پیوند سلولهای بنیادی بدست آمده ازاتصالات اصلی مغزدرموش های تازه تولد یافته

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 دریک مطالعه جدید، دانشمندان دریافته اندکه پیوند نرونهای رشدیافته ازسلولهای بنیادی جنین درموش های تازه متولدشده می تواند ارتباطات اصلی مغز را برقرارنماید. پژوهشگران دانشکده پزشکی استانفورد می گویند مطالعات اولیه آنان نشان داده که سلول های بنیادی می توانند جهت تبدیل به سلول های مغزی خاص وبرقراری ارتباط صحیح درمغزتحت کنترل قرارگیرند.

آنها می گویند: تحقیقات مذکورمی تواندبه تلاش درجهت یافتن درمان های جدیدبرای ضایعات نخاعی و بیماری های دستگاه عصبی نظیراسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک ، یا ALS که بنام بیماری" Lou Gehrig " نیز موسوم نماید، کمک کند.

پژوهشگران برروی سلولهای مغزی انتقال دهنده اطلاعات ازکورتکس مغزتمرکزنموده ودریافته اندکه درآن دسته ازافرادی که مبتلا به آسیب نخاعی یا ALS می باشند ،بعضی ازنرونهای بخش قشرمغزکه مسئول کنترل عضلات هستند، از بین رفته اند.

جیمزوی مان سرپرست این تحقیق چنین می گوید:" نرونهای مشتق شده ازسلولهای بنیادی می توانندموجب رشد رشته های عصبی بین قشرمغز ونخاع شوندو مطالعات انجام شده دراین زمینه نیز استفاده ازسلولهای بنیادی رابرای اهداف درمانی تائیدنموده است ".

پژوهشگران سلولهای بنیادی را که به عنوان ماده سازنده نرون های قشری مغزبودند، درظروف آزمایشگاهی رشد دادند، تا جائی که سلولهای مذکوردارای بسیاری ازخصوصیات نرونهای بالغ بودند. سپس این نرونهای جدید به داخل کورتکس موشهای تازه متولدشده وبه خصوص درنواحی کنترل کننده بینائی،لامسه وحرکات پیوندزده شدند. پژوهشگران گزارش کردندکه نرونهای پیوندزده شده به داخل ساختارهای اختصاصی مغزرشدنموده وازرشدآنان درنواحی نابجا نیزخودداری می گردد.

درنهایت دانشمندان تحقیقات بیشتری رادرحیوانات وانسانهای بالغ برنامه ریزی کرده اند.

شرح کامل این مطالعه دربیستم ژانویه درمقالات نشریه نروساینس به چاپ رسیده است.
 

****


منبع: مقاله:
پیوند سلولهای بنیادی بدست آمده ازاتصالات اصلی مغزدرموشهای تازه تولد یافته" " – ترجمه : مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - فروردین ماه 1389 - برگرفته ازسایت: http://www.topnews.in

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved