تغییرات پوست وناخن درافرادنخاعی

    

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


این مقاله توسط دکترساموئل ال.استوور(Samuel L.Stover) در یکی ازکنفرانسهای سال 1995ارائه شده است.
همه افرادنخاعی نسبت به پوست خود وپیشگیری اززخم های فشاری حساس هستند. اما من درطول تجربیات کاری چندین ساله خود یکسری تغییرات پوستی دربین آنان مشاهده کرده ام که توجه من راخیلی جلب کرده اند ومن فکرمی کنم که تغییرات مذکور،برروی ایجاد زخم های فشاری تاثیرگذارهستند.

یکی ازتغییرات پوستی که اولین باردریک مردجوان دیدم و توجه مراخیلی به خودجلب کرد این بودکه در پوست او سفتی خاصی مشاهده می شد و وقتی آن رابین انگشتان خودفشارمی دادم معمولا" شبیه آن راتاکنون ندیده بودم.همچنین پوست او براق وسفت شده بودو ظاهری متورم داشت.پس ازانجام بیوپسی پوست مشخص گردید نوعی کلاژن یا ماده پروتئینی درپوست او وجوددارد. من و عده دیگری ازپژوهشگران UAB نیزپوست اوراراآزمایش کرده ومتوجه شدیم کلاژن طبیعی پوست که باعث خاصیت کششی پوست می شوند،جای خودرابه یک نوع کلاژن سفت و متراکم تر داده است.پس ازبررسی دقیق آزمایشات پزشکی ، متوجه شدم بهترین توصیفی که می توانم داشته باشم این است که افت کنترل عصبی (denervation) به ایجادیکسری تغییرات معین درپوست بدن منجر می شود.ولی درواقع می بینیم که تنها پوست عده کمی ازافرادبعدازآسیب نخاعی دچارچنین تغییراتی می شود.به همین علت تصمیم گرفتم مطالعات خودرادرمورداین تغییرات ادامه بدهم.

طی سه سال یعنی ازسال 1988 تا 1991 ما پوست 679 نفرازافرادنخاعی را همزمان با انجام ویزیت های سالیانه آنها تحت معاینه قراردادیم .البته علاوه بر بررسی پوست وناخن افرادمذکور ازنظر سابقه اتونومیک دیس رفلکسی و سطح ضایعه نیزتحت بررسی قرارگرفتند.تغییرات ناخن ها ازبارزترین تغییراتی بودندکه دیده می شد.به طوری که ناخن انگشتان پا در12 درصدازافراد، بزرگ وضخیم شده بودند.اما آمارها نشان دادندکه هیچ تفاوتی براساس سطح آسیب وجودندارد.

ماملاحظه کردیم که میزان وقوع سفت شدن پوست،درافرادمبتلا به ضایعات گردنی یا تتراپلژی ها یا مبتلایان به آسیب های بخش فوقانی سینه بیشتراست.تغییرات مذکورمعمولا"طی چندسال اول بعدازضایعه ایجادمی شوند،ولی پس ازآن تغییرات حاصله محسوس نیستند.طبق مطالعات انجام شده، بیش از50 درصد افرادی که سطح ضایعه آنان بالاتراست، تاحدی سفتی پوست داشته اند. همچنین ما متوجه شدیم که رابطه ای بین سطح ضایعه واتونومیک دیس رفلکسی با میزان سفتی پوست افراد وجوددارد.

علاوه بروجودکلاژن اضافی ،مقداری نیز ورم درنتیجه تجمع مایعات درپوست وجوددارد. موضوعی که فکرمی کنم جالب باشداین است که این مسئله می تواند راهی باشد که طی آن بدن مقداری لایه اضافی رابرای پیشگیری اززخمهای فشاری ایجادمی کند. امااین وضعیت پوستی بنظرنمی رسدکه روندبدتری پیداکند.این مسئله ممکن است باعث مزاحمت فردشود، ولی مشکلی رابرای سایراندام ها ایجادنمی کند.

مشکل پوستی دیگری که افرادنخاعی ممکن است باآن مواجه شوند،قرمز شدن پوست دستها و به خصوص اطراف ناخنها می باشد.البته به نظرنمی رسدکه این مسئله مشکلی ایجادکند. همچنین مشخص نشده است که درگردش خون قسمت های مختلف بدن نیزتغییراتی به وجودآمده باشد.اگردربدن شما قسمت هايی ازپوست هستندکه خوب نمی شوند ویا قرمزبه نظرمی رسندو شما فکرنمی کنیدکه زخم فشاری باشد،کسی رابرای نگاه کردن آن داشته باشید. معمولا"این علائم می توانندناشی از عفونت استخوان درزیرناحیه تغییررنگ باشند.به طورکلی عفونت های استخوانی می توانندمنجربه ایجاد زخم شوند.

ازطرفی عفونت های پوستی ممکن است به واسطه باکتری ها ایجادشوند.گاهی اگریک زخم ساده درمان نشود، می تواندعفونت کرده وبه یک خطرجدی تبدیل شود. انواع خاصی ازصابون ها مانند Dial و Phisohex وجوددارندکه می توانیدبرای نظافت پوست روزانه خودازآنها استفاده کرده وازاین گونه عفونت ها جلوگیری نمائید.
همچنین خیلی ازالتهابات پوستی دراثرعفونت های قارچی ایجادمی شوند.معمولا"این نوع از مشکلات پوستی بدون درمان برطرف می شوندویااینکه استفاده ازیکسری پمادها ی پوستی می توانندبه درمان آنها کمک کنند.

درهرحال بزرگترین مشکل افرادنخاعی زخمهای فشاری هستند.بهترین کار این است که ازایجادآنهاجلوگیری شود.اگرمبتلا به زخم فشاری هستید،باید مراقبتهای لازم راانجام دهید.درهرحال تحت هیچ شرایطی نبایستی مراقبت ازپوست را نادیده گرفت و توجه داشته باشیدکه مراقبت ازپوست می تواندخیلی ازمشکلات دیگرراجلوگیری کند.

****منبع : مقاله: "
تغییرات پوست وناخن درافرادنخاعی" نوسنده : Samuel L.Stover,MD- مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.spinalcord.uab.edu
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved