کنترل درد واسپاسم درافرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 
به طورکلی درافرادمبتلا به آسیب های نخاعی دو نوع درد وجوددارد .تقریبا" دوسوم از این افراد ازدردهای مزمن و یک سوم آنان ازدردهای شدیدرنج می برند. دردمی تواندبرروی روش زندگی افرادنخاعی تاثیرگذارباشد. به منظوردرمان مناسب درد مهم است که منشاء آن شناسائی شود. معمولا" کنترل درد به کیفیت درمان های مختلف مورد استفاده ازنظرروانشناسی ، دارويي وتوالی آنها بستگی دارد.

به طورکلی درد داراي دو نوع اصلی است:

1-نوسیسپتیو-   nociceptive

2- نوروپاتیک-     neuropathic

درد نوسیسپتیو ( همراه با بافت غیرعصبی )می تواند به دو گروه اسکلتی عضلانی یا احشائی تقسیم شده ومعمولا" دربالاترازسطح ضایعه یا درجاهايي  که دارای حس طبیعی یا نزدیک به طبیعی (اغلب درکنارمنطقه آسیب دیده ) دارند ، احساس می شوند.


دردهای نوسیسپتیو ممکن است بصورت تند ، مبهم یا شدید باشند . دردهای اسکلتی عضلانی که منشاء آنها دراسکلت بدن ، عضلات یا مفاصل است ، ممکن است دراثرضربه یا التهابات ناشی ازفرسودگی ، وضعیت استقراربدن ، عدم توازن عضلانی یا استفاده بیش ازحد ماهیچه ها به وجود آیند. امکان دارد فرد دردهای اسکلتی عضلانی مزمن راتجربه کند که متاسفانه این نوع دردها ماه ها وحتی سالها ادامه می یابند.

دردهای احشائی ( که ازاعضای نرم داخلی وروده ها منشاء می گیرند) ممکن است دراثرمواردی مانند سنگ های کلیوی یا مثانه ، تحریکات روده ای یا پرشدن بیش ازحد آنها ، آسیب اسفنکتریا اسپاسم به وجودآیند. سردردها ازجمله سردردهای همراه با اتونومیک دیس رفلکسی نیز ازاین نوع دردها محسوب می شوند.

دردهای نروپا تیک به د نبال آسیب مستقیم نخاع یا اعصاب ایجادمی شوند. این دردها ممکن است هم دربالای سطح ضایعه نخاعی وهم درپائین آن احساس شوند. امکان دارد به صورت تند ، سوزش ویاتیرکشیدن باشند. دردهای بالاترازسطح ضایعه ممکن است دراثربه هم فشردگی اعصاب درنواحی غیرفلج بدن یا دراثرسندرم دردهای نواحی مختلف به وجودآیند.

دردهای سطح ضایعه می تواننددراثرفشردگی ریشه های اعصاب ، آسیب نخاع یا مرگ آن ، تشکیل کیست درنخاع ( syringomyelia ) یا ترکیبی از عوامل فوق به وجودآیند.باوجود اینکه این درد ممکن است درپاها ، دست ها یا شکم احساس شود، معمولا" دراثر مشکلات این نواحی ایجاد نمی شوند .بلکه به دلیل آسیب نخاع درمحل منشاء آسیب به وجودمی آیند.

دردهای پائین سطح ضایعه دراثرآسیب نخاع یا مرگ آن تجربه می شوند ومعمولا" علامتی ازوجود یک مشکل دربدن مانند عفونت ادراری هستند.

عوامل روانی


نوع تفکرو رفتارما به هنگام احساس درد ، برای مقابله با آن ازاهمیت بسیارزیادی برخوردار است.

بدخلقی ، تحریک پذیری یا افسردگی یک واکنش طبیعی نسبت به درد ورنج است. مهم است که به خاطرداشته باشید که گاهی اوقات درد به سختی می تواند به تنهايي نسبت به درمان های دارويي  پاسخ دهد،به همین دلیل لازم است که ازواکنش های روانی خودنیز برای کاهش ، کنترل و مقابله بهتربا درد کمک بگیریم .

به چه نحوی می توان دردراکنترل کرد؟

گاهی اوقات درمان درد آسان نیست وبسیاری ازانواع مختلف درمان ممکن است خسته کننده باشند.

درد یک تجربه فردی محسوب می شود .به همین دلیل آنچه که برای یک شخص موثراست ممکن است برای شخص دیگرموثرنباشد.

داروها همیشه جوابگوی دردنیستند وتمام داروها دارای اثرات جانبی هستند.
بایستی ازمصرف بی رویه داروها يي مانند کدئین ((codeine ، اندون (endone ) و مورفین ( morphine)خودداری کنید ، چراکه این داروها می توانند باعث اعتیاد فردشده و یبوست شدید ایجاد می کنند.

همچنین باید ازمصرف داروهای غیرقانونی یا الکل برای مقابله با درد پرهیزنمود.

ازجمله درمان های متداول درد می توان به مواردزیراشاره کرد:

- ماساژ
- کیسه آب گرم و سرد ( بایستی به دقت به میزان تغییرات احساس درد توجه داشته باشید)
- کشش ماهیچه ها یا تقویت کردن آنها
- استفاده ازماوراء صوت
- استفاده ازتحریک الکتریکی
- داروهای ساده ای مانند پاراستامول یا داروهای ضدالتهاب ممکن است به وسیله پزشک عمومی شما تجویزشوند.
- کنترل روانی درد مانند:

- تمدداعصاب
- آرامش سازی
- فنون خاص وروش های تفکردرمورددردمی تواند برای کنترل درد خیلی مفید باشد.

اسپاسم ها چه هستند ؟

اسپاسم ها حرکات انعکاسی و غیرارادی قسمت های مختلف بدن هستند که بعدازآسیب ایجادشده در سطوح T12 تا L1 به وجودمی آیند. اسپاسم هائی که به دلیل انعکاس ها رخ می دهند نمی توانند ازطریق مغزبه خوبی کنترل شوند. پیامهايي که مغزدرشرایط طبیعی برای توقف انعکاس های حاصل ازکاراندام ها به نخاع ارسال می کند، نمی توانند ازنواحی آسیب دیده عبورکنند. این انعکاس ها ناهماهنگ شده واسپاسم ایجاد می گردد ودرنتیجه اندام ها به شکل تشنجی متناوب وغیرقابل کنترل حرکت می کنند.

چه عواملی باعث اسپاسم می شوند؟


- اسپاسم هامعمولا" درافرادمبتلابه آسیب های نخاعی بالاترازسطوح T12 تا L1 رخ می دهند.
- لمس کردن ، حرکت ، فشار یا درد می تواند برای شروع یک اسپاسم کافی باشند که بعدازآن ممکن است توقف آن مشکل باشد.
- اسپاسم ها می تواننددرهرزمانی ایجادشوند ، اما معمولا" درصبح ها بدترازهرموقع دیگرهستند.

به چه نحوی می توان اسپاسم راکنترل کرد؟


زندگی با اسپاسم و آموزش نحوه کنترل آن می تواند مشکل باشد.امادرعین حال اسپاسم ها به دلايلی از جمله بهبود گردش خون ، حفظ حجم ماهیچه های بدن و اجرای حرکات خاص با اندامها می توانند مفید باشند.

مشکلات ناشی ازاسپاسم : به طورکلی عبارتنداز:

- ایجادمشکلاتی دراجرای برخی فعالیت ها (ازجمله جابجاشدن ها یا انجام سونداژ توسط خودفرد)
- بروزمشکلات درنشستن وخواب راحت
- ایجاد فشارزیاد دراثراصطکاک بیش ازحد
- کاهش قابلیت حرکت مفاصل

برخی ازدرمان های رایج برای اسپاسم :
فیزیوتراپ شما می تواند با استفاده ازروش های زیربه شما کمک کند:

- حرکات فعالانه و غیرفعالانه اندام ها
- خوابیدن روی شکم
- کشش ماهیچه های مبتلا .

متخصصین پزشکی نیزممکن است بتوانند با روش های زیر به شما کمک کنند:
- تجویزداروهایی که می توان ازطریق خوراکی مصرف نمود.
- دربرخی موارد، تزریق مستقیم داروبه داخل عضله
- درمواردشدید ، کارگذاشتن وسیله ای که دائما" دارورا به داخل مایع اطراف نخاع تزریق می کند.
- انجام جراحی به عنوان آخرین کارممکن

 

****منبع: مثاله  " کنترل درد واسپاسم درافرادنخاعی" - ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1389 . – برگرفته از:
کتاب : How to: Get Step-by-step instructions for common features

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved