مشخصات اجاق گاز برای افرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

  


برخلاف اجاق گازهای مستقل، اجاق های توکار را که به شکل یک صفحه هستند ، می توان درارتفاع مناسب با وضعیت فرد نصب کرد. باید توجه داشت که فردنباید برای دسترسی به کنترل های اجاق مجبورباشد بدن خود را خم یا درازکند.اجاق بایستی درنزدیکی سطح کار باشد ،بطوری که مجبوربه جابجائی اشیاء درفواصل دور ازآن نباشد. دراین مورد می توان درمجاورت اجاق از میزهای کشوئی ، چرخ دستی یا واحدهای متحرک کنار آن استفاده کرد. برخی ازاجاق ها هستند که دارای قفسه های کشوئی هستند.دقت داشته باشیدکه این قفسه ها ثبات و استحکام کافی داشته باشند. ازاجاقهائی که درآنها به سمت پائین کشیده می شوند،پرهیزکنید. معمولا" قسمت داخلی درها خیلی داغ می شوند و شما مجبوریدبرای خارج کردن چیزها از داخل آن بدن خودراروی آنها دراز کنید. درهائی که به سمت پائین بازمی شوند،معمولا" طوری طراحی نشده اند که چیزهای سنگین را بتوانند تحمل کنند،بنابراین نمی توانید برای استراحت ، ظروف سنگین راروی آنها قراردهید.استفاده از اجاق هائی که در آنها به پهلو بازمی شوند، آسانتر وامن تراست.بهترین حالت موقعی است که درب اجاق قابلیت باز شدن تا 180 درجه را داشته باشد.


استفاده از کنترل هايي که نزدیک به هم باشند، سخت تراست . درصورتی که قدرت گیرائی دست فرد ضعیف باشد،اجاق های دارای کنترل های بزرگ و گردان با لبه های دندانه دار یا انواع میله ای برآمده مفید خواهندبود. برای کسانی که قدرت بینائی خوبی ندارند،بایدرنگ کنترل ها با رنگ زمینه دارای تضاد(کنتراست) باشد. همچنین برای این افراد باید علائم مربوط به موقعیت کنترل ها واضح و نوشته های روی کنترل ها با اعداد وحروف بزرگ درج شوند.

گازهای صفحه ای

وجودسطح کار درهردو طرف گاز باعث می شود فواصل حمل وجابجائی کاهش پیداکند. باید به میزان سهولت استفاده از کنترلهای گاز توجه شود . گازهای صفحه ای که کنترلهای آنها درجلو قراردارند، باعث کوتاه شدن فاصله دسترسی شده و برای استفاده کسانی که دارای اختلالات بینائی هستند، ایمن ترهستند.

درحال حاضراکثرگازها دارای سیستم احتراق خودکار هستند.برخی ازآنها به محض چرخاندن شیر روشن می شوند.دریکسری دیگرشمابایدیک دکمه جداگانه را فشاردهید. به خاطر داشته باشید که پایه هائی که روی صفحه گاز برای قراردادن ظروف استفاده می شوند،برای قرارگرفتن ظروف روی گاز طراحی شده اند. بنابراین دقت کنید که پایه ها درست درجای خودقرارگرفته باشند، تا ظروف نیزبرروی آنها بطور ایمن تعادل داشته باشند. کنترلهائی که درجلوی صفحه گازقرارگرفته باشند، مفیدخواهدبود.

چنانچه بخواهیداز یک صفحه الکتریکی استفاده کنید، مجبورهستیدبین صفحات لعابی و صفحات سرامیکی یکی را انتخاب کنید.البته هردوی آنها یکسری مخالفین وموافقینی دارند. برخی از صفحات سرامیکی مسطح بوده و هم سطح با سطوح کارجانبی نصب می شوند.سرامیک باعث می شود که موادروی آن سرخورده و درنتیجه راحت تر تمیزشوند. حلقه های روی صفحات لعابی مختصری برجسته بوده واین موضوع باعث می شود درمواردی که فرد بینائی مناسبی ندارد، متوجه شودکه ظروف به درستی درجای خودقرارگرفته اند. دربعضی از انواع صفحات حلقه ها به هنگام گرم شدن حالت درخشنده پیدامی کنند( به خصوص انواع هالوژنی درخشان هستند). این موضوع به شما کمک می کند روشن بودن آنها را تشخیص اجاقهای دهید.درنتیجه به شما یادآوری می کنندکه آیا آنها را خاموش کره ایدیاخیر.

اجاقهای میکروویو

میکروفرها می توانندبسیاری از زحمات آشپزی را کم کنند.برای مثال اگر ازویلچراستفاده می کنید،می توانیدمیکروفررادرارتفاعی که برای شمامناسب است قراردهید.با وجوددستگاه میکروفرمجبورنخواهیدبودکه ظروف سنگین را جابجا کنید.برخی ازمیکروفرها دارای گریل هستند و بعضی هم می توانندبه عنوان اجاق معمولی نیزاستفاده کنید.

اکثر این دستگاهها دارای دکمه های کنترلی ازنوع فشاری یا صفحه کلید هستند. اگرقدرت گیرائی دستهای شما ضعیف است، احتمالا"می توانیدانواعی ازآنها راپیداکنیدکه کارباآنها نسبت به میکروفرهای معمولی آسانتراست.بعضی ازکنترل ها طوری هستندکه کارکردن باآنها نسبت به بقیه سخت تر است،بنابراین دقت کرده و آنهاراقبل ازخرید کنترل کنید. تعدادی ازآنها نیزدارای کنترلهای سیارهستند که استفاده ازآنها برای کسانی که کنترل خوبی در دستهای خودندارند،خیلی مناسب نیست ولی برای افرادی که بینائی خوبی ندارند خوب است.بعضی ازآنها طوری هستندکه برای خواندن صفحات کوچک ارائه اطلاعات وضعیت آنها نیازمند بینائی خوب می باشند. توجه داشته باشید که باید رنگ قسمتهای کنترل ، علائم و اعداد با رنگ زمینه متفاوت باشد.همچنین سعی کنید درآنها را بازوبسته کرده و مطمئن شویدکه اندازه آنها به اندازه کافی بزرگ بوده و داخل وخارج کردن ظروف ازآن به آسانی انجام می شود.همچنین نور دستگاه را کنترل کرده و توجه کنیدکه داخل آن به آسانی قابل دیدن باشد.
امروزه یکسری میکروویوهای سخن گو نیز به بازارآمده ودرفروشگاهها عرضه می شود.

تهویه آشپزخانه

وجودیک هودبرروی صفحه اجاق می تواندباعث کاهش بو وبخارات حاصل ازپخت وپزشود.بعضی ازآنها هوارابه خارج هدایت می کنندو برخی دیگر آن را از میان یک فیلترعبورمی دهند.اکثریت آنها به وسیله کنترلهای موجود روی هود کارمی کنند و این موضوع باعث می شودکه آنها برای کسانی که توانائی دسترسی ندارند، غیرقابل استفاده باشد. هودهائی که با کمک کنترل ازراه دورکارمی کنند ،گران هستند.

شما می توانیدیک هواکش مکنده رابه جای یک هود جایگزین نمائید.برای این کاربایستی فن درارتفاع بالا و روی سمت خارجی دیوار و نزدیک به اجاق نصب شود. کسانی که مشکل دسترسی ندارند،می توانندازفن هایی که با کشیدن ریسمان عمل می کنند،استفاده نمایند.

وسائل مفیدی هم وجوددارند که می توانندبه بازکردن پنجره ها کمک نمایند. ولی توجه داشته باشید که سیستمهای کنترل ازراه دور هزینه بالائی دارند. اما بازکننده های دستی بلند هزینه کمتری دارند.

چندنکته مهم


- به دنبال اجاقی باشیدکه سطوح آنها براحتی پاک شوند.
- دقت کنیدوببینیدکه آیا زیراجاق فضای آزاد وجوددارد،یا اینکه امکان مناسب سازی واحد آشپزخانه امکان پذیراست یاخیر.
- برای کسانی که مشکل بینائی دارند،کنترلهای مخصوصی وجوددارند که به شکل بریل (خط مخصوص ناشنوایان) قابل استفاده هستند.
- افتادن اشیاء سنگین برروی صفحه گاز های سرامیکی می تواندباعث شکستن آنها شود.
- با استفاده از صفحات القاء گرمائی، اگرچه محتویات داخل ظروف گرم می شوند، سطح صفحه گاز و ظروف مخصوصی استفاده شده هم درهرصورت گرم می شوند.اما آنها ایمن بوده و انرژی مناسبی دارند، ولی گران هستند.
- مراقب باشیدکه اجاق میکروویوی را انتخاب کنید که استفاده ازآن آسان باشد.
- ازاتیکت های برجسته چسبدار یا مشخص برای خوانا نمودن علائم کنترل ها استفاده کنید.

****

منبع : مقاله "       " -ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) – انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved