آمار ی از وضعیت معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 در استان مازندران براساس آخرین آمار هایی که از سازمان بهزیستی استان به دست آمده است ، 676 معلول ضایعه نخاعی وجود دارند که

 501 نفر آنها را مردان و 175 نفر آنان را زنان تشکیل می دهند که از این تعداد 376 نفر در شهر و 300 نفر در روستا سکونت دارند.

معلولین ضایعه نخاعی 58% ضایعه کمری، 24% پشتی و 18% گردنی می باشند . از کل تعداد معلولین ضایعه نخاعی 39% مجرد، 57%

 متاهل و 4% متارکه کرده اند.

بیشترین علل منجر به آسیب نخاعی در این معلولین تصادفات با 44%، سقوط از ارتفاع ، 39% ،علل مادرزادی با 7% و بیماری ها و سایر علل

 با 10% بوده است.


وضعیت تحصیلی معلولین ضایعه نخاعی در استان 20% بیسواد، 25% دارای سطح تحصیلات ابتدایی، 6/21% دارای سطح تحصیلات

 راهنمایی، 25% دارای سطح تحصیلی دبیرستان،2/3% دارای سطح تحصیلی کاردانی،9/4% دارای سطح تحصیلی کارشناسی و 4% دارای

 سطح تحصیلی کارشناسی ارشد می باشد.


21% معلولین بیمه تامین اجتماعی، 62% بیمه خدمات درمانی، 2% بیمه نیروهای مسلح، 12% بیمه روستایی و 2% دارای سایر بیمه ها

 می باشند.در مجموع 93% معلولین دارای بیمه مکمل و 7% فاقد بیمه مکمل هستند.


8% معلولین شاغل، 18% مستمری بگیر(از کار افتاده)، 6% محصل، 13% خانه دار و 55% آنان بیکار هستند.


مهمترین خدمات مورد نیاز برای این دسته از معلولین شامل خدمات پزشکی- توانبخشی- تجهیزات توانبخشی- مناسب سازی- حمایتی

 شامل( خدمات بیمه ای، حق پرستاری و ..)  می باشد.

 

****

 

منبع:  گزارش آماری "   آمار ی از وضعیت معلولین ضایعه نخاعی استان مازندران    "  برگرفته از http://www.scia.blogfa.com

  

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی