آشنائی با کاردرمانی برای آسیب دیدگان نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 
آسیب نخاعی می توانددراثرصدماتی نظیرتصادف با وسائط نقلیه، نزاع ، سقوط، بیماری یا اختلالاتی مانند تومور یا ویروس های تاثیرگذار برروی عملکرد طناب نخاعی وارسال ودریافت پیامها بین مغزونخاع ایجاد شود.درایالات متحده حدود 200000 نفربه آسیب نخاعی مبتلا هستند. براساس اعلام انجمن ملی ضایعات نخاعی ، اکثرضایعات نخاعی ناشی از ضربات حاصل ازحوادث بوده و بیشتراین آسیب ها نیزمربوط به مردان است .

یک فرددارای آسیب نخاعی ، درسطوح پائین تر ضایعه خود به نوعی به فلج اندامها مبتلا شده وبا کاهش یا ازدست دادن حس نواحی مربوطه مواجه می شود.اما ، متخصصین کاردرمانی بسته به شدت ضایعه می توانند روشهای درمانی مناسبی را در بیمارستان ، کلینیک، یا حتی خانه ارائه داده و بیماررا به حداکثراستقلال برسانند. امروزه با اجرای درمانهای صحیح ، هزاران نفرازبیماران نخاعی می توانند زندگی شاد وپرباری راتجربه نمایند.

کارهائی که یک متخصص کاردرمانی می تواندانجام دهد؟ عبارتنداز:

- ارزیابی توانائی های بیماروسطح عملکرد او درخانه، محل کار و توان اوهنگام فعالیتهای تفریحی وسرگرمی ها.
- تعیین روشهائی که باعث مشارکت فرد درآن دسته ازفعالیتهای تفریحی می گرددکه قبل ازآسیب درآنها شرکت می کرده است.
- تعیین هرگونه تغییراتی که به دلیل ضایعه نخاعی می تواند برروی فرد نقش داشته باشد.
- ارائه درمان های اختصاصی برای بازآموزی افرادی که بااستفاده ازفنون کمکی مهارت های فعالیتهای روزانه را انجام می دهند.
- سازماندهی تمرینات وبرنامه هايي  که باعث تقویت عضلاتی می شوندکه برای انجام فعالیتهای روزانه ای مانند لباس پوشیدن، خوردن و مراقبت در منزل موردنیاز هستند.
- تعیین نوع وسائل کمکی که می تواند به فردکمک کند تا استقلال اودرفعالیت های روزانه بیشترگردد.

افرادنخاعی ، دوستان و آشنایان اوچه کاری می توانندانجام دهند؟

- مشارکت درفرایند توانبخشی : افرادمبتلا به آسیب نخاعی به همراه اعضای خانواده خود بایستی درتوانبخشی وبهبود وضعیت بیمارشرکت فعالانه داشته باشند.
- انتخاب کسانی که درارائه مراقبت بهداشتی ویژه ضایعه نخاعی تخصص دارند.
- ارائه حمایتهای فکری درطول بهبودی و توانبخشی فرد: دوستان واعضای خانواده فرد نخاعی بایستی مشوق اوباشند، بطوری که بتواند حداکثراستقلال ممکن راایجاد نماید.
- استفاده ازمنابع قابل استفاده برای افراد ضایعه دیده وآشنایان آنها تا به درک آسیب نخاعی و برنامه ریزی درجهت بهبودی ،توانبخشی وبازگشت یه جامعه او کمک نماید.
 

اطلاعات بیشتر


اگرعلاقمندهستیدکه درموردآسیب نخاعی با یک کاردرمان مشورت نمائید، افرادمجربی درمراکزضایعه نخاعی و بیشتربیمارستانهای توانبخشی،مراکزپزشکی وکلینیکها وجوددارند که می توانندبه شما کمک نمایند.

متخصصان کاردرمانی و دستیاران آنان به منظورکمک به مشکل ضایعه نخاعی بزرگسالان وکودکان و گستره وسیعی ازموضوعات جسمی ، فکری ودرراستای بهبودی عوارضی نظیر مشکلات مفصلی، دردهای مزمن و اختلالات خلقی آموزش های لازم را فرامی گیرند. همچنین این افر اد می توانند درزمینه روشهای پیشگیری کننده ازضایعات و بیماری ها به بیماران نخاعی کمک کنند.

 

****


منبع: مقاله " آشنائی با کاردرمانی برای آسیب دیدگان نخاعی  " – ترجمه : مهندس عباس كاشي- (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - فروردین ماه 1389 - برگرفته ازسایت: //www.aota.org :http


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved