پیشگیری ازاضافه وزن درافرادنخاعی

    

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 
دردهه 1970 دکتررونالد ال وین زایر (Dr.Ronald L.Weinsier) ازدانشگاه آلبامای بیرمنگهام ،برنامه ای رابه نام TCA (جایگزینی کالری - زمان ) مطرح کردکه هم اکنون باروندتکمیلی که داشته به Eatright® موسوم شده است، ولی درواقع همان مضمون TCAرادارد.ازآنجائی که چاقی می تواندبرروی کیفیت زندگی انسان تاثیربگذاردواحتمال بروزخطربیماری های مختلف وسایرعوارض جسمی را افزایش دهد،افرادباکمک این برنامه می توانند وزن خودراکاهش دهند.

بطورکلی برنامه Eatright® برروی سه موضوع تمرکزدارد:

1- تغییردادن مدت زمان غذاخوردن و کالری واردشده به بدن

درواقع دربرنامه Eatright® افرادیادمی گیرندازغذاهائی استفاده کنند که مدت زمان طولانی تری نیازبه جویدن دارند.بااین کارآنها می توانندتا حدزیادی میزان کالری که وارد بدن خود می کنند راتغییردهند.درک این موضوع هم خیلی ساده است. وزن غذائی که واردمعده شما می شود، با زمانی که شما ازخوردن دست می کشید ارتباط زیادی دارد. معمولا"شما وقتی خوردن راقطع می کنیدکه معده شماپرمی شود.ولی وقتی خوردن رامتوقف می کنید، باتوجه به نوع غذایی که مصرف کرده اید، تفاوت زیادی می تواند درمقدارکالری که واردبدن خودکرده اید، وجودداشته باشد.برای مثال یک قاشق سس مایونزمی تواندبه اندازه ی 5 کاسه کاهو کالری ایجادکند.شما می توانیدیک قاشق مایونزرابا یک قورت واردبدن کنید،بدون اینکه تغییری درحجم معده خوداحساس کنید.ازطرف دیگرخوردن 5 کاسه کاهو تاحدی به وقت نیاز دارد.ضمن اینکه درمعده خودهم احساس پری خواهیدکرد.درعین حال هردوی این موادغذائی کالری یکسانی دارند.این مسئله" جایگزینی زمان – کالری" نام دارد.

2- چه چیزهائی و چگونه بایدبخورید

استفاده ازیک رژیم مشخص و پرهیزازغذاهائی که باعث اضافه وزن می شوند، برای بسیاری ازافرادمشکل است.ما معمولا"به خودمان اجازه نمی دهیم،ازغذاهای لذت بخشی مانندکیک استفاده کنیم،چراکه معتقدیم این قبیل موادغذائی برای ما مناسب نیستند ومی توانندباعث افزایش وزن ما شوند.امااین روش یک نوع تفکرمنفی است.اگرشما بخواهیدبطورکامل از خوردن کیک پرهیزکنید،احتمال زیادی وجودداردکه رژیم خودتان را بشکنید وحتی به جائی برسیدکه درخوردن آن "افراط" نمائید.دراین زمان است که شما بجای خوردن یک قطعه کوچک از کیک ،کل آن را خواهیدخورد.بنابراین بهتراست در طولانی مدت طوری عمل کنیدکه هرچندوقت یکبار بجای خوردن یک کیک، تنها قطعه کوچکی ازآن رابخورید.این طرزفکر جنبه مثبت تری خواهدداشت.دراین حالت نه تنها برروی چیزی که می خورید،بلکه برروی مقدارآن نیز تمرکزخواهیدداشت.


3-انتخاب درستی داشته باشید

Eatright® همیشه براین موضوع تاکیدداردکه غذا ی خودرابه درستی انتخاب کنید.بعضی ازغذاها نه تنها برای افرادنخاعی بلکه برای دیگران نیزمناسب هستند.بعضی ازغذاهالازم نیست که زیادجویده شوند ودرمعده شمانیزحجم زیادی رااشغال نمی کنند،ولی ازطرفی کالری زیادی دارند. به این نوع غذاها،غذاهای باکالری بالا می گویندمانندمایونز وکیک .ازسوی دیگرغذاهائی مانندمیوه وسبزیجات نیازبه جویدن زیادی دارند،درحالی که درمعده شماوزن بیشتری دارند. ابن قبیل موادغذائی غذاهای کم کالری می باشند.میوه ها وسبزیجات ازجمله موادغذائی هستندکه براساس برنامه Eatright® اصطلاحا" غذاهای "نامحدود"نامیده می شوند.یعنی شما می توانیدبه هراندازه ای که می خواهیدازآنهامصرف کنید.هرزمانی که شما از غذاهای نامحدود بخورید،بدانیدکه انتخاب درستی داشته اید!.

حتی اگر شما یک برنامه رژیمی رادنبال کنید، نکته مهمی که وجودداردو باید آن رابدانیداین است که بالاخره بدن هرکسی تمایل به افزایش وزن دارد! که درواقع در نتیجه ی همان فرایندپیری است.باافزایش سن ،بافت عضلانی بدن شروع به تحلیل می کند.بافت عضلانی به بافت بدون چربی اطلاق می شودکه درواقع ماهیچه ها،اندامها ،خون واستخوانها را دربرمی گیرد. درحقیقت بافت عضلانی است که تعیین می کندبدن شما به چه مقدارکالری نیازدارد.بافت چربی ،دخیره کننده کالری موردنیازبافت عضلانی است.بنابراین وقتی که شما بیش ازنیازخود کالری مصرف می کنید ،این مسئله باعث افزایش وزن شماخواهدشد.چراکه کالریهائی که نمی سوزند،به بافت چربی تبدیل می شوند.باافزایش سن،بافت عضلانی تحلیل می رودو به تدریج توانائی شمابرای سوزاندن کالری کاهش می یابد.اما شما می توانید باتغذیه صحیح وفعالیت بدنی ازتحلیل بافت عضلانی جلوگیری کنید.درهرحال، بعضی ازبرنامه های رژیمی باعث می شوندکه بافت عضلانی شما تحلیل بروند.بنابراین شمانبایدچنین برنامه هائی راادامه دهید! امابهتراست که ضمن رعایت رژیم غذائی، درهمان وزن باقی بمانید.

نکات مهمی که باید درموقع کنترل وزن موردتوجه قرارگیرندازاین قرارند:

1. همیشه قبل ازآغاز هرنوع رژیم غذائی و پیش ازاجرای هرنوع برنامه ورزشی باپزشک خود مشورت نمائید.
2. مطمئن شویدکه پروتئین کافی به بدن شما می رسد.جهت اطلاع ازمیزان پروتئین موردنیازتان ،وزن خودراگرفته وبه دو تقسیم نمائید.عددحاصله مقدار پروتئین موردنیازشما دریک روز وبرحسب گرم می باشد.
3. تاکید شده که روزانه بین 25 تا 35 گرم فیبرمصرف کنید. همچنین توصیه اکید شده که به تدریج فیبرمصرفی خودراافزایش دهید وازنحوه تاثیرآن بر برنامه دفع مدفوع آگاهی پیداکنید.
4. میزان نمک (سدیم) مصرفی خودرا کم کنید،ولی اطمینان حاصل کنیدکه میزان کلسیم،پتاسیم ومنیزیم موجوددرغذای شمابه حدکافی باشد.
5. هرروزمولتی ویتامین مصرف کنید.( توضيح مترجم :  البته در اين رابطه بايد با پزشك مشورت نمود )
6. مقدارزیادی آب بنوشید.هرگاه تشنه می شوید،همچنین همراه با هروعده غذائی خودآب بنوشید.

 

****منبع : مقاله: "پیشگیری ازاضافه وزن درافرادنخاعی"" - ارائه کننده: Beth Bussey, MS, RD, LD مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1388 - برگرفته از:
نشزيه Pushin' On Newsletter جلد(1), Winter, 1999, سايت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved