لزوم برنامه ریزی افرادنخاعی برای آمادگی در شرایط بحرانی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 امروزه تمامی جوامع بایستی خودرادربرابرحوادث وسوانح مختلف آماده نموده ودربرابرآثارمخرب وعواقب آن آمادگی کامل داشته باشند.امادراین میان خود افرادمبتلا به آسیب های نخاعی نیزضرورت دارد به هنگام بروز سوانح وبلایا وایجادشرایط بحرانی یکسری برنامه ریزی های خاصی رابه عمل آورند. آنچه دراین مقاله می خوانید کلیات ونکات مهمی است که شما به عنوان یک فردنخاعی می توانید ازآن بهره برده وخودرابرای شرایط بحرانی بیش ازپیش آماده کنید.

مهمترین اقداماتی که بایدهرفردنخاعی قبل ازبروزحوادث وسوانح برنامه ریزی کند .عبارتنداز:

- ایجاد یک گروه پشتیبانی برای خود

اعضای یک گروه حمایتی می تواند ازدوستان ، هم خانه ها ، اعضای خانواده ، خویشاوندان ، مراقبین شخصی ، همکاران و همسایگان تشکیل شود تا درمواقع اضطراری ، وضعیت شما را کنترل کرده ودر صورت نیازبه شما کمک نمایند. سعی کنید به یک شخص خاص وابسته نباشید. درهرمحلی که معمولا" وقت خودرادرآنجا سپری می کنید اعم از: محل کار، خانه ، دانشگاه و اماکن مورد نظرخود، وازاین قبیل جاها حداقل سه نفررا تعیین کنید.

خدماتی که مراقبین شخصی به شما ارائه می دهند، ممکن است بعدازیک اتفاق وحادثه امکان پذیرنباشد . بنابراین خیلی مهم است که تیم پشتیبان خودرااز افراد دیگری غیرازآنها درنظربگیرید.اگردرخانه کسی را استخدام کرده اید یا ازخدمات مراکزبهداشتی یا سایر مراکزارائه دهنده خدمات درمنزل استفاده می کنید ، درخصوص تهیه یک برنامه برای مواقع اضطراری با آنها هم فکری کنید . ببینید که آیا تمام هفت روزهفته را با آنها هستید؟

اما علیرغم یک برنامه ریزی مناسب ، گاهی اوقات لازم است که تیم پشتیبانی دریک محل تشکیل شود. برای مثال شما می توانید درصورت نیازبه یک کمک اضطراری محل مناسبی رابرای خودتان پیدا کنید . درمورد آنچه که نیازدارید، نحوه انجام کارها و اینکه چه اشخاصی را انتخاب خواهید کرد ، فکر وتحقیق کنید.

هفت نکته مهم برای تعامل ، تبادل نظر و کار با گروه پشتیبانی خود


- با گروه پشتیانی خود طوری هماهنگ کنیدکه بعدازبروز یک مشکل حاد بلافاصله شما را کنترل نموده و درصورت نیاز به شما کمک کنند.
- درخصوص مسائل مهم وکلیدی تبادل نظر کنید .
- به آنها نشان دهید که اقلام موردنیازخود برای مواقع اضطراری را درکجا نگهداری می کنید.
- نسخه ای ازمدارک مربوط به مواقع اورژانس ، برنامه های تخلیه محل و کارت اطلاعات بهداشتی خود را به اعضای تیم پشتیبانی خود ارائه دهید.
- درموردبرقراری یک سسیستم ارتباطی بین هم ( نحوه تماس با یکدیگردرمواقع اضطراری ) به توافق رسیده و آن را آزمایش کنید.
- شما و اعضای گروه پشتیبانی همیشه باید مواقعی را که می خواهیدازشهرخارج شده و یابرگردیدرا به یکدیگر اطلاع دهید.
- ارتباط بین شما و گروه پشتیبانی بایستی دوجانبه باشد . پس یاد بگیرید که درموردنیازهای خود و نحوه کمک به هم درمواقع اضطراری چه کارباید بکنید.
 

 هنگام مسافرت


مواقعی که می خواهید درهتل ، مسافرخانه و ازاین قبیل اماکن بسر برید ، خودتان را درقسمت پذیرش ودفترثبت به عنوان کسی معرفی کنید که درمواقع اضطراری نیازبه کمک های خاص دارید . در ضمن نوع کمک مورد نیازتان را نیزاعلام کنید .


 

تهیه کارت حاوی اطلاعات ضروری درمورد وضعیت سلامتی فرد


- با مشاهده کارت اطلاعات ضروری وضعیت سلامتی ، به خصوص درمواقع بی هوشی یا نامناسب بودن حال فرد، سایراشخاص می توانند با آگاهی ازاطلاعات مندرج درآن به او کمک کرده و یا درصورت لزوم نسبت به خروج فوری اوازمحل حادثه اقدام نمایند.
- این کارت باید حاوی اطلاعاتی درمورد داروهای مصرفی شما ، تجهیزات کمکی مورداستفاده ، گروه خونی ، آلرژی و حساسیت ها ، شماره دفترچه بیمه ، شماره ملی ، تاریخ واکسیناسیون ، مشکلات ارتباطی و درمان های ارجح وهمچنین اطلاعات مربوط به ارائه کنندگان خدمات بهداشتی به شما، گروه پشتیبانی فرد و تماس های اضطراری وغیره باشد.
- ازاین کارت بایستی چندین نسخه تهیه ودربسته های وسائل اضطراری ، خودرو، محل کار ، کیف جیبی ( درپشت گواهینامه رانندگی یا کارت شناسائی اولیه )، کیسه پشت ویلچرخود وسایر جاها قراردهید.
- هرشش ماه یکباربایستی اطلاعات مندرج دراین کارت کنترل وبه روزشود.
 

تهیه یک لیست ازشماره های تلفن های ضروری


- معمولا" تماس گرفتن ازمناطق خارج ازمحل حادثه نسبت به مناطق مستقردرمحدوده آن آسانتراست . بنابراین ازخویشاوندان یا دوستان خود که درخارج ازمنطقه حادثه زندگی می کنند( تقریبا" تا شعاع 100 مایل ) بخواهید که بعدازبروزیک حادثه ، جهت کسب اطلاع از وضعیت شما وخانواده تان به عنوان یک مکان پیگیری عمل کنند. تمام اعضای خانواده بایستی بدانند که تماس ازمحل مذکور برای گرفتن گزارش از وضعیت و شرایط آنها است. بعدازآن شخص تماس گیرنده باید پیام های شما را به سایردوستان وخویشاوندان شما که درخارج ازمحدوده منطقه حادثه هستند،گزارش کند. این موضوع به کاهش تماس های داخل و خارج از منطقه دچارحادثه کمک کرده وازاشغال شدن خطوط تلفن جلوگیری خواهدکرد.
- علاوه برتلفن های اضطراری برون شهری، فهرست شما بایستی شماره تماس با اعضای گروه پشتیبانی ، تهیه وتوزیع کنندگان تجهیزات ، پزشکان، شرکتهای مفید ، کارکنان ،کارفرمایان وسرپرستان ، دانشکده ومراکزمراقبتی فعال را شامل شود.

- جمع آوری مدارک ضروری


- مدارک ضروری شامل اطلاعات مهمی هستند که بعدازبروزیک حادثه موردنیاز خواهندبود. کلیه اسناد ضروری (ازجمله کارت اطلاعات ضروری درخصوص وضعیت جسمی ، مدارک خانوادگی (مانند گواهی های مربوط به تولد ، ازدواج وفوت ) ، وصیت نامه ،سند اموال ودارائی ها ، کارت ملی خانواده ، شماره حساب های بانکی وسایراموال ، اسناد بیمه ،وازاین قبیل موارد) را درکیسه های فریزرنگه داری ودرکناربسته های وسائل خود قراردهید . اگر مشکلی ندارید،می توانید نسخه ای ازآن را به مرتبطین خارج ازمحل زندگی یا افراد گروه پشتیبان خودنیزارائه دهید.به خاطر داشته باشید که یک نسخه ازآن رادرگاوصندوق خود نگهداری کنید. درصورت لزوم هر شش ماه یکبار ازبه روز بودن اطلاعات مدارک خود اطمینان حاصل کنید.

توانائی ها ی خود تان را ارزیابی کنید


توانايی ها، محدودیت ها واحتیاجات وهمچنین اطراف خود را ارزیابی کنید تا نوع کمک های موردنیازخودرا برای مواقع اضطراری تعیین نمائید.1- آیا قادرهستید که بطورمستقل امکانات رفاهی موردنیاز خود ( ازجمله گاز، آب وبرق) را برطرف کنید؟
- آیا می دانید که شیرهای قطع کننده ( آب ، برق وگاز) کجا قراردارند؟ آیا می توانید آنها را باز وبسته کنید؟
- آیا می توانید آچارهای مناسب برای دستگیره شیرهای منابع فوق الذکرراپیداکرده و آنها را بچرخانید؟

2- آیا قادرهستید از خاموش کننده های حریق استفاده کنید؟
- آیا دراین خصوص تمرین داشته اید؟
- آیا دسته های بلند ، این وسائل رابرای شما قابل استفاده می کند؟

3- آیا قادرهستید که بسته وسائل شخصی خود را هنگام ترک محل حادثه حمل کنید؟
- آیا برای حمل آن لازم است که کارخاصی انجام دهید؟ تا چه حدی می توانید حمل کنید؟ آیا درسایر محلها نیز وسائل ضروری خود را نگه داری کرده اید؟

4- آیا اشیاء بزرگی را که امکان دارد مسیرگریزشما رامسدودکنند،جابجا کرده اید؟

5- دستورالعملی رابرای پیگیری مواردزیرتهیه کنید: ( یک نسخه برای خود نگه داشته و نسخه ای از آن را بین گروه پشتیبان خودتوزیع نمائید)

الف . نحوه قطع کردن آب وبرق وگاز( از برچسب یا کدهای رنگی برای تشخیص سریع آنها استفاده کنید)
- شیراصلی گاز، که درنزدیکی کنتورقراردارد....آبی ، جعبه قطع کننده مدار اصلی برق...قرمز، شیر اصلی آب ...سبز.
- اگرحس بویائی شما کاهش یافته یا محدود است و درخصوص بوی نشت گازمشکل دارید، گروه پشتیبانی خود را مطلع کنید.

ب . نحوه کاربا تجهیزات ضروری وحرکت دادن آنها بصورت ایمن . به دستورالعمل های ساده که ضمیمه وسائل شما ست توجه کنید.

ج . نحوه جابجائی ایمن شما درصورتی که نیازبه جابجائی دارید ، وتوجه به تمامی مناطقی که قابلیت آسیب دارند.
 

د. نحوه ارائه خدمات مراقبت شخصی


- به هرکسی که درانجام نظافت وبهداشت به شما کمک می کند نکات ضروری را بطورجدی یادآور شوید. ازجمله اینکه با محدودشدن آب ، خطرات بهداشتی افزایش یافته و احتمال عفونت بیشترخواهدشد. یک بسته دستکش لاستیکی ( ازنوع لاتکس) ر ا درکیف وسائل اضطراری خود نگهداری کرده وازکسانی که دربهداشت فردی به شما کمک می نمایند ، بخواهید که ازآنها استفاده کنند.
- فهرستی ازتمام نیازهای مربوط به مراقبت فردی خود ( ازجمله لباس پوشیدن ، استحمام وازاین قبیل ) به همراه دستورالعمل های مربوطه براساس بهترین روش تهیه کنید.
- یک نقشه ازمحل برای یافتن داروها ، کمک ها ، اندوخته ملزومات خود تهیه کرده و کپی آن را بین اعضای گروه پشتیبان خود توزیع نمائید.

ه . نحوه تخلیه محل . ترک محل باید تا آنجا که امکان دارد سریع انجام شود، موانع موجوددرراهروها رابرطرف کرده و وسائل سنگین و بزرگی مانند کتابخانه که احتمال افتادن و انسداد مسیررادارند باید بطورایمن ثابت شوند. دربرنامه خود راه های دیگری هم برای خروج اضطراری درنظربگیرید.

- ارتباطات : مهارتهای مربوط به درخواست کردن را تمرین کنید.


احساس مسئولیت کرده و درخصوص چگونگی حرکت دادن وسائل جابجائی خود یا روش حرکت دادن ایمن وسریع و نحوه ارائه توضیحات سریع یه مردم ، تمرین کنید. آمادگی داشته باشید که بصورت روشن ، مختصرومشخص توضیح دهید و برای راحتی مردم آنها را راهنمائی کنید :به عنوان نمونه : " مخزن اکسیژن مرا بیاورید ، ویلچرمرا ببرید ، گاما گلوبولین مرا ازفریزربیاورید ، وسائل ارتباطی مرا اززیرتخت بیاورید ". ارائه این دستورات را با حداقل واژه ها ودرحداقل زمان ممکن انجام دهید. برای مثال حمل خاموش کننده های قدیمی برای کسانی که ضعف تنفسی دارند، ممکن است خطرناک باشد. لازم است که بتوانید دستورات مختصری رادرباره نحوه حرکت دادن خودارائه دهید.

آمادگی داشته باشید تا محل مناسبی را برای اسکان خود ازمسئولین حادثه درخواست کنید. اگرنمی توانیدبرای اقلامی مانندآب ، غذا ودرخواست خروج ازمحل حادثه درصف های طولانی منتظربمانید ، با ارائه توضیحات روشن ومشخص دلیل آن را بیان کنید.

- اقلامی که درتمام اوقات بایدبه همراه خودداشته باشید

پیشنهادمی شودکه بسته یا کوله شما شامل : یک بسته بقچه مانند، کوله یا کیف بندداری باشد که بتوانید آن را ازویلچر، اسکوتر یا سایروسائل کمک حرکتی خودآویزان کنید.

اقلامی که درتمام اوقات پیشنهادمی شودبه همراه خودداشته باشید،عبارتنداز:

- کارت حاوی اطلاعات ضروری درموردوضعیت جسمی وسلامتی
- دستورالعمل های مربوط به نیازهای پرسنل کمکی و نحوه ارائه بهترآنها.
- نسخه ای ازمدارک ضروری
- داروهای ضروری ویک کپی ازنسخه ها ( حداقل برای تامین یک هفته)
- قراردادن یک چراغ قوه کوچک روی جا کلیدی
- وسائل ارسال علامت ( سوت ، زنگوله وازاین قبیل )
- باتری کوچک – برای رادیو و باتری های اضافی

 وسائل مربوط به مشکلات جسمی خودراباید به بسته وسائل ضروری اضافه کنید.


طوری برنامه ریزی کنید که اقلام موردنیاز مرتبط با ناتوانی شما ( ازجمله سرنگ ، وسائل کلستومی ، وسائل کمک تنفسی ، سوند ، آب مقطروغیره) به اندازه ای باشد که برای بیش ازدو هفته کافی نیازشماراتامین کند. اگر دارای حساسیت شیمیائی یا شرایط خاص تنفسی یا قلبی هستید، حوله ، ماسک ، دستگاه هوارسان صنعتی یا سایروسائلی که می توانند هواراتصفیه کنندنیزهمراه داشته باشید. انتظارنداشته باشید که پناهگاه ها یا ایستگاه های کمک های اولیه بتوانند وسائل واقلام مربوط به وضعیت خاص شما را تامین کنند. چراکه درشرایط بحرانی ، وسائل ضروری محدودخواهندشد.

وسائل موردنیازتان را درجاهائی نگهداری کنید که بعدازحوادث وسوانح نیز به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید. اگرنمی توانیدمقدارزیادی ازاقلام موردنیازتان را تهیه کنید ، با سازمان های خاص مربوط به ناتوانی تماس بگیرید. ممکن است آنها بتوانند در تهیه داروها و اقلام موردنیازتان با هزینه کمترویا حتی بدون هزینه به شما کمک کنند.

 تهیه یک ذخیره ازداروهای موردنیاز

بهتراست که حداقل برای 7 تا 10 روز ، داروهای ضروری ( ازجمله داروهای قلبی ، فشارخون ، کنترل بارداری ، دیابت وداروهای اعصاب وروان) را به صورت ذخیره نگهداری کرده ودرتمام مواقع همراه خود داشته باشید.اگراین کاربرایتان امکان پذیرنیست، داشتن ذخیره دارو حتی برای سه روزهم بسیار مفید خواهدبود.

برای تهیه یک ذخیره داروئی اضافی ازپزشک خود درخواست نمائید که آنها رابرای شما نسخه کند. چند کپی ازنسخه های خودتهیه کرده ودرهر بسته ازوسائل ضروری خود و همچنین درکیت خودرو وکیف جیبی خودیکی ازآنها راقراردهید.

ازداروخانه یا هرجائی که داروهای خودراتهیه می کنید ، بخواهید که نحوه نگهداری داروها رابه شما توضیح دهند. بایستی نحوه استفاده از داروها وزمان جایگزینی مجدد آنها را بدانید تا اطمینان حاصل کنید که میزان تاثیرداروها ضعیف نشده باشد . اگرازداروهائی استفاده می کنید که باید ازطریق کلینیک یا بیمارستان دراختیار شما قرارگیرد (ازجمله متادون ، یا داروهای شیمی تراپی یا رادیوتراپی) ازتهیه کننده خود بخواهید که برنامه روش قطع دارو طی 3 تا 14 روزرابه شما ارائه دهند.

درصورتی که سیگاری هستید ، اطلاع داشته باشیدکه درپناهگاهها مجازبه مصرف سیگارنیستید. اگررفتن به محدوده ای که برای سیگارکشیدن درنظرگرفته شده برای شما مشکل باشد ، درنظرداشته باشید که آدامس های نیکوتین یا پچ های نیکوتین در کیت خود به صورت ذخیره داشته باشید.

زندگی درپناهگاههای شلوغ وتنگ می تواند احتمال ابتلا به پنومونی ، آنفولانزا و سرماخوردگی را افزایش دهد.بنابراین بهتراست دربسته وسائل ضروری خود انواع ویتامین ها و داروهای افزایش مقاومت بدن ومقابله با بیماریهای مذکور را قراردهید.

تجهیزات و وسائل کمکی موردنیازتان رادردسترس خودقراردهید


تجهیزات ووسائل کمکی مهم وموردنیازتان رادریک جای مناسب ، ثابت و امن قراردهید ، به طوری که بتوانید به سرعت وبه راحتی به آنها دسترسی پیداکنید. اطمینان حاصل کنید که وسائلی نظیردندان مصنوعی ، سمعک ، اندام های مصنوعی ، وسائل کمک حرکتی ، عصا ، عصاهای زیربغلی ، واکر، تجهیزات هوارسان ، افسار حیوانات ، وسائل ارتباطی یا رابط های الکترونیکی ، حنجره مصنوعی ، ویلچر، وسائل کمکهای بهداشتی ، باتری ، عینک ، محلول های نظافت وغیره درمحلی امن قرارداشته باشند. برای مثال می توانیداین قبیل وسائل رادرمحفظه هایی درمحل اقامت شبانه خود یا محل استقرارتخت خود نگهداری کنید. مخزن اکسیژن خودرا روی دیواربه صورت ایمن محکم کنید ، ویلچرخودراقفل کرده و نزدیک به تخت قراردهید، وازاین قبیل موارد. این کارها ازافتادن، پرت شدن یا قل خوردن آنها هنگام لرزش جلوگیری می کند، ضمن اینکه حتی درموقع ترک محل به راحتی در دسترس قرارخواهندداشت .

اگرمی خواهیدازلپ تاپ خودبه عنوان یک وسیله ارتباطی استفاده کنید ، توجه داشته باشید که یک مبدل برق مناسب ( آدابتور) برای آن خریداری کنید. آدابتورانتخابی شما باید طوری انتخاب شود که حتی بافندک روی داشبورد خودرونیز کار کند.

یک لیست بازبینی برای خودتهیه کنید


شما می توانید برای راحتی خود یک کپی از لیست زیررا تهیه کرده وآن راکامل کنید و مطمئن شوید که حتما"تاریخ تکمیل آن را برای هراقدامی که کرده اید ، حتما" درج نمائید.


- ------------- تشکیل یک گروه پشتیانی شخصی.
- ------------- تهیه کارت اطلاعات پزشکی ضروری .
- ------------- تهیه لیست تلفن های ضروری .
- ------------- جمع آوری کپی اسنادومدارک اضطراری.
- ------------ نگهداری کپی کارت سلامتی ، لیست تلفن و مدارک اضطراری درکیف جیبی ، کیف پول ، بسته وسائل ضروری وگاوصندوق . دادن یک کپی به اعضای گروه پشتیبانی و همچنین آشنایان خارج ازاستان خود .
- ------------ ارزیابی توانائی های خود
- ------------ جمع آوری وسائل ضروری قابل حمل برای تمام مواقع.
- ------------ جمع آوری وسائل مرتبط با ناتوانی برای بسته وسائل ضروری.
- ------------ نگهداری ذخیره یک هفته ای ازداروهای ضروری.
- ------------ تجهیزات ووسائل کمکی مهم درمحلی ثابت ، مناسب وامن .
- ------------ ثبت دستورالعمل برای وسائلی که درشرایط اضطراری نیازبه کمک آنها دارید.

 ****

 منبع: مقاله : "
لزوم برنامه ریزی افرادنخاعی برای آمادگی در شرایط بحرانی"- ترجمه مهندس عباس کاشی (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریورماه 1389 . - برگرفته ازسایت :
http://www.prepare.org/text/disabilities/medicalTX.htm


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved