هدف ازايجاد حالت ايستاده ،درزندگی نشسته

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  

پس از تصادفی که با موتور سيکلتم در دسامبر سال 1970 داشتم، زندگی من در همان شرايط قبلي، ولی متفاوت بود. بعنوان يک دانشجوی تازه كار ( و يک ورزشکارفعال ) می دانستم که چيزهای زيادی درزندگي من تغيير خواهند کرد. به مروراز نظر روحی وضعيت خيلی خوبی پيدا کردم و مكرر خدا را شکر مي كردم و می گفتم: آيا اين سرنوشت جديد من است؟ حالا برنامه مناسب برای من چيست؟ من می دانستم ،هميشه برنامه اي وجود دارد که آن جورکه لازم است، موثر خواهد بود. ما با تقدير و سرنوشت هايی متولد می شويم، و لي می توانيم روش زندگيمان را انتخاب كرده و يا آنها را تغيير دهيم. در حدود يکسال بعد از تصادف، من به دانشکده خود برگشتم و ثبت نام کردم. بعد از گرفتن فوق ديپلمم ( در رشته علوم انسانی ) به دانشگاه فلوريدای جنوبی رفتم. جائی که من بعدهابه درجه استادی مشاوره توانبخشی رسيدم وكارم راشروع نمودم . بعنوان مدير دو بخش جداگانه يعنی "بخش تسهيلات لازم جهت ورودبه زندگي " در ايالت فلوريدا و مدير "قسمت زندگی مستقل"، در ايالت جورجيا، اين فرصت را پيدا کردم که 4 نوع از وسايل مختلفي راكه براي ايستادن مفيدبودند، به بيماراني كه تحت خدمات مابودند، معرفي نمايم. من خودم هم ازآنها استفاده کردم و فهميدم که اين وسايل چقدرمي توانندبراي افرادنخاعي مفيدباشند .ولی در آن زمان خودم حتي يکی ازآنها راهم نداشتم. درهرحال باكمك وسايلي كه جهت ايجاد وضعيت ايستاده مورد استفاده قرارمي گيرند ،مي توانستم بدون اينكه عضلات پشت پاهايم آسيب ببينند،درحالت ايستاده قرارگيرم.


تاكيد برای ايستادن

در سپتامبر سال 2004 ،عفونت مثانه پيدا کردم و بمدت بيش از هفت روز هيچ قدرت و حرکتی نداشتم .پس از آن نيز يك زخم فشاری جدي برايم به وجود آمد و تبديل به استئوميليت (عفونت استخوان)شد. به مدت سه ماه آنتی بيوتيک به صورت وريدی تزريق می کردم و جهت تسريع در بهبودی عفونت ،زخم بسترم رامرتبا" ،تخليه می كردند. زخم من به حدي بود که قسمتهای استخوانی آن از قسمت باز زخم قابل مشاهده بود. به محض اينکه استئوميليت من بهبودی پيدا کرد، مجبور بودم كه به وضعيت زخم فشاری ام رسيدگی نمايم.
به علت وخامت وضعيت سلامتی ام ،يك سري بررسي انجام دادم و طي جستجو در سايتهای مختلف، در مورد انواع وسايل کمکی جهت ايستادن اطلاعاتي را بدست آوردم. وقتي وسايل مربوط به ايستادن را مي ديدم ، فهميدم که آنها" بهترين وآسانترين " وسيله جهت ايجادوضعيت ايستاده براي من هستند. بعد از آن وقتي با فيزيوتراپ و مشاورم صحبت کردم ،هردوي آنان موافقت کردند که استفاده ازآنهاوايجاد وضعيت ايستاده، بهبود زخم فشاری مرا تسهيل و تسريع خواهند کرد. کارکنان دفتر دكتر رابرت سيلورا ( بنامهاي لادونا جانت Ladona janet و وبت Beth ) به عنوان گروه درماني من، در نوشتن نامه اي جهت تهيه اين وسايل بصورت يك ضرورت پزشکی خيلي تاكيدداشتند و از من خيلي حمايت می کردند. بالاخره تائيديه هاي لازم را گرفتيم .ولی دراين راستاتلاش خيلی زيادی داشتيم.


تلاش زياد برای تامين بودجه

مشاور من شخصي بنام کانی ( connie )بود كه از احتياج من نسبت به وسايل ايستادن حمايت بی دريغ می کرد. فيزيوتراپ من و کارکنان او نامه اي مبني بر درخواست پزشکی نوشته و آنرا به شرکت بيمه و مسئول مربوطه ارائه دادند. کانی هم از طريق روال عادی نامه اي رابه هيئت پزشکی ارسال نمود. ولی متاسفانه درخواست مذکور پذیرفته نشد. به همين دليل او درنامه مذکور تجديد نظر کرد وسپس آنرا به هيئت پزشکی ارسال نمود. پس از مدتي آنان به او وقتي دادند تا موضوع مرا شخصا" به آنها تقديم نمايد. بعد از ارائه درخواست من به هيئت پزشکی ، شركت بيمه (شركت بيچ استريت PPO واقع درايالت جورجيا)با توجه به فوايد انعطاف عضلانی نيازمراتائيد کرد،تا باتامين بودجه کامل ،دراسرع وقت وسيله موردنظر تهيه گردد.پيگيري اين موضوع کمی وقت گرفت


تسهيل قرارگيري درحالت ايستاده

بالاخره يك دستگاهEasy Stand جهت ايستادن من از شرکت DME تهيه شد.مايلز ( Miles )يعني فيزيوتراپ من، قبل از تحويل دستگاه ،مرا جهت استفاده از آن آماده کرد.بدين صورت كه به مدت 2 ماه پاهايم را کشش داد.به همين خاطر وقتي كه برای اولين بار از دستگاه استفاده کردم، بدون هيچ مشکلی بمدت 10 دقيقه ايستادم.آسان بودن جابجائی من در هنگام استفاده ازدستگاه " Easystand " حيرت آور بود. همچنين دستگاه اين توانائي راداردكه قدرت عضلات رابه طورتدريجي بالا ببرد،درنتيجه بدن اين فرصت راپيدامي كندكه فشارخون و ضربان قلب رابا وضعيت جديد تنظيم كند. پس از آن، فيزيوتراپی ام را بمدت 2 ماه ديگر ادامه دادم تا جائی که مايلز به من ياد داد که چگونه از دستگاه استفاده کنم تا بتوانم بطورمناسبي بايستم،وعلاوه برحركت دادن ،کشش و تقويت عضلات پاهایم ، وضعيت دستها، پشت و گردنم رانيز بهتر كنم. بعد از آن دوره، من دستگاه Easy stand را به منزل آوردم و به مدت 2 تا 4 بار در هفته از آن استفاده می کردم. واقعا" اين دستگاه از تجهيزات مناسبي است که من به هر کسی که نتواند به تنهائي بايستد، آنرا توصيه می کنم. من فکر می کنم بزرگترين مزيت دستگاه Easy stand،اين است که هركسي می تواند براحتي ازآن استفاده کند.سينی جلوی آن به من اجازه می دهد که نوشابه ،آب وياوسايل موردنيازم به آسانی در دسترس من قرارداشته باشند .حتي مي توانم كارهاي نوشتن را هم روي آن انجام دهم . همچنين براي حرکت و گردش در منزل و ديدن چيزهائی که در زوايای مختلف قرار دارند،وسيله مناسبی است.


ارتقاي سطح سلامتی


بااستفاده ازاين دستگاه ،علاوه بر اينکه در عضلات پاهايم بهبودی قابل توجهي به وجودآمده وميزان کشش آنهانيز بهتر شده ، فوايد زيادديگری نيز برايم داشته که قابل ذکر هستند.در درجه اول، عضلات پشت و گردنم را کشش داده ام، بطوری که حركات ورزشي وبازی گلف من هم خيلی بهترازقبل شده است. فشارخون من بهبود يافته و همچنين قوای عمومی بدنم برای انجام فعاليت های شديدتر تقويت پيدا کرده است. حتی زخم فشاری من طوری جوش خورده که ديگر باز نمی شود و علت آن برداشت فشارهاي واردشده روي باسن من با استفاده دستگاه Easy stand و كاهش فشارهای وارده از ويلچرم است. علاوه براينها معمولا" اين دستگاه باعث افزايش آگاهي من نسبت به وضع سلامتی ام شده است.


يادگيری، فعاليتهاي ورزشي و بلندتر بودن


از وقتی که برای گرفتن درجه استادی در رشته توانبخشی مجددا" به دانشکده برگشتم و يکسری برنامه های جديد را برای افراد نخاعی آغاز کردم، اعتماد به نفس من خيلی بيشتر شده است. همچنين در طول 30 سال عمري كه داشته ام، علاقه ام به زندگی افزايش يافته است. به علاوه توانائي انجام فعاليتهای ورزشی مثل بولينگ، تنيس، شنا، گلف يا قايق سواری و حتي سخنرانی های عمومی به من اين فرصت را داده ،که احساس اعتماد به نفس و دلگرمی زيادي داشته باشم. ولی بايد بگويم:" وقتی که من در وضعيت ايستاده قرار می گيرم و نسبت به افراد ديگر بلندتر بنظر می رسم احساس غرور می کنم. همين حالت وقتی نزديک پدرم يا خواهرانم می ايستم نيزبه من دست می دهم ( حالا آنها بخاطر می آورند که من بلندتر از آنها هستم ). تماشاي منزل، سگها يا آدمهای ديگر در وضعيت ايستاده ، احساس خيلي خوبي برايم بوجود می آورد. استثنائی ترين خاطره اي که درمورد ايستادن برايم به وجود آمد ،اين بود که بر خلاف هميشه که در حالت نشسته بوديم ،من نزديک همسرم ايستادم و يک عکس کريسمس گرفتيم وآن را برای اقوام خود فرستاديم".


استقلال و قوای بدنی

 
هنگام استفاده از دستگاه Easy stand ،جابجايی به داخل و خارج آن به اندازه اي آسان است که به هيچ وجه به من کمکی نمی شود. اگر من بخواهم به فروشگاه يا خارج از شهر بروم، هيچ نگرانی در اين مورد وجود ندارد و من می توانم مدتی در حال ايستاده قرار بگيرم. اين موضوع باعث آرامش فکری من مي شود و اطمينان پيدا کرده ام که دستگاه خيلی ايمن است. همچنين بالا تنه من بخاطر حركات قدرتی که در حالت ايستاده انجام داده ام، قويتر شده اند. هميشه تا حدی مستقل بوده ام. ولی كارهاي خاصی را بيشتروبهتر می توانم انجام دهم. دليل آن هم قوی تر شدن بالاتنه ام است. پاهايم بعلت کششهائي كه داشته کمتر دچار اسپاسم می شوند و جابجائیهايم نيز آسانتر شده است. البته زحمت من کمی بيشتر شده چرا که حالا همسرم از من خواهد که پنکه های سقفی و قفسه های بلند را که در حالت نشسته دسترسی به آنها نداشتم ، گردگيری کنم.


رسيدن به اهداف هنگام ايستادن


هميشه تصميم داشتم که کتابی درباره تجربياتم بعنوان يک فرد پاراپلژی و کسی که کار حرفه ای با افراد جامعه نخاعی داشته، بنويسم. اما ازوقتی که ايستادم،توانستم هدفم را که نوشتن کتاب بود آغاز كنم. با برنامه ريزي و زمان بندی توانستم10 بخش اوليه را تمام کرده و به قولی که به خودم داده بودم عمل نمودم. اين موضوع وقت خاصی را براي خود اختصاص داده بود بطوري که ديگر نمي توانستم کار ديگری را انجام دهم. امازمانهائي كه براي برنامه ايستادن درنظرگرفته بودم ،برای من زمانهائي بوده كه برای نوشتن و انجام يكسري كارهايم مناسب است. گاهی اوقات من درست بمدت 30 دقيقه می ايستم. ولي بعضي وقتها هم ،وقتی که در حال نوشتن هستم،بدون اينكه متوجه شوم ،کارهای جاری ام را می توانم تا 2 ساعت انجام دهم . ولي بسته به برنامه هاي هفتگی ام حداقل 2 بار در هفته يا بيشتر می ايستم. البته اگر برنامه گلف يا جابجائي داشته باشم معمولا" کمتر می ايستم. امااگر در منزل بوده و برنامه نوشتن داشته باشم می توانم 3 تا 4 بار در هفته بايستم.


تغيير زندگی


ايستادن باتاثيري كه برروي بهبود سلامتی ام داشته، زندگی من را  متحول كرده است. استفاده از زمان ايستادن برای نوشتن، به من کمک می کند تا در يک زمان به دو هدف برسم.درواقع ايستادن احساس بسيارخوبي بود که بعد از مدت زمان خيلی طولانی که در حالت نشسته بودم، به من دست داد.همچنين برروي روابط من با اطرافيانم تحت تاثير بسيارمفيدي داشته است.Easy stand وسيله شگفت انگيزی است و من خيلی خوشحالم که از آن در منزل استفاده می کنم و در زمان استفاده از آن احساس خيلی خوبی دارم.****


منبع: مقاله:"هدف ازايجاد حالت ايستاده ،درزندگی نشسته" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آبان ماه 1387 - برگرفته ازسايت:www.Easystand.com


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar