نحوه استفاده افراد نخاعي از اتوبوس  در انگليس

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

معمولا" کسانی که ازویلچراستفاده می کنند،هنگام سفربااتوبوس،با مشکلاتی مواجه می شوند.این موضوع باعث شده که اتوبوسها هرچه بیشتربه صورت های مختلف مناسب سازی وجهت استفاده معرفی گردند. باتوجه به قانون مناسب سازی خدمات عمومی مصوب سال 2000 كشور انگلستان ،کلیه اتوبوس هايی که بیش از22مسافرراجابجا می کنند،مشمول این قانون قرارگرفته اند،به اين مفهوم كه کلیه اتوبوس های جدید که بصورت موردی یا طبق برنامه سرویس ها به کاربرده می شوند،باید ضوابط مربوط به قانون مذکوررا اجرانمایند.اما تاسال 2005 اتوبوس هاي يك طبقه کوچکتر ،ازاین قانون مستثنی بودند.


سرعت ازرده خارج شدن اتوبوس های قدیمی و جایگزین شدن آنها به وسیله وسایط نقلیه كه مناسب حال افرادویلچری هم باشند، ازمنطقه ای به منطقه دیگرفرق می کند . اين موضوع درمورد بعضی ازاتوبوس هایی که برای افرادویلچری مناسب سازی شده اند،ويا درطول سايرمسیرها مستعمل می شوند،نيزمصداق دارد .ازسوي ديگر ميزان تعويض آنهابسته به میزان خدماتی که برخی از این قبیل اتوبوس ها درهرمسیرارائه می دهند،ممکن است حتي ازیک هفته به هفته دیگرهم فرق کند.بااین حال تمام اتوبوس های يك طبقه تا سال 2016 واتوبوس های دوطبقه تا سال 2017 برای افرادویلچری قابل استفاده خواهندبود.


قبل ازسفربا اتوبوس مهم است كه اطمينان حاصل كنيد ،شركتي كه شما تمايل به سفر ازطريق آنها داريد،ازاتوبوس ها وروشهايي  استفاده مي كندكه براي افرادويلچري مناسب سازي شده باشند. اگرروش هاي مورداستفاده ،همان شيوه هاي قديمي اتوبوس ها ي بدون رمپ باشد و يا روش هايي استفاده گرددكه توانائي خودفرد كمتربه كار برده مي شود ،دراين صورت شما فقط مي توانيد درصورت امكان بلندشده وازويلچرخودخارج شويد وچندقدم برداريد تادر جائي كه درنزديكي درورودي براي شما مشخص شده مستقرشويد. دراين مواردتوصيه شده كه براي مسافرت يك نفرهمراه داشته باشيد،تا نه تنها موقع سواروپياده شدن، بلكه جهت جمع وجوركردن ويلچر نيزبه شما كمك كند.


سفرهاي شهري وبين شهري افرادنخاعی بااتوبوس


اتوبوس هايي كه درشهرها وشهرك ها ،مورداستفاده ويلچرسواران قرارمي گيرند، به طور معمول داراي رمپ هاي برقي هستند كه به وسيله راننده كنترل مي شوند.درمناطق روستائي ازرمپ هايي اسفاده مي شوندكه به صورت دستي وتوسط راننده قابليت بازوبسته شدن(تاشونده) دارند.اكثراتوبوس ها به خودي خودداراي فضائي براي استقرار حداقل يك ويلچرهستند،منظورفضائي است كه اغلب درقسمت صندلي هاي تاشو قراردارد، وموقعي كه مسافرويلچري نباشد،توسط سايرمسافران استفاده مي شود.اين صندلي ها حتي توسط كساني كه داراي محدوديت حركتي دردست هاي خودهستند هم،به آساني قابليت تاشدن دارند.


نكته مهم اين است كه به محض سوارشدن دراتوبوس ،مطمئن شويدكه خودتان و ويلچرتان دربرابرهرگونه حادثه وآسيب ايمن هستيد.دراكثراتوبوس ها استفاده كنندگان ويلچر بايستي روبه پشت اتوبوس بنشينند ،يعني روبه پشتي هاي لايه داري كه براي جلوگيري ازسرخوردن آنان طراحي شده اند.اين پشتي ها طوري طراحي شده اندكه دسته ها وچرخ هاي ويلچرمي توانندازبين دو طرف آن عبورنمايند.


بعدازاستقرارصحيح بايدترمزهاي دستي ويلچرراقفل كنيدتا درموقع حركت اتوبوس ازحركت ويلچرجلوگيري شود.همچنين بايديك كليد فشاري براي زنگ اتوبوس و ريل هايي به عنوان دستگيره درمحدوده دسترسي ويلچرقرارداشته باشد. نماي بيروني اتوبوس هايي كه براي براي كاربران ويلچر مناسب سازي شده اندبايد بوسيله برچسب هاي مشخص قابل شناسائي باشند.
مطابق قانون مربوط به افرادناتوان ، افرادويلچري نسبت به ساير افراد ،حتي افرادي كه جهت جابجائي خودازسه چرخه هاي دستي يا برقي استفاده مي كنند، و ممكن است جاي آنان رااشغال كنند،داراي اولويت هستند.به شرطي كه فضاي كافي براي جمع وجورشدن وسيله آنها وجودداشته باشد يا حتي نسبت به كساني كه قادرندبا وجودهمراه داشتن بچه وكالسكه ، درهر جاي ديگراتوبوس بنشينند.


بيشترشركت هاي اتوبوسراني براي مسافرت افرادنخاعي ،مقياس هاي مربوط به ويلچرهاي استانداردرا به عنوان مبنا درنظرمي گيرند.ويلچرهايي  وجوددارندكه داراي  1200ميليمتر طول و 700ميليمترعرض بوده و ارتفاع آنها ازسطح كف تابالاي سرفردنشسته برروي ويلچر ، بيشتراز1350 ميليمتر نمي شود.اگرويلچرشما داراي ابعاداستانداردنمي باشد،توصيه مي شود كه باشركت اتوبوسراني مربوطه تماس بگيريدتا درموردانجام جابجائي ويلچرخود اطمينان حاصل كنيد.
افرادناتواني كه بيش از60سال سن دارند،مي توانندازمزاياي مربوط به خدمات رايگان اتوبوس ها درتمام جاهاي انگلستان بهره مندشوند.دراين خصوص لازم است كه افرادذينفع مدارك مربوطه ازجمله آدرس سكونت دائمي و مدارك شناسائي عكس دار خودرا همراه داشته باشند.

****


منبع : مقاله: "نحوه استفاده افراد نخاعي از اتوبوس  در انگليس  " – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان ارديبهشت ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.disabledtraveladvice.co.uk


 
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved