وضعیت عملکرد بدن با توجه به سطح ضایعه نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

  

 

وضعیت عملکرد بدن با توجه به سطح ضایعه نخاعی

 

 

سطح ضایعه

 

 

تاثیرضایعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

 

باعث مرگ می شود ، مگراینکه ازدستگاه تنفسی استفاده شود.      

         

 C2

 فردآسیب دیده می تواند کمی سرخودرا حرکت داده وشانه های خودرا تاحدی بالاببرد.هنگام استفاده از دستگاههای تنفسی می توانداز وسائل  مربوط به مکیدن و دمیدن استفاده نماید.  

 

C3

 

 

 

همانندضایعه C2 می باشد، اما دراین ضایعه تنفس بدون کمک هم امکان پذیراست و فردآسیب دیده کنترل بهتری روی سرخوددارد.

 

C4

 

 معمولا" وضعیت تنفس کافی بوده و کنترل سرمناسب  است ،به طوری که فردمبتلا می تواند از چوبهای دهانی بنام (mouth stick) استفاده کند.مصدوم قادراست از تجهیزات الکترونیکی ازجمله page turner   و کنترلهای محیطی استفاده نماید. همچنین توانائی استفاده ازویلچرهای الکتریکی دارای کنترل دهانی رادارد. 

  

C5

 

 فردقادراست کارهایی مانند دور کردن دستها ازمحور بدن ورساندن آن تا حدشانه ، چرخش دستها به سمت خارج وخم کردن آرنجها را تا حد ضعیفی انجام دهد. تا حدی قادربه راندن ویلچرهای دستی روی زمینهای همواراست . فردمی تواند با کمک گرفتن، لباسهای خودرابپوشدو بطورکلی برای انجام مراقبت شخصی، غذاخوردن، اطلاح صورت، مسواک زدن و ازاین قبیل کارها نیازبه کمک دارد.

  

 

C6

 دراین ضایعه تاندون های بازکننده مچ دست طوری هستندکه فردمی تواند اشیاءرا دردست بگیرد. ماهیچه های سه سر دستهابه گونه ای است که فردقادراست آرنج های خودرا خم نماید. جابجائی فرد بسته به وضعیت ساختمان و سن فرد بااستفاده از بالابر یا صفحات شیب دارامکان پذیراست. درمجموع فردمبتلا به ضایعه C6 برای انجام فعالیتهای مراقبت شخصی، لباس پوشیدن ، غذاخوردن ونوشتن و ازاین قبیل نیازبه کمک دارد.

  

 

C7

 

وضعیت ماهیچ های خم کننده مچ ، بازکننده های انگشتان ، بازکننده های مچ و عضلات سه سر ،دراین افراد طوری است که آنان تاحد زیادی دارای استقلال هستند.( ازجمله برای اموری مانند رانندگی خودرو). 

 

  

C8

 

بازکننده های انگشتان دست افراد ضایعه دیده به گونه ای است که توانائی گرفتن فرد ضعیف است .کنترل انگشت شست تا حدکمی افت داشته و درحرکت کردن با ویلچر دارای استقلال کامل است.

 

T1

 

 

ماهیچه های اندامهای فوقانی سالم هستند و برخی ازحرکتهای خیلی کوچک تا حدی دارای افت است.

 

T1 – T12

 

 

فردمصدوم بااستفاده از واکر قادربه ایستادن بوده ، ولی برای حرکت کردن به ویلچر وابسته است. 

 

T6 – T12

 

 ماهیچه های شکمی این افراد فعالیت خوبی دارد.(قادربه سرفه کردن بوده و انعطافی فعال دارند).قادرندبا کمک عصاهای زیربغلی تاب خورده یا گام برداشته و به انجام تمرینات ورزشی بپردازند. ولی برای حرکت کردن وابسته به ویلچر هستند. 

 

 

****

منبع: مقاله"وضعیت عملکرد بدن با توجه به سطح ضایعه نخاعی"    –ترجمه : مهندس عباس كاشي-  (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388  برگرفته از:   Working With Persons With a Spinal Cord Injury


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved