آموزشهاي ضروري و تجهيزات موردنياز ،با مسئولين درماني وتوانبخشي خود مشورت كنيد.
جهت ارزيابي ميزان توانائي شما در رانندگي و ايمن بودن آن،بايستي برنامه ريزي مناسبي انجام شود. به طوركلي يك برنامه ريزي جامع ،برنامه اي است كه درآن موضوعاتي مانند وضعيت بينائي،مهارتهاي حركتي،مدت زمان واكنش هاي فرد ،مهارتهاي مربوط به جابجايي ها، ميزان فعاليت دست ها وآگاهي از اصول رانندگي موردارزيابي قرارگيرند.درنتيجه بااستفاده ازنتايج حاصل از اين ارزيابي ها ،مي توان ميزان توانائي وآمادگي فردبه دست آورد.

ارزيابي پشت فرمان خودرو


ارزيابي پشت فرمان بايد موقعي انجام شودكه شماازنظرپزشكي مشكل خاصي نداشته باشيد و نتايج ارزيابي هاي قبل از رانندگي نيزكاملا"رضايت بخش باشند.براي مثال ،شخص ارزيابي كننده ،بايد ابتدا مناسب ترين وسيله نقيله را براي رانندگي شما (اعم ازخودرو يا ون ) تعيين كند.
بطوركلي ون ها ازدوجنبه تحت ارزيابي قرارمي گيرند:

1. ارزيابي مسافرتنها از حيث بالا رفتن و استقراردرخودرو .
2. ارزيابي وضعيت راننده : كه علاوه بر بررسي پشت فرمان،ارزيابي كاملي ازوضعيت مناسب سازي خودرو انجام مي شود و درواقع توصيه هائي كه درموردمناسب سازي خودرو ارائه شده موردتوجه قرارمي گيرد.
شما بايد قبل ازارزيابي رانندگي ،گواهينامه رانندگي معتبرويامجوزمناسبي دراختيارداشته باشيد.درغيراين صورت،بايدبامسئولين مربوطه كه درمحدوده زندگي شماقراردارند،تماس بگيريد.بعدازارزيابي پشت رل ،نيز ممكن است لازم باشدكه يكسري جلسات آموزشي داشته باشيد و درنتيجه به آموزشگاه هاي تعليم رانندگي ارجاع خواهيدشد.

وسائط نقليه ومناسب سازي


چنانچه درنظرداريد يك ون يا هر خودروي ديگري خريداري كنيد،مسوولين مربوطه يا متخصصين كاردرماني و فيزيوتراپ ها مي توانند قبل ازخريد درموردنيازهاي ضروري شما راهنمائي هاي لازم را ارايه دهند. اگرتاكنون خودرويي خريداري نكرده ايد،مي توانيدازمسئولان بخواهيدتا هماهنگي هاي لازم راجهت خريد خودروبراي شما انجام دهند. نصب كنترل هاي دستي يا مناسب سازي هاي موردنيازبراي يك خودروممكن است تحت پوشش شركت هاي بيمه يا سايرمراكز سرمايه گذارازجمله سازمان توانبخشي شغلي قرارداشته باشند. متخصصان كاردرماني قادرند نام شركت هايي را كه مي توانيدازآنها تجهيزات ضروري راخريداري نمائيدومي توانند مناسب سازيهاي لازم را انجام دهند، دراختيار شما قراردهند .
 

تابلوهاي پاركينگ اختصاصي افرادمعلول
 تابلوي محل پارك كردن ويژه افرادنخاعي ، علامت خاصي است كه برروي صفحه اي به ابعادتقريبي 6 در12 اينچ (حدود 15 در 30 سانتيمتر ) كه توسط آينه عقب نماي وسيله نقليه قابل مشاهده باشد. اين تابلو اجازه مي دهدكه افرادمعلول بتوانند براي يك مدت قانوني، ازپاركينگ هاي اختصاص داده شده استفاده نمايند.اين علامت مخصوص شما خواهدبود،نه وسيله نقليه،و مي تواند براي تمامي وسائط نقليه با وزن كلي كمتراز9000پوند(تقريبا" 4000كيلوگرم) مورداستفاده قرارگيرد.
شما مجبورنيستيد كه حتما" راننده يامالك خودرو مورداستفاده باشيد . سن شمانيز اهميتي ندارد.معمولا" آرم هاي مذكوربراي يك دوره يك ساله مجازهستندو مي توانند درصورت انقضاء تجديداعتبارشوند. اين آرم ها رامي توان با تكميل فرم هاي مربوطه و طي درخواست از مسوولين مربوطه و كاردرمانان خود تهيه نمود.

نكات مهم درموردمسافرت


• دردرجه اول از رزروبودن وسيله نقليه واتاق خوداطمينان حاصل كنيد.به مسوولين مربوطه اطلاع دهيد كه شما ازويلچراستفاده مي كنيد و نيازهاي خاص خودرا با صراحت به آنها اعلام نماييد. هميشه درخواست هاي خود را 48 ساعت قبل ازعزيمت تاييدنماييد.
• با انجمن هاي اتومبيل راني سراسركشورارتباط برقراركنيد. اين كانون ها مي توانند دربرنامه هاي گردش گري و كمكهاي اضطراري، مساعدت هاي بسيار ارزشمندي راارائه نمايند.
• درموقع مسافرت با خودرو ، هرگزاجازه ندهيدكه شاخص بنزين درمسيرهاي طولاني ازنيمه كمترشود.
• يك ساك باشگاهي يا كيف مسافرتي ارزان قيمت تهيه كنيد وداخل آن وسايل ضروري خودراقراردهيد ودرتمام مدت مسافرت آن راهمراه خودنگه داريد.
بهتراست كه شما مواردزيررا نيزهمراه داشته باشيد:
o چندعددجارختي مخصوص كت : در هتلها و متل ها ،رخت آويزها اغلب به ميله كمدها قلاب شده اند به طوري كه استفاده ازآنها مشكل است.
o يك چراغ قوه براي استفاده درمواقعي كه نوردردسترس شماقرارندارد ويا به هنگام قطعي برق
o نسخه يا معرفي نامه ازپزشكتان مبني برنيازهاي خاص شما
• باتوجه به وسائل موردنياز خود ، هميشه سعي كنيدكه سبك سفرنمائيد. بهتراست به جاي اينكه يك چمدان بزرگ رخت ولباس به همراه داشته باشيد،بيشتراز خشكشويي هتل استفاده كنيد. دراين صورت نيازي به جابجائي لباس هاي اضافي نخواهيدداشت.
• رمپ هاي سبك وقابل حملي نيز وجوددارندكه مي توانيدآنها راتهيه نمائيد.دراين موردشمامي توانيدازمتخصصين كاردرماني كمك بگيريد.
• هميشه سعي كنيدحدود 45 دقيقه تايك ساعت زودتردرمحل ايستگاه حاضرشويدتابتوانيد قبل ازسايرمسافران سوارشويد.
• اطمينان حاصل كنيدكه برروي ويلچروتمامي بارهايتان ،برچسب حاوي نام و آدرس شما درج شده باشد.
• توجه داشته باشيد كه اگردرمدت سفرامكانات دستشويي وجودنداشته باشد ،قبل ازعزيمت ، آب كافي به همراه داشته باشيد.
• هميشه تشكچه صندلي خود راجهت پيشگيري ازآسيب همراه داشته باشيد.تشكچه مناسب مي توانددرطول مسافرت باعث توزيع فشارگردد.
• كساني كه قادرنيستندبطورمستقل ازخودمراقبت نمايند،بايستي درطول مسافرت وتغذيه يك نفررا جهت كمك همراه خودداشته باشند.

گذرنامه


 ساختمان تمامي سفارتخانه ها وكنسولگري ها (درايالات متحده)براي ويلچرها قابل استفاده نيستند.ازطرفي كاركنان آنها نيز قادرنيستندكه در تكميل درخواست متقاضيان كمك جسمي ارائه دهند. درخواست ها ممكن است ازطريق پست يا طرق ديگر صورت گيرد و سپس بعد ازتكميل ،به سفارت يا كنسولگري مربوطه ارجاع گردد.اگرفرايند ارائه درخواست ازطريق پست امكان پذيرنباشد،وامكانات كافي نيزدردسترس نباشد، گاهي اوقات مي توان هماهنگي هاي لازم راجهت ملاقات كاركنان مسوول درمحلي كه قابل دسترسي باشد،انجام داد.

استفاده ازتجهيزات پزشكي مناسب


شمابايدازقبل برنامه ريزي داشته باشيد. چندروزتا دو هفته قبل ازسفر، تمامي تجهيزات مورداستفاده خودرا بطوركامل سرويس كنيد. اجازه دهيد تاسرفرصت تمامي تجهيزات موردنيازشما تهيه شود. چنانچه قراراست درطول مسافرت،ازويلچرخود برروي سطوح ناهمواراستفاده نمائيد،حتما" لاستيكهاي يدكي همراه داشته باشيد.
مسافران خارج ازكشوربايداطلاع داشته باشندكه قطعات واندازه هاي اروپائي با قطعات واندازه هاي آمريكائي تفاوت دارند.بنابراين درصورت نياز قطعات اضافي همراه خودبياوريد.
بعضي ازتجهيزات رامي توان درمحل مقصداجاره نمود.اين مسئله باعث مي شودوسائل غيرضروري ازجمله صندليهاي مخصوص دوش يا بالابرهاي مكانيكي راباخودحمل نكنيد. يا مثلا" بردن ويلچربراي افراد ي كه مي توانند حركت كنندولي تنهاازآن براي مسافتهاي طولاني استفاده مي كنند،ضرورت ندارد .
وسائلي نيزوجوددارندكه سبك و قابل حمل هستندو به هنگام مسافرت و جهت كمك به استحمام مي توانندمورداستفاده قرارگيرند.براي اطلاعات بيشترمي توانيدبا متخصصين كاردرماني وفيزيوتراپي تماس بگيريد.

داروهاي موردنياز


نام و مقدارداروي تجويزشده و نام پزشك مربوطه بايدبرروي تمام بسته هاوظروف آنهابطورواضح درج شود.نسخه هاي تجويزشده نيزبايدهمراه داروها برده شوند.تمام داروها بايدطوري درچمدان هاقرارداده شوندكه دردسترس باشندو گم نشوند.هميشه بايستي داروهاي اضافي براي چندروز و اقلام موردنيازرا جهت موارداضطراري همراه داشته باشيد. هيچ گاه اين فكررانكنيدكه مي توانيدداروهاي خودرادرمقصدتهيه نماييد. همه داروهاراقبل ازعزيمت به خوبي بسته بندي كنيد. ارايه كمكهاي پزشكي ،كارتهاي شناسايي پزشكي ،كتاب هاي راهنماي پزشكان وكتابچه هاي مربوط به مكالمات موردنياز به زبان كشورمقصد ازجمله خدماتي هستندكه به وسيله انجمن بين المللي كمكهاي پزشكي ويژه مسافران (LAMAT) قابل ارائه مي باشد.خدمات LAMAT اختياري هستندو عضويت درآن وكسب اطلاعات ازطريق آن هيچ هزينه اي ندارد.

مراقبت ازروده ومثانه درمسافرت


همراه باداروهاي موردنياز،هميشه امكانات مربوط به موارداضطراري را نيزهمراه داشته باشيد. شما بهتراست وسائل موردنيازاضافي جهت كنترل مثانه و اجابت مزاج را براي دو تاسه روز داشته باشيدتادرمواردي كه بارشما مفقود مي شود و يادرشرايطي كه به دلايل بدي آب وهواباتاخيرمواجه مي شويد،بامشكل مواجه نگرديد.به طوركلي درشرايط اضطراري ،بيشترازنيازتان وسائل داشته باشيد. هميشه براي مواردخاص، لباسهاي اضافي نيزهمراه داشته باشيد.

برنامه ريزي هاي موردنياز هنگام مسافرت با هواپيما


هنگامي كه شما تصمصم مي گيريد با برنامه ريزي و پيش بيني مشكلات احتمالي سفر كنيد ،پروازكردن براي شما آسان خواهدبود. اتحاديه شركت هاي هواپيمائي ايالات متحده (FAA)يكسري دستورالعمل هايي داردكه براساس آن افرادمبتلا به محدوديت هاي حركتي مي توانندازمسافرت هاي هوائي خودلذت ببرند. در اين رابطه شركت هاي هواپيمايي مجازهستند، روش هاي جديدي رابراي روال كاري وهمچنين هواپيماهاي خود ابداع نمايند.البته اين شركت ها بايستي قوانين رادرنظرگرفته و دررابطه با تخليه افرادناتوان كه درموارداضطراري نيازبه كمك دارند،آمادگي هاي لازم راداشته باشند.برخي ازشركت هاي هواپيمايي به خاطرروشي كه دررابطه با سواركردن مسافران وبارگيري دارند وهمچنين نوع تجهيزاتي كه استفاده مي كنند، بيشترازسايرشركت ها موردتوجه قرار مي گيرند.بهتراست شما قبل از تائيدنهايي رزرو خود،بامركزنيازهاي خاص شركت هواپيمايي تماس گرفته وآنها را درجريان احتياجات خاص خودقراردهيد.بسته به نوع فرودگاه مورد استفاده شما ،دسترسي به هواپيمامتفاوت خواهدبود.بنابراين بهتراست ،ازقبل اين موضوع ،دررابطه بافرودگاه هاي مبداو مقصدموردتوجه شما قرارگيرد. راهروهايي كه به طورمستقيم به هواپيما وصل هستند، فاقدپلكان بوده و ازتاثيرشرايط جوي نيزبرحذرهستند.بعضي ازخطوط هواپيمايي نيزجهت سواركردن افرادويلچري ازبالابرهااستفاده مي كنند،ولي اين موضوع بايستي با هماهنگي هاي قبلي انجام شود. هميشه سعي كنيدازپروازهاي بدون توقف استفاده نمائيدتا بامشكلات جابجايي ازيك هواپيما به هواپيماي ديگرمواجه نشويد.
درايالات متحده ،مسافرين هوائي كه مبتلا به ناتواني هستند،تحت يكسري قوانين حمايتي قرارمي گيرند. سازمان هواپيمايي كشور ايالات متحده FAA)) وهمچنين بخش جابجائي مسافران (DOT) براساس قانون هاي مختلف ، درتهيه وتنظيم قوانين مربوط به مسافرت هاي هوايي نقش دارندو قانوني به نام ACTAA يكي ازاين قوانين محسوب مي شود.توجه داشته باشيدكه به محض خروج ازكشور ،شما تحت قوانين مربوط كشورهائي قرارمي گيريد كه قصدمسافرت به آنها راخواهيدداشت.

نكات مربوط به ويلچرقبل ازسوارشدن به هواپيما


بطورجدي توصيه شده كه شما زودتر يعني حداقل يك تا يك ونيم ساعت قبل ازپرواز در فرودگاه حاضرباشيد.به علاوه عاقلانه است كه قبل ازمسافرت ،ازجهت بررسي آسيب هاومفقودشدن احتمالي اجزاي آن، اززواياي مختلف ويلچرخود تعدادي عكس يا فيلم تهيه كنيد.صندلي خودرا درمحل سوارشدن هواپيما كنترل كنيد ودرخواست كنيدكه آن راتا محل خروج براي شما بياورند.مطمئن شويدكه قبل ازتحويل ويلچر، نام ونشاني شما برروي تمامي قسمتهاي قابل جابه جاشدن آن درج شده باشد.توجه داشته باشيد هرگونه راهنمائي ساده اي كه ممكن است جهت اطلاع نگاهدارندگان ويلچر مفيدباشد راارائه دهيد. شركتهاي هواپيمائي لازم است به شما اجازه دهندتاويلچرخودرا بتوانيد بطور مستقيم تا محل خروجي يعني جائي كه بايد آن راجمع نمود (اگرويلچرازنوع تاشونده باشد) يا جائي كه بايدآن رابراي تحويل آماده نمايند (اگرازنوع تاشونده نباشد) ،ببريد.هنگامي كه شما سوارهواپيما شده و برروي صندلي مخصوص خودمستقرشويد،ويلچرتان در قسمت بارهواپيما قرارداده مي شود. قبل ازپياده شدن،به همراه خوديادآوري كنيدكه وسايل موردنيازتان را به محل خروجي آورده و هماهنگي هاي لازم راانجام دهد. اگرشما هرگونه مشكلي داشته باشيد،يا اگرتجهيزات شما آسيب ديده باشد،شكايت خودرا با كاركنان مربوطه مطرح نمائيد. اگر شما بوسيله اسكوتريا ويلچربرقي مسافرت مي كنيد،اطمينان حاصل كنيدكه شما مي توانيددرمحل مقصد ،آنهارا براي استفاده ،آماده نمائيد. (همچنين اصول مربوط به مسافرت باويلچرهاي برقي راكه درجلوترذكرشده راملاحظه كنيد).


قسمت بازرسي فرودگاه


درفرودگاه ها، تمامي مسافران بايستي ازمحل بازرسي عبورنمايند. كيف هاي دستي مسافران به وسيله كاركنان وبااستفاده ازاشعه ايكس موردبازرسي قرارمي گيرند.استفاده كنندگان ازويلچر،چنانچه وسائل كمك حركتي فلزي نظيرعصا ،يا چوبهاي زيربغل داشته باشند به وسيله دست بازرسي خواهندشد وازدرون رديابهاي فلزي عبورداده نمي شوند.چنانچه شما داراي بريس هستيديا ازوسايل تثبيت كننده ستون فقرات استفاده مي كنيد،به پرسنل امنيتي اطلاع دهيد.
همچنين شركت هاي هوائي دررابطه باجابجايي ويلچرهاي برقي داراي خط مش هاي گسترده اي هستند. (بخش ويلچرهاي برقي را درزيرملاحظه فرمائيد).افرادبايستي ازشركتهاي هوائي خوددرمورد قوانين رزروكردن،سئوالات لازم را بپرسند.اما اكثرشركت هاي هوايي ويلچرهاي برقي راجابجا مي كنند.به طور كلي افرادمبتلابه ناتواني هميشه قبل ازسايرافراد وارد هواپيماشده وآخرازهمه ،ازآن خارج مي شوند .بايدطوري برنامه ريزي شودكه جابه جايي هاي مربوط به هواپيما وزمين متعاقب هم انجام گيرد.مسافرت با قطارشركت هاي راه آهن ايالات متحده ازگذشته تاكنون هماهنگي هايي راآغازنموده كه استفاده ازقطاررابراي افراد ناتوان آسان تركند .درواقع ازسال 1984 ،هرمسافري كه ازويلچراستفاده مي كند ،درواگني كه حداقل داراي يك اتاق استراحت وفضائي براي استقرارويلچردارد ، جاي داده مي شود. كاركنان اين واگن ها درسواروپياده شدن مسافران وصرف غذاي آنان كمكهاي لازم راارائه مي كنند.هم زمان با هرمسافرت ، بهتراست ازقبل، با بخش مربوطه تماس گرفته تاخدمات ويژه و جاي مخصوص خودراهماهنگ نمائيد. درمورد بليط سفرهاي دوسره (رفت وبرگشت) ،براي افرادمبتلا به ناتواني 25 درصدتخفيف درنظرگرفته شده است.به منظوراخذتخفيف ذكرشده ،لازم است كه شما كارت شناسائي صادرشده به وسيله سازمان معلولين ، يا موسسات دولتي ويا هرنهاد ذيربط راارائه نمائيد . نامه پزشكان نيزقابل قبول است. قابليت دسترسي ايستگاههاي مبدا ومقصد،همچنين مناسب بودن وضعيت ترددرادرآنها ازقبل بررسي كنيد.

مسافرت با اتوبوس


شركت هاي اتوبوسراني در ايالات متحده داراي برنامه خاصي به نام "كمك به افرادناتوان"(helping Hands) هستند.براساس اين برنامه، يك فردناتوان و يك نفرازهمراهان آن مجازند تنهاباپرداخت كرايه يك بليط بزرگسال سفركند.امروزه پايانه هاي مسافربري بيشترمناسب سازي مي شوندو طوري طراحي مي گردندكه فاقدموانع باشند.قبل ازمسافرت با اتوبوس ،شما بايد با شركت حمل ونقل موردنظرخود تماس گرفته و درمورد قوانين مربوط به مسافراني كه جهت سواروپياده شدن و مسافرت با اتوبوس نيازبه كمك دارند،پرس وجونمائيد. برخي ازشركت هاي حمل ونقل اجازه مي دهند كه يك نفرهمراه باشما به صورت رايگان سفركند. رانندگان اتوبوس افرادناتوان رابرروي صندلي هاي نزديك جلو مي نشانند، چراكه راهروي وسط اتوبوس تنها تقريبا" 14 اينچ (35 سانتيمتر) پهنادارد.توجه داشته باشيدكه اتوبوسهاي معمولي فاقدسيستم مهار ويلچرهستند وبالابرنيزندارند .برخي ازاتوبوسهاي درقسمت بار،فضائي براي ويلچرهاي برقي دارند.شركتهاي حمل ونقل مي توانند به درخواست شما وچندروزقبل ازسفر،رستورانها واماكن مناسب وقابل دسترسي را درايستگاههاي بين راه برايتان شناسائي كنند. بنابراين توصيه مي شودكه هنگام رزرو بليط اين كارراانجام دهيد.

مسافرت باكشتي


وقتي شما داخل كشتي هستيد، مسافرت باكشتي شايد آسانترين روش براي مسافرت باشد. همزمان باتدارك وسايل ديگرمسافرت، شما بايد جاي خود را ازقبل رزرو كنيد و نيازهاي خاص خودرابه شركت موردنظرتان اعلام كنيد. قبل ازسفر،شمابايددرموردعرض درها،به خصوص در اتاقها ودستشوئي ها تحقيق نمائيد. بيشتركشتي هاطوري ساخته شده اندكه ،عرض درها درآنها براي ويلچرمشكل سازنيست. اغلب جهت انتقال شما از عرشه به سايرقسمت ها بالابروجوددارد. به طور معمول ، گرفتن كمكهاي موردنيازمشكل نيست، چراكه خدمه هاي كشتي هميشه تمايل دارندكه به شما كمك كنند.فقط به خاطرداشته باشيدكه، هرچه كشتي بزرگترباشد،امكانات وفضاهاي قابل استفاده ي بهتري خواهدداشت.

هتل ها


درايالات متحده ،بسياري ازهتل هاو متل ها اتاق هايي رابراي اسكان افرادمعلول درنظرگرفته اند.اين اتاق ها،ويژگي هاي خيلي خاصي ندارند و تنها درصورت نياز،لازم است كه شما هنگام رزرو آنها، درخصوص مواردي ازجمله قابليت دسترسي ،عرض درها،ميله هاي دستگير ،وضعيت پلكان ، درهاي ورودي،وضع آسانسورها پرس وجوكنيد. شمابايدبامسوولين رزرواسيون صحبت كرده و قبل ازعزيمت ،نيازهاي خاص خودتان رامشخص نماييد.حتي اگر اتاقها هم قابل استفاده باشند،لازم است كه شمادرموردسايرامكانات موجوددرهتل /متل ازقبيل رستوران صحبتهاي لازم راانجام دهيد.اغلب، رزرو هتل ازطريق رايانه انجام مي شودو به همين دليل شمانمي توانيدپاسخ سووالات خودرابگيريد،مگراينكه باهتل تماس برقراركنيد.

راهنماي اطلاعات


شهرهاي بزرگ داراي يكسري برگه هاي راهنما هستند كه درآن اطلاعات مربوط به مناطق قابل دسترسي استفاده كنندگان ويلچردرج شده است.متاسفانه اطلاعات مذكور اغلب به روزنيستندو لازم است كه شما قبل ازعزيمت ،جهت اطمينان بيشتر،با اماكن موردنظرتماس بگيريد.يكسري تورهاي گردشگري گروهي نيزوجوددارند كه برا ي افرادناتوان سازماندهي شده اندوبرپا كنندگان تورهاي مذكور، نيازهاي خاص آنان راموردتوجه قرارمي دهند.تمامي موزه ها واماكن تاريخي قابل دسترسي نيستندوبه علت ماهيت ساختماني آنها،امكان دسترسي ندارند.درهرصورت بايدمسوولين تلاش نمايند،تاآنجاكه ممكن است ،اماكن مذكوررا براي شما قابل دسترسي نمايند.

اردوگاه ها


اردوگاههايي وجوددارندكه امكانات آنهاقابل استفاده افرادويلچري است.درايالات متحده امريكا، فهرستي ازسازمانها موجوداست كه در زمينه تفريح و گردش درهواي آزادوفعاليت هاي ورزشي افرادناتوان كارمي كنند .اين اردوگاه ها ممكن است براي افراد ناتوان و يا براي افرادسالم وناتوان قابل استفاده باشند.

نكات مهم هنگام مسافرت با ويلچرهاي برقي


وقتي مسافرت شما تفريحي باشد،انتظارداريد كه دريك محيط خوب و بافضايي زيبا استراحت كنيد.اگرمسافرت شما دررابطه با فعاليت هاي كاري است، بايدابتدادرذهن خود كارهاي روزمره تان را مرورنمائيد.ولي اگرشمادرمسافرت خوداز ويلچرهاي برقي استفاده مي كنيد،بايداميدداشته باشيدكه براي رفتن ازيك نقطه به نقطه ديگرويلچربرقي شما بامشكلي مواجه نشود.
وقتي مي خواهيد درموقع مسافرت ازويلچربرقي استفاده كنيد،هنگام رزروكردن پرواز،به شركت مربوطه اطلاع دهيد.درصورت امكان،بهتراست بادوستاني مسافرت نمائيدكه باتجهيزات ونيازهاي شخصي شما آشناباشند. سعي كنيدخودرابه موقع وحداقل يك ساعت زودتربه فرودگاه برسانيد. ولي بهتراست يك ساعت ونيم زودتردرفرودگاه حاضرشويد. حضوربه موقع ،به شمااجازه مي دهدتا قبل ازسايرمسافران سوارهواپيماشويد. دربازرسي بار نيز،لازم نيست كه ويلچرخودراترك كنيد،ودراين مورد مشكلي وجودندارد كه بخواهيد آن رامطرح كنيد. هيچ دليلي وجودنداردكه شمانتوانيدباويلچرخودتامحل خروجي برويدو معمولا" قادريد تا انتهاي راه خروجي و قبل ازانتقال خودبه هواپيما ،ازآن استفاده كنيد.
درموردويلچر:از نام توليدكننده ،مدل وشماره آن،ابعاد و ارتفاع خاص ويلچرتان آگاهي داشته باشيد. چراكه باداشتن اين اطلاعات متوجه مي شويدكه آيا ويلچرشما ،به طورعمودي درقسمت بارجاي مي گيردياخير.اگرويلچرشماازنوع تاشو نباشد،دستورالعمل اين است كه:"ازتاكردن اين ويلچرخودداري كنيد".اگرچارچوب ويلچرازنوع جوشكاري شده باشد،طبيعي است كه قابل تاشدن نخواهدبود. حمل ويلچر نبايدتوسط يك نفرانجام شود.براي جلوگيري ازآسيب قسمت فرمان وهدايت گر، بايستي آنرابه اندازه كافي نوارپيچي وبسته بندي كرد.دستورالعمل هاي خاص مربوط به نحوه خاموش وروشن كردن قسمت برق ويلچررا ، قبل وبعدازبسته بندي ارائه كنيدتاافرادكمك كننده درطول پروازبتوانندخدمه هاي زميني راراهنمائي كنند. يكي ازراه هاي جلوگيري ازآسيب ويلچرهاي برقي ،قراردادن آنها دريك محفظه فلزي قفل شده وچرخ دارست.درهرصورت ، ابتدا لازم است ميزان استقامت محفظه ،جهت نگهداري ويلچرشما مشخص شده و محدوديت هايي كه شركتهاي هوائي براي اندازه ها قائل هستند،تعيين گردد.

باتريها : بايددرمورد نوع باتري هاي ويلچرتان ، و همچنين طول،عرض و وزن آنها اطلاع داشته باشيد. چنانچه شركت هاي هوايي، دررابطه با باتريها ،موانع غيرقابل حلي رابرسرراه شماقراردهند،معمولا"مي توانيددرمقصد خود،بااستفاده ازاجاره باتريهاي موردنياز، مشكل تان راحل كنيد.اما امروزه اين موضوع ،يك معضل بزرگ محسوب مي شود.
تشكچه ها :هميشه چيزي رابراي نشستن برروي آن ،يعني هرچيزي كه بطورطبيعي براي شما كاركند ،همراه داشته باشيد. به ذهن بسپاريدكه بيشتر هواپيماها درارتفاع حدود 8000 پا ،تحت اختلاف فشارهوا قرارمي گيرند و به همين دليل تشكچه هاي بادي درحدوداين ارتفاع منبسط وحتي ممكن است بتركند.بنابراين قبل ازوقوع اين اتفاق ،بايداين تشكچه هاراخالي وبعدازرسيدن به مقصد مجددا"آنهاراپركرد.هم چنين توصيه شده است كه تهيه دستورالعمل ها ي مكتوب براي خدمه پروازي وزميني مي توانندبسيار مفيدباشند.اما مجموعه دستورالعمل هاي تهيه شده بهتراست كه كمتر ازيك صفحه باشند.چراكه هرچه دستورالعمل ها كمترباشند،كاركنان خطوط هوائي تمايل بيشتري به مطالعه آنها نشان مي دهند.
متخصصين كاردرماني وفيزيوتراپ ها مي تواننداطلاعات لازم رادراختيارشماقرارداده ونكات مهم وضروري درموردمسافرت با ويلچرهاي دستي وبرقي رابه شما آموزش دهند.همچنين آنها مي تواننداطلاعات مربوط به برنامه هاي رانندگي درسفر وتغييرات مربوط به مناسب سازي ونها را جهت رانندگي مستقل شما ارائه نمايند.مسافرت مي تواندبراي شما آسان شود،وقتي كه برنامه ريزي وهماهنگيهاي لازم راانجام داده باشيد.

واژه نامهADA
قوانين مربوط به افرادناتوان درايالات متحده آمريكا


ACTAA
قوانين انجام مسافرتها ازطريق شركتهاي هواپيمائي


DOT
بخش مسافرت آژانسهاي استاني ودولتي كه به مقوله حمل ونقل افراد مي پرازند، اغلب اين حروف را در نام مخفف خوداستفاده مي كنند. اتحاديه آژانس هاي مسافرتي، اين قدرت رادارندكه برخي ازجنبه هاي خدمات شركتهاي هواپيمائي،اتوبوسراني،و قطارها، وحتي خودروها ي توليدي براي افرادتاتوان را بررسي و اصلاح كنند.


FAA
اتحاديه شركنهاي دولتي هواپيمائي در ايالات متحده . اين اتحاديه،علاوه براجراي وظايف قانوني خود،به موضوعاتي مي پردازدكه باعث لذت بخش شدن مسافرت افرادمبتلا به ناتوانيهاي جسمي گردد.


Hands controls
وسايل خاصي كه جهت رانندگي خودرو ،بدون بكاربردن پدالهاي پا و تنها به وسيله دست مورداستفاده قرارمي گيرند. اين وسائل به افرادناتوان كمك مي كنندتابتوانند به تنهائي با خودرو يا ون را نندگي كنند.


IMAT
انجمن بين المللي ارائه كمكهاي پزشكي به مسافرين


Paratransit
 كمك هزينه اي است كه دولت براي جابجائي افرادمبتلا به ناتوانائي هاي جسمي درنظرمي گيرد. خدمات ازطريق نمايندگي هاي استاني و ناحيه اي نظير ارائه مي گردد.


U.S.C
مجموعه قوانين ايالات متحده ،كه تاليفي ازقوانين دولتي ايالت متحده امريكا است.

ReferencesRoberts R. Air Travel Guide for Seniors and Disabled Persons. International Aviation Development Corporation,2001.
2. Rosen F. How to Travel: A Guidebook for Persons with aDisability. Science & Humanities Press, 1997.
3. Rosen F. How to Travel in Canada: A Guidebook for aVisitor with a Disability. Banis & Associates, 1997.
4. Smitner P. Access for Disabled Americans: A Guide for theWheelchair Traveler. Access for Disabled AmericansPublishing, 1996.
5. Smitner P. Around the World Resource Guide. Access forDisabled Americans Publishing, 2000.


 ****منبع:مقاله:" Travel and transportation" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – فروردين ماه 1388 - برگرفته از:
Patient-Family Teaching Manual-Regional Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley-Thomas Jefferson University Hospital and Magee Rehabilitation Hospital-1993-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.isaarsci.ir