روشهاي جابجائی افرادنخاعي هنگام استفاده از وان حمام

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


نكات مهم و قوانين کلی درموردجابجائیهاي مربوط به وان


• هميشه درجه حرارت آب را با قسمت هايي از بدن که حس کاملا" سالمي دارند، امتحان کنيد.
• اطمينان پيدا کنيد که زيرپايی حمام يا کفی هايی که در ته وان قرار گرفته اند، لغزنده نباشند .اماازطرفي مواظب باشيد که خيلی هم زبر نباشند،چون ممكن است به پوست شماآسيب برسانند.
• با متخصصان يا پرستاران خود، در مورد زمان درآوردن لباسها مشورت نمائيد.

• هميشه وقتي داخل وان خشک است، واردآن شويد. اين موضوع کمک مي کند که ازسرخوردن شماجلوگيري گردد.
• هميشه قبل از خروج از وان، آب آن را تخليه کنيد. اين موضوع نيز از سرخوردن شما جلوگيری خواهدكرد.
• شما مي توانيد زمانی که هنوز روی صندلی وان نشسته ايد، بدن خود را خشک کنيد.بهتراست قبل از استقرار روی ويلچر، پاهايتان را خشک کنيد تا مطمئن شويد كه پاهايتان در موقع جابجائی سرنخورد. حتي می توانيد جهت ايمنی بيشتر يک حوله خشک را در ته وان قرار دهيد.
• هنگام جابجائی می توانيد روی يک حوله خشک بنشينيد تا جابجائی شما آسانتر انجام شود. با اين کار باسن در موقع جابجائي به صفحه انتقال تماس زيادي نخواهدداشت. همچنين مي توانيد مقداری پودر بچه را روی سطح انتقال بپاشيد، تا ميزان اصطکاک را کاهش دهد.
• هيچگاه جاصابونی يا قلاب حوله را درجائی که بايدميله ايمنی قرار گيرد، نصب نکنيد.


روشهاي جابجا شدن در وان حمام (با استفاده از صفحه انتقال يا بدون استفاده ازآن)
روش جابجائی از روی ويلچر به روی صندلی وان - از جلو
1. ويلچر را طوری قرار دهيد که در جلوي يك سوم پائيني وان قرار گيرد . ويلچر بايستی درفاصله يك تا يک و نيم فوتی (حدود30تا45 سانتيمتري) دور از وان قرار داشته باشد.2. ترمزها را قفل کنيد. جاپائی ها را كناربزنيد . كف پاها را روی زمين قرار دهيد.
3. پاهای خود را بلند کرده و روي لبه وان قراردهيد . ترمزها را ازحالت قفل خارج کرده و ويلچر را در كنار وان قرارداده و به آرامی پاهای خود را به روي لبه وان بگذاريد.
 


4. مجددا"ترمزها را قفل کنيد. اگر لازم است دسته صندلی را کنار زده و خودتان را بلند کنيد و تا لبه صندلی جلوبياوريد، بطوری که پاهايتان روی کف وان قرار گيرد.
 5. صفحه انتقال را طوری قرار دهيد که پلی را در فضای بين ويلچر و صندلی وان تشكيل دهد و بايستی ازيك سو زير باسن وازسمت ديگر روی صندلی وان قرار گيرد.
6. ميله ايمنی را که در كنار وان يا صندلی وان قرار دارد ،بگيريد.
7. با احتياط خودتان را به سمت بالا بلند کرده و به سمت پهلوی وان و روي صندلی آن حرکت دهيد.


 


8. دراين روش ممکن است شما به يک کمک کننده نياز داشته باشيد ، تا درپشت شما ايستاده و شانه هايتان را ثابت نگه دارد و يا کمک کند كه قسمت ران خود را بلند کنيد.

روش جابجائی از روي صندلی وان به روي ويلچر - از جلو
1. اطمينان حاصل کنيد که ويلچر روبروی وان و در يک سوم پائيني وان قرار گيرد. ترمزها را قفل کنيد و جاپائی ها را کنار بزنيد. در صورت نياز، دسته صندلی را هم دور کنيد.
2. وضعيت استقرار صفحه انتقال بايد طوری باشد که پلی را در فضای بين صندلی وان و ويلچر تشکيل دهد و بايستی در زير باسن شما و روی صندلی ويلچر قرار گيرد.
3. ويلچر ،يا صندلی وان ،و يا ميله ايمنی واقع در پهلوی وان را بگيريد.4. با دقت خودتان را به سمت بالا بلند کرده و روی پهلوی وان و به سمت صندلی ويلچر حركت دهيد .
( پاهای شما بايستی در اين حالت داخل وان باشند) .


5. ممکن است لازم باشد که يک کمک کننده در پشت شما بايستد و شانه هايتان را ثابت نگه دارد و يا به بلند کردن ران تان کمک کند.
6. ترمزها را از قفل خارج کنيد در حالی که پاهای شما روی لبه وان قرار دارند، به آرامی ويلچر را از وان عقب بکشيد. پاهايتان را بلند کرده و روی کف قرار دهيد.7. جاپائی ها را در جای خود قرار دهيد.روش جابجائی از روي ويلچر به داخل وان - از پهلو
1. جاپائی نزديک وان را کنار بزنيد. ويلچر را نزديک به وان و در يک سوم پائيني آن مستقر کنيد. ترمزها را قفل کنيد.2. دسته صندلی نزديک وان را برداريد. پاهای خود را روی کف قرار دهيد.
3. صفحه انتقال را طوری قرار دهيد که پلی را در فضای بين ويلچر و صندلی وان ايجاد کند. صفحه مذکور بايستی زير باسن شما و روی صندلی وان قرارگيرد.
4. پای نزديک وان را داخل وان قرار دهيد. با دقت ، خودتان را به سمت بالا بلند کرده و روی پهلوی وان و به سمت صندلی وان حرکت دهيد.


5. ممکن است لازم باشد که يک کمک کننده در پشت شما بايستيد و شانه های شما را ثابت نگه دارد و يا به بلند کردن ران های شما کمک کند.
6. پای ديگر را داخل وان قرار دهيد.روش جابجائی از داخل وان به روی ويلچر- از پهلو
1. اطمينان حاصل کنيد که ويلچر شما در نزديکی وان و در يک سوم پائيني آن مستقر شده باشد. ترمزها را قفل کنيد و جاپائی و دسته صندلی نزديک وان را کنار بزنيد.
2. صفحه انتقال را طوری قرار دهيد که پلی را در فضای بين صندلی وان و ويلچر تشكيل دهد. اين صفحه بايستی زير باسن شما و روی صندلی ويلچر قرار گيرد.


3. پای نزديک ويلچر را خارج از وان بگذاريد. با دقت، خودتان را به سمت بالا و روی پهلوی وان و به سمت صندلی ويلچر حرکت دهيد.4. امکان دارد که لازم باشد يک نفر کمک کننده در پشت شما بايستد و شانه های شما را ثابت نگه دارد و يا به بلند کردن انتهای ران شما کمک نمايد.
5. پای ديگر خود را از وان خارج کنيد.
جابجاشدن از روي ويلچر به داخل وان با استفاده ازروش "حالت ايستادن - چرخش – نشستن"- با کمک مراقب
1. جاپائی نزديک وان را کنار بزنيد. ويلچر را طوری قرار دهيد که نزديک به وان و در ناحيه يک سوم پائيني آن قرارگيرد. ترمزها را قفل کنيد.
2. دسته صندلی نزديک به وان را کنار بزنيد. پاهای خود را روی کف قرار دهيد.


3. خودتان را بلند کرده ( با کمک مراقب خود ) و در لبه صندلی ويلچر قرار گيريد.
4. کمک کننده بايستی در جلوی شما بايستد و زانوهای شما را با زانوهای خودش ثابت نگه دارد.
 


5. کمک کننده بايستی حالت بدنی مناسبي به خودبگيرد و مي توانداين وضعيت را با خم کردن زانوهای خود و صاف نگه داشتن کمر ( قسمت پائينی پشت ) بدست آورد.
6. کمک کننده بايستی شما را از ناحيه بالای ران بغل کند. البته برای اينکار می تواند از يک حوله  استفاده کند و آنرا در زير باسن شما قرار دهد و حوله را در چنگ خود نگه دارد.
7. با سه شماره، کمک کننده شما را به طور جزئی در حالت ايستاده قرار داده و با يک حرکت چرخشی، شما را روی صندلی وان می نشاند.


8. هنگامی که کمک کننده پاهای شما را به داخل وان بلند می کند، به پشتی صندلی وان تکيه دهيد.
 


جابجاشدن از داخل وان به روي ويلچر با استفاده ازروش "حالت ايستادن - چرخش - نشستن"- باكمك مراقب
1. اطمينان حاصل کنيد که ويلچر در نزديکی وان و در يک سوم پائيني آن قرارگيرد. ترمزها را قفل کنيد و دسته صندلی و جاپائی نزديک وان را کنار بزنيد.
2. به پشتی صندلی وان تکيه بزنيد تا کمک کننده پاهای شما را از وان خارج کند.
3. کمک کننده در جلوی شما می ايستد و با زانوهای خود، زانوهای شما را ثابت نگه می دارد.
4. کمک کننده بايستی با خم کردن زانوهای خود وصاف نگه داشتن ناحيه کمری پشت خود، از مکانيک بدنی مناسب استفاده نمايد.
 


5. کمک کننده ، ناحيه بالای ران شما را در آغوش می گيرد. برای اينکار می توان از يک حوله نيز استفاده کرد .بطوري كه آنرا در زير باسن شما قرار داده و كمك كننده برای بلند کردن شما ،حوله را در چنگ خود مي گيرد.
 


6. با سه شماره، کمک کننده شما را مختصری در حالت ايستاده قرار داده و بلافاصله با يک حرکت چرخشی، روی صندلی ويلچر می نشاند.
 

روش انتقال ازروي ويلچر به کف وان - از پهلو و بدون كمك ديگران
1. جاپائی نزديک وان را کنار زده و ويلچر را در نزديکی وان و در يک سوم پائيني آن مستقر کنيد. ترمزها را قفل کنيد.
2. دسته صندلی نزديک وان را برداريد، كف پاهای خود را روی زمين قرار دهيد.
 

 


3. پاهای خود را داخل وان بگذاريد.
4. ميله ايمنی روی ديوار را بگيريد. دست ديگرتان را روی صندلی ويلچر و يا لبه وان بگذاريد.
 


5. با دقت خودتان را به سمت بالا بلند کرده و از روی لبه وان حركت دهيد وسپس به آرامی خودتان را درداخل وان به سمت پائين ببريد.
 


روش انتقال از کف وان به روی ويلچر- از پهلو و بدون كمك ديگران
1. اطمينان حاصل کنيد که ويلچر شما درنزديکي وان و درقسمت پائين آن قرار گيرد. ترمزها را قفل کرده و دسته صندلی و جاپائی سمت وان را کنار بزنيد.

2. ميله ايمنی روی ديوار را بگيريد. دست ديگر خود را روی لبه وان قرار دهيد.
 


3. به دقت خودتان را از روی کف وان بلند کرده و باسن خود را روی لبه وان بگذاريد.
4. يک دست خود را روی دسته صندلی ويلچر و دست ديگر را روی لبه وان قرار دهيد. به دقت خودتان را بلند کرده و روی ويلچرتان قرار گيريد.
 


5. پاهای خود را بلند کرده و از وان خارج نمائيد.
 


روش جابجائی از روي ويلچر به کف وان - از جلو و بدون كمك ديگران
1. ويلچر خود را طوری قرار دهيد که روبروی وان و در يک سوم عقبی آن مستقر شود. ويلچر بايستی حدود يک تا يک و نيم فوت (حدود30 تا 45 سانتيمتر ) از وان فاصله داشته باشد.
2. ترمزها را قفل کنيد. جاپائی ها را به سمت خارج کنار زده و كف پاهای خود را روی زمين بگذاريد.
3. پاهای خود را به سمت لبه های وان بلند کنيد. ترمزها را از حالت قفل خارج کرده و ويلچر را در مجاورت لبه وان مستقر سازيد و اجازه بدهيد به آرامی پاهای شما داخل وان پائين بيايد.
4. در صورت نياز، دسته صندلی را برداريد.
5. ميله ايمنی روی ديوار را بگيريد و دست ديگرتان را ازروی وان به روی لبه ويلچر قرار دهيد.
6. با احتياط خودتان را بلند کرده و از روی لبه وان عبوردهيد و به آرامی خودتان را در داخل وان پائين ببريد .
روش جابجائی از کف وان به روی ويلچر -از جلو و بدون كمك ديگران
1. مطمئن شويد که ويلچرتان روبروی وان و در يک سوم پائيني آن قرار گرفته باشد. ترمزها را قفل کرده و هر دو جاپائی را كناربزنيد. در صورت لزوم، دسته صندلی بايستی برداشته شود.
2. ميله ايمنی روی ديوار را بگيريد. دست ديگرتان را روی لبه وان قرار دهيد.
3. با احتياط خودتان را از کف وان بلند کرده و باسن خود را روی لبه وان تکيه دهيد.
4. يک دست خود را روی دسته صندلی ويلچر و دست ديگر را روی لبه وان و يا هر دو دست را روی ويلچر قرار دهيد. با احتياط خودتان را بلند کرده و روی ويلچر مستقر كنيد.
5. ترمزها را از حالت قفل خارج کنيد و ويلچر را به آرامی به عقب رانده و از وان دور کنيد، تا جائی که پاهای شما روی لبه وان قرار گيرد. ترمزها را قفل کنيد. پاهای خودتان را به سمت کف بلند کنيد.
6. جاپائی ها را در جای خود قرار دهيد.****


مقاله:" Mobility" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – فروردين 1388 - برگرفته از:

Patient-Family Teaching Manual-Regional Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley-Thomas Jefferson University Hospital and Magee Rehabilitation Hospital-1993-2001


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved