هیپرتانسیون یا فشارخون بالا در افرادنخاعی

    

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

آیا فردی که درحال حاضرمبتلابه آسیب نخاعی است ،لازم است که درموردداشتن فشارخون بالا(هیپرتانسیون) نگرانی داشته باشد؟

لازم است که هرکسی فشارخون خودرابه طورمرتب کنترل کند.فشارخون بالا یا هیپرتانسیون تنها مختص افرادمبتلا به آسیب های نخاعی نیست وهرکسی ممکن است که فشارخون بالا داشته باشد. تعدادآمریکائی هائی که دارای فشارخون بالا هستند،به بیش از 50 میلیون نفرمی رسد.

به طورکلی عواملی وجوددارندکه می توانندفردرا بیشتردرمعرض خطر قراردهند.برخی ازاین عوامل خطر عبارتنداز:افزایش سن، استرس،سابقه فشارخون بالادرمیان افرادخانواده و دیابت.همچنین نژادهای افریقائی-امریکائی به احتمال زیادبیشترازدیگران فشارخون بالادارند.

فشارخون بالا یک بیماری" خاموش " محسوب می شودو در90 تا 95 درصدموارد ، علت آن ناشناخته است. بیشترمردم ازبالا بودن فشارخون خوداطلاع ندارند.این بیماری به آرامی ایجادمی شودوفردمعمولا"هیچ احساس بدی ندارد واین مسئله دلیل خطرناک بودن آن است.

فشارخون بالاحاکی ازآن است که قلب شما سخت ترازحدطبیعی کارمی کند و دراین شرایط قلب و سرخرگها تحت فشارقراردارند.اگربیماری درمان نشود،می تواندمنجربه حمله قلبی،سکته،نارسائی کلیوی،آسیب به چشم،وتصلب شرايين  (باریک شدن سرخرگها) گردد.

فشارخون بالا به این معنا نیست که شما بیش فعال،هیجان زده یا عصبی هستید. ممکن است شماباوجودداشتن فشارخون بالا آرامش داشته باشید.

حدمناسب وایمن برای فشارخون یک فرد نخاعی چقدراست؟

فشارخون اندازه گیری شده دونوع است،فشارسیستولیک (فشار عددبالا) و فشار دیاستولیک (فشارعددپائین).فشارخون مطلوب یا طبیعی 120 به روی 80 است.فشارسیستولیک یاعددبالا حاکی ازفشار خون حاصل ازضربان قلب(انقباض) است و مقدار آن بایستی کمتراز 140 باشد.فشار دیاستولیک یا عددپائین ،نشان دهنده فشارخون زمانی است که قلب در بین ضربانهااستراحت می کندومقدار آن باید کمتراز90 باشد.

ممکن است شما متوجه شویدکه بعدازآسیب نخاعی،فشارخونتان کمترازحدطبیعی است.دراین موارد بایدبه پزشک خود مراجعه کرده تا ببینید فشارخون طبیعی برای شما چقدراست.

وقتی که شما حدطبیعی فشارخون خود رابدانید،می توانیدبه جاهائی مانند مراکزبهداشت( و حتی درموارداضطراری به ایستگاههای آتش نشانی ) محل زندگی خودمراجعه کرده و فشارخودراکنترل کنید. همیشه فشارخون خودرایادداشت کرده و مقادیرثبت شده را بایگانی کنید،تابتوانیدبررسی هایی که بطور مرتب داشته اید،به پزشک خود اعلام نمائید.

برای پیشگیری ازفشارخون بالاچه کاری بایدانجام دهید؟

برخی ازعوامل که در افزایش فشارخون نقش دارندعبارتنداز:مصرف سیگار،بالابودن کلسترول موجوددرسرم خون،داشتن اضافه وزن و عدم فعالیت بدنی .برای کمک به پیشگیری ازافزایش فشارخون می توانیدبه موارد زیرتوجه داشته باشید:

- از رژیمهای غذائی کم چرب استفاده کنید.
- ورزش کنید.(قبل ازآن با پزشک خودمشورت نمائید).
- سیگارکشیدن رامتوقف کنید.(وهرگز آن رامجددا"شروع نکنید).
- اضافه وزن خودراکم کنید.
- مصرف نمک رامحدودکنید.

اگرازگذشته فشارخون شما بالابوده است، آیا می توانیدآن رادرمان کنید؟

تاوقتی که فشارخون شما بالاست، همواره درمعرض خطرقراردارید.بنابراین برای کنترل آن برنامه ریزی کنید.دردرجه اول دستورات پزشک خودرااجرا نمائید.چنانچه داروئی برای شما تجویزشد،آن را طبق دستورمصرف کنید.هرگزبدون مشورت با پزشک خود،مصرف داروهای خودرامتوقف نکنید.برای جلوگیری ازفراموش کردن وعده های دارویی خود،آنهارا هرروزدرزمان معینی مصرف کنید.

درمورد انجام فعالیتهای بدنی و برنامه های غذائی به توصیه های پزشک خودتوجه داشته باشید.

 

****منبع : مقاله: " هیپرتانسیون یا فشارخون بالا در افرادنخاعی" نوسنده : Peg Hale, RN, CRRN- مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -تیر ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved