خانه های آینده برای افراد ناتوان

   

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 به دنبال پیشرفتها در چندین شهروایالت کشورانگلستان، اخیرا" شهرسالت لیک سیتی (Salt lake city) نیزآئین نامه ای راباهدف تشویق ساختمان سازان به صورت پیشنهادمطرح کرده که براساس آن باید خانه هايي ساخته شوندکه دسترسی به آنها آسان باشد. دراین راستا مجلس قانون گذاری یوتا (Utah) نیز الگویی رابرای قابل دسترس بودن ساختمانها به صورت پیشنهاد ارائه داده است.

مناسب سازی یک خانه غیرقابل دسترس به این مفهوم است که باتوجه به شرایطی مانند احتمال خطرپائین افتادن ازپله ها، نگرانی وآشفته شدن ازحمام رفتن ، عدم تفکر اجتماعی درزمینه حمل ونقل ، ناکامی درتوانائی درزدن منزل افراد وورودبه آنها، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی محسوس درنظرگرفته شوند. بااین هدف که تمام ساختمانهای نامناسب قابل دسترس شوند.
براین اساس درآینده منازلی برای اسکان افرادنیازمند ساخته خواهندشدکه می توانند توانندتطابق بسیارپیشرفته ای برای ساکنین خود ارائه نمایند.
 

مراقبت شما توسط خانه های هوشمند

در 6 سپتامبرسال 2002 درشهرلندن خبری انتشاریافت که طی آن یکی ازدانشمندان انگلیسی پیشگوئی می کندکه : درآینده مردم می توانندازخانه هائی استفاده کنند که زمان بیدارشدن ساکنین رابه آنهااعلام می کنند یا به آنان یادآوری می کنندکه درراپشت سرخودقفل کنند.این خانه ها که به"خانه های مراقب" معروفند (بخصوص برای افرادسالخورده وناتوان مفیدهستند) مجهز به حسگرهائی می باشندکه با بک سیستم رایانه ای ارتباط دارند ومی توانندمواردی همچون مصرف داروها یاخاموش کردن اجاق گازرابه افرادیادآوری کنند .

پروفسورهینزولف(Heinz Wolf) بیومهندس دانشگاه برونل(Brunnel University)که درنزدیکی لندن قرار دارد درکنفرانس سالانه پیشرفت علوم بریتانیا اعلام کردکه اولین نمونه این خانه های آزمایشی بزودی دردانشگاه آماده خواهند شد.

ولف دریک کنفرانس خبری گفت که:" دراین خانه هااز یک سیستم کامپیوتری استفاده شده و حدودا" دارای 30 حسگر هستند ویکی ازامکانات آنهااین است که توانائی صحبت کردن دارند و می توانندبا ساکنین خودمذاکره کنند.همچنین اگرساکنین بخواهند کاری کنندکه به ضررآنها باشد، مشکل آنان راحل خواهدکرد.

هدف ازساخت خانه های هوشمنداین است که به افراد سالخورده وناتوان کمک کنندتا آنان بتوانند تا آنجاکه ممکن است به جای استقرار درآسایشگاهها ومراکزنگهداری بطورمستقل درخانه های خودشان زندگی نمایند.پروفسورولف اعتقادداردکه با توجه به این که تعدادافرادسالخورده ای که دردهه 80 سالگی عمرخودقراردارند و افراد ناتوان بطورچشمگیری روبه افزایش است .به همین علت انتظارمی رود درچنددهه آینده تقاضا برای این خانه ها شدیدا"افزایش پیداکند، تاآنان بتوانندزندگی مستقل وخصوصی خودراحفظ کنند.ولف اظهارداشت که:"ما باید توانائی افرادسالخورده وناتوان رابرای زندگی در خانه های خودشان حفظ کنیم".

به علاوه برای یادآوری به کسانی که فراموش می کنندکارهای خودرا انجام دهند،"خانه های مراقب"می توانند ساکنین خود رااززمانهای بیماری یا خطرآگاه کنند.هرخانه هوشمندازطریق رایانه به سازمانهای دلخواه یا همسایگان وآشنایان موردنظرلینک خواهدشدتا درهنگام بروزمشکلات جدی آنان رامطلع نمایند.

ولف وگروه او دردانشگاه برانل با یک بودجه 1.8 میلیون دلاری ، با انجمنهای خانه سازی وشرکتهای ارتباطی و موسسات خیریه همکاری می کند.شرکت ارتباطات ازراه دوربریتانیا یکی ازبزرگترین سرمایه گذاران ساخت خانه های هوشمند محسوب می شود.

گرچه ولف جهت ساخت آپارتمانها و خانه های باسیستم جدید برنامه ریزی می کند،اما اومی گوید:این احتما ل نیز وجود دارد که خانه ها و آپارتمانهای کنونی نیز به این سیستم مجهزشوند.
 

****منبع:
 مقاله  " شهرهاي  آینده برای افراد ناتوان " مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.infinitec.org

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved