فعالیتهای بدنی بعدازآسیبهای نخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


بیشترافراد می توانندازمزایای فعالیت های بدنی بهره مندشوند.فعالیت بدنی کمک می کند که انسان زندگی طولانی ترو سالمتری داشته باشد .فعالیتهای بدنی خطرایجادیکسری عوارض بهداشتی مانندبیماریهای قلبی، فشارخون بالا، دیابت و بعضی ازاشکال سرطان را کاهش می دهد.

فعالیت های بدنی برای افرادمبتلا به آسیب های نخاعی، مزایای بهداشتی زیادی دارد.اگر شما به عنوان یک فردنخاعی فعالیت بدنی داشته باشید، کمتردرمعرض خطرعوارض ثانویه ای مانندعفونت های ادراری، زخم فشاری، وبیماریهای تنفسی قرارخواهیدداشت. همچنین فعالیت بدنی می تواندبه شما کمک کندتا مشکلاتی مثل اسپاسم، اضافه وزن ودردهای مزمن را بهترکنترل کنید.شما می توانیدباانجام فعالیتهای بدنی میزان قوای بدنی واستقامت خودرا بهبودبخشید،ودرنتیجه توانائی خودرا برای انجام وظایف روزانه خود مانند جابجائیها وهل دادن ویلچروغیره افزایش دهید.به علاوه، کسانی که ازنظربدنی فعال هستند، اضطراب، دلتنگی و افسردگی کمتری احساس می کنند.

فقط لازم است که شما یک فعالیت بدنی متوسط داشته باشیدتا وضعیت سلامتی خود رابطورقابل ملاحظه ای بهترکنید.این مسئله به این مفهوم است که نیازاست شما 20 تا 30 دقیقه بصورت یک روزدرمیان فعالیت بدنی داشته باشید.اگرشما مدت زمان(طول زمان) ،تعداد روزها( فرکانس)و یا مقدارانرژی(شدت)که برای انجام فعالیتهاصرف می کنید،افزایش دهید،نیزاحتمالا" مزایای بیشتری عایدشماخواهدشد.

برای انجام فعالیت های متوسط روش های خیلی زیادی وجوددارد.بعضی ازافرادباانجام کار های منزل یا کارهای عادی روزمره که درمحوطه آن انجام می دهند، یابا بازیهای لذت بخشی که با بچه های خودمی کنند،به فعالیتهای بدنی می پردازند.البته ممکن است شمایک کار بدنی داشته باشید،یا اینکه امکان دارددرزمانهای فراغت از فعالیت های تفریحی خودلذت ببرید.

اگربخواهیددرفعالیت های بدنی بهترشرکت کنید،ابتدابایددرموردانواع فعالیت های بدنی که قبل ازآسیب دیدگی برای شما لذت بخش بوده،فکرکنید.آیا شما ازفعالیت های باغبانی، اسب سواری، شکار، تمرینات ورزشی،غواصی و ورزش لذت می برد ه اید؟ ازهرفعالیتی که قبل ازآسیب دیدگی لذت می بردید، حالا هم احتمالا" ازهمان فعالیت ها لذت خواهیدبرد.

درمرحله دوم، شما می توانیدبا سایرافرادصحبت کنیدتاببینیدچه فعالیت هايی درمنطقه و محل زندگی شما وجوددارندوبرای شماقابل استفاده هستند.درموردسازمان ها و موسساتی که می توانند امکان شرکت شما رادر فعالیت های بدنی فراهم کنند،پرس وجو کنید.اگردرمحل زندگی شما چنین مراکزی وجودندارند، می توانیدبا سازمانهای کشوری  تماس گرفته وازطریق آنها پیگیری های لازم راانجام دهید.بعضی ازاین مراکزبرنامه هائی را ارائه می کنندکه افرادباهرنوع ناتوانی می تواننددرفعالیت هائی مانند شکار، ماهیگیری، تیر اندازی، وسایرفعالیتهای بیرونی شرکت نمایند.

اگرشما قبل ازآسیب خود، ازورزش ها لذت می بردید، بعدازضایعه نخاعی هم می توانید در ورزش ها ی موردعلاقه تان شرکت کنید  ورزشهائی که با ویلچرانجام می شوند،روش خیلی خوبی برای بهبود سلامت کلی بدن محسوب می شوند.یکسری ازورزش ها به کسانی ارائه می شوندکه ناتوانی آنها به حدی است که می تواننددرورزش های افرادفاقدناتوانی شرکت نمایند. درحال حاضرافرادنخاعی می تواننددرهررشته ای، ازبسکتبال با ویلچرگرفته تا فوتبال با ویلچربرقی شرکت کنند.

درنهایت، خودتان را محدودبه فعالیت هايی نکنیدکه دراجرای آنها محدودیت دارید.اگرمی توانیدبه فکرفعالیتهائی باشیدکه برای انجام آنها، همراه باسایرافرادی که می خواهند آنها راانجام دهند، شانس زیادی داشته باشید.وقتی شما به این واقعیت توجه کنیدکه بعضی ازافرادنخاعی واقعا"توانائی صخره نوردی راهم دارند، فورا" می فهمیدکه هرچیزی امکان پذیراست.

امکان دارد شما قادربه انجام برخی ازفعالیت ها به همان صورتی که قبل ازآسیب انجام می داده ایدنباشید، اما ممکن است تعجب کنیدکه شما می توانیدبا یک روحیه مثبت و با استفاده ازتجهیزات مناسب آنچه که می خواهیدانجام دهید.برای مثال،بعضی ازافراد تتراپلژی ممکن است برای ماهیگیری به یک میله وقرقره مناسب سازی شده ، یابرای اسکی روی آب یا برف به چوبهای خاصی نیازداشته باشند.درهرصورت، با وجودداشتن ضایعه نخاعی بازهم می توانیدبه انجام این گونه فعالیتها بپردازیدو درحقیقت نیاز به تجهیزات خاص، به این مفهوم نیست که شماازماهیگیری یا اسکی لذت نخواهیدبرد.

بعضی ازسازمانهاوموسسات هستندکه درمورد تجهیزاتی که شماقادربه تهیه آنهابرای خودتان نیستید می توانندکمکهائی راارائه کنند. برخی ازبرنامه ها تجهیزات موردنیاز برای شرکت کنندگان راتامین می کنند.اماسعی کنیددرفعالیتهائی مشارکت داشته باشیدکه برای شمابدون هزینه یا کم هزینه باشند.


****


مقاله  "  فعالیتهای بدنی بعدازآسیبهای نخاعی"" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مرداد ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu : نشریه Pushin' On.

     

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved