امیدی جدید برای افرادنخاعی - برگرداندن حرکات بعدازآسیب نخاع

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 پژوهشگران دانشگاه  لوس آنجلس  کالیفورنیا دریافته اندکه دستگاه عصبی مرکزی می تواند خودش رامجددا" سازماندهی نموده وبه دنبال مسیری جدید برای برگشت مجدد حرکات بعدازضایعه نخاعی باشد.

آسیب طناب نخاعی مسیرمورداستفاده مغز برای ارسال پیامها به سلولهای عصبی کنترل کننده حرکاتی مانند راه رفتن را مختل می کند وحالا پژوهشگران عقیده دارند که تنها روش درمان این موضوع رشد مجدد این مسیر طولانی عصبی است تا ارتباط بین مغزوپایه نخاع برقرارگردد.

درحال حاضریافته های جدید نشان داده اند که امید به پیداکردن روشهای درمانی نوین برای بازگرداندن حرکات بعدازضایعات نخاعی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

گروهی به سرپرستی دکترمایکل سافرونیو   با استفاده ازموشهای آزمایشگاهی مطالعه ای راآغازکردند. آنها نیمی ازرشته های عصبی بلند را درمحلهای مختلف اطراف نخاع ودرزمانهای گوناگون مسدودکردند ومرکزطناب نخاعی که اطلاعات رابه فواصل کوتاه بالا وپائین منتقل کرده و حاوی یک سری ازمسیرهای عصبی کوتاهترهستند، راجدانمودند.

نشریه نیچربه نقل ازدکترسافرونیو  چنین نوشته است که :

"می توانید رشته های عصبی بلندی که بین سلولهای مغزوقسمت تحتانی نخاع امتداد دارند، را به عنوان یک بزرگراه مهم تصورکنید . موقعی که یک حادثه تصادف دریک بزرگراه رخ می دهد، رانندگان چه کاری انجام می دهند؟ آنها سعی می کنندازمسیرخیابانهای فرعی استفاده کنند. این مسیرها آنقدرسریع وسرراست نیستند، اما با این وجود امکان دسترسی رانندگان به مقصد خود رافراهم می کنند. ما هم چیزهائی رامشابه مثال فوق درتحقیق خودمشاهده کردیم ". او اضافه می کند:" موقعی که آسیب طناب نخاعی مانع تبادل پیامهای عصبی بین مغزواندامها می شود ، تحت شرایط خاصی این پیامها می توانند ازمسیرهای فرعی اطراف محل ضایعه استفاده کنند.معمولا" پیامهای مذکوربه دنبال یک سری ارتباطات کوتاهتری هستند تا برای حرکت پاها تبادل گردند".

پژوهشگران، مسیرهای عصبی کوتاه موجود درمرکزطناب نخاعی رامسدودکرده وبرقراری عملکرد مجدد آنها راازبین بردند، که باعث فلج حیوان گردید.

این موضوع اثبات کردکه دستگاه عصبی ، پیامهای ارسالی ازمغزبه نخاع را مجددا" ازطریق مسیرهای کوتاهتر برقرار می کنند ونکته دیگراین است که عملکرد سلولهای عصبی موجوددراین مسیرها برای بهبودی حیوان حیاتی هستند.

دکتر سافرونیو می گوید: " یافته های ما به علاوه پژوهش های به عمل آمده درمورد رشدونمو بدن نشان می دهدکه دستگاه عصبی می تواندبعدازآسیب مجددا" سازماندهی شود. چیزی که ما دراین موردمشاهده کردیم ، این بود که بدن می تواندازسایرمسیرهای عصبی نیزبرای ارسال دستورات مربوط به کنترل گام برداری استفاده نماید".

درحال حاضرگروه تحقیقاتی دکترسافرونیو برروی نحوه رشدونموسلولهای عصبی موجوددرطناب نخاعی وتشکیل مسیرهای جدیددرمحل یا اطراف ضایعه پژوهش می کنندتا بتوانندمغزراقادربه هدایت سلولهای مذکورنمایند.

دکترسافرونیوتوضیح می دهدکه :"‌ طی مطالعاتی که انجام داده ایم ، سلولهایی که می توانند ارتباط بین مغز و نخاع را برقرار کنند ،مشخص گردیده اند".


اومی گوید:" اگربتوانیم به جای تلاش درخصوص ساخت مجدددستگاه عصبی ازوجود ارتباطات عصبی به صورت قبل ازآسیب استفاده نمائیم،کاردستیابی به ترمیم ضایعات نخاعی خیلی آسانترخواهدشد".

این تحقیق در نشریه نیچرمدیسین منتشرشده است.

****


منبع: مقاله"
امیدی جدید برای افرادنخاعی - برگرداندن حرکات بعدازآسیب نخاع" – ترجمه : مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - فروردین ماه 1389 - برگرفته ازسایت: http://www.topnews.in

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved