ايمنی منزل و اصلاحات مورد نياز  براي افراد نخاعي

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 1. کليدهای برق و سيستم روشنايی :

 • کليدهای برق بايد در ارتفاعی بين91 تا 99 سانتی متر نصب شوند . چنانچه کليدها در مجاورت درها قرار داشته باشند، بايد در سطح افقی نسبت به دستگيره در نصب شوند تا امکان استفاده از آنها آسان باشد . در راه پله ها و ورودی ها از کليدهای دو طرفه (دوپل ) استفاده می شود. بيش از 2 کليد در هر قسمت نبايد استفاده شود.

 • برای اشخاصی که دارای محدوديت حرکتی در دست يا انگشتان خود هستند، کليدهای برق با شاسیهاي معمولي ، کليدهاي برق ضامن دار، کليدهای بدون سيم کنترل از راه دور، کليدهای طنابی، کليدهای ديمر، کليدهای زمان دار و يا زنجيرهای کششی توصيه می شوند.

 

             انواع كليد

كليد ضامن دار

           كليد دايمر

كليدطنابي

        كليد معمولي

 

                                                     كليد طنابي

 
 • چراغها بايستی در جايی از ديوار نصب شوند که به آسانی در دسترس بوده و تعويض لامپ های آنها راحت باشد و محکم و ايمن بر روی ديوار تعبيه شده باشند.

 • پايه لامپ هاي روميزي که با کشيدن زنجير يا کليدهای حساس به فشار روشن و خاموش می شوند بايد محكم روي ميز ثابت شوند.

 • فيوزها و مدارهای قطع جريان بايستی به آسانی در دسترس باشند.

 • کليه منابع تامين برق اعم از کليدها و پريزها بايد جهت کنترل روشنايی، تلويزيون، بلندگوها، راديو و غيره در مجاورت تخت بيمار و همچنين در آشپزخانه جهت کنترل وسايل و اسباب مورد نياز پيش بينی شوند.

 2.  حمام :

الف ) دوش و وان حمام

 • اگر شما بتوانيد خودتان از ويلچرتان خارج شويد، حمام شما را  مي توان تنها با يک صندلی دوش، دستگيره های ميله ای، دوش متحرک، آسانسور وان و يا نيمکت دوش مناسب سازی كرد.  دستگيره های ميله ای بايد در سه طرف دوش نصب شوند. کف حمام يا وان بايد با کف پوش ضد لغزش پوشانده شود.

 

 

             دستگيره ميله اي
 • بايد فضای کافی جهت جابجائی روی نيمکت دوش وجود داشته باشد.

 • جهت تسهيل جابجائی بر روی وان حمام، می توان از نيمکت، صندلی وان، صندلی متحرک، صندلی ثابت و صندلی هيدروليکی استفاده نمود.

اگر شما نتوانيد خودتان از روی ويلچرتان جابجا شويد، نياز داريد که يک ويلچر حمام استفاده کنيد زيرا بوسيله حرکت آن می توانيد مستقيما" به زير دوش برويد يا پرستارتان می تواند شما را بوسيله آن جابجا کند. برای افرادی که از ويلچر استفاده می کنند سه نوع دوش وجود دارد که عبارتند از:

 1. گردان به سمت داخل

 2. جابجا شونده يا صندلی ثابت

 3. گردان به سمت داخل با صندلی متحرک

مجموعه ي صندلی های دوش را می توان بصورت آماده وپيش ساخته كه از جنس فايبرگلاس هستند، خريداری و نصب نمود.

 

   انواع صندلي

 

ب ) کنترلهای آب و شيرآلات :

 • می توان از کنترلهای يک دستی، همراه با اهرمی که درجه حرارت آب و ميزان جريان آب را کنترل می کند و بين دستگيره ها و ديوار در يک محل مشخصی قرار می گيرد استفاده کرد.

 • در صورت لزوم از شيرهای کنترل از راه دور و يا شيرهای الکتريکی نيز می توان استفاده نمود. كاربا شيرهای خودکار قطع جريان نيز خيلی آسان است. استفاده از شيرهای ترموستاتيک و تعادل فشار در محل مخزن آب به لحاظ ايمنی مناسب هستند.

 • درجه حرارت مناسب برای مخزن آب بين 43 تا 49 درجه سانتی گرادپيشنهادمي گردد و در محل استفاده از آب 40 درجه سانتی گراد مطلوب است.

ج ) پيش خوان روشويی :

 • عرض بالای پيشخوان که روشويی روی آن قرار می گيرد و روی ديوار نصب می شوند 5/68 سانتی متر توصيه می شود زيرا با اين اندازه ويلچر می تواند زير روشويی حرکت داشته باشد و يا

 • اندازه ي بالای پيشخوان تا قسمت چپ يا راست روشويی 5/68 سانتی متر پيشنهاد شده زيرا ويلچر می تواند نزديک به روشويی و در امتداد آن حرکت کند. و يک فضای کمکی جهت وسايل شخصی و مواد بهداشتی تامين شود.

د)جای حوله، جا صابونی، آينه و کف:

 • جا حوله ای، جا صابونی و قفسه ها نبايستی بيشتر از 101 سانتيمتر از کف زمين فاصله داشته باشند. محلهای تو رفته نيز در کنار دوش برای استقرار صابون، شامپو و غيره مفيد هستند.

جا

حوله اي
 • آينه بايستی طوری نصب شود که لبه پائينی آن 91 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد. آينه های تمام قد را می توان در هر جائی که امکان داشته باشد و برای ساير افراد خانواده نيز راحت باشد نصب کرد.

 • کف حمام بايد مناسب باشد و نبايستی موقعی که خيس می گردد ليز و لغزنده شود.

توالت :

 • ارتفاع توالت برای افرادی که ويلچر استفاده می کنند 51 سانتی متر توصيه شده است.

 • توالتهای با ارتفاع استاندارد دارای يک نشمين مناسب و انحنايی در جلو و عقب هستند که افراد يا مراقبين وی می توانند براحتی کارهای دستی و برنامه های بهداشت خود را انجام دهند.

 • صندلی های مخصوصي نيز طراحی شده اند که در صورت نياز دارای دسته می باشند.

 

 

 

 
 • فضای کافی جهت جابجايی ويلچر بايستی در اطراف توالت وجود داشته باشد.

 • دستگيره ها بايد در ارتفاعی مناسب نصب شوند تا توانايی شخص را به حداکثر ممکن برساند.

 • شيرآلات و تجهيزات شستشو و جاي کاغذ توالت بايد به آسانی در دسترس فرد قرار داشته باشند.

اتاقهای خواب :

 • اتاق خواب بايد در جايی قرار گيرد که از طريق آن دسترسی به حمام و توالت به راحتی ميسر باشد.

 • بايد فضای کافی جهت دسترسی و حرکت ويلچر در اتاق خواب موجود باشد. ارتفاع تخت بايد  با ارتفاع صندلی ويلچرهم سطح باشد. تشکها بايد ثابت و محکم نصب شده باشند، به نحوی که در موقع جابجائی ها و يا لباس پوشيدن حرکت نکنند. بايد يک چراغ روشنايی، تلفن، ساعت و غيره که به سهولت در دسترس باشند، در اتاق خواب قرار داده شود.

 • بايدمحل مناسبی نزديک به تخت جهت نگهداری بريس ، پروتزها و لباسهای مورد استفاده در نظر گرفته شود.

 • قفسه های چرخدار و يا کشوها بايد طوری باشند که با يک دست براحتی باز شوند.

 • کف قفسه ها بايد به اندازه 45 سانتی متر از کف زمين فاصله داشته باشد.

 • سيستمهای قفسه بايد طوری باشند که عرض قفسه ها باريک وكم باشد بطوری که لوازم تنها در يک رديف روی آن قرار گيرند و براحتی در دسترس باشند.

 • افراد نخاعی نبايستی از پتوهای برقی يا کيسه آب گرم استفاده نمايند.

آشپزخانه :

الف ) چيدمان وسايل، پيشخوان ها و کابينت ها

 • فضای اطراف يخچال، اجاق گاز، ظرفشويی و ميز نبايد طوری باشد که برای حرکت ويلچر مانعی ايجاد کنند. طرح های L يا U شکل مناسب هستند ،چرا که در آنها نياز به چرخش به حداقل ممکن ميرسد.

 • سطح کف آشپزخانه بايد صاف و غير لغزنده باشد.

 • ارتفاع پيشخوان از 76 تا 84 سانتی متر پيشنهاد می شود و زير آن نبايد مانعی وجود داشته باشد. پيشخوانهای استاندارد 91 سانتی متری با کشوهايی با عرض 76 سانتی متر مي توانند مناسب باشند.

 •  پايه زير کابينت ها بايد بصورت تو رفته باشد ،بطوريکه برای جاپائی ويلچر مشکلی ايجاد نکند.

 • کشوی کابينتها و قفسه هابايد بدون هيچ گونه گيري باز و بسته شده و به راحتی مورد استفاده قرار گيرند.

 • مجموعه قفسه های قابل حمل چرخدار يا قفسه های باريک جهت چيدن وسايل در يک رديف قابليت استفاده زيادی دارند.

ب ) ظرفشوئی و يخچال :

 • ظرفشوئی ها بايد عمقی کمتر از 15 سانتی متر داشته باشند. بهتر است سوراخ تخليه آنها در قسمت عقب قرار بگيرد بطوری که برای زانوئی سيفون در قسمت زير ظرفشوئی فضای کافی وجود داشته باشد. قسمت سطح زيرين ظرفشوئی و لوله های زير آن بايستی عايق بندی شوند. امروزه ظرفشوئی های با ارتفاع قابل تنظيم ساخته شده اند.

 • دسته ي شيرهای متحرک و مجموعه متعلقات آن هابايد عايق باشند و براحتی بر روی سطوح اطراف پيشخوان ظرفشوئی قابل استفاده باشند. تجهيزات مربوط به اسپری آب، آب گرم فوری، وسايل دفع پس مانده و زباله نيز جهت رفاه حال افراد نخاعی توصيه مي شوند.

 • برای افرادی که دارای محدوديت حرکتی هستند، ميتوان از شيرهای اهرمی جهت کنترل جريان آب که در زير لبه پيشخوان يا يکی از لبه های ظرفشوئی قابل نصب هستند ،استفاده نمود.

 • برای افراد نخاعی يخچال- فريزرهای دو در، سايد بای سايد و ضدبرفک توصيه می شوند. چنانچه يخچال از نوع يک در انتخاب مي شود، قسمت فريزر بايد در پائين قرار داشته باشد تا برای افراد ويلچری يا افراد دارای ناتوانی حرکتی قابل استفاده باشد.

ج ) اجاق ها و سيستمهای آشپزی :

 • اجاقها بهتر است از نوع تو کار انتخاب شوند و در ب آنها به دور از منابع گرمايی و به نحوی باز شود که در قسمت پائين برای فضای زانوها مشکل ايجاد نکند. قفسه های اجاق بايد به آسانی و بدون هيچ مشکلی باز شوند.

 • صفحه های کشويی در زير اجاق جهت جابجائی و آماده سازی غذا می تواند مورد استفاده قرار گيرند.

 • بهتر است اجاقي انتخاب شود كه مشعل ها ي آن در يک رديف و در قسمت عقب قرار داشته باشند( و از بخش جلو می توان جهت تهيه و تدارک غذا استفاده کرد) و مشعل ها بايد طوری قرار گرفته باشند که با سطوح جانبی در يک سطح قرار گيرند تا امکان جابجايی ظروف از جمله کتری، ماهی تابه و غيره به راحتی امکان پذير باشد.

 • شاسی های کنترل کننده بايد در بخش جلوئی سيستمهای آشپزی قرار داده شوند، تا براحتی بتوان از آنها استفاده کرد.

 • همچنين بايد در امتداد و قسمت جلوئی سيستمهای آشپزی، يک لبه يا شياری جهت استقرار يک سينی کشويی بمنظور به حداقل رساندن خطر ريختن مواد غذايی در نظر گرفته شود.

 • کليدهای مربوط به قسمت هواکش هود بايد جايی قرار گرفته باشند که به سهولت در دسترس فرد قرار گيرند.

***

منبع:  

 PoinTIS Copyright © 1998 the Louis Calder Memorial Library of the University of Miami/Jackson Memorial Medical Center, all rights reserved. 

 مترجم :مهندس عباس كاشي -فروردين1387

 

   

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved