افراد نخاعی  خودتان را آماده کنید!   

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 این مقاله برای کمک به کسانی تهیه شده که دارای ناتوانی حرکتی هستند تا بتوانند جهت مقابله با حوادث برنامه ریزیهای لازم را انجام دهند.اصطلاح" نا توانی حرکتی" دردرجه اول برای افرادی بکاربرده می شودکه قادربه استفاده از پاها و دستها ی خودنبوده یا خیلی کم می توانندازآنها استفاده کنند. معمولا" این افراد ازوسائلی مانندویلچر،اسکوتر،واکر، عصا یا وسایل دیگربرای کمک به حرکت خوداستفاده می کنند.

ابتدا منابعی که به برنامه ریزیها، تهیه وسایل ضروری  و آماده نمودن کیف مواقع اضطراری به شما کمک می کنندرا شناسائی نمائید. بنابراین" از همین امروزسعی کنیدخودتان راآماده تر، ایمن ترو محفوظ تر کنید".

توجه داشته باشید برای اینکه شما به عنوان یک شهروند بتوانید در برابر حوادث آمادگی بهتری پیداکنید، همه ما بایدبه عنوان بخشی از جامعه برنامه ریزی لازم راانجام دهیم. تمام افراد اعم از سالم و ناتوان می توانند با اتخاذ تدابیر آمادگی قبل ازوقوع حوادث، میزان تاثیرسوانح را کاهش دهند. نتایج حاصله از بررسیهای انجام شده بوسیله سازمان EPI ( سازمان ملی مربوط به آمادگی افرادناتوان قبل ازوقوع حوادث) نشان می دهدکه لازم است افراد ناتوان درمواقع اضطراری اتکای بیشتری به خودداشته باشند.

شما بهترین کسی هستیدکه از وضعیت ناتوانی ونیازهای خود قبل ، هنگام وبعداز یک حادثه آگاهی دارید. نمونه های زیادی ازالگوها و چک لیستها نیز وجوددارندکه می توانندبرای راهنمائی شما مورداستفاده قرارگیرند. درهر صورت برنامه های شما باید با شرایط خاص شما متناسب باشند.

آمادگی

ارزیابی

ابتدا سعی کنید با حوادث وسوانحی که می توانند برروی جامعه شما موثرباشند(طوفان، زلزله، گردباد ،سیل وغیره) آشنائی پیدا کنید .شما می توانید ازطریق بازدید وب سایتهای مربوط به سازمانهای مقابله کننده با موارداضطراری یا مراکزخدمات ایمنی که درمحل زندگی وشهر شما فعال هستند،اطلاعاتی را بدست آورید. اگر رایانه دردسترس ندارید، می توانید از طریق بروشورهائی که سازمانهای ذیربط در اختیار دارند، خیلی ازاطلاعات موردنیاز را کسب نمائید.

تشکیل یک گروه پشتیبانی

می توانید گروهی ازافرادمعتمدماننداعضای خانواده، دوستان، همکاران، مراقبین شخصی تشکیل دهیدتا به هنگام موارداضطراری به شماکمک کنند.باید این گروه راطوری سازماندهی کنیدکه مطمئن شوید در هریک ازموقعیت های مهم (مانندخانه،محل کار ومدرسه و...) حداقل سه نفرراداشته باشید.افرادمذکور باید دربرنامه ریزیهای شما شرکت داشته وبا محدودیتها و توانائی های عملی شما آشنا شوند. یکی از موثرترین عوامل برای گذرازیک حادثه، برقراری ارتباطی مناسب با سایرافراد است.

تخلیه محل

اگرشما احساس می کنیدکه آب وهوا وسایر خطرات بطورمستقیم جان شما راتهدید می کنند،باید منزل یامحل کار خودرا سریعا" ترک کنید. اگر مسئولان دستوربه تخلیه اجباری محل می دهند،بایدفوری اجراگردد. باقی ماندن در یک منطقه خطرناک شمارادرمعرض آسیب قرارخواهدداد.

انتظارنداشته باشیدکه دراوج حالت اضطراری نجات پیداکنید: پاسخگویان نمی توانند ابتدا زندگی خودرا باقراردادن درهاله ای ازابهام درمعرض خطر قرار دهند، یا به خاطرشمادربرابر یک سونامی بایستند.
درصورت داشتن وقت قبل از دستورتخلیه ، پول ومایحتاج خودرا کناربگذارید. به فکر کمی بودجه خود باشید،ولی زندگی شما مهمتراست.

مواردمهمی که باید با کمک گروه پشتیبانی خود به فکر تخلیه محل باشید،ازاین قرارند:

حریق – یکی ازمرگبارترین خطرات


برای یک فردمبتلا به ناتوانی حرکتی هیچ تهدیدی مهمتر ومرگبارتراز حریق وجود ندارد. با سازمان آتش نشانی محل خودتماس بگیریدتا توصیه های لازم رادرمورد برنامه ریزیهای مربوط به تخلیه وترک محل دریافت دارید،اما اطمینان پیدا کنیدکه نکات ارائه شده با نیازهای شما متناسب باشند. علاوه بر توصیه های مربوط به ایمنی منزل دربرابر حریق نظیر تهیه ، نصب ونگهداری هشدار دهنده های دود ، کپسولهای ضدحریق وغیره ،نکات مهم مربوط به افراد ناتوان را نیز پیگیری کنید.

- ازلباسها ،پارچه ها و پتوهائی استفاده کنیدکه جنس آنها دربرابرحریق مقاوم باشند.
- اسباب واثاثیه خودرا طوری چیدمان کنیدکه مانع تخلیه سریع شما شوند.
- یک کیف دستی کوچک به ویلچر یا واکرخود وصل کنید.
- با اعضای گروه پشتیبانی خود تماس بگیریدتا اگر لازم است تخلیه شما ازطریق پلکان انجام شودبه شما کمک کنند.
- عبارات کوتاهی را درمورد موقعیت خود نوشته وبه خاطر بسپارید تا بتوانید به اولین پاسخگو یک توضیح سریع ارائه دهید.
- بطور منظم برنامه خودرا تمرین کنید.

ساختمانهای آسمان خراش

فاجعه 11 سپتامبرکه درسال 2001 اتفاق افتاد ،توجه افرادناتوان رابه موضوع آتش سوزی و فرارازآسمان خراشها معطوف کرد. اما موقعی که درساختمان های چندطبقه کوچکتر هم زنگهای خطر به صدادر می آیندو آسانسورها متوقف می شوند، خطرخیلی جدی خواهدبود. بنابراین برنامه های تخلیه ساختمان باید در تمام ساختمانهای کوچک وبزرگ چندطبقه موردتوجه قرار گیرد.

وسائل تخلیه

شرکتهای زیادی هستندکه وسائلی رابرای کمک به تخلیه استفاده کنندگان ویلچریا سایرافرادمبتلابه ناراحتیهای حرکتی می سازند.معروفترین این وسائل صندلیهای سبک وزنی هستندکه برای حمل افراد به پائین پلکان مورد استفاده قرارمی گیرند. یک مرد کوادری پلژی با استفاده از صندلیهای مذکور وبا کمک چند نفر ازمرکز تجارت جهانی به سلامت خارج گردید.

احتیاطات و دغدغه های وسائل مورداستفاده برای تخلیه افرادناتوان

اگر ساختمان شما به وسایل کمکی مخصوص تخلیه افرادناتوان مجهزنشده است ، مسئولیت اطلاع رسانی به مدیر ساختمان را به عهده بگیرید.بطورکلی استفاده ازاین وسایل نیاز به آموزش دارد و نمی توان تا دقایق آخر صبر کرد. امادرنهایت هیچ وسیله تخلیه ای رانمی توان جایگزین ویلچرکرد، بنابراین باید برنامه ریزی شما طوری باشدکه بتوانید ویلچر خودرا رهاکنید.

بطورکلی وجود وسائل تخلیه افرادناتوان ، موردپذیرش تمامی مسئولان خدمات آتش نشانی و اورژانس قرارنمی گیرد .بنابراین لازم است که سطح آگاهی متخصصان شرایط بحرانی درمورد منافع این قبیل وسایل افزایش یابد.

مناطق امن

بسیاری ازمسئولان آتش نشانی ازایجاد یک منطقه امن، به صورت یک پناهگاه موقتی در ادارات یا ساختمانهای عمومی استقبال می کنند. این محل امن می تواند به سادگی یک پلکان باشدکه استفاده کنندگان ویلچر و سایر افرادمی تواننددرآنجا درانتظارکمک باقی بمانند. بسیاری از ساختمانهای مدرن دارای پناهگاهی هستندکه به وسیله مواد مقاوم به حریق حفاظت شده اندو مجهزبه دوراه ارتباطی می باشند. اما بعداز واقعه 11سپتامبر ، بسیاری ازافرادناتوان اظهارکرده اندکه نسبت به استفاده از مناطق امن وانتظار تا رسیدن کمک دیگران  بی میل هستند . این موضوع ممکن است همیشه امکان پذیرنباشد. بنابراین موقعیت مناطق امنی که برای ساختمان طراحی شده اندرا یادبگیرید.

پنا ه گرفتن

 

پناه گرفتن درمحل


اگردرموقع بروزیک حادثه درمنزل هستید، می توانید درجائی ازمنزل پناه بگیرید،بطوری که در آنجا همه چیز فراهم بوده و منابع ذخیره دردسترس باشند. نکته مهم این است که یک رادیوی دستی یاتلویزیون کوچک که با باتری کارمی کند،نزدخودنگه دارید، بطوری که بتوانیدبااستفاده ازآنهابه پیامهای مسئولین توجه کنید.با اعضای گروه پشتیبانی خود تماس گرفته وآنان رااز اقدامات و هرگونه تغییر موقعیت خودمطلع کنید.

پناهگاههای عمومی و پناهگاههای ویژه مجهزبه ملزومات خاص/ پزشکی

شمابه عنوان یک شخص مبتلابه ناتوانی حرکتی بایدتنها مدت کوتاهی را دریک پناهگاه عمومی بمانید،مگراینکه مشکلات شدیددیگری داشته باشید . افرادی که نیازهای جدتری دارندممکن است مجبوربه استفاده ازنزدیکترین پناهگاه ویژه شوندکه درآنها به موضوعات پزشکی توجهات خاصی شده است. درشرایط بحرانی پناهگاههای موجود در یک ساختمان (نظیرمدرسه یا سالنهای سخنرانی) شرایط شلوغ،پرهیاهو و خسته کننده ای خواهندداشت ولی تسهیلات موجوددرآنها در اکثر موارد می تواند بااستفاده از بخشهای صلیب سرخ یا نیروهای امدادونجات زندگی شمارانجات دهند.

درایالات متحده براساس قوانین خاص افرادمعلول، اشخاص مبتلابه ناتوانیهای حرکتی می توانندازپناهگاههای عمومی استفاده نمایند. ولی حقیقت این است که بسیاری از پناهگاه ها هنوز هم برای افرادمبتلابه محدودیتهای حرکتی غیرقابل استفاده هستند، بنابراین قبل از استفاده ازآنها سعی کنیددرموردوضعیت وامکانات آنها تحقیق نمائید.استفاده کنندگان از ویلچرواسکوتر نیزممکن است برای ورود وخروج خودبه تختهای مخصوص حمل مجروح نیاز داشته باشند.افرادی که ازواکر یا عصا استفاده می کنند، امکان دارد برای عبوراز پناهگاههای باریک احتیاج به کمک داشته باشند. کسانی که درپناهگاه ها مسئولیت دارندموظف هستند درحیطه وظایف خود به شماکمک کنند،ولی نمی تواننداقدامات مهم و پیچیده پزشکی یا فعالیتهای روزمره زندگی شماراانجام دهند.

کمک گرفتن ازحیوانات


بعضی ازافرادمبتلابه ناتوانیهای حرکتی از حیوانات کمک می گیرند.برای این کارنیزمعمولا" سگها می تواننددرفعالیتهای روزانه به آنان کمک کنند. قوانین جاری تنهابه افرادناتوان این اجازه را داده اند که بتوانندازکمک حیوانات بهره مندشوند.اگردرکاهایتان به حیوانی وابسته هستیداین آمادگی را داشته باشیدکه این موضوع رابه مسئولان پناهگاه توضیح دهید،چراکه بطورکلی ورودحیوانات خانگی به داخل پناهگاه ممنوع است. توجه کنیدکه وقتی هرکسی حیوانی رابه همراه داشته باشد،درقبال آن مسئول خواهدبود.
 

یک کوله یا کیف آماده کنید


وقتی لازم است که درمحلی پناه بگیرید،شما نیازبه یک کیف داریدکه حاوی سری کاملی از اقلام ضروری شمادرپناهگاه باشد،یا بایستی تاچندروزی به منابع خودتکیه کنید. یک کیف یاکوله کوچک اقلام کمتری درخودجای می دهد،ولی اگرضرورت داشته باشدکه سریع محل راترک کنید،این کیف برای شما ارزش بسیارزیادی خواهدداشت.

صلیب سرخ ایالات متحده فهرست کاملی از وسایل ضروری شما راپیشنهاد داده است که دراینجا تعدادی ازاقلام که مورد توجه افرادمبتلا به ناتوانیهای حرکتی هستند،ذکر شده است:
- یک جفت دستکش محکم برای استفاده درمواقع حرکت برروی شیشه وکنارزدن آثار مخروبه.
- باتری اضافی برای ویلچر یا اسکوترهای برقی .
- سیم سیار یا وسایل خاص شارژ مجددکه قابل اتصال به فندک خودرو باشند.
- کیف یا جعبه وسایل پنچرگیری آب بندی و تعمیر باد لاستیکها.
- عصا یا واکریدکی .
- غذا،دارو ،سرگرمیهای موردعلاقه خود وسایر وسایل مراقبتی برا ی حیوانات.
- کیسه های پلاستیکی، دستکشهای یکبارمصرف، وسایروسایل .

 

****منبع: مقاله "       " مترجم: مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.nod.org

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved