چندنکته درمورد درهای ورودوخروج ویژه افرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 موضوع ورودوخروج ازدرها اولین ومهمترین نکاتی است که بایدموردتوجه قرارگیرد. اگرشما بتوانیدعلاوه بردرحمام ازتمام درهای داخلی وخارجی عبورکنید،درواقع راه شما دروضعیت خوبی است.بیشترافرادنخاعی هنگام تصمیم برای سکونت دریک جای جدید مجبور هستند اکثر چیزهاي قبلی را اصلاح کنند،مگراینکه مصمم به ساخت یک خانه جدید باشند.مثلا"اصلاح ورودی های موجود و ایجاد فضای بیشتر،ازآسانترین راه حلهای قابلیت دسترسی ویلچر محسوب می شود.دراینجا برخی ازراهنمائی ها ارائه می شود:

- عرض درها بایستی متناسب با ویلچرو حداقل حدود 90 تا 92 سانتی متر باشند تا فضای لازم برای حرکت دستها وجودداشته باشد.

- بارعایت چندنکته می توان بدون برداشتن چارچوب ،درگاه هاراپهن ترکرد:

- تعویض لولاهای معمولی با لولاهای مخصوصی بنام Swing clear :بااینکار می توان حدود 3.5 تا 5 سانتیمتر دیگربه درگاه اضافه کرد.

- برداشتن نگه دارنده های در (Doorstop) و همچنین آستانه های ضخیمی که باعث مشکل شدن حرکت ویلچرروی آنها می شود.

- دربعضی ازمواقع ممکن است ضرورت پیدا کند، مجموعه در ولولاهای آن برداشته شود. بطورمثال درهای حمامها معمولا"کم عرض هستندومی توان با برداشتن در ونصب پرده های معمولی یا تزئینی علاوه برایجادیک پوشش مناسب، امکان دسترسی را هم فراهم نمود.

- قفلهای روی دررا می توان برای سهولت دسترسی افرادویلچری درسطح پائین تری تعبیه کرد.


- بایدازقراردادن پادری های ضخیم مانند زیرپائیهای زبرومودار درجلوی درها خودداری شود. این نوع پادریها ضمن اینکه باعث سرخوردن بچه ها می شوند، برای کسانی که مشکل راه رفتن دارندیا افراددارای اختلالات بینائی خطرناک هستند. امابه ویژه وجودآنها برای حرکت ویلچر افرادنخاعی مشکل ایجادمی کنند.پادریهای لاستیکی نازک ایمن ترهستند، ولی باعث جذب آلودگی ورطوبت هم می شوند.استفاده ازفرشهای نازکی که برای داخل منزل استفاده می شوند(حتی فرشهای مورداستفاده برای بیرون - داخل)،سرامیک ، یامشمعهای کف اتاق برای حرکت ویلچرآسانترهستند.

- دریچه های بازدیدی هم ویژه افراد ناتوان روی درها (وبه دورازقفل) نصب می شوند وازدوجنبه باعث ایجاد ایمنی می شوند: ازیک طرف به افرادی که دارای افت شنوائی هستند این امکان رامی دهدکه بادیدن افرادآنان راشناسائی کنند. همچنین اشخاصی که در بیرون منزل، نزدیک در، قراردارند، و فردنشسته ای را در داخل مشاهده می کنند، ازتاخیر بازشدن در آگاه می شوند.

 

****منبع: مقاله "   چندنکته درمورد درهای ورودوخروج ویژه افرادنخاعی " –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از: http://www.infinitec.org
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved