افسردگی در زنان مبتلا به محدوديتهای جسمی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

  
• زنانی که مبتلا به محدوديتهای بدنی و ناتوانی هستند، ممکن است بيشتر از دو برابر ساير زنان افسردگی را تجربه کنند.
• سيردرمان افسردگی نزدزنانی که دارای محدوديتهای جسمی هستند ، اغلب پيگيری نمی شود. مخصوصا" اين واقعيت وجود دارد که برخي اززنان که مبتلا به محدوديتهای بدنی هستند، ممکن است جهت درمان افسردگی خود با موانع فرهنگی و زبانی مواجه باشند،ازجمله زنان اسپانيائی.
• افسردگی تا حدود زيادي  قابل درمان است.اما اگردرمان نشود، علائم آن ممکن است ماهها يا سالها باقی بماند.
• افسردگی به شكل غم واندوه هاي كوتاه مدت نيست. بلكه معمولا"برروي فعاليتهاي طبيعي بدن تاثير گذاشته وباعث رنج ،پريشاني واضطراب مبتلايان ومراقبين آنان مي شود.
• افسردگی باعوارض جسمي افراد ارتباط دارد. نه تنها اكثر زنان افسرده عوارضي دارند، بلکه بسياری از زناني که مشكلات جسمي دارند نيز افسرده هستند. وجود عوارض در بدن مي تواندمنجر به" احساس ضعف و ناتوانی" شده که خوداز عوامل افسردگی محسوب مي شود.
• وقتی که افسردگی شديد باشد ،می تواند بر روی توانائیهاي فردو مشاركت او در فعاليتهای عادي تاثير گذاربوده و برای يك مدت طولانی باقی بماند و حتی ممكن است باعث شود که فردمبتلا به فکر صدمه رساندن به خودنيز بيافتد، بنابراين دراين قبيل موارد بايستی از متخصصين کمک گرفته شود.

 

  مطالبي در موردافسردگي و زنان داراي محدوديتهای جسمی      


• شما به عنوان زني كه مبتلا به مشكلات حركتي هستيد،بايد احساسات وافکار پريشان کننده را از خود دور کنيد. کسی را پيدا کنيد تا در مورد افسردگی خودتان با او صحبت کنيد. اين شخص می تواند عضوی از خانواده شما، يک دوست، مشاوران روانشناس و يا كارشناسان بهداشت روانی باشند.
• به يادداشته باشيدكه فعاليتهاو تمرينات بدنی يا هر نوع حرکت مفيدي می تواند به وضعيت روانی شما کمک کند. ولي قبل از شروع هر نوع برنامه فعاليت جسمي يا تمرين بدنی، بايدبا پزشک خودتان مشورت نمائيد.
• سعی کنيد بيشتر وقتتان را در خارج از منزل بسرببريد. اگرشما در خانه بمانيد و بيشتر اوقات نيز تنها باشيد،مسلما" افسرده خواهيد شد.
• افکار منفی را ازخوددوركنيد. وقتی احساس مي کنيد که نمی توانيد از عهده کاری برآئيد، به خودتان بگوئيد که شما قصد داريد روزهای خوبی داشته باشيد ولي روزهايی هم هستند که خيلی خوب نيستند.بطوركلي افکار مثبت می توانند براي بهبودی درد و عوارض روحي شماکمک خوبي باشند.

  نکات مهمي در موردكنترل افسردگي درافرادداراي محدوديتهای جسمی      


• از دوستانی که باعث پائين آمدن روحيه شما می شوند دوری کنيد و وقت خود را با کسانی که باعث شادی و آرامش و تقويت روحيه شما می شوند، سپری نمائيد.
• به خودتان يادآوری کنيد که شما حق داريد دروضعيت خوبي باشيد و ازهر گونه عارضه جسمی و روحی مصون بمانيد.

 

  افسردگی يا مشكل جسمي؟      


معمولا" تشخيص علت روحي ياجسمي بودن بعضي از عوارض خاص ، مشكل است.ازجمله اين اختلالات مي توان به مواردزيراشاره كرد:

• تغييرات قابل توجه در وزن يا اشتها
• مشکلات خواب
• خستگی، افت توان بدني
ساير علائم افسردگی عبارتند از :
• احساس پوچي ، گناه و من مراقب رفتار خودم نيستم.
• چيزهايی که قبلا" از آنها لذت می بردم، ديگر برايم لذت بخش نيستند.
• • بدبينی و افکار منفی
• احساس نااميدی يا بيهودگی
• پائين بودن اعتماد به نفس وعدم خودباوری
• افکار خودکشی
• کناره گيری از دوستان، افرادخانواده و فعاليتهای منظم

  يك تجربه شخصي زن معلول      
 

 وقتی که پزشک ، داروهايی را برای افسردگی من تجويز کرد، من نسبت به آنها هيچ اطمينان نداشتم ،بااين وجود آنها را آزمايش کردم. مجموع داروهای ضدافسردگی و کمک هایي كه گروه درمانی به من كردند، باعث شدند که به افسردگی غلبه پيدا کنم".

     


اگر شما زنی هستيد که محدوديتهای جسمی داريد و :
• درآمد کافی نداريد و در فقر زندگی می کنيد.
• دردهای مزمن را تجربه می کنيد.
• دارای استرس زيادی هستيد.
• اعتماد به نفس كمي داريد.
• اگردسترسی به بهداشت و خدمات بهداشت روانی نداريد.
• از حمايت اجتماعی و کمک سايرين به اندازه کافی برخوردار نيستيد.
• درمعرض بدرفتاری و بی حرمتی و خشونت قرارداريد.
• در مراحلی از تغييرات هورمونی مانند بارداری قرار گرفته ايد.
.... بااين وضعيت ممکن است بيشتر در معرض خطر افسردگي و پيامدهاي منفی آن قرار داشته باشيد.


****

مقاله:" افسردگي در زنان مبتلا به مشكلات حركتي" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – دي ماه 1387 - برگرفته از:سايت www.bcm.edu/crowd

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved