تشویق افرادنخاعی برای استفاده ازاینترنت

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


کاربران رایانه چه می گویند؟
 

 

وب...ایمیل...اینترنت...صفحات بولتن...اتاق گفتگو. آیا این واژه ها بخشی ازکلمات روزمره شما محسوب می شوندیا اینکه هنوزهم ازشنیدن آنها تعجب می کنید؟ به ندرت پیش می آید که درجرایدیا تلویزیون روزی رابدون شنیدن یا دیدن تبلیغاتی سپری کنیم که درآنها نشانی وب سایتها نیامده باشد.آیا دوستان وهمکارانتان آدرس ایمیل شمارانمی خواهندداشته باشند ؟آیا هنوز هم شمادراستفاده ازایمیل یا اینترنت دچارسردرگمی می شوید؟به چه نحوی می توانید به خطوط اینترنت وصل شده ووارددنیای اطلاعات شوید؟پارگراف زیررامطالعه کنیدتا ببینیدکه آیا آمادگی این راداریدکه واردعرصه اطلاعات شوید یاخیر؟

 


- وب(Web): مخفف واژه (World Wide Web )به معنای شبکه جهانی وب است که اینترنت نیزنامیده می شود.
- اینترنت(Internet) : شبکه ای ازرایانه های مستقردر جاهای مختلف است که اطلاعات درآنها ذخیره شده است وکاربران می توانندازطریق رایانه های خودبه این سیستم واردو به اطلاعات دسترسی یابند.رایانه کاربران به وسیله یک مودم ونرم افزارهای ارتباطی به شبکه مذکوروصل می شوند. البته رایانه های ادارات وموسسات می توانند ازطریق اتصال خاصی بین رایانه اصلی و خطوط تلفن به اینترنت وصل شوند.

- پست رایانه ای یا رایانامه (Email):روشی است برای ارسال پیامها ازیک رایانه به سایررایانه ای موجوددرشبکه.
- صفحه بولتن یا تابلوی اعلانات (Bulletin board) : جائی است برروی شبکه برای ارائه پیامها و جلب توجه و مطالعه سایرکاربران.
- اتاق گفتگو (Chat Room):فضائی است برای تعامل کاربران که درآن شرکت کنندگان بطورزنده به ارسال ودریافت ویا مطالعه پیامهای یکدیگرمی پردازد.دراین روش پیامها بوسیله یکی ازکاربران تایپ شده وروی فضای اتاق گفتگو پست می شود و کاربران سایررایانه ها می توانندآن رامطالعه کرده و بلافاصله پاسخ دهند.


ماازکاربران رایانه،درسراسرکشور، که مبتلا به آسیب نخاعی هستند، درخواست کردیم که نحوه استفاده ازرایانه خود جهت ارتباط آنلاین وکاربا اینترنت وبهره ای که ازآن می برندرابرای ما اعلام کنند.دراینجا مطالبی راکه آنها اظهار کرده اندرا می خوانید!.

Ed T :" من از ایمیل خود به طورگسترده ای برای ارتباطاتی که با سراسردنیا دارم استفاده می کنم.برخی ازاین ارتباطات برای انجام کارهایی برقرارمی شود که من به دنبال آنها هستم.من بیش از پانزده سال بعنوان یکی ازاعضای فعال نیروی دریائی مستقردرایستگاه مارس مشغول بوده ام.ازطرفی من ازایمیل خود برای امورشخصی وخصوصی خوددرارتباط با خویشاوندان ودوستان ویا آشنایان نیزاستفاده می کنم.دلیل آن هم این است که ایمیل خیلی سریعتراز سایرپستها (پستهای رایج)است و باتوجه اینکه کاغذو پاکت وتمبر هزینه خیلی کمتری نیز دارد.من با وجود داشتن ضایعه کوادری پلژی و اسکلروزیس های متعدد ،مجبورنیستم که نامه هایم را بنویسم و آنها راپست کنم .بلکه آنها رابا استفاده از ایمیل ارسال می کنم! و می دانم که با استفاده ازایمیل وبا داشتن آدرسهای صحیح درعرض چندثانیه به مقصد خواهندرسید.

حجم اطلاعات دراینترنت نامحدوداست!! درجهان کتابخانه ای به بزرگی اینترنت وجودندارد. ممکن است هیچ چیزبه اندازه اینترنت باعث لذت، کارو یا کسب اطلاعات نباشد.

من به خاطراستفاده ازسوندهای خارجی و عفونتهای مکررادراری با مشکلاتی مواجه بودم .وقتی اخبارپاراپلژی را که دریکی ازسایتهای شبکه های اطلاعاتی ضایعات نخاعی برروی اینترنت وجودداشت ) یعنی سایت

www.spinalcor.uab.edu

 مطالعه کردم، شرحی از مشکلات خودم رابه آن سایت جهانی ارسال نمودم و توانستم طی سه هفته تمام اطلاعاتی که برای حل مشکلاتم نیازداشتم رادریافت کنم.این موضوع با انجام چندایمیل بین من وچندتن ازکارشناسان سراسرکشورانجام شد.بعدازآن من نتایج یافته های خودم را به پزشکم فاکس کردم و درمجموع توانستیم راه حلی پیداکنیم که برای پزشک شخصی من وخودمن رضایت بخش بود.ازآن زمان به بعدمن هیچ گونه علائم بیماری راتجربه نکرده ام.

Billy R: من نمی دانم که بدون رایانه چکارخواهم کرد.چراکه ازآن برای هرچیزی،یعنی ازایمیل گرفته تا تماس با دوستان واعضای خانواده ام(تمام شماره تلفن ها رادرآن ثبت ونگهداری می کنم)،همچنین برای تبادل تجربیات با افراددیگری که ضایعه ای مثل من دارند، استفاده می کنم .درحقیقت،اگرمن دسترسی به اینترنت نداشتم، ویلچری که الآن دارم را نداشتم.من چندتاپیام به گروههای جدید و بخش بولتن ها مبنی برنیازبه یک ویلچر برقی ارسال کردم.درعرض چندهفته یک مردخیرخواه ازنیویورک ویلچرقدیمی خودش رابه من اهدا کرد!. من با وب سایت خودم خیلی سرگرم هستم . امیدوارم که با توجه به نوع ضایعه ام به دیگران کمک کنم که ناتوانی خودشان را بهتردرک کنند وسعی می کنم به برخی ازسئوالات آنها پاسخ دهم.
من فکرمی کنم بدون توجه به سطح ضایعه هرکس رایانه می تواند زندگی افرادرابهترکند.


:Joe Rامروزه با وجودرایانه های کم هزینه و آسانی ارتباط با خدمات اینترنتی ، به نفع هرفرد ناتوان است که به شبکه جهانی وب وصل شده تا علائق خودرا یافته ودانش وآگاهیهای خودرا گسترش دهد. جستجو ازسایتی به سایت دیگر و ازموضوعی به موضوع دیگر برای یافتن اطلاعات موردنظرکارنسبتا" آسانی است !


Preston S: باپیشرفت سریع تکنولوژی رایانه ها ، بسیاری ازشرکتها اطلاعات بیشتری را درمورد خودشان برروی اینترنت قرارداده اند. این موضوع باعث شده که آنها با وجود سرمایه پرسنلی خیلی کم اطلاعات جامعی از خود ارائه داده ودروقت وپول خودصرفه جوئی کنند. هرخانواده نیز باید به منابع مذکوردسترسی داشته باشد، تادچارخلأ های اطلاعاتی نشود. امروزه رایانه ها بیشتراز اینکه یک چیزجدیدباشند، نقش یک ابزارمفید را خواهند داشت.درحال حاضر تقاضا برای محصولات الکترونیکی ازجمله کتابهای آنلاین حاوی خدمات آموزش فردی بیشتراست. قطعا"افزایش اطلاعات پزشکی ومنابع مربوط به SCI برای کسانی که مبتلا به آسیبهای نخاعی و سایر عوارض مزمن هستند،می تواندمفیدباشد.


Ellen E.: درزمستان بیشتراز 8 اینچ (20 سانتی متر) برف نشسته بود ومن نمی توانستم ازخانه خارج شوم.بنابراین با تعدادی ازشرکتهای رایانه ای تماس گرفتم وطی یک هفته رایانه جدید وزیبای من را ،به همراه یک چاپگرآوردند و راه اندازی کردند.رویائی که به حقیقت پیوست!. به جهان دسترسی پیدا کردم و درمن هیجان عجیبی ایجاد شد. من ازرایانه ام برای ایمیل وتحقیق استفاده می کنم. منابع ازروزنامه ها ومجلات گرفته تا نهادهای دولتی وکتابخانه ها دائما"درحال رشد هستند. من طی مشاورهای توانبخشی برای مدرک فارغ التحصیلی ام به دانشکده برگشتم و همه اطلاعاتی که برای مقالات خودنیازداشتم ازاینترنت تهیه کردم .چقدر زندگی نسبت به گذشته آسانتر شده است.و دیگر آب وهوا هم نمی تواند جلوی رفتن من به جاهائی که می خواهم بروم،رابگیرد. من ازاینکه می توانم ازرایانه استفاده کنم، خیلی احساس خوشحالی می کنم.


Vicki p. : من با استفاده ازسرویسهای آنلاین رجوع می کنم به روزی که مودمهای قدیمی ورایانه های تک رنگ کاربردداشتند.ایمیل یک واژه آشنا نبود واینترنت تنها در طرحهای غیررسمی دولتی وجودداشت .درآن زمان من 11 یا 12 سال داشتم .بعدا" فهمیدم که این ابزارها خیلی جالب وجذاب هستند.درآن زمان که من درفاصله حومه واشنگتن قرارداشتم، وبا مردم وایومینگ ،آلاسکا،و آلمان فورا" صحبت می کردم .

علاقه من به رایانه بیشتروبیشترشدو با وجوداینکه رایانه ها کاملا" به جریان نیافتاده بودند خودم فهمیدم که چه کارهائی می توانم بکنم.کلاسهای آموزشی نیزبرای نوجوانان وجود نداشت.بااین وجود،موقعی که من تصادف کردم و کوادری پلژی شدم،17 سال داشتم ورایانه ها سریع زندگی مرا اشغال کردند.آنها دیگربرای من تنها جنبه سرگرمی نداشتند، بلکه جزئی از تجهیزات موردنیازمن محسوب می شدندتا بتوانم کارهای روزمره ام راانجام دهم.

حالا رایانه من براساس نیازهای اختصاصی من تنظیم شده است وشامل انواع نرم افزارها، فعال سازی صدا ،یک ماوس هدست(که بصورت گوشی برروی سرقرارمی گیرد)، ویک صفحه کلیدکوچکتر است که برای تایپ مطالب توسط یک تکه دهانی(mouth stick) می باشد.من قادرهستم که همانند سایرکسانی که ازدستان خود استفاده می کنند وبدون کمک دیگران بارایانه ام کار کنم و  وارداینترنت شوم.

هم اکنون من دردانشکده به مطالعه تحریرانگلیسی و هنر مشغول هستم .با استفاده ازسیستم رایانه ای که برای من تنظیم شده من می توانم به سهولت اینترنت را بکاربگیرم و اطلاعات لازم برای تحقیق مقالات رابدست آورم ویا نرم افزارهائی را که به مطالعات من کمک می کنند، دانلود کنم.باتوجه به اینکه من یکسری توانائیهارا ندارم، ایمیل دربرقراری ارتباط من با افرادنقش کلیدی بازی می کند.وقتی که من مریض شده ویا دچارعوارضی می گردم(باوجوداینکه خیلی مشتاق هستم باکسانی که دارای ناتوانی مثل من هستند،رفت وآمدکنم)،می توانم به استادانم ایمیل زده وعلت غیبتم را به آنان توضیح دهم و تکالیف وکارهایم رابعدازتکمیل برای آنها بفرستم.همکلاسی های من هم جزوات وتکالیف رابرای من ایمیل می کنند.

ارتباط آنلاین یک روش عالی برای ارتباط با مردم محسوب می شود.آنلاین، ارتباطی است که درآن چهره، سن، جنسیت، وشایدازهمه مهمتر موضوع ناتوانی مطرح نمی باشد.ودرواقع ارتباطی است که برمبنای شخصیت فردشکل می گیرد،نه برحسب ظواهر وناتوانی فرد.

ایمیل باعث می شودکه من درتماس دائمی با افرادخانواده وآشنایان خودباشم.در دانشکده می توانم هرموقع که بخواهم با خانواده ودوستانم صحبت کنم .(ونیازی ندارم که فهرست بلندبالائی ازشماره تلفنها راباخودداشته باشم).

من حتی توانسته ام که ازطریق اینترنت برای خودم شغلی رادست وپاکنم.بطوری که یکسری مقالات واخبار را برای بخش بالتیمور.ام تی وی آنلاین(MTV Online) می نویسم.ازآنجا که MTV درشهرنیویورک استقراردارد، من با سرپرست خودم ازطریق ایمیل بطورکامل ارتباط دارم.بعلاوه، کارهای من برروی وب منتشرمی شوند.واین مسئله یک فرصت عالی برای یک نویسنده مشتاق محسوب می شود.موقعیتهای دیگری نیزدرکارنوشتن به وجودمی آیدازجمله مسابقات، نوشتن اطلاعات، نکات مهم،کارگاهها، وچیزهای دیگیری که دروب به آنها نیازاست.

بسیاری ازوب سایتها فهرستی ازمشاغل موردنیازخودرااعلام می کنند.یکی ازاین جاهای خوب New Mobility Jobline است که آدرس سایت آن www.newmoblity.com می باشد.

اینترنت من رادرتماس با جهان اطراف نگه می دارد. اززمان تصادفم تاکنون،من برای تهیه و خواندن مجلات مشکل دارم.اینترنت دارای خدماتی است که بوسیله آن آخرین اخبار ، رویدادهای ورزشی، تفریحی،آب وهوا دقیقا" برروی دسکتاپ رایانه شما ایمیل می شود.مطالعه با بالا و پائین بردن یک صفحه خیلی آسانترازاین است که بخواهید برگه های بزرگ یک روزنامه را ورق بزنید.

ارتباط آنلاین واینترنت باعث می شودکه مشکلات روزانه شما بطورقابل ملاحظه ای کمترشوند و کسانی که ظاهرا"با موانع غیر قابل حلی مواجهند،به آسانی برآنها فائق گردند.

درزیر شما می توانیدراههای دسترسی به یک رایانه آنلاین را ببینید ،و می توانیدتصمیم بگیرید که رایانه برای شما چه نقشی می تواند داشته باشد؟ بنابراین ابتدا:

- سعی کنیداز رایانه دوستان خود استفاده کنید.
- به یک کتابخانه عمومی رفته و ازرایانه های آنها استفاده کنید.
- داشتن یک رایانه راارزیابی کنید.ارزیابی می تواند تعیین کندکه آیا شما به ابزارهای خاص که باوضعیت شما متناسب باشد (مانندنرم افزارهای تشخیص صدا )نیازداریدیا خیر؟ جاهائی وجوددارندکه می توانندبه شما کمک کنندتا این ارزیابی راانجام دهید.مثل: مراکزتوانبخشی،بخش توانبخشی مراکزحرفه ای ،مراکززندگی مستقل ،ومراکز فن آوریهای کمکی . برای انجام برنامه های خود شماره تلفنهای محل زندگی خودرابررسی کنید.هنگامی که شما رایانه ومودم خودرابه خط تلفن وصل می کنید، نیازبه سرویسهای آنلاینی داریدکه ارتباط شمارابا اینترنت یا شبکه جهانی وب فراهم آورد.

 

****منبع :مقاله "تشویق افرادنخاعی برای استفاده ازاینترنت" "" – نویسنده:Linda Lindsey, MEd مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -مرداد ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.Spinalcord.uab.edu

 


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved