بررسی وضع سلامتی زنان مبتلا به ناتوانی های جسمی و مقايسه آن با ساير زنان جامعه

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 زنان مبتلا به ناتوانی های جسمی زنانی هستند که به علت عوارض  حاصل  از آسيب هاي جسمي ، در انجام حرکت يا مراقبت از خود دارای محدوديتهائي شده اند. از جمله مشكلات مذكور می توان به فلج مغزی ، فلج های بعد از ابتلا به فلج اطفال، Spina bifida ، آسيب های نخاعی، بيماريهای عصبی- عضلانی،همچنين قطع عضو، اختلالات بافت هم بندی و مفاصل، سکته يا صدمات مغزی اشاره نمود.

 

دراين مقاله به موضوعات زيرپرداخته شود:

• بين وضع سلامتی زنان مبتلا به ناتواني و ساير زنان جامعه چه تفاوتهايی وجود دارد؟
• زنان ناتوان با توجه به تفاوتهايی که با ساير زنان جامعه دارند، به چه نحوی زندگی می کنند؟
• چه عوارضي باعث بروز تفاوتهای جسمی و روحی زنان ناتوان با ساير زنان شده است؟

◦افسردگی
◦ ديابت
◦ پوکی استخوان
◦چاقی
◦ بالا بودن فشار خون

• منابع مورداستفاده

 

 
چه تفاوتهائی بين وضعيت سلامتی جسمی و روحی زنان ناتوان با ساير زنان وجود دارد؟


مطابق با گزارش  انجمن بهداشت عمومی ايالات متحده، يكسري تفاوتهای جسمی به لحاظ جنسيت، نژاد و قوميت، سطح تحصيلات، ميزان درآمد، ناتوانی، موقعيت جغرافيائی و يا جايگاه جنسيتی ،بين زنان جوامع مختلف مطرح هستند. برخی از تفاوتهای بهداشتی غير قابل اجتناب مي باشند، مانند عوارض بهداشتی که به ساختار ژنتيکی افراد مربوط می شوند. اما يکسری عوارض هستند که می توان از آنها اجتناب نمود .مخصوصا" وقتی که حاصل از عواملی نظير، زندگی در مجاورت محلهای کم درآمد باشند يادراثر،عدم دسترسی به مراقبت ها و اطلاعات پزشکی غيريکسان حاصل شده باشند. مهمترين موضوعاتي که طي آنها ،تفاوتهای بهداشتی مستندسازی شده اند،عبارتنداز:


• فقدان پزشک در نواحی روستائی
• عدم يکسان بودن حداقل امكانات درماني
• فقدان تنوع قابل توجه در ميان ارائه دهندگان خدمات مراقبت بهداشتی
• پائين بودن سطح اطلاعات بهداشتی
• نداشتن بيمه
• در معرض  خطرات محيطی بودن
• فقر و سرطان


افراد مبتلا به ناتوانی در رابطه با موضوعات فوق الذکر ،به چه نحوی گذران زندگي می کنند؟
ناتوانی ابعاد کاملا" جديدی را به موضوع تفاوتهای جسمی و روحی افرادجامعه اضافه می کند. برای افراد ناتوان، در هر يک از زمينه های مذکور، تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد:
• افراد ناتوان معمولا" بيشتر از ساير مردم جامعه از خدمات مراقبت بهداشتی استفاده می کنند. با وجود اينکه، هيچ مطالعه ای در مورد تاثير فقدان پزشک ، بر روی افراد ناتوان ساكن در نواحی روستايی به عمل نيامده است، اما اين موضوع تاثيرات منفی غير يکسانی رابر روی زنان ناتوان ساکن در نواحی روستايی بدنبال خواهد داشت.
• معمولا" زنان مبتلا به ناتوانی ،مراقبت های بازتوانی مربوط به بارداری و ساير انواع مراقبت های بهداشتی را نمی پذیرند، يا مراقبت های متعارف در نظر گرفته شده براي خود را با نيازهای مراقبت بهداشتی زناني که عوارض پيچيده اي ندارند، مقايسه می کنند. اين تفاوتها از طريق يک مطالعه ملی كه بر روی زنان مبتلا به ناتوانی های جسمی انجام شده، به ثبت رسيده است.


• افراد ناتوان در مشاغل مرتبط بامراقبتهاي بهداشتی باامكانات خيلی محدودي مواجه هستند.بطوركلي سياست اكثر دانشکده ها اعم از سنتی يا علمی که مدارک پزشکی، پرستاری و يا حرف جامعه بهداشتی را ارائه کرده اند، بر اين مبناست که از پذيرش افراد با هر نوع محدوديت کاری جلوگيری نمايند.


• با وجود اينکه هيچ مطالعه ای در مورد سطح اطلاعات بهداشتی افراد مبتلا به ناتوانی و مقايسه آن با افراد سالم بعمل نيامده است، با اين حال می دانيم که افراد معلول جهت کسب اطلاعات بهداشتی، با موانع خيلی زيادی مواجه هستند. اين موضوع به خصوص در زمينه بهداشت باروری زنان معلول بسيارمشهود است.


• مطالعاتي در مورد "بيمه نبودن زنان معلول" انجام شده است. زنان معلول در مقايسه با زنان جامعه، بطور قابل توجهی کمتر ازدواج کرده يا كمتردر مشاغل به کار گمارده می شوند و اين دو موضوع،درواقع دو روش اصلي هستند که ازطريق آنها زنان يك جامعه می توانندبه بيمه های بهداشتی دسترسی پيدا کنند.


• معمولا" خطرات محيطی ،خطراتی هستند که از طريق آلاينده های ساخته بشر ايجاد می شوند.امروزه توجه خيلی کمی به تاثيرات منفی آلودگی های محيطی بر روی بهداشت و سلامتی افراد معلول به عمل آمده است. بهر حال در محيط افراد معلول ، وسايل کمکی نامناسب و موانع معماری گسترده و همه جانبه اي وجود دارد. اين عوامل در بحث تفاوتهای حاصل از قرار گرفتن در معرض خطرات محيطی موردتوجه قرارنگرفته اند.


• فقر يکی از خصوصيات بارز جمعيت زنان معلول محسوب می شود. اگر چه هيچ مطالعه ای در مورد ارتباط فقر و سرطان در ميان زنان معلول انجام نشده، ولی مدارکی درخصوص وجود موانعی جهت اجرای غربالگری سرطان آنان وجود دارد.


مهمترين عوارضي که باعث بروزتفاوتهاي جسمي ورواني ميان زنان مبتلا به محدوديتهای جسمی باسايرزنان شده اند، عبارتنداز:


افسردگی
• زنانی که مبتلا به مشکلات حرکتی هستند شش برابر زنانی که اختلالی ندارند، افسردگی را تجربه می کنند، (يعني 51 درصد در مقابل 5/8 درصد ) .


• طبق اعلام انستيتو ملی بهداشت روانی، هرساله زنان ( 12درصد ) تقريبا" دوبرابر مردان ( 6/6 درصد )، به اختلالات حاصل از افسردگی مبتلا می شوند. از آنجائی که بيشتر اختلالات مربوط به افسردگی در هر سنی می توانند ايجاد شوند،ولي معمولا" سن متوسط شروع آنها اواسط دهه بيستم سن افراد است.


• اثبات شده است که در عده زيادی از زنان مبتلا به ناتوانی (حدود 30درصد) احساساتی نظير غم، ناخوشی و يا افسردگی، مانع انجام فعاليتهاي آنان می شود ،در حالی که اين رقم نزد زنان سالم تنها8درصد گزارش شده است.


• تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از مصاحبه های تحقيقاتی كه درسطح بهداشت ملی انجام شده اند،نشان می دهند که زنان جوانتر (يعني کسانی که بين 18 تا 44 سال سن دارند ) که در 3 عضو بدن خود يا بيشتر دارای محدوديتهای عملکردی هستند، احتمالا" بيشتردرمعرض افسردگی قرار دارند يعني حدود38درصد ،در حالی که اين رقم در زنان سالم 4درصد گزارش شده است و طبق گزارشات واصله، احتمالا" هشت برابر سايرافراد افسردگی شديد را تجربه نموده اند.


• آمارهای مربوط به جمعيت يک نمونه مناسب كه از زنان مبتلا به ناتوانی های جسمی درنظرگرفته شده نشان می دهند ، بعد از طی يکسال نزد 51 درصد آنان ،افسردگی به شکل متوسط تا شديد شيوع پيدا کرده است. همچنين زنانی که در طبقه بندی ها بعنوان افسرده شناخته شده بودند، با احتمال بيشتری درمعرض اسکلروزيس های شديد قرارداشتند.واين موضوع حتی نزدکسانی که جوانتر بودند و دوره زمانی کوتاهی از ناتوانی آنان می گذشت ،صدق مي كرد. تنها 44 درصد از زناني که مبتلابه علائم افسردگی شديد بودند ، درمانهای مربوط به افسردگی مزمن را دريافت كرده بودند و در ميان آنها نيز طبق گزارشات درمانی زنان اسپانيائی در حداقل قرار داشتند.


ديابت
• زنان مبتلا به اختلالات حرکتی شديد، پنج برابر زنانی که اختلال ندارند در معرض ابتلا به ديابت قرار دارند. ( يعنی 3/36 درصد در برابر 1/7 درصد ) .
• اطلاعات بدست آمده از طريق مصاحبه های تحقيقاتی که در سال 2002 در زمينه بهداشت کلی جامعه انجام شده نشان می دهد که 1/6 درصد از زنان داراي سن بالاتراز 18 سال مبتلا به ديابت بودند. اين عارضه نزد زنان 45 سال به بالا و زنانی که سياه پوست يا ازنژاد اسپانيائی بودند، شديدتر است. گزارشات ارائه شده توسط منابع ديگر نشان می دهد که 7/8 درصد زنان 20 سال به بالا، مبتلا به ديابت بوده اند.
• اطلاعات جمعيتي نشان می دهند که 3/36 درصد از يک نمونه اختصاصي زنان مبتلا به ناراحتی های جسمی ، به ديابت مبتلابوده اند.


پوکی استخوان
• زنان مبتلا به اختلالات حرکتی شديد 5 برابر زنان بدون مشکل حرکتی در معرض پوکی استخوان قرار دارند (يعني 5/25 درصد در برابر 3/5 درصد ). اطلاعات بدست آمده از بررسی های تغذيه ای و بهداشت کلی جامعه که در سالهای 1999 تا 2000 انجام شده، نشان می دهند که 1/3 درصد از زنان کمتر از 65 سال، پوکی استخوان داشته اند که در مقايسه با آن 6/9 درصد زنان 65 تا 74 ساله و 7/23 درصد زنان 75 ساله و بالاتر مبتلا به پوکی استخوان بوده اند. زنان سفيد پوست غيراز اسپانيائی ها باسن بالای 20 سال (9/6 درصد ) 4 برابر زنان سياه پوست از اسپانيائیها ( 7/1 درصد ) و زنان مکزيکی آمريکايی ( 7/1 درصد ) در معرض پوکی استخوان قرار داشتند.
• اطلاعات جمعيتي نشان می دهند که 5/25 درصد از يک نمونه خاص از زنان مبتلا به ناتوانی های جسمي که بين 18 تا 83 سال سن داشتند، مبتلا به پوکی استخوان بوده اند.


چاقی
• زنان مبتلا به اختلالات حرکتی شديد تقريبا" دو برابر زنان بدون مشکل حرکتی در معرض چاقی قرار دارند (معادل 6/47 درصد در برابر 3/24 درصد ) .
• اطلاعات بدست آمده از مصاحبه های تحقيقاتی که در زمينه بهداشت کل جامعه در سال 2002 انجام شده، نشان می دهند که 4/21 درصد از زنان 18 سال به بالا مبتلا به چاقی بوده اند. شاخصهای ديگری که از همان اطلاعات بدست آمده نشان داده اندکه ميزان آمار مذکور 9/22 درصد بوده است. در واقع زنان بيشتر از مردان در معرض چاقی قرار دارند. اين عارضه نزد زنان 45 تا 74 ساله و زنانی که سياه پوست يا اسپانيائی هستند، شديدتر است.
• اطلاعات مربوط به جمعيتها نشان می دهند که 6/47 درصد از يک نمونه خاص از زنان مبتلا به اختلالات جسمی ،با سني معادل 30 سال به بالا ، در معرض چاقی قرار داشتند. مطالعه ديگری که براساس اطلاعات NHIS در مورد محدوديت فعاليتهای زنان انجام شده، نشان داده است که 2/43 درصد از زناني که درسه اندام خود يا بيشتر محدوديت حركتي داشتند،چاق بودند.


افزايش فشار خون

• زنان مبتلا به اختلالات حرکتی شديد تقريبا" دو برابر زنان فاقد اختلالات، در معرض فشار خون بالا قرار دارند (يعني 2/56 درصد در برابر 4/21 درصد ).
• اطلاعات بدست آمده از مصاحبه های تحقيقاتی که در زمينه بهداشت کلی جامعه در سال 2002 انجام شده نشان می دهند که 4/21 درصداز زنان بيشتراز 18 سال ، دارای فشار خون بالا بوده اند. اين عارضه در بين زنان 45 ساله و بالاتر و نزد زنانی که سياه پوست بودند، شديدتر است.
• اطلاعات جمعيتي نيز نشان می دهند که 6/56 درصد از يک نمونه خاص از زنان مبتلا به اختلالات جسمی دارای فشار خون بالا بوده اند.

 

References

 
 


1 American Public Health Association, National Public Health Week, April 5-11,2004, Eliminating Health Disparities: Communities Moving from Statistics to Solutions, Toolkit
2 National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention. National Health and Nutrition Examination Study (NHANES) 1999-2000. http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/gendoc.pdf Accessed on June 1, 2005
3 Nosek MA, Hughes RB, Petersen NJ, et al. Secondary conditions in a community-based sample of women with physical disabilities over a 1-year period. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87:320-327.
4 Lethbridge-Çejku M, Schiller JS, Bernadel L. Summary health statistics for U.S. Adults: National Health Interview Survey, 2002. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 10(222). 2004. Table 8. Age-adjusted percents (with standard errors) of selected diseases and conditions among persons 18 years of age and over, by selected characteristics: United States, 2002.

5 U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration. Women's Health USA 2004. Rockville, Maryland: U.S. Department of Health and Human Services, 2004. http://mchb.hrsa.gov/whusa04/pages/ch2.htm#diabetes Accessed on June 1, 2005
6 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. National Diabetes Statistics fact sheet: general information and national estimates on diabetes in the United States, 2003. Bethesda, MD: U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, 2003. Rev. ed. Bethesda, MD: U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, 2004. http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/statistics/index.htm#7 Accessed on June 1, 2005
7 Hughes RB, Robinson-Whelen S, Taylor HB, Petersen N, Nosek MA. Characteristics of depressed and non-depressed women with physical disabilities. Arch Phys Med Rehabil. 2005;80:473-479.
8 Health Resources and Services Administration. Women’s Health USA 2007. Rockville, Maryland: U.S. Department of Health and Human Services; 2007.
9 Narrow WE. One-year prevalence of depressive disorders among adults 18 and over in the U.S.: NIMH ECA prospective data. Population estimates based on U.S. Census estimated residential population age 18 and over on July 1, 1998. Unpublished table. http://www.nimh.nih.gov/publicat/numbers.cfm Accessed on June 1, 2005
10 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual on Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric Press, 1994.
11 U.S.Department of Health and Human Services. Healthy People 2010: Understanding and improving health and objectives for improving health. 2 ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2000. http://www.healthypeople.gov/Document/HTML/Volume1/06Disability.htm
12Chevarley F, Thierry JM, Gill CJ, Ryerson AB, Nosek MA. Health, preventive health care, and health care access among women with disabilities in the 1994-1995 National Health Interview Survey. Women’s Health Issues. 2006;16(6):297-312.
13 U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration. Women's Health USA 2004. Rockville, Maryland: U.S. Department of Health and Human Services, 2004. http://mchb.hrsa.gov/whusa04/pages/ch2.htm#obesity
14 Lethbridge-Çejku M, Schiller JS, Bernadel L. Summary health statistics for U.S. Adults: National Health Interview Survey, 2002. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 10(222). 2004. Table 31. Age-adjusted percent distributions (with standard errors) of body mass index among persons 18 years of age and over, by selected characteristics: United States, 2002.
15 Lethbridge-Çejku M, Schiller JS, Bernadel L. Summary health statistics for U.S. Adults: National Health Interview Survey, 2002. National Center for Health Statistics. Vital Health Stat 10(222). 2004. Table 2. Age-adjusted percents (with standard errors) of selected circulatory diseases among persons 18 years of age and over, by selected characteristics: United States, 2002.
16 U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration. Women's Health USA 2004. Rockville, Maryland: U.S. Department of Health and Human Services, 2004. http://mchb.hrsa.gov/whusa04/pages/ch2.htm#hypertension
17 Pleis JR, Lethbridge-Çejku M. Summary health statistics for U.S. adults: National health interview survey, 2005. Vol 10(232): National Center for Health Statistics; 2006. http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_10/sr10_232.pdf Access on January 7, 2008

 
****


منبع :مقاله:" Health Disparities between Women with Physical Disabilities and Women in the General Populatiion" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – بهمن ماه 1387 – برگرفته ازسايت: http://www.bcm.edu ازسري مقالات:The Center for Research on Women with Disabilities, May 2005

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved