نحوه بررسی وضعیت گردن وستون فقرات مصدومین مشکوک به آسیب نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 


بررسی وضعیت گردن مصدومین در مواردمشکوک به آسیبهای نخاعی ،توسط عامه مردم (اشخاص غیرحرف پزشک) تقریبا" غیرممکن است .ولی روشهای ساده ای وجوددارند که افراد شاغل در گروههای پزشکی یا متخصصان مراقبتهای سلامتی و بهداشت می توانندبااستفاده ازآن روشها تعیین کنند که آیا شخص مصدوم متحمل ضایعه طناب نخاعی شده است یاخیر.دراین مقاله روشی ارائه شده است که بوسیله آن می توان وضعیت گردن فردآسیب دیده را ارزیابی نمود. البته این روش تنها روش قابل استفاده محسوب نمی شود، همچنین برای افراد غیرمتخصص توصیه نمی گردد.  
 
مشکلات : ازجمله مشکلات این روش این است که روشی چالش انگیزمحسوب می شود.

دستورالعمل

 
قسمتهای که لازم است دراین روش مورداستفاده قرارگیرند، عبارتنداز:
 
-چشمها
-دستها

نحوه بررسی گردن مصدومین ازنظر آسیبهای نخاعی

 مرحله 1

دردرجه اول باید تعیین شود که آیا "روش آسیب مصدوم"طوری بوده که احتمالا" باعث صدمه دیدن نخاع او شده باشد یا خیر .برای مثال سقوط ازیک ارتفاع 20 فوتی(حدود 6 متر ) احتمالا" باعث آسیب به ناحیه گردن خواهدشد. ولی زمین خوردن عادی معمولا" عاملی برای آن محسوب نمی گردد. اما سقوط ازروی 5 پله نیز ممکن است باعث آسیب نخاع گردنی شود.      

مرحله 2

چنانچه آسیب دراثر سقوط از ارتفاع حدود6 متری ایجاد شده باشد، باید اینطور فرض کنید که گردن و نخاع او دچارآسیب شده است.درصورتی که آسیب به دلایل مختلفی ازجمله سقوط از 5 پله باشد، نیزباید ارزیابی گردن را برمبنای آسیب طناب نخاعی قرارداد.
 

مرحله 3

آیا بیماروضعیت قابل اطمینانی دارد ؟ آیا او قادربه صحبت کردن می باشد؟آیا او می تواندبه سئوالات شما بطورمناسب پاسخ دهد؟آیا او از اتفاقی که رخ داده آگاه است؟ آیا بیماریک بچه است یا یک فرد مسن و ناهوشیارمی باشد؟درصورتی که او هوشیاری ندارد و خیلی جوان یا خیلی مسن است و یا اینکه قادرنیست به خوبی کند، بایداینطوردرنظربگیرید که ناحیه گردن و نخاع او آسیب دیده است .درغیراینصورت مرحله بعد را موردتوجه قرار دهید.      

   مرحله 4

نواحی گردن ونخاع بیمار رالمس کنید. آیا وقتی ناحیه گردن وستون فقرات را لمس می کنید،بیمار احساس درد دارد؟ چنانچه بیمارهرگونه دردی حس می کند،این طوردرنظربگیریدکه گردن ونخاع او آسیب دیدگی پیداکرده است .درغیراینصورت به مرحله بعدرجوع کنید.

 مرحله 5

آیا بیمار درناحیه دستها، پاها،انگشتان و پنجه پاها ی خودحس طبیعی دارد؟ آیا اواحساس بی حسی یا سوزش می کند؟ آیا بیمار دردی به صورت تیرکشیدن دارد؟ درصورتی که او دراندام های تحتانی خود احساس درد، کرخی یا سوزش می کند، این طوردرنظربگیرید که ناحیه گردن و نخاع او آسیب دیده است .درغیراینصورت مرحله بعد را موردتوجه قرار دهید.      

    مرحله 6 

به آرامی به بیمار کمک کنیدتا دروضعیت نشسته یا ایستاده قرارگیرد. چنانچه اودر هرزمانی ازاین مرحله درناحیه گردن وستون مهره ها ی خود احساس درد می کند، این کاررامتوقف کرده و این طوردرنظربگیرید که ناحیه گردن و نخاع او آسیب دیده است .درصورتی که بیمار بتواندبدون احساس درد بلندشود،احتمالا" نخاع وگردن او مشکلی پیدانکرده است.

مرحله 7

مجددا"یادآوری می شودکه این روش تنها روشی نیست که برای ارزیابی آسیب های نخاع و ستون فقرات مورداستفاده قرارگیرد. همچنین روشی نیست که به وسیله افراد عادی قابل استفاده باشد. اگر شما تاکنون با کسی که احتمالا" آسیب دیدگی گردن و ستون فقرات داشته مواجه نشده باشید، سعی کنیدبه هیچ وجه اورا حرکت نداده ودستها وسر او را بی حرکت نمائید و بلافاصله با مراکز اورژانس وکمکهای اضطراری تماس بگیرید. 

   نکات مهم و اخطار


-         تازمانی که به اندازه کافی آموزش ندیده اید، هرگزاقدام به بررسی گردن یا نخاع کسی نکنید.
-         درصورتی که باکسی برخوردکردید که دچار آسیب گردن یا نخاع شده ، اورابه هیچ وجه حرکت نداده وبلافاصله با مراکز اورژانس تماس برقرارکنید.  
 

 ****


منبع: مقاله "
نحوه بررسی وضعیت گردن وستون فقرات مصدومین مشکوک به آسیب نخاعی  " -مترجم: مهندس عباس كاشي -  (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -آذر ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.ehow.com
 
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved