یک امیدواری جدید برای افراددچارآسیب نخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 


 

پژوهشگران درتلاشند که کارکردهای ازبین رفته مختلف بدن درافراد مبتلا به آسیب نخاعی یا کسانی که ازمشکلات فلجی رنج می برند،را مجددا" بازیابی کنند. دریک مطالعه، دانشمندان درجستجوی این موضوع بودندکه چگونه موشها می توانندبعدازضایعه نخاعی دوباره توانائی راه رفتن خودرا بدست آورند. این تحقیق نشان دادکه بعدازآسیب نخاعی، مغز ونخاع قادرهستند فعاليت های خودرامجددا" بازیابی کنند. این موضوع کمک می کند تا ارتباطات موردنیازبرای راه رفتن درسطح سلولی احیاء گردند.

دانشمندان توضیح دادند که موشهای مبتلا به آسیب ها ی نخاعی درتستهای آزمایشگاهی قادرهستندطی یک دوره زمانی حدود 8 تا 10 هفته ای توانائی خودرابرای راه رفتن بازسازی نمایند. البته راه رفتن آنها به خوبی قبل از آسیب انجام نمی شد.

دانشمندان می گویند که  دربازسازی اعصاب ازدست رفته ،مغز ونخاع حتی درغیاب راههای عصبی طویل و مستقیمی که درشرایط طبیعی به مغزمتصل هستند، دستخوش نوعی ارتباط مجدد خودبخودی می شوندتا بتوانند راه رفتن را کنترل کنند.

دکترمایکل سافرونیو،استاد نروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفورنیا درلوس آنجلس چنین اظهار می دارد که:" این موضوع پایان داستان نیست . بلکه آغاز یک داستان می باشد".

اومی افزاید: " ما مکانیزم های ناشناخته گذشته درمورد بهبودعملکردها بعدازاین نوع ضایعات را مشخص کرده ایم ونیازداریم تا ازطریق انجام انواع آموزشهای صحیح توانبخشی وبا استفاده ازروشهای تحریک این نوع بازیابی، درک بهتری ازموضوع نموده ونحوه عمل آن رابهتریادبگیریم ".

آسیب نخاع مسیرهای منتهی به مغزرامختل کرده ومانع انتقال پیامها به سلولهای عصبی کنترل کننده راه رفتن می شوند.

دانشمندان اعتقاددارندکه افرادمبتلابه آسیب نخاعی تنها بارشدمجددرشته های عصبی طویل مرتبط با مغزوپایه نخاع می توانندمجددا"راه بروند.

دکترسافرونیومی گوید:"اگرشمابرای رفتن به جائی راهی آزادداشته باشید، واین راه سریعترین مسیربرای شما باشد. درصورتی که این مسیرمسدودشده باشد،ونتوانیدازآن استفاده نمائید،ممکن است جداازآن، راه دیگری وجودداشته باشد وبتوانید از خیابانهای جانبی کوتاهتر اطراف استفاده کنید".

این مطالعه درمجله پزشکی نیچر به چاپ رسیده است.

****منبع: مقاله: یک امیدواری جدید برای افراددچارآسیب نخاعی " – ترجمه : مهندس عباس كاشي - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي - اردیبهشت ماه 1389 - برگرفته ازسایت: http://www.topnews.in

 

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved