پیشگیری اززخم فشاری

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

  

95درصد از تمامی زخم های فشاری قابل پیشگیری هستند.

- افرادمبتلا به آسیب نخاعی نیازمندمراقبت های روزانه وتوجه زیادبه پوست خودهستند.

- این افرادلازم است برای سالم نگه داشتن پوست بدنشان، هر روزمقداری ازوقت خودرا صرف نظافت پوست ، خشک کردن آن ( به دلیل بی اختیاری یا عرق کردن ) ، بررسی پوست ازلحاظ وجودمشکلات یا تغییرات ایجادشده ، حرکت دادن بدن جهت برقراری مناسب گردش خون و توجه دقیق به نوشیدن و خوردن صحیح کنند.

به چه نحوی می توان ازایجاد زخمهای فشاری جلوگیری کرد؟


روشهای کاهش فشاروزن بدن را( که اصطلاحا" جابجا کردن وزن ، توزیع مجدد فشار ، یا کاهش فشارنیز نامیده می شوند) بطورمنظم انجام دهید.

- کاهش فشارشامل حرکت دادن یا بلندکردن بدن برای برداشتن فشارازقسمت هايی است که معمولا" دراثرنشستن یا خوابیدن دریک وضعیت تحت فشارقراردارند ، به نحوی که جریان خون برقرارگردد.

- موقعی که روی ویلچر نشسته اید،باید هر15 تا 30 دقیقه وحداقل به مدت 30 تا 90 ثانیه فشاروزن را ازروی بدن خود بردارید. هنگامی که درخودرویا سایرسطوح ( ازجمله روی تجهیزات ورزشی ) نشسته اید نیزمانورهای کاهش فشاررا انجام دهید.

- اگرشما قادرنباشید ، به تنهائی حرکات کاهش فشاررااجراکنید، از فرد دیگری ( افرادخانواده ، مراقبین ) بخواهید که بدون اجبار درمراقبتهای روزانه به شما کمک کرده وبه طورمرتب شما راحرکت دهد تا فشارازروی نواحی درمعرض خطرزخم های فشاری کاهش یابد.

- پرستاران وگروه درمانی قبل از ترخیص شما ازبیمارستان، نحوه اجرای حرکات کاهش فشاررا آموزش خواهندداد.به طورکلی روش ها و زمان بندی حرکات کاهش فشار بسته به نوع ضایعه و تحمل پوست افراد تا حدی متفاوت است .

- میزان تحمل پوست هرشخص با شخص دیگرفرق می کند . بعضی ازافراد ممکن است لازم باشد اغلب اوقات کاهش فشارراانجام دهند وبرخی نیزلازم نیست دائما" این کارراانجام دهند .با این حال این افراد هم باید بطورمرتب این کاررااجرا کنند !. افزایش میزان تحمل پوست یک فرایند تدریجی است .

- برای کاهش فشاردرشب ، به توصیه های ارائه شده درقسمت " نوع پوشش ، وضعیت استقرار و چرخش دربستر" که درزیرتوضیح داده شده توجه کنید.

بررسی پوست

- پوست خودرا دو باردرروز ( صبح و موقع خواب ) بررسی کنید یا ازکمک کننده یا مراقبین خود بخواهید که این کاررابرای شما انجام دهند.

- به دنبال تغییرات ایجادشده دررنگ پوست ( قرمزی یا تیره شدن ) ، جوش ،کبودی ، ترک ، خراش یا خشکی پوست باشید.

- پوست خودرالمس کرده وآن راازنظرسفتی ، ورم وگرمی که می توانند ازعلائم آسیب پوستی باشد، بررسی کنید.

- به دقت بخش های مختلف بدن به خصوص قسمت هايي که درمعرض زخم فشاری هستند رابازبینی نما ئید.ازآنجائی که در برخی مناطق بدن ، استخوانها نزدیک به سطح پوست قراردارند ، به همین دلیل پوست درنواحی که به طورمستقیم روی استخوان است ، بیشتردرمعرض خطرقراردارد. ازجمله این قسمتها عبارتنداز:

- ناحیه خاجی ( بخش تحتانی پشت)
- استخوان دنبالچه
- پاشنه پاها
- استخوانهای نشیمنگاهی (باسن ها )
- برآمدگی بالای استخوان ران (دراثر خوابیدن به پهلو ، سائیدگی ها یا پوشیدن لباسهای تنگ )
- آرنج ها (دراثرتکیه دادن روی آنها )
- زانوها ( دراثراسپاسم یا خوایبدن به پهلو وقرارگرفتن یک زانو روی زانوی دیگر)
- پنجه وقسمتهای استخوانی پا (دراثرپوشیدن کفشهای تنگ )
- پشت سر

- قسمتهائی ازپوست که درتماس با وسایل حرکتی یا بریس هستندرا دوباردرروزبررسی نمائید.

- برای قسمت هايی از پوست که مشاهده آنها مشکل است ، ازیک آینه استفاده کنید . به کسی که می خواهد دربازدید دقیق ومنظم پوست شما کمک کند ، آموزش دهید.

- به ناخن انگشتان دست ها وپاها دقت کنید : رشد ناخن به داخل گوشت یا آسیب سطح آن می تواند منجربه ایجادزخمی شودکه به آسانی دچارعفونت گردد.

- به محض اینکه متوجه وجود یک نقطه رنگ پریده شدید، صبرکنید تا آن به رنگ طبیعی خودبرگردد.

لایه گذاری سطوح نشیمن، وضعیت استقراربدن و چرخش دربستر

- برای چرخش دربسترهنگام شب ازیک برنامه زمانی منظم استفاده کنید. بسته به وزن ومیزان تحمل پوست ، ممکن است برنامه چرخش ازهر2 تا 6 ساعت متغییرباشد . ازمراقبین خودبخواهید که برنامه چرخش بدن شما رااطلاع دهند.هنگام چرخیدن و حرکت دربستر، به جای سردادن بدن آن رابلندکنید.

- ازبالش ولایه های فوم ( نه حوله یا پتوی تاشده ) برای حفاظت قسمتهای استخوانی استفاده کنید . هیچ گاه نبایستی دو سطح پوست برخلاف یکدیگربا هم تماس داشته باشند.

- وقتی که دربسترهستید ، ازبلندقراردادن سرخودخودداری کنید، مگراینکه پزشک دستورداده باشد، چراکه این کارباعث می گردد فشارخیلی زیادی برروی باسن و قسمتهای پائین تنه شما واردشود.

- متخصصین مراقبتهای بهداشتی ،برای افرادی که بیشتردرمعرض خطرزخم های فشاری هستند ، ممکن است برای استفاده دردوره های طولانی مدت ، تشک وتشکچه های خاصی را تجویزکنند .

پوست خودراتمیزوخشک نگه دارید.
- هرروزبااستفاده ازصابونهای ملایم وآب گرم استحمام کرده وسپس خودرا کاملا" آبکشی وخشک کنید. قسمتهای تناسلی و پوست درزهای بدن رابا دقت زیادتمیزوخشک نمائید.

- درصورتی که جائی ازبدن شما با ادرار یا مدفوع آلوده شد، بلافاصله آن ناحیه راشسته وخشک کنید.


- ازمصرف صابونهای غیرملایم ، پاک کننده های دارای الکل وصابونهای ضدمیکروبی یا ضد باکتری خودداری کنید. ازپودرها استفاده نکنید .ازنرم کننده هائی استفاده کنید که مورد تائید متخصصین مراقبت شما باشد.

درصورتی که وضعیت بهداشتی یا پوست شما تغییرمی کند،حداقل هردوسال یک بار یا کمترارزیابی دقیقی ازشرایط نشستن خود داشته باشید.

- اطمینان حاصل کنید که تشکچه مناسبی برای ویلچرومحل نشیمن خودانتخاب کنید.

- اطمینان حاصل کنید که ویلچرشمامناسب باشد، بطوری که دقیقا" ارزیابی لازم انجام و با میزان توانائی حرکتی ، فعالیتها ، کار و تجهیزات مورداستفاده شما هماهنگ باشد.

- متخصصانی که ارزیابی صندلی راانجام می دهند، باید نقشه ای ازمحل های اعمال فشارراروی تشکچه ودرزیرباسن قرارداده تا مناطق حساس به فشارراتشخیص دهند. بعد ازاینکه نواحی درمعرض خطر روی نقشه فشارمعین شد ، متخصصان مذکورمی توانند درخصوص امتحان تشکچه های دیگر ، تغییردادن صندلی تکیه گاه پشتی یا جاپائی ویلچر اقدامات لازم راانجام داده و نحوه کاهش فشارازروی نواحی آسیب پذیرراازطریق تغییرمجدد وضعیت استقراربدن به شما آموزش دهند.

- تهیه نقشه فشارازبهترین روشهائی است که طی آن می توان ازطریق دیدن، تاثیر وزن بدن رامشخص کرد.

- اگرامکان تهیه نقشه فشارامکان پذیرنباشد، با ید با نظرفردی که درزمینه نشستن تخصص دارد ، تشکچه های مختلف راآزمایش کرده ومشخص کنند که کدامیک برای شما مناسب تراست.

 

طرزاستقراربدن و جابجا شدن

 

- سعی کنید تا آنجاکه امکان داردروی ویلچرصاف بنشینید.چراکه خمیده بودن بدند می تواندباعث آسیب پوست شما شود .

- درموقع جابجاشدن به نکات ایمنی توجه داشته باشید .درموقع نشستن روی ویلچر وخارج شدن از آن ، ازکشیدن بدن و سابیده شدن آن خودداری کنید.

- اگرهنگام جابجائی نیازبه کمک داشتید،مطمئن شوید شخصی که به شما کمک می کند به خوبی آموزشهای لازم رافراگرفته باشد.

 

لباس وکفش


- لباسهایی بپوشید که کاملا" اندازه شما باشد ، فاقددرزهای ضخیم بوده و جیب آنها خالی و میخ وپرچ نداشته باشد . درضمن نواحی که تحت فشارهستند، به تاخوردگی یاچروک شدگی های لباس در نواحی تحت فشاردقت داشته و آنها رابرطرف کنید.

- ازقراردادن هرنوع اشیائی (مانند شانه ، کیف پول و غیره ) درداخل جیب خودداری کنید.

- کفش ها باید 1 تا 2 سایزبزرگتر و گشادترازسایزی با شدکه قبل ازآسیب دیدگی می پوشیدید تا ورم پاها که درطول روز ایجاد می شود مشکلی ایجادنکند.

- هنگامی که احتمال برخورد اشیاء با پاهای شما وجوددارد، ازکفش هايي استفاده کنید که ناحیه پنچه آن محکم تر باشد.

مصرف مایعات


- درطول روزبه اندازه کافی آب بنوشید تا مایعات موردنیاز بدن شما تامین گردد. با توجه به وضعیت دفع ادرار میزان مصرف آب می تواند متفاوت باشد. با گروه مراقبت خود درموردمیزان آبی که بایدبنوشید، مشورت کنید.

- ازمصرف نوشیدنی های کافئین دارمانند قهوه ، چای ونوشابه های گازدار که باعث کم آبی بدن شده و ممکن است منجربه اسپاسم مثانه گردند، پرهیزنمائید.

تغذیه

- یک رژیم غذائی متعادل حاوی پروتئین کافی ، میوه وسبزیجات ( درصورت امکان تازه ) مصرف کنید. تغذیه نامناسب مانع بازسازی بدن شده وسلامتی و مقاومت بدن دربرابرعفونت ها را مختل می کند.

- درصورت داشتن هرگونه سووال درمورد وضعیت تغذیه ای بدن خود می توانید ازپزشک خوددرخواست کنید تا یک آزمایش خون برای شما تجویز و میزان پروتئین ، آلبومین ، پرآلبومین ، لمفوسیت یا هموگلوبین بدنتان را بررسی کند.

- اگرشرایط شما به گونه ای باشد که برروی تغذیه شما تاثیرگذارباشد.(دیابت یا بالابودن فشارخون ) ، با متخصصین خودمشورت نمايید .امکان دارد آنان توصیه کنند که با یک متخصص تغذیه مشورت نمائید.

قرارگرفتن درمعرض آفتاب


- بایدمراقب آفتاب سوختگی باشید. برخی ازداروها باعث حساسترشدن پوست شما شده و سوختگی آن را آسان ترمی کند. ازکرم های ضدآفتاب استفاده کنید و وقت خودراطوری تنظیم کنید که کمتردرمعرض آفتاب باشید ، وازسایبان استفاده نمائید.

تجهیزات

- درموقع نشستن و خوابیدن ازتجهیزات اختصاصی که فقط برای شما تجویزشده اند، استفاده کنید. در موردنوع تجهیزات مخصوص ( تشکچه صندلی ، تشک ، بالش ) ومحافظت ازپوست خود به توصیه های پزشک یا کارشناسان واجدشرایط توجه فرمائید.

- ویلچر، تشک ، تشکچه ها وصفحات جابجائی خودراهرروز بررسی کنیدتا مشکلی نداشته باشند. به عنوان حداقل ، به توصیه های تولیدکننده تجهیزات درخصوص نحوه نگهداری ازآنها توجه کنید.

درجه حرارت

- اگروضعیت خودرانسبت به قبل ازآسیب مقایسه کنید،متوجه خواهیدشد که به دلیل تغییرات ایجاد شده درگردش خون و فقدان حس ، نسبت به سرما زدگی درهوای سرد حساس ترشده اید.

- همچنین باوجودآسیب نخاعی زمینه برای سوختگی شما بیشترفراهم است. ازتماس با اشیاء داغ ( لوله های فلزی، بخاری ، گرمکن درمنزل یا خودرو، آب داغ درموقع استحمام ، ظروف ماکروفر یا موادغذائی داغ درموقع قراردادن آن درجلوی خود) خوداری کنید

گردش خون


- ازمصرف سیگارخودداری کنید.

- تاآنجاکه امکان دارد فعالیت بدنی داشته باشید.

 

****


منبع: مقاله "  
پیشگیری اززخم فشاری " – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: http://lifecenter.ric.org - 2009
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved