چندسوال وجواب درموردمشکلات ناشی از افزایش سن افراد ضایعه نخاعی

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

سئوال: درحال حاضر من 40 سال سن دارم ، باوجوداینکه 24 سال است هیچگونه مشکل پوستی نداشته ام، اما الآن تاکیدمی شود که برای پیشگیری اززخمهای فشاری، ازپوستم مراقبت بیشتری نسبت به قبل داشته باشم.آیا چنین کاری واقعا" ضرورت دارد؟


جواب: بله! پوست بدن همه ماباافزایش سن رطوبت،حالت ارتجاعی و انعطاف پذیری اولیه خود را از دست می دهدو به تدریج پژمرده، چروک،وشکننده می شود.
فرقی نمی کند .اگر شما درسنین بالاتردچار آسیب دیدگی شده باشید مثلا" بین 40 تا 50 سالگی و یا مدت 20 سال یابیشترازضایعه شما گذشته باشد،این احتمال وجود داردکه ماهیچه ها و لایه های پوست شما همانندوقتی که جوانتربوده اید،نباشند.به همین دلیل این وضعیت باعث می شودکه شما نسبت به مشکلات پوستی حساسیت بیشتری پیداکنید.
اما شمامی توانیدباانجام یکسری کارها به خودتان کمک کنیدتا احتمال بروزمشکلات پوستی راکاهش دهید.مثلا" می توانیدمیزان فشارهای وارده برپوست راکم وحذف کنید. یا می توانیدویلچرخودراطوری تنظیم نمائیدکه نشستن ووضعیت استقراربدن شما مناسب باشد ویااینکه ازتشکچه های مختلف استفاده کنید. شمابایدآب بیشتری بنوشیدتا رطوبت پوست شما بهبودیابدو رژیم غذائی مناسبی مصرف کنید که حاوی ویتامینهای موردنیاز روزانه بدن تان باشد.همچنین بایدازمصرف سیگار خودداری کنید،چراکه باعث حساسترشدن پوست شما می گردد.
 

سئوال: همزمان باافزایش سن ،بامشاهده چه علائم اولیه ای لازم است که ویلچردستی خودم را کنار گذاشته وازویلچربرقی استفاده نمایم؟


پاسخ:بیشترافراد تمایل ندارندکه ویلچردستی خود را باویلچرهای برقی عوض کنند.معمولا" این تعویض موقعی اتفاق می افتدکه فردفکرمی کنداستقلالش روبه کاهش است.امااحتمالا" مشکلات مفصلی ازاولین علائمی هستندکه موجب مي گردد تا شما احساس كنيد  كه بایدازویلچرهای برقی استفاده  كنيد.معمولا"هل دادن ویلچر،فشارزیادی برروی مچ دستها،آرنجها وشانه ها وارد می آورد.مفاصل این قسمتها برای فعالیتهای فرسایشی روزانه مناسب نیستند.به همین دلیل به تدریج فشارهای وارده منجربه دردمفاصل شده و قابلیت حرکتی آنان رامی کاهد.اگربعداز بروز عوارض مفصلی شمابه هل دادن ویلچرادامه دهید،فرسایش ودردمفاصل نیزافزایش خواهدیافت.

هل دادن ویلچردستی و تداوم فشارروی مفاصل می تواندمنجربه افزایش وابستگی فرد گرددواین واقعیتی است که همزمان بابالارفتن سن بیشترمی شود.درنهایت این آسیب می تواندتاثیر خیلی زیادی برروی دامنه حرکتی مفاصل وماهیچه ها داشته باشد.بنابراین وقتی که مشکلات مفصلی شما شروع می شود،ممکن است برای شمابهترباشدکه به مرورزمان ویلچردستی خودرابه ویلچربرقی تبدیل کنید.

ازعلائم دیگری که درمراحل اولیه افزایش سن بایدموردتوجه قرارگیرد،خستگی می باشد.وقتی می فهمیدکه قادرنیستید مسافتهای سابق رابراحتی گذشته طی کنیدوخسته می شوید، ممکن است توجه شمابه استفاده ازویلچرهای معطوف گردد.
 

سئوال:عامل منجربه مرگ افرادنخاعی درسنین بالاتراز20 سال چیست؟ آیا این عامل با علت مرگ عامه جامعه متفاوت است؟


جواب: مدارک مربوط به مطالعه ای که درسال 1993برروی علل مرگ افراد نخاعی انجام شده نشان می دهدکه مدت زندگی افرادنخاعی بیشتراز20 سال می باشد. این مطالعه براساس اطلاعات حاصله از مجروحین جنگی بین سالهای 1940 و 1987 انجام شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده که بیماریهای دستگاه گردش خون مانندبیماریهای قلبی ازعلل منجربه مرگ آندسته ازافراد نخاعی هستندکه بیش از 21 سال باضایعه نخاعی زندگی کرده اند.مرکز پیشگیری وکنترل بیماریهای ایالات متحده(CDC) گزارش کرده که صرف نظراز ضایعه نخاعی ، بیماریهای قلبی ازعلل شایع منجربه مرگ عموم مردم این کشورمحسوب می گردد.

درهرحال درموقع ارزیابی شاخصهای امیدبه زندگی وعلل مرگ ، معمولا"سن کنونی فرد ومدت زمانی که ازآسیب نخاعی او می گذرد، ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند.همچنین باید به سطح ضایعه فرد توجه شودو اینکه آیافرد ازدستگاههای کمک تنفسی استفاده می کند یا خیرویا اینکه سطح ضایعه او کامل است یاناقص. تمامی این عوامل می توانندبرروی امید به زندگی وعلت نهائی مرگ تاثیرداشته باشند.برای مثال علل مرگ یک شخص 20 ساله که دارای ضایعه کامل در سطح C4 است معمولا" باعلل مختلفی که باعث مرگ یک فرد60 ساله ی مبتلابه ضایعه ناقص در سطح T10 می شوند،حتی سالهابعدازضایعه ممکن است یکسان باشد.

مطلب دیگری که بایدموردتوجه قرارگیرد این است که مطابق با اداره کل آمارآسیبهای نخاعی ایالات متحده ، در حال حاضرعوارض تنفسی از شایعترین علل مرگ بعدازضایعه نخاعی محسوب می شوند.

 

****مقاله "
چندسوال وجواب درموردمشکلات ناشی از افزایش سن افراد ضایعه نخاعی" – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مرداد ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu : نشریه Pushin' On.

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved