فعاليتهای زندگي روزمره ي افراد نخاعي

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  

مقدمه

فعاليتهای روزمره زندگی (ADL =Activities of Daily Living) شامل خوردن، آشاميدن، استحمام، نظافت روزانه، لباس پوشيدن و توالت کردن می باشد. همچنين امور مربوط به جابجائی ها، وسايل الکترونيکی كه جهت كمك به زندگی روزمره (Electronic Aids for Daily Living=EADL) مورد استفاده قرار مي گيرندو كليه امورمربوط به كنترل وضعيت منزل رانيز شامل مي شوند.
به محض اينکه شرايط مناسب باشد، دلگرم می شويد تابسياری از کارهای خودتان را ،که قادر به انجام آن ها هستيد، انجام دهيد. ممکن است لازم باشد که فنون جديدی را ياد بگيريد، و يا از وسايل ديگري جهت کمک به ضعف قوای عضلانی و بهبوددامنه حرکتی آنها و نيز افزايش استقامت كم شده بدن استفاده نمائيد.
آموزش برنامه هاي ADL از موقعی آغاز می شود که گروه درمانی تشخيص دهند ، شما قدرت، تعادل و مهارت کافی راجهت انجام فعاليتهای روزانه داشته باشيد. امکان دارد نياز باشد که مهارتهای موردنياز را با گروه درمانی خود در سالنهاي درمانی و يا در کنار تخت خودتان تمرين نمائيد.درهرحال، همکاری شما برای کسب بالاترين سطح استقلال ممكن، ضرورت دارد.

مهارتهائي که در صفحات بعدی ذکر می شوند، برای استقلال نسبی يا کامل بسياری از بيماران ،جهت انجام فعاليتهای زندگی روزمره مفيد خواهند بود. از مزايای جانبی مهارتهاي ADL می توان به افزايش دامنه حرکتی ،تقويت قوای عضلانی، بالا رفتن ميزان استقامت عمومی بدن ، بهتر شدن وضعيت تعادل بدن و افزايش انعطاف پذيری اشاره نمود. ازسوي ديگر استقلال در انجام فعاليتهای زندگی روزانه، می تواند منجر به افزايش اعتماد به نفس و خودباوری گردد.
شما می توانيد با مشورت گروه درمانی خود تصميم بگيريد که انجام کدام مهارتها بر روی تخت، و کداميک بر روی صندلی و يا ويلچر برای شما آسانتر هستند و بعد از آن ،بايدآنها را تمرين كنيد .ازطرفي بسياري از مواقع ممکن است ،فنونی که شما برای انجام فعاليتهای زندگی روزمره از آنها بهره می بريد، تغيير پيدا کنند.


مهارتهای مربوط به پوشيدن لباسهای بالا تنه برای افراد پاراپلژی
در درجه اول، اگر شما از آتل يا بريس ( brace ) استفاده می کنيد، می توانيد يک تی شرت يا پيراهن ورزشي بزرگ روي بريس خود بپوشيد . معمولا" پوشيدن لباسهای بالاتنه ، بدون استفاده ازبريس مشکلی ايجاد نمی کنند. ولی چنانچه با مشکلی مواجه شويد، می توانيد از روش زير استفاده کنيد:
1. پيراهن را روی پاهای خود طوری قرار دهيد که يقه آن روي ران ها و برچسب آن به سمت بالا و روبه صورت شما قرار گرفته باشد.
2. دستهای خودتان را در داخل آستين ها کرده و آستين ها راتا آرنج بالا بکشيد.
3. در حاليکه انتها يا پشت پيراهن را نگه داشته ايد، آنرا روی سرتان بکشيد.
4. پيراهن را مرتب کرده و دکمه های آن را ببنديد.

 


مهارتهای مربوط به پوشيدن لباسهای پائين تنه برای افراد پاراپلژی

 

پوشيدن شلوار
1. شلوار بايد در پائين تخت طوری قرار داده شود که پاچه های آن به سمت پائين تخت و بالاوجلوي آن رو به صورت شما باشد. براي انجام اين كارمي توان ، بالای شلوار
را نگه داشته و پاچه هاي آن را به سمت پائين پاها انداخته و آن را براي پوشيدن دروضعيت موردنظر قرار دهيد .همچنين مي توانيد براي اين كاراز وسايل مخصوصي بنام dressing stick و يا reacher كمك بگيريد.

 

 reacher


2. در وضعيت نشسته ، پاهايتان را دراز كنيد و هربار يكي از زانوها را ،با قلاب کردن ساعد در زير ران ، بلند نموده و پاهای خودتان را به داخل پاچه شلوار وارد نمائيد. يااينكه مي توانيد پاهای خودتان را به حالت "پای قورباغه " قرار داده و پنجه و پاها رايكي بعدازديگري داخل شلوارنمائيد. سپس همزمان با صاف کردن پاها،شلواررا با دست مخالف تاروی زانوهايتان بالا بکشيد.

 

 

3. بعدازاينکه هر دو پا را داخل شلوار کرديد، آن را تا وسط ساق پا ،روی پاهايتان بالا بکشيد. ( اگر شما بريس داشته باشيد، برای انجام اين کار ممکن است لازم باشد که ازوسايل كمكي مانند dressing stick يا reacher استفاده نمائيد ). سپس در حاليکه در وضعيت نشسته قرارداريد، به بالا کشيدن شلوار تا باسن ادامه دهيد.

 


4. دراز بکشيد ( اگر قادر نيستيد که بطور مستقل وبدون كمك ديگران در اين وضعيت قرار گيريد، از تخت های بيمارستانی کنترل دار استفاده نمائيد ) و از يک سمت به سمت ديگر بچرخيد تابتوانيد شوار را كاملا"روی باسن خود بالابکشيد.

 

مهارتهاي مربوط به استحمام ،برای افراد پاراپلژی


در اوايل بيماری احتمال دارد ، لازم باشد كه جهت شستشوي بدن خود ، ازروش اسفنج كشيدن دربستر استفاده نمائيد. شما ممكن است قادربه شستن دست و صورت خودتان باشيد. اگر از بريس يا halo استفاده می کنيد، در حالی که در بستر كاملا"درازكشيده ايد ،می توانيد قسمتهائي ازسينه خود را كه با بريس پوشيده نيستند و يا قسمتهاي جلوي جليقه halo را پاك كنيد. اما برای نظافت پشت خود نياز به کمک خواهيد داشت. اسفنجهائي که دارای دستگيره بلند هستند، می توانند برای قسمتهايی از بدن که دسترسی به آنها مشكل است،مفيد باشند. ب
ه علت مشکل بودن خشک کردن بدن، شستشوي بدن در وضعيت نشسته با بريس توصيه نمی شود.
به مرور زمان، روشهايی که شما برای حمام کردن استفاده می کنيد، ممکن است تغيير پيدا کنند. البته عوامل زيادی برروي اين موضوع تاثير می گذارند، از جمله توانايی شما جهت جابجائی ها، قدرت تحمل و تعادل شما در حالت نشسته . علاوه براينها،از عوامل ديگری که ممکن است بر روی توانايی شما تاثير بگذارند ،می توان به وضعيت چيدمان حمام منزل شما و نوع تجهيزاتی که از آنها استفاده می کنيد، اشاره نمود.
بسته به توانايی شما، می توانيد از صندلی وان استفاده کنيد و يا در داخل وان بنشينيد. استفاده از دوش های دستی متحرک می تواند مفيد باشد. دستگيره هاي ميله ای و زير پايی های لاستيکی نيز جهت ايمنی فرد مي توانند مناسب باشد. علاوه بر خود شما ،گروه درمانی شما نيز می توانند در اين موارد ارزيابی های لازم را انجام دهند.
به خاطر داشته باشيد که، حس شما دراثرآسيب تغيير پيدا كرده است و شما بايستی از ميزان درجه حرارت آب اطلاع داشته باشيد. بنابراين قبل از وارد شدن به داخل وان بايستی با دستانتان ( اگر حس طبيعی دارند) وضعيت دماي آب را بررسي کنيد. همچنين، می توانيد يک ترمومتر پلاستيکی و يا تنظيم کننده دما، كه حرارت آب را از محل منبع آن تنظيم می کند، استفاده نمائيد.
به خاطر بسپاريد که در حمام بايستی هميشه مراقبت بيشتری را بعمل آوريد ،زيرا سطوح خيس مي توانندخيلی لغزنده باشند. در ذهن داشته باشيد که همواره از زير پايی های لاستيکی در داخل و خارج وان يا زيردوش استفاده کنيد.


آموزشهاي مربوط به نحوه پوشيدن لباس


در مورد روشهای لباس پوشيدن چيزهای زيادی وجود دارند که، دردوره توانبخشی، به شما آموزش  لازم داده مي شود  تا ميزان استقلال خود را بعد از ترخيص به حداکثر ممکن برسانيد. شما بايستی به خاطر داشته باشيد که "صبور بودن و تمرين" از نکات خيلی مهمی هستند که جهت رسيدن شما به بالاترين حد استقلال تاثير زيادی دارند.
برخی از افراد می توانند لباسهای پائين تنه خود را قبل از جابجا شدن ازروي ويلچر بطور کامل بپوشند. اين مسئله کمک می کند که انرژی بدن ذخيره و در زمان نيز صرفه جوئی شود. بعضی ها نيز راحت تر هستند که لباسهای بالاتنه خودشان را بعد از نشستن روی ويلچر به تن کنند ،زيرا اين وضعيت نسبت به حالت نشسته در بستر، تعادل بهتری را براي آنان فراهم می آورد. فيزيوتراپ شما ( کاردرمانان ) می تواند در مورد اين قبيل نکات، شما را راهنمايی نموده و آن چيزهايی را که برای شما بهتر هستند،را تعيين كند تا تمرين نمائيد.
وسايل و تجهيزات زيادی نيز وجود دارند که می توانند لباس پوشيدن شما را تسهيل نمايند.ازجمله reacher هاي دسته بلند می توانند شما را قادر سازند که به پاهايتان دسترسی پيدا کنيد. donner هاي جوراب می توانند به شما کمک کنند تا بتوانيد جورابهايتان را روی پاشنه بکشيد. فيزيوتراپ ها ( کاردرمانان ) مي توانند در طول دوره توانبخشی اين قبيل وسايل و ساير تجهيزات مفيد را به شما معرفی نمايند تا کار با آنها را آزمايش كنيد.


لباسهای توصيه شده برای افراد نخاعی

 • لباسهاي ورزشي(اسپرت) يا لباسهای گشاد و راحت می توانند برای پوششهای روزانه مناسب باشند. اگر شما با داشتن بريس يا halo ، بخواهيد يک پيراهن بپوشيد، ممکن است لازم باشد که پيراهن خود را يک سايز بزرگتر خريداری کنيد و يا پيراهنی را انتخاب کنيد که ناحيه اطراف گردن آن آزادباشد.
• بطوركلي پيراهنهائي که از جلو باز می شوند، برای پوشيدن و در آوردن راحت تر هستند.
• پيراهن بايستی سبک و جنس آن از موادمرغوب بوده و بدون درزيابرجستگيهای بزرگ باشد.
• پارچه های نخی اجازه می دهند که هوا از ميان بافت آنها به خوبي جريان پيدا کرده و می توانند باعث کاهش تعريق شوند. پارچه های نايلونی باعث نگه داشتن گرما و رطوبت می شوندو می توانند بر روی پوست تاثير بگذارند. پارچه های زبر هم موجب سايش يا تحريک پوست می گردند.
• جورابهايی که دارای باندکشی سفت هستند، نبايستی مورد استفاده قرار گيرند. جورابهای ساق بلند هم نبايستی خيلی تنگ و سفت باشند زيرا هر گونه چين خوردگی يا تنگی می تواند باعث فشار و کاهش جريان خون شود. بطور کلی استفاده از جورابهای TED بسيارمناسب است.
• از پوشيدن لباسهائی كه داراي آستين خيلی بلند هستند، وشلوارهای پاچه بلند و دامن های بلند پرهيز کنيد. زيرا امکان دارد به قسمتهای مختلف ويلچر يا حتي به چرخهای آن گير کنند. از پوشيدن لباسهايی که در قسمت کمر، خشتک يا زيردستها خيلی تنگ هستند ،خودداری نمائيد چرا که می توانند باعث سايش بيش از حد يا زخمهای فشاری شوند.
• موقعی که روی ويلچر نشسته ايد ،پوشيدن و در آوردن شنل يا بارانی های سبک راحتر از کت های بلند است. شرکت هايی هم وجود دارند که طراحی لباسهای افراد استفاده کننده از ويلچر را انجام می دهندكه ازانواع لباسهاي آنها ، شلوارهايی هستندکه دارای درزهاي کاملا" خوابيده ( بدون برجستگی ) و زيپ های بلندتر ند و حلقه کمربند آنها نيزپهن تر و پاچه های بلندی نيز دارند. اگر مايل باشيد ،کاردرمانان می توانند به شما کمک کنند تا کاتالوگهائی که در زمينه لباس افراد نخاعی وجود دارند، به شما معرفی نمايند.
• پاچه های شلوارها و لبه دامن ها بايستی يک اينچ بلندتر از حد معمول باشند ،زيرا لباسها موقعی که کسی روی ويلچر نشسته باشد، مکرر به سمت بالای پاها حرکت می کنند. کفش ها و کتانی ها نيز بايد
نيم تا يک سايز بزرگتر از اندازه طبيعی انتخاب شوند.چراكه پاها ممکن است دچار ورم شوند و وقتی سايز کفش کافی نباشد، در قسمتهای استخوانی ممکن است زخم فشاری به وجود آيد.  


روشهای پوشيدن لباس های پائين تنه نزد افراد تتراپلژی


روش اول:
الف) پوشيدن شلوار
1)روی تخت تان بنشينيد، بطوری که پشت خود را به سرتخت ( که کاملا" بالا آمده ) يا به ديوار تکيه دهيد. شلوارتان را طوری قرار دهيد که در جلوی شما و موازی با پاهايتان باشد. ( ممکن است لازم باشد كه پاچه هاي شلوارتان را به روی تخت پرتاب کنيد يا از وسايلي مانند dressing stick يا گيره هاي مخصوص استفاده نمائيد ) .

2) مچ دستتان را زير ساق پای مخالف ( مچ دست راست زير ساق پای چپ ) قرار داده و پايتان را روی زانوی پای مخالف ( بصورت متقاطع و عرضی ) و يا به شکل حالت " پای قورباغه " ( يعنی زانو به سمت خارج خم شده باشد ) بکشيد.

3) با دست ديگرتان که آزاد است، شلوار را روی پنجه پايتان ( که متقاطع است ) بکشيد. شما ممکن است که مجبور باشيد از بند شلوار استفاده کنيد و يا بالای شلوارتان را زير پاشنه پايتان قرار دهيد.

4) پايتان را صاف کنيد و آن سمت از شلوار كه موردنظرتان است، تا زانوي خود بالا بکشيد. ( لازم است اين قسمت راپائين نگه داريد تا وقتی که پای ديگرتان را هم داخل کنيد )


5) تمام اين مراحل را برای پای ديگرنيز تکرار کنيد.
6) وقتی شلوار تا نزديک لگن بالا کشيده می شود، پشت خود را روی يک آرنج خم نموده و از يک سمت به سمت ديگر بچرخيد. سپس با استفاده از دست ديگرتان که آزاد است، شلوار را روی باسن تان بالا بکشيد. ممکن است لازم شود که 2 تا 3 بار به هر سمت بچرخيد. شما نياز خواهيد داشت که برای اجرای اين مرحله سر تخت را پائين تر بياوريد تا در وضعيت خوابيده قرار گيريد.


ب)پوشيدن جوراب و کفش
اگر بريس داشته باشيد ،پوشيدن جوراب و کفش برای شما مشکل خواهد بود. توصيه شده است که کفش يا کتانی هايی بپوشيد که نيم تا يک سايز بزرگتر از اندازه ی طبيعی باشد چرا که اغلب ورم پاها شايع است و شماآن راحس نمي كنيد. تا زمانی که بريس داريد، ممکن است لازم باشد که از وسايل کمکی استفاده نمائيد .البته امكان دارد حتي بااين وسايل هم قادر نباشيد ،كفش وجوراب خودرابپوشيد.
کاردرمانان مي توانند اين نوع مسائل را ارزيابی کنند و نحوه استفاده از تجهيزات را به شما نشان دهند. شما می توانيد دو روشي راكه در زير پيشنهاد شده آزمايش کنيد تا ببينيد که کداميک از آنها برای شما مناسب تر است:
• در حالی که روی تخت نشسته ايد، يک پا را با قفل کردن دستهای خود درزير زانوبالا ببريد يا يکي از پاها را به حالت " پای قورباغه " قراردهيد (اگر بريس پوشيده ايد،اطمينان پيداكنيد كه قسمت انحنای ران بيش از 90 درجه حرکت نکند ). در حاليکه پايتان را با يک دست نگه داشته ايد، جوراب يا کفشتان را با دست ديگر که آزاد است بالابكشيد.
• در حاليکه روی ويلچر نشسته ايد، يک پا را بطور متقاطع روی پای ديگر قرار دهيد. بطوری که قوزک پايتان روی زانوی پای ديگر قرار گيرد. ( مطمئن شويد که اگر بريس می پوشيد، انحنای ران بيشتر از 90 درجه حرکت نکند). سعی کنيد جوراب يا کفشتان را گشاد انتخاب کنيد. اگر تعادل بالا تنه شما مشکل است و نمی توانيد وضعيت پاهای خود را روی ويلچر حفظ کنيد، می توانيد پايتان را روی يک چارپايه، صندلی، ياکشوی باز قرار دهيد و يا با قلاب کردن دست مخالف در اطراف دسته عمودی ويلچر به تعادل بدن خود کمک نمائيد. با توجه به اينکه حس پاهای شما آسيب ديده يا از بين رفته، موقعی که روی سطوح مختلف با پای برهنه هستيد، بايد مراقبت خيلی زيادی بعمل آوريد.
توجه : به مرور زمان، روشهايی که شما برای خودتان استفاده می کنيد ،ممکن است تغيير پيدا کند. اماعوامل بسيار زيادی بر روی اين موضوع می توانند تاثير داشته باشند. از جمله داشتن بريس، ميزان تحمل ،تعادل بدن در حالت نشسته وغيره
.


روش دوم:
الف) پوشيدن شلوار
1. روی تخت خود به حالتی که پاها
ي خود را كاملا"دراز کرده ايد، بنشينيد.

2. مچ دست راست خود را گرفته و آنرا در زير زانوی راست قرار دهيد.


3. پشت خود رابه روی تخت تان (كه در حالت خوابيده قراردارد) گذاشته و زانوی خود را به طرف سينه خود بالاببريد. با دست چپ خود، شلوارتان را روی پای راست خود سر داده وآن را تا قسمت ران بالا بکشيد.

 

 

 

 


4. صاف نشسته و همين کار را در مورد پای ديگرنيز انجام دهيد ( شما می توانيد براي تخت خود از کنترل هايی استفاده کنيدكه مي توانند آن رادر حالت نشسته يا خوابيده قرار دهند. )

 


5. از يک پهلو به پهلوی ديگر خوابيده تا شلوارتان را روی ران پاهايتان بالا بکشيد.


مهارتهاي استحمام برای افراد تتراپلژی
در اوايل ضايعه نخاعي، شما مجبوريدجهت تمييزكردن بدن خود،آن را روی تخت
، اسفنج بكشيد. بسته به توانايی شما، در مواقعی که قدرت دستان ضعيف و يا از بين رفته باشد ،دستکش های بلند شستشو يا اسفنجهای مخصوص وجوددارندكه می توانند برای کمک به شما مورد استفاده قرار گيرند. کاردرمانان می توانند طوري برنامه ريزی کنند كه استقلال شما جهت نظافت بدنتان در اتاق ، روزبه روزافزايش پيداكندودراين خصوص ازکمکهای لازم بهره مند شويد.
با گذشت زمان، روش هايی را که شما جهت استحمام خود استفاده می نمائيد ممکن است تغيير كنند. عوامل بسيار زيادی در اين مورد تاثيرگذار هستند. از جمله توانايی شما جهت جابجائی ها، ميزان تعادل و تحمل شما هنگام نشستن، و چيدمان امکانات حمام منزل و يابهره بردن ازانواع تجهيزات كمكي که مورد استفاده قرار می گيرند،همگي برروي روشهاي انتخابي شما تاثيرگذارند.
وقتی که شما توانائي دوش گرفتن را داشته باشيد، استفاده از صندلی دوش هنگام استحمام ،برای ايمنی شما ضروري خواهد بود. گروه درمانی شما کمک خواهند کرد تانيازهاي شمامشخص شوند. بطورمثال: آيا شما به يک نيمکت ثابت ( شبيه صندلی )و يا صندلی چرخدار مخصوص دوش نيازداريد؟ آياوجوديك ميز مناسب يا يك نشيمنگاه متحرک برای جابجا کردن شما از ويلچر به قسمت دوش مي تواندمفيد باشد؟.بطوركلي شمابايد روش جابجا شدن خود ،از ويلچر به روی اين قبيل تجهيزات را، در باشگاههای درمانی و يا در حمام ،در طول دوره توانبخشی تمرين كنيد.
همواره به خاطر داشته باشيد که حس شما آسيب ديده و شما بايستی از ميزان درجه حرارت آب آگاهی داشته باشيد. شما هميشه بايد اول دماي آب را با قسمتهايی از دستان خود که دارای حس طبيعی هستند، آزمايش کنيد و يا اينکه بايد از شخص ديگری بخواهيد که اينکار را برای شما انجام دهد. درغيراينصورت می توانيد ازيک دماسنج پلاستيکی جهت تشخيص دماي آب استفاده نمائيد و يا اينکه يک تنظيم کننده درجه حرارت در محل پمپاژ مخزن آب نصب کنيد.
استفاده از يک دوش دستی متحرک (البته بسته به توانايی شما)، می تواند مفيد باشد. دستگيره ها نيز می توانند متناسب با نياز شما نصب شوند.
خشک کردن بدن بخصوص موقعی که دامنه هاي حركتي محدود هستند و يا اينکه دستها ضعيف باشند ممکن است برای شما مشکل باشد.بنابراين استفاده ازيک کت حوله ای بزرگ يامشابه آن(ازجملهponcho )می تواند مفيد باشد. ممکن است شما قادر باشيد که قبل از برگشت به ويلچرتان، مستقيما" با اين نوع حوله ها خودتان را خشک نمائيد.
بخاطر داشته باشيد که حمام بخاطر سطوح خيسي كه دارد، خيلی لغزنده است و شما بايستی هميشه مراقبت بيشتری را انجام دهيد.بنابراين به ذهن بسپاريد که از کف پوشهای لاستيکی مناسب برای داخل حمام و حتي خارج از قسمت دوش يا وان استفاده نمائيد.


روش پوشيدن لباسهای بالا تنه نزد افراد تتراپلژی
روشهای زيادی برای پوشيدن لباسهای بالاتنه وجود دارند و متخصصين کاردرمانی می توانند به شما کمک کنند که تصميم بگيريد کدام روش برای شما مناسبتر است. نکاتی وجود دارند که جهت افزايش توانايی وتعادل شماو صرفه جوئی وقت برای پوشيدن لباسها ( مانند بستن دکمه ها و زيپ ها ) مفيد هستند. اگر قدرت شانه شما خوب باشد و تعادل نسبتا" خوبی داشته باشيد، برخی از روشها آسانتر خواهند بود. در بعضی از روشها، با استفاده از مهارتهاي پرتاپ کردن به تعادل کمتری نيازاست، ولی لازم است که تمرين زيادی شود. شما ممکن است که متوجه شويد که پوشيدن لباسهای بالاتنه در حاليکه روی ويلچر نشسته ايد آسانتر است. چرا كه استقرار روی ويلچر تعادل بهتری نسبت به نشستن روی تخت برای شما ايجاد می کند. بسته به ميزان توانائی شما جهت ثابت نگه داشتن خودتان، می توانيد پاها را روی تخت و يا روی جاپايی ويلچر قرار دهيد.
روش اول :
اگر دست ها و شانه های شما خوب کار کنند، احتمالا"قادر خواهيد بود که پيراهن خود را به روش های معمول بپوشيد .يعنی ابتدا يک دست را داخل آستين کرده و سپس آن را با دست ديگر به پشت خود رسانده تا آستين ديگر را بپوشيد.
روش دوم :
1. پشت پيراهن را روی پاهای خود قرار دهيد بطوری که برچسب آن رو به بالا و يقه آن هم به طرف شما باشد.


2. دستهای خود را داخل آستين ها قراردهيد ، تا زمانی که زير بغل ها در بالای آرنج قرار گيرند و دستهای شما آزاد شوند.

3. دستهای خود را در زير تنه پيراهن قرار دهيد و پيراهن را به دور از قفسه سينه هل دهيد سپس آنرا به سمت بالا و روی چانه خود بچرخانيد.

 


4. همينطور که پيراهن به پشت گردن شما رسيد، دستهای خود را صاف کنيد و اجازه دهيد که پيراهن در وضعيت مناسب و لازم قرار گيرد.

 
روش سوم :
1. پشت پيراهن را روی يک ميز بلندي قرار دهيد كه بتوانيد (در حالی که روی ويلچر نشسته ايد يا وقتی که روی تخت خود به حالت نشسته قرار داريد) به سمت جلو و روی آن خم شويد. پيراهن را طوری قرار دهيد كه اگر دارای دکمه است بر چسب آن به سمت بالا و يقه به طرف شما قرار گيرد. اگر پيراهن به صورت پولیور است، بايدبرچسب آن رو به پائين و لي پائين پيراهن رو به شما باشد.
2. روی ميز يا تخت خم شويد و دستهای خود را داخل آستين ها کنيد تا زمانيکه زيربغل ،بالای آرنج قرار گرفته و دستها آزاد باشند.
3. در حالی که روی ميز يا تخت خم شده ايد ،دستهای خود زير تنه پيراهن قرار دهيد و آنرا روی سرتان بکشيد.
4. هنگامی که پيراهن به پشت گردن شما رسيد، دستهای خود را صاف کنيد تا کمک کند پيراهن در جای خود قرار گيرد. خودتان را عقب کشيده و روی ويلچرتان در وضعيت صاف ( عمودی ) قرار گيريد و يا اينکه از شخص ديگري کمک بگيريد.


واژه نامه :

Dressing stick
اين وسيله به افرادی که ميزان دامنه حرکات آنان کاهش يافته است کمک می کند تا پوشيدن و يا تعويض لباس ها آسانتر شود و دارای يک قلاب C شکل کوچک در يک انتها و يک قلاب بزرگتر در انتهای ديگر است.

 

 


Long- Hondled sponge
اين وسيله در هنگام استحمام به افرادی که ميزان طيف حرکات بدن آنان جهت دسترسی به پائين تنه يا پشت کاهش يافته، کمک می کند.

 

 


Portable Hand - Held Shower
وسيله ای است که کمک می کند تا افراد در حالت نشسته در حالی که سر دوش را در دستان خود نگه داشته اند ،دوش بگيرند.


Sock Donner
اين وسيله به افرادی که عملکرد دستها يا قابليت حرکتی تنه آنان محدود شده و پوشيدن جورابها برای آنان مشکل است ، کمک می کند. جوراب در يک ظرف پلاستيکی و قسمت Donner نزديک پا قرار می گيرد. که با کشيدن ممتد وسيله، جوراب روی پاشنه و بعد روی ساق پا بالا می آيد.


****


مقاله:" فعاليتهای زندگی روزمره افرادنخاعي" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آذر ماه 1387 - برگرفته از:
Patient-Family Teaching Manual-Regional Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley-Thomas Jefferson University Hospital and Magee Rehabilitation Hospital-1993-2001

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar