مسافرت افرادنخاعی باهواپیما

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


وقتی که شماقصدسفردارید، ساک های خودرا تنها برای ملزومات ضروری خودآماده کنید. برداشتن باراضافی برای هرکسی یک اشتباه محسوب می شود.این واقعیت راهم درنظرداشته باشیدکه شما یک فردنخاعی هستید، وبه آسانی متوجه می شویدکه چگونه یک خطا می تواندسفرشمارابه یک موضوع خنده آور تبدیل کند.

 پرستون اسكاربر   (Preston Scarber با ضایعه C5) گرفتاری های سفررامی شناسد. اوبه اقتضای شغلی که دارد،حداقل 8 بار درسال به مسافرت می رود.اکثرجاهائی که اوسفرمی کندخیلی دورهستند،به همین دلیل او بیشترازهواپیما استفاده می کند.او می گوید:"مقداری ازافکارمن بایدمتوجه این باشدکه برای مسافرت هوائی خودبرنامه ریزی کنم.خطوط هوائی معمولا" باصندلی هايی که دارندبرای جابجائی من خیلی مفیدترهستند. ولی درواقع ویلچر برقی من منبع اکثر مشکلات من به حساب می آید.بازرسان شرکت های هوايي همیشه باتریهای ویلچرمن را بررسی می کنند،چراکه باتریها به خاطرمایعی (اسید) که دارندبایستی بطورجداگانه ودرداخل یک محفظه قرارداده شوند.بنابراین من همیشه مجبورم به آنان توضیح دهم که به چه صورت بایدباتری را خارج کنندتابه مدارها وسیم کشی های آن آسیب نرسانند.اما من همین موضوع راخیلی دیرمتوجه شدم. دریکی از پروازها قسمت شارژر و کابل باتری ویلچرم آسیب دید.من هم مجبورشدم درتمام مدت برنامه های اقامتم راعوض کنم!. این مسئله برای من اصلا" خوشایندنبود، ولی باعث علاقه من به مکالمه بامسئولان شد.

برای افرادنخاعی ، مسافرت هم شبیه زندگی روزمره شما محسوب می شود.دراوائل که شمادچار آسیب دیدگی می شوید، به محض آنکه ازبیمارستان ترخیص و واردمنزل می شوید، احتمال دارد  با یکسری عوارض مواجه  گردید.ولی به مرورزمان، یادمی گیریدکه چگونه می توانیدازبروزآنها جلوگیری کنید.اما همیشه ممکن است مشکلات غیرمترقبه ای رخ دهند، که باعث به زحمت افتادن شما شوند.

 ازجمله این نوع مشکلات به هنگام مسافرتها وجابجائی ها دیده می شوندو احتمالا" دربرخی ازمسافرتها شما بابرخی از آنها مواجه خواهیدشد. اما شماکم کم یادمی گیریدکه بایک برنامه ریزی خوب می توانیدازبروزخیلی ازآنها جلوگیری کنید. بهتراست با کسانی که تجربه سفردارند، صحبت کنید،یا تجربیات آنان رامطالعه نمائید. برای مثال درموقع پرواز،توصیه می شودکه تمام قطعات کوچک وقابل جداشدن ویلچرخودتان را (مانند دسته صندلی، یا جاپائی ها، تشکچه ویلچروازاین قبیل...) برداشته ودرمحل محفظه بالای سرخودتان قراردهید. همچنین لازم است که هوای تشکچه خودرا کم کنید تا ازانبساط بیش ازحدآن به علت تغییرفشارهواپیما درارتفاع جلوگیری گردد.با انجام چنین تدابیراحتیاطی می توان ازگم شدن یا آسیب قطعات جلوگیری نمود.

مهم نیست که شما برای کاریا تفریح مسافرت می کنید، بلکه آنچه اهمیت دارداین است که یک مسافرباهوش باشید.   نيكي لاوچينا Nickey LaVechina (با ضایعه T12 ) یکی ازمسافرین با تجربه است. او یادگرفته است که برای جلوگیری از مشکلات دسترسی مناسب سازیها ازآژانس مسافرتی خود کمک بگیرد. او می گوید:" من اعتقاددارم که آژانسهای مسافرتی بایدتمام نیازهای من را بشناسند". اواظهارمی کند که:"دراوائل من فکرمی کردم خیلی از چیزها مناسب هستند، اما بعدها فهمیدم که این موضوع صحت ندارد. درواقع آژانسهای مسافرتی می توانندکمک کنندتا ازمشکلات مربوط به مناسب سازی جلوگیری شود. به این ترتیب درمواقعی که درفرودگاه هستم ، هرموقع که لازم باشد می توانم ازآنهاکمک بگیرم".

دسترسی به جاهای مختلف یکی ازبزرگترین نگرانیهای افرادی است که ازویلچراستفاده می کنند.شما با تجربه ای که اززندگی روزمره خوددارید،می دانیدکه بعضی ازجاها نسبت به جاهای دیگر قابل دسترس ترهستند.اکثر هتلهای جدید و وسائل مسافرتی مانند کشتی های دریائی طوری طراحی شده اندکه مسائل مناسب سازی درآنها بهترانجام شده است.اما بسیاری ازهتل های قدیمی ووسائل سفر ممکن است که اتاقهای مناسب داشته باشند،اما امکان داردکه تمام قسمت های آنها بطورکامل قابل دسترسی نباشند.برای مثال، ممکن است دستشوئی ها قابل دسترس باشند، اما معمولا" درب سرویس های بهداشتی آنان به اندازه ای نیست که ویلچرهای بزرگ بتوانند واردآنها شوند.بعضی از اتاقها نیز ممکن است خیلی کوچک باشند، یا اثاثیه موجوددرآنها آنقدر متراکم قرارداده شده باشندکه اجازه ندهندویلچربه آسانی درآنها ترددکند.

بدیهی است شما همیشه دلتان می خواهد مسافرتی داشته باشیدکه ارزش تمام پیگیریها و وزحماتی راکه می کشید ،داشته باشد.ممکن است شما ازرفتن به جاهائی که جذابیت ومناسب سازی کمی دارند،خودداری کنید.برای مثال، درمنطقه اشویل واقع درکرولینای شمالی محلی به نام کاخ بیلتمور وجودداردکه به عنوان یک مکان توریستی محسوب می شود.طبقات اول ودوم این کاخ برای افرادویلچری بطورکامل قابل دسترسی شده اند.اما طبقه سوم ، زیرزمین و قسمت یائین آن قابل دسترسی نیستند.بعضی از شهرهای تاریخی مانند ساوانا، جورجیا، وچارلستون،کارولینای جنوبی وضعیت مشابه ای دارند.بسیاری از مناطق تاریخی قابل دسترس هستند، ولی خیلی ازجاهانیز مناسب نمی باشند.

به جای رفتن به جاهائی که محدودیت دسترسی دارید، شما می توانید مسافرتهائی را برنامه ریزی کنیدکه بتوانیدبه راحتی به اکثرجاها دسترسی داشته باشید ، نه اینکه تمام فعالیتها وجذابیتهائی که می خواهیدانجام دهید.اگرمی خواهیدبه ساحل دریا بروید،ابتدا مطمئن شویدکه دسترسی برای ویلچرشما وجودداشته باشد.اگرمی خواهیدبه ماهی گیری بروید، ازقابل دسترسی بودن قایق که درکنارساحل قراردارد،مطمئن شوید.

همچنین لازم است که قبل ازرسیدن به مقصدخودتان ، ازقابل دسترس بودن سیستم حمل ونقل عمومی آنجا اطلاع پیداکنید.در بسیاری ازشهرهای بزرگ ایالات متحده سیستم های حمل ونقل عمومی مناسب سازی شده اند.حتی بعضی ازآنها نسبت به جاهای دیگربهترعمل کرده اند.برای مثال حمل ونقل در  ونیس وفلوریدا خیلی مناسب تر هستند.اگرشما بتوانیدبدون کمک کسی یا با کمک اندکی حرکت کنید، احتمالا" می توانید به راحتی ازتاکسی یا سرویسهای کرایه ای خودرو استفاده نمائید.درحقیقت، درایالات متحده اکثر شرکتهای بزرگ مربوط به سرویسهای کرایه ای ،خودروهای مناسب سازی شده وحتی خودروهائی که با کنترل دست کارمی کنندراهم دراختیاردارند .اما افرادی که نمی توانند به آسانی جابجاشوند، اگرسیستم حمل ونقل عمومی برای آنها مشکل باشدمی توانندازگزینه های دیگری استفاده کنند.بعضی ازشرکتهای وابسته، خودروهای ون مناسب سازی شده ای دراختیاردارند،ولی کمی گران هستند وتنها محدودبه جاهای پرجمعیت می باشند.امابرنامه ای دردست اجرااست که درآینده شرکتها بتواننداین نوع خودروهارابا قیمت مناسب وآسانتردراختیارمتقاضیان قراردهند.ازاینها گذشته اگربخواهید با مشکلات حمل ونقل مواجه نشوید، بهتراست ترجیح دهیدکه برای جاهای نزدیک ازخودروی خوداستفاده نمائید.

معمولا"مراقبت شخصی درسفر یک مقوله مهم محسوب می شود.این موضوع برای جابجائی منظم وزن بدن جهت جلوگیری اززخمهای فشاری مخصوصا"موقعی که درهواپیما هستید، اهمیت خیلی زیادی دارد.همپنین شما بایدیک برنامه ریزی دقیق درمورددفع ادرار خودداشته باشید،چراکه اکثرهواپیماها فاقدفضاهایی هستندکه به آسانی قابل دسترس باشند.تاآنجا که امکان دارد، سعی کنیدازپروازهائی که نیازبه تعویض هواپیمادارد،یا پروازهای طولانی مدت ، یا پروازهائی که توقف زیادی دربین راه دارند،خودداری کنید. موقعی که شمابه کمکهای خاصی نیازدارید،لازم است که مطمئن شوید دستورالعمل های مربوطه به روشنی برای کسانی که به شماکمک می کنند، مشخص باشند.

قبل از سفربه هرجائی ، می توانید فهرستی از فروشندگان وسائل ولوازمی که ممکن است در محل مقصدموردنیازشما باشند، راتهیه کنید، تادرصورت بروزهرگونه مشکلی برای ویلچریا تجهیزات ولوازم موردنیازتان باآنها تماس یا به آنها مراجعه کنید.

خلاصه، شما صرفا" به دلیل این که نخاعی هستید، نبایستی ازمسافرت رفتن امتناع کنید. بسیاری ازجاهاهستندکه می توانندبرای سفرواسکان شما مناسب باشند. فقط شما بایدمناسب ترین آنها راکه برای شمالذت بخش ترهستندراپیداکنید.

 موقعی که سفرمی کنید، بهتر است که انتظارچیزهای غیرمنتظره راداشته باشید. این رابدانیدکه حتی با بهترین برنامه ریزی هم ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید.ولی به مرور وبا گذشت زمان ،تجربه شما بیشترخواهدشدو شماقادرخواهیدبودازبروزمشکلات جلوگیری کنید. ازطرفی شما می توانیدتجربیات خودرابا سایرافرادنخاعی نیز تقسیم نمائید.

 

****


مقاله: "
مسافرت افرادنخاعی باهواپیما" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مرداد ماه 1388 - برگرفته از: نشریه Pushin' On سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved