باکتریها و نکات مهم مربوط به عفونت ادراری در افرادنخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 باکتری ها تک سلولی های ریزومیکروسکوپی هستندکه با همدیگربه شکل گروهی زندگی می کنندو یکسری مجموعه هايي به نام کلنی را تشکیل می دهند.باکتری های گوناگونی می تواننددردستگاه های مختلف بدن زندگی نمایند.
آن دسته ازباکتری ها که دردستگاه ادراری زندگی می کنند،قادرندخیلی سریع تکثیریافته وباعث ایجادعفونت وبیماری  گردند.اگرعفونتی دردستگاه ادراری ایجادشود ،معمولا" علايم آن درافرادمبتلا به ضایعه نخاعی ، عبارتنداز:

• تب
• احساس سرما
• تهوع
• سردرد
• تغییردراسپاسم های عضلانی
• اتونومیک دیس رفلکسی(AD)

درمان متعارف عفونت ها ،استفاده ازآنتی بیوتیک ها است .آنتی بیوتیک ها بایدبه وسیله پزشکان تجویزشوندو درواقع برای ازبین بردن باکتری های مضری که باعث عفونت شده اند،مورداستفاده قرارمی گیرند.


شمابایدهمیشه برای درمان عفونت های ادراری تنها به توصیه پزشک خودعمل کنید.اما از طرفی هم ،بسیاری ازپزشکان نمی دانند که افرادنخاعی برای مصرف آنتی بیوتیک ها نیازمند یکسری توجهات خاص هستند. بنابراین لازم است که به چهارنکته زیرتوجه داشته باشید:


1) احتمالا"شمابه عنوان یک فردنخاعی دردستگاه ادراری خود درزمانهای معینی، یکسری باکتری خواهیدداشت.وجودباکتری درافرادنخاعی به این علت شایع است که باکتری ها می توانندهنگام استفاده ازسوندهای مختلف ازجمله سوندهای ICP، فولی ،وحتی سوندهای فوق عانه (Suprapubic)ازطریق پوست ومجرای ادراربه راحتی واردبدن شوند.ازسوی دیگر،بسیاری ازافرادنخاعی قادرنیستندمثانه خودرابه طورکامل تخلیه کنند،درنتیجه همیشه تعدادی ازباکتریها درداخل ادرارتخلیه نشده و درمثانه آنان باقی خواهدماند.


2)پزشکان تا وقتی که ازطریق آزمایش کشت ادرار  ، باکتری های عامل عفونت راشناسائی نکرده اند، نباید درمان عفونت ادراری را آغازکنند. ازطرفی آنتی بیوتیک ها فقط باید موقعی مورداستفاده قرارگیرندکه علايم  عفونت های ادراری دیده شوند.


3) موقعی که شماعلايم  بیماری رامشاهده کردید،   فوري جهت درمان به پزشک خودمراجعه نمايید.توجه داشته باشیدکه بایدقبل ازشروع درمان یک آزمایش ادرارانجام شود.این دوکار یعنی مراجعه سریع وآزمایش ادرارازاین جهت توصیه می شودکه پزشک شمادردرجه اول بتواندازبروزسایرعوارض جلوگیری کندو بعدازآن بتواند موثرترین داروی آنتی بیوتیک رابرای درمان عفونت خاص شما(براساس نوع باکتری) تجوبزنماید.

نکته مهم دیگراین است که آنتی بیوتیک ها باید دقیقا" طبق تجویزپزشک مصرف شوند تابتواننددرآن دوره زمانی معین باکتری ها رابطورکامل ازبین ببرند.


4) ازمصرف آنتی بیوتیک ها به منظور جلوگیری ازبروزعفونت ها بایدخودداری شود، مگراینکه یک ضرورت پزشکی برای پیشگیری ازعفونت وجودداشته باشد.باوجوداینکه دربرخی ازشرایط خاص مانندبارداری ، لازم است که بامصرف آنتی بیوتیک هاازبروزعوارض احتمالی جلوگیری شود،اما به طورکلی یکی ازبزرگترین نگرانی ها درافرادنخاعی ،مقاوم شدن باکتریها نسبت به آنتی بیوتیکها است .هرزمانی که شماآنتی بیوتیک مصرف می کنید،باکتریها تلاش می کنندکه به هرطریقی شده میزان تاثیردارو  را به تدریج کاسته یا ازبین ببرند.این موضوع باعث می گردد درمواقعی که شما به یک بیماری عفونی مبتلامی شوید، یافتن آنتی بیوتیک مناسب برای درمان شماسخت تروسخت ترشود.

اگرچه  وجود باکتری ها دردستگاه ادراری می تواند باعث بروزبیماری شود،اما دردستگاه گوارش شماباکتری های مفیدی نیزوجوددارند.این باکتری ها برای حفظ تعادل میکروارگانیسم های موجوددرروده ها( به نام میکروفلور) واقعا"مفیدهستند.حفظ تعادل باکتری های بدن درحدمطلوب می توانددر برنامه کنترل دفع مدفوع افرادنخاعی اهمیت زیادی داشته باشد.


هرزمان که شماآنتی بیوتیک مصرف می کنید، درواقع هردونوع باکتریهای مضر ومفیدراازبین می برید.به همین دلیل گاهی اوقات پزشکان جهت شارژمجدد و ترمیم بخشی ازباکتری های مفید ی که بااستفاده از آنتی بیوتیک ها ازبین رفته اند ،هنگام استفاده از یک دوره آنتی بیوتیک یا بعدازآن مصرف پروبایوتیک ها( probiotics) را توصیه می کنند.


پروبایوتیکها یکسری از مکمل های غذائی هستند که دراصل حاوی باکتری های مفید یامخمرها هستند. ماست بهترین منبع پروبایوتیکها است، ولی سایرفراورده های لبنی ازجمله پنیر،شیر، خامه ترش شده  نیزاز پروبایوتیک ها محسوب می شوند.

 

****منبع : مقاله: " باکتریها و نکات مهم مربوط به عفونت ادراری در افرادنخاعی" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

  

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved