براي داشتن يك رمپ مناسب به چه نكاتي بايدتوجه كرد؟

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 وقتي كه تصميم گرفتيدكه درمحل مسكوني خوديك رمپ داشته باشيد،قبل ازهراقدامي بهتر است كه سوالات  زيررا موردتوجه قراردهيد:


• استفاده كننده اصلي رمپ چه كسي است؟


• شخص موردنظر براي حركت خود ازچه نوع وسيله كمكي استفاده مي كند(عصا،عصاهاي زيربغل،واكر،ويلچرهاي دستي وبرقي،سه چرخه هاي موتوري)؟


• آيا توانائي حركتي فرد تغييرپيدامي كند؟ بنابراين درموردتغييراتي كه پيش بيني مي كنيد، برنامه ريزي نمائيد.


• آيا فردمي خواهدبه تنهائي ازرمپ استفاده كند،يااينكه به كمك ديگران نيازدارد؟


• چه كسي مي خواهدبه شماكمك كند و توانائيهاي اوتاچه اندازه است؟


• بهترين راه دسترسي به رمپ رامشخص كنيد؟ هم از سمت داخل وهم ازسمت خارج توجه داشته باشيد.درها يا راهروهاي باريك مانع دسترسي به درگاههاي ورودي از سمت داخل خواهندبود.


• محل استقرار دستگيره درهاي خروجي چگونه بوده و جهت بازوبسته شدن آنها به كدام سمت است؟


• شخص مي خواهدبااستفاده ازرمپ به كجادسترسي پيداكند(پارگينگ،راه اختصاصي، جلوي پياده رو)؟ بهترين جا براي دسترسي به محل جابجائي كجاست؟


• اگرپاركينگ محصوراست،آيامي توان داخل آن يك رمپ قرارداد؟


• رمپ در فضاي محوطه به چه صورت قابل استفاده است؟


• چه موانعي درمسيرساخت رمپ وجوددارند(مثلا" درخت،بوته،تيركهاي چراغ وغيره)؟


• ظاهررمپ به چه صورت خواهدبود؟


• در مسيرهاي منتهي به رمپ واطراف آنهاچه اقداماتي لازم است انجام شود ؟


• هزينه ساخت رمپ چقدرخواهدبود؟ آيا درصورت نيازبه مساعدت مالي منابعي براي كمك دردسترس داريد ؟

نحوه تهيه رمپها

 اكثر فروشگاههاي عرضه كننده مصالح نجاري ، كه دراطراف محل زندگي شما قراردارند، مي توانند موادموردنيازجهت ساخت رمپ ها ويكسري اطلاعات كلي رادراختيارشما قراردهند. هركسي كه بامهارت هاي نجاري يك آشنائي نسبي داشته باشدمي تواند رمپ موردنظرخودرابسازد. ميليونها رمپي كه طي چندسال گذشته درخانه هاي مختلف ساخته شده اند، اين موضوع رابه صراحت اثبات مي كنند. اما اگر كسي ازاصول اوليه نجاري اطلاع نداشته باشد،نجارها ياپيمانكاراني كه در اطراف محل زندگي شما وجوددارند،براحتي مي توانند ساخت يك رمپ رابراي شما به عهده بگيرند.هميشه اينطوردرنظربگيريدكه سازنده اي كه شماانتخاب كرده ايد،درمورددستورالعمل هاي ساخت رمپ اطلاعات كافي ندارد.بنابراين بايدازاو پرس وجو كنيدتا اگر از مشخصات رمپ هاي مخصوص افرادنخاعي اطلاع نداشته باشد، يك نسخه ازاطلاعات مربوط به ساختاراين نوع رمپ هارابه اوارائه نمائيد.بدين ترتيب ازساخته شدن يك رمپ ناامن يا غيرقابل استفاده جلوگيري خواهيدكرد.هميشه به خاطرداشته باشيدكه استفاده كننده رمپ چه كسي خواهدبود- مطمئنا" سازنده آن نيست.

 

****


منبع : مقاله: " براي داشتن يك رمپ مناسب به چه نكاتي بايدتوجه كرد؟ " – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان ارديبهشت ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.wheelchairramp.org

 
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved